Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1881

17 Jnni 1881 N 2623 GOÜDSCHE COURAWT Nieuws eD Advertentieblad voor Gonda m Omstreken Kn bet antwoord Zoo spoedig mogelijk naar een kweekeling te loopen en hem beleefd te Tragen of hg de goedheid wil hebbeo hem de allereerste beginselen der Kederlandsche taal te onder jien I Wie liob al niet vermeet tyne medeburgers raad te genu op het stuk rau verkieiingen I Ik weet niet wie de schryrer is ven die bombastisohe advertenties en ik lou hem ook niet aanisden lioh bekend te maken maar dit weet ik wel dat als ik loo weinig in staat was logisch te denken en duidelyk te schrqven als deze advertentieatelier ik met mgne beenen van het qs lou blijveu en mij bepalen tot toesohouwer op het staatkundig tooneei Nog eens arme liberale oandidaat die op deze ÜM aanbevolen wordt De minst beteekenende winkelier weel zijne waren nog beter te recommaudeeren en smakelgk Ie maken want het moet gezegd deze handelaar in politiek maakt zgue waar aumaieiak I Het is bekend de liberale oandidaat ambieert de betrekking van volksvertegenwoordiger volstrekt niet h is tevreden met zqiie meer nederige positie als burgervader en leeft gelukkig Ie midden zgner hem hartelgk toegenegen medeburgers Ten laatste geeft hg gehoor aan de talrgke verzoeken van kiezers en kiesvereenigiageu en wil zich opofferen voor de goede zaak ook door hem voorgestaan en nu wordt hij daarvoor beloond metznike aanbevellogen die iemand de haren ten berge doen rgten en die aohgueu gevloeid uit de pen van een kind dat rich met stgloefeningen amuseert Doch ook arme liberale partg met zulke medehelpers met zulke verkiezings agenten die zich op deze wgze kwgten van hun taak Moet zulke wartaal de kiezers overhalen den liberalen oandidaat te stemmen I Moet zulke nonsens ben bewegen naar de stembus te gaan I Ik heb geen groot idee van de ontwikkeling der kiezers maar acht hen nog te ontwikkeld om zich door zoo iets te laten inflnenceeren Behalve een gevoel au medelgden beving mij een groote verbazing over de middelen die men kiest om sgn oandidaat te reeommandeeren Hoe stelt men zich toch de kiezers voori Als halve idimeu die door strooi briefjes met eeu paar regelen schrift aoh znllen laten overhalen dezen of dien te stemmen Het moet baast wel want hoe anders komt men er toe hen brief op brief te zenden waarin de naam van den oandidaat met groote letters slaat benevens een korte ophemeling van dien man welke inderdaad niets meer zegt dan de kiezer al lang weet Ik voor mg geloof dat ééa onderleekend brieve mei een dnidelgke uiteenzetting van den toestand en vau de redenen waarom decandidaat aanbevelingswaard is voldomde zou zijn Al het overige is overbodig en uadeelig Hoe dikwijls mij nu al niet in strooibrieljes en Couranten is herinnerd dat de stembus open is Dinsdag van 9 tot 6 ure dat weet ik niet maar wel weet ik dat déi olSoieele kennisgeving daartoe voldoende is Stelt men zich mij dan geheel memorie loos voor dat men mg tot vervelens toe aan de ooren toept Dinsdag is de verkiezing van 9 tot 5 uren an stemt vooral mr v B IJ of mr B v IJ Men ziet bet verschil tusschen den liberalen en antirevolutionairen oandidaat ia lang zoo groot niet als de heeren van dé politiek ons willen wgs maken het geheele onderscheid tusschen hen beslaat slechts hierin dat men de vóór of achter de B plaatst en ik kan mg best begrgpen dat er kletcrs zijn die door al dat geroep buos worden en ten slotte nog heelemaal t huis bUjvcn en ni e gaan stemmen Mocht het zijn dat eene herstemming noodig ware wat de hemel verhoede daar wg dan opnieuwworden gedwongen ons hoofd Ie vermoeien met depolitiek dan hoop ik vooreerst dat nonsens dvertenliën als bijna alle bladen van het district Zondag bevatten znllen uitbigven en ten tweede dat ééa goed gesteld verkiezings biljet door achtenswaardige personen onderleekend voldoende zal worden gracht Eene verkiezing is een ernstige zaak en die moet enutig worden behandeld wordt zg dit niet danheeft zelfs een burgerman vrijheid daarover eenaohertsend oord te zeggen GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een Zakdoek een Rozenkrans en een kmaensloop COËBESPONDENTIK K Uw brirf met gift oatTaayeii Id ods tolgend nr zallen y over die luk isti ptaaticD De Bedactix Burgerlijke Stand 6BB0RBN 11 Jvoi HirtinoB Jacobni oBders M F Vengl en H M rao den Anker SïmoD Johannes önders 6 de Jong Q 6 Goor Lonue Angnsta ouders i A Bergaana en A O J de Sab 12 Johanna Maria ouden i A p ran Vliet en C DongeloiaDa 13 Barend Jacob ouden A Noorlander en M Bugtelaar Hendriknt Cornells ouders C Prijdekker en P M de Vos Pieter ooders P Jen Hertofi en J M F Kotster Hendrik en Maria Johadna ouders I Poutsma en A A Tainman OVERLEDEN 10 Joni P Banmk 56 j J Stra er 90 j 11 J van Eyck 1 j 2 m A Blom 7 w Ü van Wijngaarden 60 j 11 m 12 H de Jong 8 m 13 W ld VBQ Wierst 49j L Mes 8j A DVERT EN TlfiN t Heden overleed onverwacht na eene kortstondige ziekte m ne geliefde Zuster WILHELMINA MARIA VAN WIERST in den ouderdom van ruim 50 jaren Namens de Familie T G TAN WIERST Gouda 13 Juni 1881 Voor de belangstelling bg de geboorte van ons Dochtertje ondervonden betuigen wjj onzen dank Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER J D FORTÜUN DROOGLEBVER vAK Gulpen Visites worden bg roorkenr afgewacht Donderdag 10 en Vrgdag 17 Jnni Zy welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zyn aan den boedel van wglen den Heer L SLOTEMAKER Pz in leven Fabrikant van Minerale Wateren gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan binnen veertien dagen opgave teruggave of betaling te doen aan den Heer B H van db WERVE te Gouda mrnfmm Met 15 JUNI wordt de loop van TREIN 10 gewflzigd a T VERTREK van Gouda 12 45 van Zevenhuüen Moercapelle 12 57 van SoetermeerZegwaard 1 6 van Voorburg 1 18 AANKOMST den Haag 1 25 HOÜTVËiÜNG te ROTTERDAM van 22052 stuks DROGE MEMEL VUREN DELEN 1 X 10 11 ver8ch t zee aangebracht op VRIJDAG den 17 JUNI 1881 des middags ten een uur in het Algemeen Verkooplokaal Oostsicgel te Rotterdam Daarna c 10 000 stuks Zwcedsclie Grenen Delen i s X 11 versch uit zee aangebracht De delen liggen in het Entrepot einde Haringvliet vroeger Marinewerf genummerd ter bezichtiging en zeer gemakkelyk ter vervoer Notitiën zijn op aanvrage te bekomen bg J C LACH Wgnhaven hoek Geldersche Kade te Rotterdam LEID8CHE Scliroefstoomboot Maatscliappij VOLHARDING Tarief van Oouda naar Waddinac veen en Boskoop ing aande 12 JUNI 1881 Enk bbis Ie kl 2e kl Gouda Waddinxveen 15 Ct 10 Ct Gouda Boskoop 20 15 Waddinxveen Boskoop 15 10 Retourbilletten worden niet meer uitgegeven van Gouda naar Botkoop De DIRECTIE i De ondergetoekende bericht dat de Zaak in MEBALEWATEM Z gedreven door wglen zgne broeder JS 8LOTEMAKEB JP onder de firma Slotemaker Co wordt voortgezet C THIM Eene Fatsoenlflke JONGE DAME di groot gedeelte van den dag niet t hnis is VRAAGT omstreeks begin van Augnsttu KMfJiWWIii BEWASSCHING en HUISELIJK VERKEER Franco aanbiedingen met opgave van vergoeding worden ingewacht onder No 591 bg den Uitgever dezer Conrant Mbvkouw COSIJN Markt VRAAGT tegen 1 AUGUSTUS e k e ue DIEi STBODE goed kunnende KOKEN en HUISWERK verrichten Er wordt te KOOP AANGEBODEN een f ilME BfTIS gelegen aan het water geschikt voor KAA8of GRAANPAKHUIS of WOONHUIS mg 19 Meter breed 4 Meter met 2 ZOLDKBS daarboven Adreii onder No 592 bg den Betkhandelpr A BRINKMAN te Gouda e GÖÏfD A Uit de hand TE KOOP op een der bede standen een HEERENHÜIS bevattende beneden een ZAAL en dfie KAMERS BINNENPLAATS met EEGENPUT en groote drooge KELDER boven Vier KAMERS groote VOOR en ACHTERZOLDER benevens ee MANQELKAMËR mooie MARMEREN GANG enz ens Adres onder Letter J bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr te Gouda pfiMii immi Voor Kinderen Stilstaan is onnoodigf F HARTING Oost Haven B 14 nit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bg G OVEREIJNDER J Markt 148 Gouda Mevrouw MBERBURG geboren Sohoütïn te Leiden verlangt tegen AUGUSTUS eenezindelgke DIENSTBODE Adres Mevrouw SCHOUTEN einde WestHaven Snelpersdruk van A BRINKMAN te Goud Mei 1 Juli be gint een nieuw Kwartaal van de ÖOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS KËi 18GËVli G BUSOEUKBSTER eo WETHOUDERS van Ooodi breiiK i ter alfcemeene keapii dat op MAANDAG den 20n JUNI aanilaande aanvapgeude de voormiddagi eu 1 ure tem ALOEMEEKE COLLECTE Mt open chaled aan de halzen tal KCKibieden lot itijvinK van het fond ter undeitteoniug u aanmoedigiii vau den gewapeadeu dieuat io het Koninkrijk der Nederlanden 2 j vertfouwen dal ecu ieder door hel achenkeu a een milde gift ui willen medewerken tot bevordering van bet goede doel Oouda den 14n Jnni 1881 Bnrgemeeater en Weibouden voornoemd V D MBGEN IJZEN DOOKN De Beereuirii BBOÜWKR XiOTIUTO VOOR DX SCHUTTERIJ AFKONDIOINQ BCBOEMEESTEB en WETHOUDEBS van Oouda Kniea art 10 der Wet van U April 1827 aiaattH d no 17 brengen ter kenuii van de belanghebbenden dat de LOTINQ voor dr Schnttery tal plaal hebben in het BAADUUIS dexer Gemeente Of DINSDAG den 28 JUNI aanstaande des voormiddags ten tien ure voor de ingeaebrevenen van u deeen jare of gebaren in 1856 en tenelfnre veor de ingesohreveutn van vorige jaren of geboren ig 1817 tot en met I8S5 ingeiloieu wordeude tg in hun bttang aangemaand om op de hierboven gemelde pbudï en op den bepaalden tyd in persoon tegenwoordig te t u of ingeval ly door liekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd orden eeu aiider met hunne belangen of omstandigbedeu bekend in hnnne plaats te doen versohyuen Voorts worden de iugesobrevenen verwittigd dat de Alphabetisohe Naamlijst voor hen ter inlage ligt op de Plaatselijke Secretarie van MAANDAG den 0 tot en met ZATERDAG den 25 JUNI 1881 des voormiddoga van tien tot twaalf are teo einde een ieder io staal londe tyn om in val dat hem op de gengde lyst eenige personen of omaUudigbeden moohten voorkomen die daarop nog tonden behaoren te worden aangeteekend of ilnarvau moeten worden weggelaten lulks by de LOTINIt kenbaar te maken OOUDA den Uu Jnni 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAK BERGEN IJZENDOOBN De Seorotaris BBOÜWEB DE UITSLAG De stembus heeft gesproken heer Bichon ia herkozen Wg behoeven niet te zeggen dat dit ons leed ort Het spflt ons natnurigk dat de meerder Bm in ons district zich verklaard heeft vóór Jtei candidaat der clericalen en vragen Hoe het mogelgk dat de kiezers pen vertegenwoordiger kunnende kragen als de heer van Bergen Uzendoom een als de heer Bichon de roorkenr geven de eerste van welken een sieraad zon zp der Kamer terwfil de laatste haar evenmin ak tot heden veel luister zal hgzetten Zoo iets is alleen mogelgk door De vereeniging van detwe kerkeiyke partgen die onderling verschil vsn gevoelen lietennisten om den Uberaten candidaat gezamenIgk te bestrgden De weinige zelfstandigheid der kiezers diezich blindelings laten leideB door anderen derkiezers die niet zelf hun biljet invullen dochdie hoofd en hand laten besturen door geesteIgke drgvers Deze ign het die den doorslaggven ten gunste van den ckricalen candidaat Wg hadden gehoopt dat Ie liberale candidaat zoO gekozen worden met verwacht wat blgkt uit ons nr van 5 Jnit waarin wg schreven Zoo de liberalen in het district Gonda thans eene overwinning kmnen behalen dan niet dezen candidaat die oA bg detegenpartg in hoog aanzien staat m ar zelfs met dezen candidaat is slechts eene ov winniug mogelgk bij de uiterste krachtiiiupa ti g Heeft deze krachtsinspBn ing plaats gehad Zeker men beeft goed gaitemd en op enkele plaatsen en het doet ons goed dat de gemeente Gonda daaronder mag genoemd worden is er zeer veel gver betoond maar toch negen honderd kiezers bleven vu de stembus weg Wanneer men Qu daarvan afiwemt hen die door kiekte bepaald verhinderd w en te stemmen dan blgft er toch noR zeker eta aanzienlijk getal over nu kiaiers dto haddtn humm atonmen en het niet deden Intnsschen de strgd ia beslist en ons district is ook voortaan weder vert enwoordigd door twee mannen die tegen elkander overstaan en bg gewichtige qnaestien elkander s stem teniet doen Werd in Gonda het aftredend lid herkozen dit was eveneens in de meeste andere districten het geval Waar het niet zoo was behaalde de clericale partg de overwinning als in Delft en Zwolle waar het uitnemende lid der liberale partg Sandberg is gevallen en Scbagepvan Leeuwen die hunne zetels moesten afstaanXaan de hh van Asch van Wgck en Fabius In Zevenbergen en Almelo herstemming waar van de Werk met Rgckevorsel Insinger met van Laer in herstemming moeten komen Daar op dit oogenblik de uitslag in verschillende districten nog niet bekend is kan de toestand nog niet volledig beoordeeld worden doch reeds nu kan worden gezegd dat de liberale partg in de Kamer niet voornit gaat Mocht de nederlaag dit gelukkige gevolg hebben dat zg zich krachtiger aaneensloot dat zg onderlinge veeten latende rusten meer dan tot heden zich vereenigde het zou zeker zgn in het belang van het land en het zou ons eer doen berusten in hetgeen geschied is BUITENLAND lluttenlaiiilscli Overzlclit Nu het eerste oogenblik van verrassing en ontei redenheid over de verwerping van den tcruiin dt litte door den Senaat voorby is begint de kalmte in de Parijsche staatkundige kringen terug te keeren De beriohteu uit de departementen venekeren eenparig dat het besluit van den Senaat aleohts weinig indruk op de bevolking heeft gemaakt en dit draagt niet weinig er toe by m de gemoederen in Fraukryk s hoofdstad tot kalmte te stemmen Bg het voornemen dat liob in bet land openbaar om het conflict tnssoben beide takken der wetgevende macht op vredelievende wyae door het stemrecht te doen beslissen begrijpt ieder dat er nieta anders overWyft dan sich tot de verkieiingen voor te bereiden Men schynt laiigsarawhaud terug te komen van bet denkbeeld om het tytlatip er van te bespoedigen en ook het plan tot wyriging der grondwettige bepalingen welke den Senaat betreffen treedt meer en meer op den achtergrond Maandag kwamen de vier groepen der linkenijde ieder afiouderlyk bijeen en verklaarden aieb met groote meerderheid tegen eeue vervroegde ontbinding der Kamer De geiamenlijke stemmen waren 260 tegen en 70 voor Nu de tegenwoordige kieswet de lera w farrondiument in stand blijft lal eerstdaags bij do Kamer eeu wetsontwerp inkomen tot vermeerdering van het aantal afgevaardigden met ics leden Er lyn namelijk zes arrondissementen die sedert 1876 toen het aantal afgevaardigden naar de bevolking geregeld ie hare bevolking roozeer hebben xien toenemen dat iij ieder aanspraak hebben op eea vertegenwoordiger meer De Kamer der Afgevaardigiirn heeft gisteren net algemeene stemmen aan de Begeering een suppleMBtair krediet van 14 millioeu xmk verleend t é lte hoeve van de Tunesische expeditie In November van het vorige jaar ric itte prins Bismarok een Folkurirtluchafttratk op voor hel koninkrijk Pruisen eene instelling welke de regeeriog van advies moet dieoen in alle zaken welke de volk welvaart aangaan Het was de eerste da id van priaa Bismarck nadat bij het Praisisebe ministerie voor handel en nyverheid op tgne rmis zwaar bdatte schonden had genomen en de liberale partijta ia Dnitschlaud waren bang voor de gevolgen Men vreekle reeds aaulonda dat dele permanente commisite van enquête dit eeonomiacb parlement of hoe men den raad ook noemen wil in het leven was geroepen om der volksvertegenwoordiging een deel barer taak uit de handen te nemen vooral op het gebied van volkshttishonding in den engeren zin van bet woord De reobtervlengel der nalionaalliberalen zelfs toonde zich zeer bezorgd en de KóUiwkt Zatuiig viel uil met eene heftigheid zooals zij het slechts om eer gewichtige redenen tegen den rykslanselier doet Die groote vrees is nog niet gerechtvaardigd i de nieuwe raad hield éene vry onschuldige zitting die haast onopgemerkt is voorbygegaan Het denkbeeld werd echter tot verdere ontwikkeling gebracltt bet plan gevormd om zulk een raad voor kefgonsebe ryk op te riohien In den vorm van een Buppletoiren begrootingspost werd dit phtu aan hel oordeel van Dnitscben rijksdag onderworpen die het met 163 tegen 102 stemmen Vrijdag verwierp Tegen slemden de beide vleugels der nationai libenUu de Forttekrittler en een veertigtal leden vae bet péntrum Er waren als gewounlyk vele leden nlwezig niet minder dan Mi of ruim een derde van den ry ksdag De zwaarste oppositie bad het ontwerp te verduren van den heer Yon Beunigsen het hoofd der reohterzijde van de nationaal liberalen die in eene lange improvisatie de nadeelen en gevaren van zulk een overbodig lichaam voor het raderwerk vau den ataatuiteeuzetle Met die rede was het ontwerp gevallen De overwegingen van de beeren Beiohensperger ea Bichter dienden slechts om het vonnis verder Ieversieren In Engeland wordt weder veel gesproken over de opheffing van de lersohe landliga de IVaim is na bet l ekeud worden van de streken der Fenians van oordeel dat geweld met geweld moet worden gekeerd en er op de Ieren moet ingehakt worden De Begeering htefi wegens haar lauwheid van verschillende kanten veil te verduren Uit Petersburg wordt geschreven dat krachtens een keizerlijk besluit de commissie belast met bet opmaken van een wetsontwerp waarby den boeren vermindering wurdt toegestaan van de sommen welke zy nog voor den afkoop der lyfeigenschap te betalen hebben op 14 dezer met haren arbeid een aanvang heeft gemaakt De oommissie bestaat uit twaalf personen gekozen uit het personeel van de provinciale en gemeentebesturen den adel en de grondeigenaar De Spaansobe ministerraad heeft besloten om het tijdstip der verkiezingen voor de Kamer der Afge