Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1881

Als de Heere de ontevredenheid van de Standaard heeft opgewekt behoeven de stemmers Hem na de verkiezing ook niet meer gedachtig te zijn Arnh Ct Zondag avond omstreeks tien uur ontstond te Bodegraven een felle brand bg den landbouwer A V O op de Zuidzgde in die gemeente De geheele boerderg werd in de asoh gelegd Door de krachtige werking der spuiten ook van eene van de Schans bleef de brand bg dit perceel bepaald De oorzaak js onbekend alles was geassureerd Naar bet V V verneemt heeft Z K A Prins Frederik der NederLuideu een gift van drie honderd gulden toegezegd voor het Algemeen Nederlandsch Pensioenfonds voor werklieden s Lands middelen hebben over de vgf eerste maanden van 1881 opgebracht 40 369 644 97ys de ƒ 1 240 7 B3 97 meer dan in hetzelfde tgdvak van 1880 6 12 der raming was ƒ 41 684 999 66 De commissie die tich indertijd belast heeft met de herstelling en beveiliging van den St Willebrordsput te Ifeilo de heeren Hasebroek Alberdingk Thijm mr A D de Vriea Az A B J Sterck Cuypers ten Kate Hofdgk en dr Borret is zoo ver in haar pogen geslaagd dat met medewerking van het gemeentebestuur te Heilo de ondernomen taak is vefzekerd De eeuwenoude put zal met een hekwerk versierd met een opschrift en een drietal kleine wapenschilden worden omgeven Aan de buiteoigde wordt een pomp aangebracht zoodat de eigenigke put niet meer door de dorpsjeugd verontreinigd zal kunnen worden Het stenografisch verslag van het tot dusver op de internationale Muntcouferentie te Pargs verhandelde zal door de zorg der Frausche Uegeering in een boekdeel versohijnen dat op die wgze alles zal bevatten wat de wetenschap leert over de zoo gewichtige muniquaestie en alles wat de economisten kunnen aanwijtou als de meest praotische middelen om het moeielijk vraagstuk van den oncurreereuden en equivaleerenden geldsomloop van goud en zilver tussohen de verschillende volken op te lossen Eerstdaags zullen door den heer L J Lefébre proeven met de telephoon worden genomen van den Haag naar Utrecht langt de Ignen van de Nederlandsche KhgnspoorwegmaStsohwpg Door den heer L J Lefèbre werd Zaterdag te s Hage in tegenwoordigheid van eeuige nitgenoodigden een proef genomen met het overbrengen van muziekuitvoeringen door middel van de telephoon Door dit instrument hoorde men op 300 M afstand van de Oranjekazerne waar de grenadiers en jagers repeteerden duidelijk het ensemble het timbre rersohilt echter veel Den Uden Juli a s zal de algemeene vergadering van Siffen Hulp te s Hage gehouden worden Het Hoofdbestuur verlangt machtiging tot het oprichten eener algemeene afdeeling genaamd Nederlandsche coöperatieve afdeeling der vereeniging Eigen Hulp ten behoeve van zee en landmacht Een door het Hoofdbestuur overgenomen wijziging der statuten wil eene verandering in de regeling der contributie Verder wil Utrecht de kosten van het orgaan ten laste van de algemeene kas gebracht zien De algemeene vergadering der Eeraonstr Broederschap op 30 Mei en 1 Juni 11 te Botterdam gehouden heeft tot lid barer permanente oommissie gek n in plaats vau het aftredend lid mr 0 van TOIenhoven te Moordrecht den heer August Kalif te Amsterdam zoodat zg nu is zamengesteld uit de hh prof dr C P ïiele voorzitter dr J W Bok lid en secretaris en de leden ds J H Maronier mr J J de Megier en den heer A Kalif Voorts benoemde zg tot curator van bet seminarium dr J W Bok te Amsterdam en tot voorzitter van de algemeene verg eriug 1882 den hoogleeraar dr C P Tide te Leiden In eene te Amsterdam gehouden vergadering van bestrijders der verplichte vaccinatie is besloten tot het oprichten eener in dien geest werkende vereeniging waarvan tot eere roorzitter werd benoemd dr A Kuyper en het voorloopig bestuur zamengesteld uit de hh mr L W C Keuchenius te s Hage voorzitter mr D P D Fabius te Amsterdam secretaris dr B W Monnik te Vorden penningmeester dr P G Datema te Wcesp dr Ph J Hoedemaker te Amsterdam en ds L Lindeboom te Zaandam Dopr den Senaat der Vrije Universiteit te Am rSsm is een besluit genomen dat de strekking schijnt te hebbeu jougelieden die op de gemeentelijke gymnasia uiet mee kunnen en t daar niet tot het eindexamen kunnen brengen de geleganheid guohreveu Hen wil hierin hetbewqsiien van het vcitronwtn der EngeUohe regeering in het totstandkomen van haar groot hervormingsplan BINNENLAND GOUDA H Juni 1881 Ook ai Zaterdag hebben de anti revolutiauaire aUramoutaonsohe en conservatieve bladen Teel geschreven ten gunste van hnn oandidaat voor het dittrict Gouda dooh evenmin ala vroeger argu I meuten geleverd ten betooge van dt Geaarde van hun oandidaat Zelfs de Standaari deed dit niet dooh dit blad levert in zijn nommer van heden een artikeltje met den titel Zdètralüiucie Laagheid Zou er niet veeleer quaestie ign van antirtvo ItUioHoirt iooiitid 1 Meu lie ons hoofdartikel Z M heeft met ingang van gisteren lo aan mr S Vissering op bet daartoe door hem gedaan verzoek eervol ontslag verleend als Minister van Snauoign met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan den Koning en aan deu lande bewezen 2o den Minister van buitenlandsohe laken mr C Th baron Tan Lgnden van Sandenburg benoemd tot Minister van financiën ad interim B j kon besluit is de controleur der dir belastiogen invoerr en ccijcseu M 6 Just de la Paiaiere verplaatst van Gouda naar Delft ot Hoofd der openbare school aan de Brug te Waddinxveen is benoemd de Heer O G Veenstra te Nieuwolda In haar eigenaardigeu sohryftrant drukt de Ufuaiode baar verwondering uit dat wij hebben geschreven dat de heer Van Bergen IJzeudoorn in het vorige jnar voor de benoeming tot lid van Gedep Staten heeft bedankt omdat hij meende dat Gouda bem oog noodig had doch dat thans dit bezwaar by den geaobten oandidaat niet behoeft te bestaan voor het lidmaatschap der Kamer dat met het burgemeesterschap van het dicht bg de residentie gelegen Gouda wettelijk en feitelyk zeer goed veraenigbaar is Dat vindt de Maatbode erg vreemd Lag in het vorige jaar Gouds dan niet dicht bij Den Haag vraagt het blad en kon de heer Van Bergen IJiendoorn toen geen lid van Gedep Staten worden omdat hg dan alle weken een enkelen keer naar Deb Haag moest gaan wat toch zeker minder tgd wegneemt dan de vergadering van de Tweede Kamer P Het is waarlgk niet onze schuld dat de Maaihode zoo vreemd opkgkt van haar eigene ge lg trekking De font ligt veeleer bg het blad zelf dat niet ohgnt te weten dat de betrekking van burgemeester volgens de Gemeentewet uiet vereenigbaar is met het lidmaatschap van Gedep Staten Als men de kiezers adviezen geeft zou men wel doen eerst eens de gemeentewet op te slaan bgaldien men haar mooht vergeten zijn Vod £ en korte instructie voor Dinsdag is de titel van een elftal voorschriften die de Standaard aan de kiezers geeft Geen sterker pleidooi tegen de uitbreiding van het kiesrecht kan men zich denken dan deze instructie De redactie van de Standaard blgkt zelf overtuigd dat de kiezers welke hare oandidaten er door moeten helpen stnmperds en halzen zijn voor wie men de spgs moet voorkauwen zoodat zg maar te slikken hebben Alle vormen die zg in acht moeten nemen worden hun medegedeeld want de stakkerds hebben er geen begrip van oordeelt de Standaard Onder de raadgevingen waarvan no 1 is dat ig din dog met een gebed moeten beginnen komt aü na i voor dat zoo zg zich door hun landheer ihebben laten verleiden om een anderen naam dan dien welken de Standaard aanbeveelt op hun stembriëÓe te zetten zg dien zullen doorschruppen BMden en dan zijn woord breken is de vrome Nkd Doe uw biljet in de bus want de heeren mogen hét niet doen 1 Laat er iemand van de onMn op het stembureau Zgn om te zien of de bus goed verzegeld is Als de bus opengaat wees er bg om te gaan zien idat men goed telt Zulke raadgevingen compromitteeren hem die ze i geeft zulke verdachtmakingen van destemboreaux i wekken onze verontwaardiging Ze zgn verachtelgk I No 11 van de instructie schrgft een dankgebed voor aU de Heere met een ganstigen uitalag verblgdt Een voorschrift voor t geen de stemmers kiezers l kan men hen onmogelijk noemen te doen heb ben als de uitslag uiet aan de verwachting beant I woordt komt in de instructie niet voor t aan te bieden aan die inrichting van bgzonder hooger onderwga hunne studiën voor te zetten De Heraut meldt nl dat aan de vrge universiteit op de aloude manier onzer vaderlandscke hoogescholen de propaedeutische studiin in stand zullen blijven Daar nu de eindexamens der openbare gymuasieo en ook het staatsexamen berekend zgn op een toestand waarin deze propaedeutische studiün naarde gymnasiën zfjn overgebracht heeft dit den Seuu geleid tot het invoeren van een admiasie xamen van gelgke strekking als de vroegere eind examcDi der gymnasiën toen men promoveerde naar de academie met het oog op een later af te leggen pro paedeutisch examen Waarsohgnlgk zal zulk een examen voor het eerst in September worden a enomen Tevens is besloten aan vrge gymnatiëu de gdegenheid aan te bieden tot het sluiten van een overeenkomst rakende de waarborgen waaronder de diploma s van zulk een gymuaaium kunnen worden erkend Gisteren is A B laatstelgk ontvanger der registratie en domeinen en bewaarder van de hypotheken en van het kadaster te Goes die sedert grraimen tijd te Middelburg gevangen werd gehouden ter zake van het verduisteren en ten eigen bate aanwenden vag in zgne betrekking ontvangen geldsommen naar s Qravenhage overgebracht waar hg deu 20sten Juli a s voor het hof zal trreohtstaag Op Donderdag 9 Juni werd in Adlers Hotel te Rotterdam de negen eu dertigste vergadering der ZnidHoUandsche predikautenvereeniug gehouden Ongeveer veertig leden waren opgekomen en zeker zou dat getal nog rooter geweest zgn indien niet op denzelfdrn dag in dezelfde stad de Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Chrislelgk Nationaol Schoolouderwgs had plaats gehad Onder de qaaeaties die eene levendige discussie uitlokten behoorde vooral uo 10 van de agenda de voortgaande twg l aangaande de pertoonigke ontsterfelgkheid is de rndit van de moderne theologie Bedoelde de steller klaart blgkelgk eene wrange vracht waarom het op tyn standpunt beter ware geweest van gevolg te sprekra daartegenover werd opgemerkt dat de moderoe theologie wel had weggenomen wat vroeger als grond voor het geloof aan persooul onsterfelgkheid werd aaii cmerkt terwgl het dat toch geenszins was maar om ons dan ook deu reohteu weg te doen terugviudeo waarlangs men tot dat geloof komt Dat geloof Is de hoogste vrucht van het godsdienstig leven 1 Jezus en zoo bg Paulut en den 4en evangelist stenn t het niet op verstandelgke redeueering maar op de religieuse kracht die zg in lioh hadden Wanneer de mensch maar de volle bewustheid Van ziohzelvea als godsdienstig wezen bezit dan heeft hij ook l t gevoel dat zgn ik dat het beate het edelste wat in hem is niet kan vernietigd warden Deeenige weg om dat gelooi te verspreiden ook terwgl in onze dagen door zoovelen op frivoleu lichtzinuigen toon over eeu dergelgk onderwerp wordt gesproken is dan ook eene steeds krachtiger openbaring tan ons eigen innerlgk eeuwig leren Gelgk over deze zoo werd ook over enkele andere op de agenda voorkomende quaestie door voorttanden van de verschillende richtingen menig behartigenswaardig woord gezegd Over punt IV Het invloed uitoefenen op de fsrkiezingen voor de Tweede Kamer ligt niet op den weg van den Evangeliedienaar waren de gevoelens zeer verschillend Keurde desteller het invloed uitoefenen in deu zin van zich op den voorgrond stellen af en achtte hg het deu Evangeliedienaar onwaardig zich als verkiezingsagent aan te stellen anderen drukten er toch op dat indien hg aU Staatsburger toch ook zgne overtuiging bezit niemand het hem euvel duiden mag indien hg mits op eerlgke wgre gelgk ieder ander voor zgne overtuiging gvert en haar eldtrs ingang zoekt te verschaffen Men schrgft uan de Leidiehe Ct Na den 20n Mei is eigenigk de groeizaaraheid begonnen die zeer lang op zich had laleii wachten Droogte en voortdurende koude hebben ouder alle gewassen die geleden hadden of achter waren aan de bloemkool de meeste schade gedaan Ten gevolge daarvan is zg dan ook sohaarsoh en duur gebleven Dooh het buitenland voorziet in dit en andere voortbrengselen soms vroegtijdig Allengs begon de temperatuur toe te nemen zoodat in de bgna drie weken dal heerlgk lenteweer met vruchtbaren regen is voorgekomen het geboomte weldra in het volle blad stond de weilanden met eene malschc laag gras bedekt wareh de tuingroenten begonnen aan te komen en eene menigte bloemen begon te bloeien Zoo gering als voor dien tgd ontluiking was waar te nemen zoo spoedig kwam nu alles Uit Peren en appelen hebben intusschen goed vrucht gezel ook kersen eu morellen Van andere steenvruchten zooals perziken is teer weinig te wachten Aardbeziën zullen een ruimen pluk aanbieden Met weinig minder goed gevolg dan andere jaren worden de osperaiet sedert eene maand venonden De aardappelen staan gunstig liJB niet afgevroren en zullen tegen het laatst dezer gaand overal kannen gerooid worden Er wordt onral naar dat oogenblik verlangd want de oude lirdappel is duur en niet best In gelijke mate ib het fraaie lenteweder toenam is het sedert eenige dtgen afgenomen tot eene koude zooals in October plaats vindt wel buitengewoon voor den tijd van het jaar waarin de zonnestand bijna bet hoogst is De noordewind met hagelbuien heeft hierbij niet weinig geheenoht zelfs heeit het s nachU gevroren Het graa is tengevolge daarvan geslonken want de groeizaambeid staat stil en van het gewas hebben 0 a de kortelings uitgepote sugboonen geleden Er wordt gehoopt op bestendiger zomerweer anders zon me met verscheidene veldvruohten er kwalgkbij itaan Een rechercheur der politie te Amsterdam arresteerde Zaterdag aldaar in de Amstelstraat een persoon wiens uiterlgk veel overeenkomst had met dat van een kellner uit Antwerpen die gesignaleerd was omdat hg met een kameraad diefstal met inbraak gepleegd had Toen die persoon overgebracht was naar het politiebureau bleek na onderzoek al spoedig dat de ijverige rechercheur goed gezien had Te Amsterdam wordt een oaroassel verwacht bestaande uit toheepjet die in beweging gebracht schommelen als het ranke bootje op de golven Do Efectenleiirs XL Amsterdam 13 Juni IS81 StaatifondseD waren over t algemeen in de afgelooprn weck ilaawer geatemd Ook in Amerik sporen was het veel kalmer Binuenl sporen en indotttieelr onderoemingeu gaven eenige levendigheid aaa den handel Bliii uii ANiwcH wijiBoiii Staatrfmitem noteerden circa hooger fremiHeeni igen In deze soorten ging weinig om Aunt 100 noteerden Volksvl 1 hooger Sfmwtglttnüigeu Er waa een rrg groote bewegiag in de Ceatroalioorten zoowel aand ab nitfest oh stegen 4 geatemp obl 1 Ook oand Kgnspoor verhieven zwh mim S do Holl Sp 1 Boxtel Wezel waarden verloren ten gevolge van groot aanbod rnim 1 oand Ind Sp r ümmniletnimit Met veel animo stegen aand Amst Omn Mg na de bekraehtiging der S6 jarige eoneeeaie 8 U Ook d Gooisehe en de Nederl Mg moBteerden cinM 4 o Het meeat ging de Bott voorait die hue aaodeelen met groote vraag 12 zog rgzen Deze rgzing moet in verband taaa met de geweoochte plaatsing van ruim twee ton san sandeelen die de maatschappij nog in portefeuille heeft De Westfrieaohe wat flauwer Indmlrieile mdtnumiuftn Ook thans trok de Afr Ur nog het meeat de aandacht Hare aandeeleo itegen ii k verloren later 10 i zoodat het avans toeh nog 12 ia Overigena ging er in deze soorten weinig om Ind Haodelsbk en Sloomv Java 1 i 2 lager EcionEiacHEWAi DEM SUuUJondun Bgna allen lager Houg papierrente l 07en 6 goudl 1 BpCl do Vj Oostenr circa 1 4 Turken i Egypte 1 pOt Kussen waren lamelgk vast envoor Spanje volt wederom een rgzing te vermelden van de 1 pCt buitenl ad f zg stonden echter een oogenblik 25 SpCt do Ixter 6 pCt Porlugeezen monteerden ruim pOt do 3pOt iets lager Prtmieleentngen Zoowel Bussische als Madridloten kwamen 2 pCt op Hongaren en Oottenr 4 verloren 1 Tuiken Sfeormgteeningn met weinig variatie Aaud Gr Ug sloten weer l i Z W aand 1 pCt hooger Amkkikianscuc WAiBDiN Staat ondten Ook hier valt hoofdzakelijk daling te vermelden 6pCt N A leening verloor 1 SpCt Florida l j Louisiana i Mexicanen raim 1 pOt Brazilianen tn Columbianen sloten zonder variatie nieuwe Venezuela s monteerden uugeboden en i lager Spametfleeningm In deze soorten sehjjnt wederom lens eene reactie ontstaan dit is na de kolos le njiiog in de laatste weken niet Ie verwondereu Toch zijn er nog enkele verbeteringen te vermelden nl voor Milwaukee th die 4 en voor een aantal aderen zooals N W Uu pref St Louis en S ïrauc do Comm St New York Pensylv en 6pCt Un Pao hoofdl die circa 1 pCt stegen Het aieuwe fonds deriih Hubrscht c s BnffaloFitta burgjvalt nog met in den smaak het noteerde 1 pCt lager doch werd reeds voor 47 verhandeld De voornaamste verliezen leden Pref N W th die 4 Canada Sonih Olev Columb en Cinn Mount Vernon do Ext 111 Mich Oentr Oreg Calif ea St Paul Man die 2 it 8 pCt verloren bubukitrit ondenumngen Colorado s en Louisi ana s zetten de daling voort de beide soorten der eerste verloren 1 i de laatste s pCt Van Maxwell s waren de aand Vi lager de Inc Bnds IpCt hooger P OLOM0ATi£ siNTi A S f pCt was gemakkelgk geld te bekomen T F S Met beperkten omzet wat dr stemming willig behalve voor Bussen en Amertc Sp Onze Staatsfondseu zonder verandering Centraal ofi uieuw beter and B9 4 geit Obl 78 uitgest sob 60 i Boxtel Wezel 2 pGl beter Bott en Nederl Trom 2 pCt lager Afr Hv verloor 6 Ind Bankootiëen 1 pGt Amst Handelabk 2 Bott Hv é Sloomv Java 2 do Nederiand 1 pCl hooger Oostenr i Spanje Vg Turken Egypte s beter Bussen daarentegen Vt la r doch Russ Sp lamelgk vast Amerik Sp van tot 1 pOt lager behalve de Francisco s en Gr Trunk die 1 a 2 pOt monteerden Zoowel Colorado s als Louisiana s wederom lager retp s eu l g Maxw Inc Bnds 1 pCt beter Vergadering van den Oemeenteraad JIAANDAG den 13 JUNI 1881 Voorzitter de beer van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn voorts de heeren Remy Kist Noothoven van Goor Samsom Hemsing Portuijn Droogleever van Straaten Oudgk de Rotte Prince Siraver Moller Lugten Post Drost en van Iterton Afwezig is de beer Kranenbnig Na opening der vergadering orden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd Daarop doet de Voorzitter de volgende mededeelingen dat door Gedepateerde Staten zgn goedgekeurd de Boadsbetluiten vsn den 27 Itei jl tot wgziging der Qemeente Begrooling van 1880 en 1881 eu bet Raadsbesluit van den 20 Mei jl tot uitgifte van genolecrden grond b j de Keizerstraat dat door den conceetiooaris van den sloomtramweg tttsoehen Bodegraven en Gouda het waarborgkapitaal is gestort terwgl door dezen machtiging zal worden gevraagd om de concessie over te dragen aan eene naamlooze veonooioehap en dat door den oonoeationaris der waterleiding de plannen en de teekeningen zgn ingediend en de verlangde zekerheid is gesteld Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zgn 1 De Be uning en Verauiwoordiog der Stedelgke Beleenbank over iet boekjaar 1880 81 Ter visie 2 Eene snppletotre begrootiog van het Itraëlietisoh Armbestuur dienst 1881 Ter visie 5 Een voontel van B en W betrekkelijk denafstand van een atrook grond achter de kerk aanF C Bik Ter visie 4 Een adres van W Hoogeudgk Wzn daarbij de tustohenkomst van den Baad inroepende in eeu tusschen hem en B en W bestaand geschil betrekkelijk de plaatsing van een rotterwerk Ungs den openbaren weg In banden van B en W om bericht eu raad 6 Een adres van S Lafeber houdende verzoek om door koop eigenaar te mogen worden vaneen stuk grond aan de Crabethstraat wettzgde naast het onlangs aan H J Nederhorst afgestane In handen van B en W om bericht eu raad 6 Adressen van H Foag en J Bonneur houdende verzoek om gerioleerden grond bg de Vest in gebruikie mogen hebben In handen van B en W om bericht en raad 7 De door den Conceesionaris S E Oudschans Dentz ter goedkeuring ingezonden plannen en teekeningen betreffende den aanleg eener IJsselwaterleidiug alhier Ter Visie Aan de orde is de behandeling van het bestek eu de teekening voor den bouw eener nieuwe Eerste Burgerschool voor meisjes met onderwijzerswoning De Voorzitler deell mede dat deze stukken in een nevenvertrek ter inzage liggen terwgl de GemeenteBouwmeester zich aldaar bevind om de verlangde inlichliugeu daaromtrent te verschaffen Spieker stelt de leden voor om alvorene eene beslissing aangaande deze zaak te nemen die teekeningen te gaan bezichtigen en schorst voor eenige oogeublikkeu de vergadering Na heropening der vergadering stelt de voorzitter voor het bestek en de teekeningen zooals zg door B en W zgn ingediend goed te keuren Hiertoe wordt zouder discussie en hoofdelgke stemming besloten Aan de orde is de ontwerp overeenkomst tusschen hel Bgk en de Gemeent tot regeling hunner wederzgdaohe rechten en verplichtingen ten aanzien der Hoogere Burgerschool De heer Kist heeft bezwaar tegen deu vorm der overeenkomst waarbg ala partgen wordeu genoemd de Minister van Binnenlandsche Zaken en de Bargemeetter van Gouda daartoe gemachtigd door den Raad Spieker zoude het meer in overeenstemming met de Wet achten wanneer de Raad de overeenkomst aanging en niet de Burgemeester De voorzitter hennnert dat de vorm der overeenkomst dezelfde ia alt die welke indertijd door de Regeeriog werd aangegeven voor het contract betreffende de Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus doch heeft geene lüdenking tegen deu door den vorigeu spreker aanbevolen vorm waarom hg bereid is de wgziging over te nemen Nadat nog door de heeren Kist en Straver eenige vragen zgn gedaan die door den Voorzitter kortelgk worden beantwoord wordt de ontwerp overeenkomst met algemeene stemmen goedgekeurd Aan de orde ie het adres van P van Boogen 0 s betrekkelijk de bestrating van de Crabethstraat B en W brengen daaromtrent rapport uit en zeggen daarin dat hoewel zij de ophooging der straat vóór de woningen der adressanten en den aanleg van een trottoir wenschelgk achten daartoe eerst dan behoort te worden overgegaan wanneer de buizen der waurleiding in die straat zullen zijn gelegd weshalve zg voorstellen in dien zin eene beschikking op het adres te nemen De heer van Straaten herinnert aan een vroeger Raadsbesluit om de keibestrating van dit gedeelte der Crabethstraat optebreken en zou niet gaarne zien dat toezegging tot opboogiug der straat werd gedaan daar het naar zijne meening beter ware de straat in de eerste jaren te begrinlen of met puin te beleggen totdat zij meer vastheid zou hebbeo verkregen Deu aanleg van een trottoir beveelt spreker daarentegen zeer aan daar de toestand thans onhoudbaar is De heer Oudgk deelt de meening van den vorigeu spreker en zou wenschen dat de keibestrating vervangen werd door een griutweg terwijl ook hg een voorstander is van den aanleg van trottoirs De Voorzitter zonde het zeer ondoelmatig vinden deu nu bestaanden keiweg te veranderen in eenen grintweg vooral nu aan weertzgden van den weg huizen wordeu gebouwd Nadat nog de heer Samsom zich voor den aanleg van eeu trottoir heeft verklaard stelt de Voorzitter voor om thans omtrent de keibeitnting geene beslissing te nemen doch alleen aan de adressanten te kennen te geven dat tot het maken van eeu trattmr zal worden overgegaan wauseer de bnizeu van de waterleiding in de Crabethstraat zullen zgn gel d Dit voorstel wordt daarop zonder hoofdelgke stemming aangenomen Niels meer aan de orde zgnde sluit de Voorzitter de vergadering INGEZONDEN Verkiezing s 0 verpeinzing VAN een burgerman Ik ben geen geleerde mgnheer de redacteur zelfa geen man van veel kennis en beschaving niets dan eeu burgerman die zgn kleine zaak met trouw eu eerlijkheid drgft met vrouw en kinderen rustig daarheen leeft eu slechts bg uitzondering zich bemoeit met de politiek Dat die uiitondeiiug zich dezer dageu voordoet ia te begrgpen want de slaperigsten onder de burgers worden tbaus wel gedrongen zich eenigermate bezig te houden met de opeubare zaak daar ieder buurman zgn mond vol he ft van de verkiezingen en de couranten zonder onderscheid op iedere kolom hare lezers daannede bezighouden Alzoo peinsde ook ik over de verkiezingen M ju eerste gevoel is medelgdeu met den liberalen caudidaat iu ons district Arme man zoo dacht ik wat een lot zich te zien aanbevelen door advertentiéu waar slot noch zin iu te vinden is waarin U gevoelens worden opgedrongen die gg niet hebt en U eigenschappen worden toegeschreven die een schaterlach te voorschgn roepen bg den lezer Arme liberale oandidaat zoo ooit dan zult gij bg deze gelegenheid we hebbeu uitgeroepen Goede hemel bewaar mij voor mijne vrienden I Want nooit werd het U duidelijker dan thans een onhandig vriend is erger dan de ergste vgand Verschillende bladen bevatten Zondag advertentiëu o a met opschriften als Nederland en Oratie I Eendracht maakt macht I in eeu stgltje dat U doet rillen en beven en waarin den liberalen oandidaat b V genoemd wordt iemand met gezond politiek staatkundig verstand I terwgl daarin zinnetjes voorkomen als dit Hij u geen voliloed liberaal en vragen ü k met Kare oprechte Godadieattige gevoelen vat ttaat ont kieiert van Gouda hietdittrict te doen Deze zin doet ny vragen Wat staat de steller vau deze advertentie te doen ¥