Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1881

raardigden op il Augustus en voor den Senaat op 4 September a s te bepalen De littingeu der Cortes luUen op 20 September geopend worden De Italiaanache Kamer der Afgeraardigdeu iet het ondenoek orer bet wetsontwerp tot wgiigiug der kieswet toort Gelijk per telegram gemeld is heeft de itarlementaire commissie iu ofereeustemming met den minister president den heer Depretis besloten het kiasreoht toe te kennen aan al ie de tweede klasse der lagere school hebbeu doorloopen Deze bepaling is ryiinniger dan in het oorspronkel k ontwerp De groote kiesdistricten waaromtrent de heer Depretis en rerscheidene lyner ambtgenooten lich Terbonden hebben finden lang niet algemeeneu bgral Men gelooft intusschen niet dat de regeering hierran eene kabinets quaestie zal maken De Tranaraal commissie is thans te Pretoria rergaderd en zoowel president Brand als bet driemanaohap met den heer Jorissen tgu ook daar Het gereohtelgk onderzoek naar den moord van Kapitein Elliot gaat voort en de hoofden der Boereu hebben beloofd dat zij de daders aan hel gerecht zullen overgeven Groote vrienden zqn de Engelache soldalen nog niet met de Boeren Er komt nogal eens eene particuliere bokspartij roor Een Engelsch soldaat die zioh aan de vuisten van een Boer had gewaagd stierf aan de gevolgen van een ontvangen klap wat anderen van zjjne makkers misschien wel heeft afgeschrikt BINNENLAND GOUDA 16 Juni 1881 Den 25 Juni a s des voormiddags ten 10 ure zullen de oiiderwijsers In het arrondissement Gouda onder voorzitterschap van den schoolopziener Dr D Terpptra hun eerste vergadering houden in de Sociëteit Ons Genoegen alhier Op de agenda zijn geplaatst de volgende punten Het ondersteuningefonds voor weduwen enwe zen van onderwyzers in te leiden door den heerS Posthamua Het onderwqs in de vrouwelijke Handwerken ia Ie leiden door den heer J Kieviet de Jonge De cursus tot opleiding vMnÜj ilponderwijze rslot den rang van Hoofdonderwijzer iote leiden u den heer H W Kramers Aanstaanden Maandag 20 Juni e zal in deze gemeente de gewone jaarlijksche coUecti worden ge houden voor bet Foticlt tot aatmutdigiHgym onder ltming va dn getcapehdm dientt Wy kunnen niet nalaten bij deze kennisgeving de hoop te uiten dat onze ingezetenen een inke bydnige lullen leveren aan deze collecte Het kan niet anders of ieder die over het doel van het fonds nadenkt moet tot de overtuiging komen da een roiale gift hier zeer goed geplaatst is Wg bevelen de collecte in ieders welwillendheid aan I Blykens de Staattcourant van 16 dezer zgn ter griffie van de Arrondissements Keohtbank te Rotterdam gedeponeerd de volgende pijpmerken doot den heer B Wagenaar Wz de gekroonde 59 A B doo r den heer G 0 v d Want Pz handelende onder de firma P v d Want Gz de gekroonde W de Speelman de Lelie de gekroonde L de gekroonde 9é de gekroonde 64 en 90 de Door den heer P J v d Want Az gekroonde M en de gekroonde 30 Door den heer N L v Blokland Nz de gekroonde D K Door den heer J de Gidis fï de gekroonde 27 en de gekroonde 52 Door den heer A v d Kleyn Pz de Ooievaar de gekroonde 76 en C K Dom den heer G J van Baaien handelende ouder de firma J van Baaien de Fortuin en de gekroonde 2 Door den heer G J Wagenaar te Goada is den IS dezer ter griffie der Arrondissemeuts Rechtbank te Rotterdam gedeponeerd het merk de gekroonde 6ii SCHAAK CX RRESPONDENTIE Alkmaar wit Gouda zwart 7de Zet A 2 A 8 G 8 P 6 In de zitting der Rottenlamsche Arr Rechtbank van Dinailag werd o a veroordeeld Q H U fabrieksjougeu te Gouda bekl van diefttal van een zak boonen tot 3 dagen gevangenisstraf Door wglentden Heer K Broeder in leven eersten wethouder van Zevenhuizen is aan de diaconie der Hervormde gemeente de som van ƒ 1000 vermaakt OVERZICHT van het getal Kiezen en het getal Uitgebrachte stemmen in het Hoofdkicsdistriot Gouda Districten Kiezers Uitgebr stemmen Gouda 55 495 Ondewater 98 89 Hekendorp 37 25 Lange Buigc weide 43 87 Bodegraven 206 140 l upekop 29 21 Woerden 198 135 Rietveld 38 27 Waarder 62 38 Barwontswaarder 28 17 Boskoop 108 88 Zwammerdam 80 61 Aarlanderveen 141 108 Alphen 183 138 Wnddinxveen 166 113 Zevenhuizen Moeicappelle 117 88 Bleiswp 76 61 Bergsohenhoek 56 34 Beeuwgk 138 97 Moordrecht 84 72 Nieuwerkerk n d Ulel 68 49 Capelle 87 49 Lekkerkerk 126 102 Krimpen a d Lek 60 47 Ouderkerk en Krimpen a d Usel 124 102 Berken woude 35 U Gouderak 66 37 Schoonhoven 168 138 Stolwijk 124 72 Bergambacht 124 91 Ammerstol 26 24 Haastrecht 80 65 Vlist 32 26 Zegveld 62 61 Linschoteu en Suelre aanl 113 98 Montfoort Willeskop Veldliuiien 126 76 3806 2904 De uitslag der verkiezingen van Leden van de Tweede Kamer der Slotfn Generaal werd gisteren door ons iu drie bulletins zooveel mogelgk rerIpreid We herhalen dien uilslag thans roor zooveel noodig verbeterd NB De tnsscht n gestelde namen zgn die der aftredende IjedeHi Qottda Mr H Biolrou van IJsselmonde Uitgebracht 2904 Stemmen Van onwaarde i 9 2896 Geldig 4 Volstrekte meenlerbeid 1448 Er werden uitgebmoht op Mr M Blohon van IJsselmonde 1646 stemmen Mr A A van Bugen IJzcndourn 1243 Diversen 7 2896 Zoadat herkozen is Mr M Biohon van IJsselmonde LeideH J H Donncr Herkozen met 1189 st Modderman 137 t Ofttvenhttge Mr R J Graaf Schimmelpenniuok tot Nijeuhuis Herkozen met 774 st Qüarles 480 Dordrecht Mr G M vnn der Linden Herkozen met 677 si Bsser 622 Hoorn Mr W K Biron v n Dedem HerkSzen met 1177 van 1407 st Maattrtckt Mr M V Nfjst Herkozen met 962 st Robert 235 Eindhoven Mr A J H van Baar Herkozen met 1087 st Rotterdam W A Viruly Verbrugge en Mr J van Gennep Herkozen van Gennep mit 1006 st en Viruly met 986 van 1961 st Wiiaciolen Mr H Goeman Borgesius Herkozen met 618 st Utrecht Jhr Mr J Roéll Herkozen met 941 st Heemstra 453 Anen Mr L Oldenhuls Grataaa Herkozen met 806 st Lohraan 419 st Nijmegen CMr C J A Hegdenrijok Herkozen met 1190 st H Dugs 114 Tiliurg Mr B M Btthlman Herkozen met 1353 van 1464 st Roermond Mr H F Lambrechts Herkozen met 1121 van 1227 si Saarlem Mr C J F Miraniialle Herkozen met 731 st Heemstra 180 st Amer oorl Mr A Baron Maokay Herkozen met 1101 st van Gorknm 232 UerlogenhoKh Mr J G de Bruijn Herkozen met 1286 van 1436 st Arnhem Pb W van der Sleijden Herkozen met 1084 st Jhr Beelserls 1069 Uitgebracht 2161 at Zevenbergen Mr R van de Werk HerstemmUt lussohen aftr lid met 627 en gokevorsel met 612 st Tielemans 376 st Apfingedam J Schepel Herkozen met 784 st Gratema 477 st Almelo H A Insinger Herstemming tnssohea aftr lid met 1018 en van liSer met 882 st Van Alphen 173 Meerderheid 1037 st Leetmardtn S Hingst Herkozen met 1078 si Zaager 356 en Gerlh van Wgk 484 st Zwolle Mr J A Sandberg Gekozen Jhr Mr T A J van Asch van Wijok met 1338 si Aftr lid 1218 Zuidhom Mr K J J B Cremers Herkozen Boxmeer Mr J M L Haffmans Herkozen met 107 9 st Del t A M Sohagen van Leeuwen Gekozen J C Fabius met 1675 st Afit lid 871 st Breda Dr H J A M Schaepman Herkozen met 1667 st Oorinchem H Seret Herkozen met 1716 st Van der Heim 770 1 1 Mr H J Dgkmeester Herkozen met ISSl st Jhr BeelaerU 1274 st Deventer Mr A van Delden Herkozen met 1284 van 2101 st Znt en Mr L E Lenting Herkozen met Uyt st Maekay 1361 dmtterdam W A Froger di bedlnk heefl Jhr Mr J W H Rutgers van RoMOburg V m Holtzraau en Mr J P R Tak Hefkoienlik van Poortvllet met 1478 en Hollzman met 135S st Gekozen Jhr Wichers met 1256 en Mr Kist met 1173 Vau Marie had 640 Beairfbct 638 Levy 507 van VIgmen 400 van Berkel 8 2 mr Fabius 245 Rutgers 193 en Heldt 183 Het boventtaande it reedt gitleren door a zenderiüice iulletint aan ome abonnét binnen Gouda ieiend gemaaU Lattr werd nog de uitslag bekend van Sneek Mr 8 Wgbeuga eu Dr W H Idzerda Herkozen dr Idzerda met 1888 en mr Wvbisga met 1879 et W H Oppedgk had 1880 H J van Heemstra 1823 AUmaar Mr W van der Kaag Herkozen met 1305 st VV Bos had 630 S bsf v Heemstra IM Ooet J F Bredius Jr Gekozen Jbr Mr L f Fompe van Meerdervoort met 1368 si Het aftredend lid Bredios had 668 al Zieriiiee J J van Kerkwijk Herkozen incl 711 st H Schouejongeu had 329 st MiddeUmrg Mr D van ISok Hérkoicli met tOli st Mr Fabius had 928 st Tot hulpenderwiJKre aan de openbare lager school te BarwoutswoardsTs benoemd mejaffronw E C de Jongh than e Gouderak Op de DinsdajAin de Maliebaan te Utrecht gehouden harddravergd waren 23 paarden ingeschrevsn De prijs van ƒ 8 N is gewonnen door de schim melmerrie Priniei C7na den heer P Smit te Rotterdam pikeur P van Zanten De Ie premie v a 200 verkreeg de donkerbruine merrie Sngbatn vnn den heer Arie Bos te Zevenhnizen pikeur A Bos teiwgl de 2e premie van 100 ten deel viel aan de bruine merrie Johanna van den heer t Koopman te Nieuwdorp pikeur Jan Koster Door het Departement van marine is in circulatie gebracht een blaadje ten doel hebbeodfj zooveel i O gelijk de aanwerving van jeugdig scheepsvolk te vorderen Behalve de vereischtef waarf n een jonigen moet voldoen en de stukken die benoodigd zijn om bg de kon Ned zeemacht te worden aangenomen wordt er in medegedeeld wat de opleiding 4e lecren geeft wat men worden eu verdienen kon benevens de pensioenen die aan verschillende qnalileilen bg de zeemacht verbonden zgn Ten slotte wordt er op gewezen dat de Igfstraffen zgn afgestraft De gemeenteraad van Haga heeft gisteren vertrorpen de voorstellen lo tot geheele verbouwing van het gemeentebadhuis te Scheveningen en zgne inriohting uitsluitend tot Bad en Knrhansi 2o tot vergrooting en verbouwing van hët Badhnis jvraag iBaad Overeenkomstig een voorstel van den heer de jJonge werd besloten tot eene nieuwe verpaehling van het Badhuis met uitzondering van de buitenibaden Omtrent den duur van de pacht en d jvraag of de muziek er onder begrepen is heeft de zich de beslissing voorbehouden Bg de tweede kamer is ingekomen een weta ontwerp betreffende de overdracht vau de spoorwegign van Batavia naar Bnitenzorg aan den staat Dit ontwerp strekt tot bekrachtiging van eene overeenkomst op 29 Maart 1881 gesloten tusscheu den minister van koloniën en de NederI Indische spoorwegmaatschappij betreffende de overdracht vnn gemelden spoorw De staat betaalt volgens die overeenkomst als koopprijs eene som van 6 millioen gulden De Boblenaren en beambten die bg bet sluiten van de ofaeenkomst bg de Ign Batavia Buitenzorgdienst doen worden voor zoover zij dit wenschen in dienst pt deu staat overgenomen In de Maandag te AmstAdam gebonden zittingvan den gemeenteraad is vastgesteld een adrea aande Tweede Kamer waarin opnieuw wordt aangedrongen op verwerping van het weta ontwerp tot ferbetering der Keulsobe voert als gevende niet den waterweg naar den Egn die Amsterdam behoeft Daarna werd het voorstel van burg en weth behandeld am de inkomsten belasting in te trekken voor ééa jaar ia te voeren een hoofdelijken omslag en eene commissie van zeven htden te benoemen die nader zal onderzoeken op welke grondslagen eene plaaUelijke directe belasting zal worden geheven De heer vanNierop stelde voor de reeds ontvangen eigen aangiften terug te senden en gelegenheid te geven alsnog ambtthalve aanslag aan te vragen benevens aonteekening op het nu openbare kohier of die ambtshilve is dan wel op grond van eigen aangifte Na beraadslaging werd dit voorstel ingetrokken endat van Burg en Weth met 21 tegen 6 stemmenattgenomen Prof aokoltcn I wegens 70jarigen leeftijd genoodn kt als hopgleenar af te treden hield Dinadag zgn ahehejidsreite in het groot auditorium der Leidsche academie Prof Kuenen bracht uit naam der aanwefigen den scheidenden hoogleeraar dank roor bet vele goede dat door bem in zgn langdurige loopbaan wu verricht Uit tal van plaatsen ontvangen wjj opgaven van het Dantal opgekomen kiezers Al die opgaven kunnen wij niet opnemea Eene uitzondering maken wg echter voor sneek waar van de 360 ingeschreven kieleA voor de Tweede Kamer niet minder dan 326 Van hnn stemrecht gebruik hebben inmaakt terwgl van de outbrekenden 7 metterwoon naar elders zgn vertrokken i tgdeiyk afwezig waren en 6 wegens ertistige ocgeateld eid niet konden opkomen zoodat tr slechts zeren under gewettigde reden lich ran deelneming aan de verkiezing onthielden De kroon wat trouwe opkomst der kiezers betreft spande eobter Lockem waar van de 129 kieitts nienaud ren de stembus wegbleef O a stemden twee kiezeit die te zamen 188 jaren tellen De Eerste X er heeft gisteren avond hare werkuamheden hefffet De medetMing dat de heer mr U J Smit opgehouden had lid der Kamer te iqn werd onder betuiging vun leed weien voor kennisgeving atngeoomei Aan de nagedachtenis van wijlen den heer jhr at F B H Miohicis van Keseenich braeht de voonitter irme hulde De geloi fsbrieven van het nieuw gekozen lid dn heer M H Insinger werden in handen gesteld van eene Commissie bestaande uit de heeren van Vdorthnyseo Schot en van Bijekevorsel De wetsoatwerpan Imtiteiyk door de Tweede Kamer aangenomen werden naar de afdeelingen venonden De vergadering der centrale commissie tot de alfiemeene zaken roor het Ned Ier Kerkgenootschap is bepaald op 29 Juni a s te Amsterdam Te Manm pror Groningen is in het begin vsa dit jaar de ontranger der plaatselgke belastingeit overkdeu Kort daarna bleek dat zjjne boeken aiet in orde waren en er een te kort van 900 tas Een rijfliglal ingezetenen die in 1879 en IttO hunnen aanslag hadden betaald slaan nu og als niet betalera van 1879 geboekt De meeaten nn hen hadden bij het betalen van de belasting over 1880 hunne quitantie van 1879 reeds veruetigd iu de meening dat die nooit meer noodig 101 zgn Deie geraarlgke gewoonte komt hun tbaii duur te staan want het gemreiitebestunr M Harum eisoht ook al kan men door quitantie Imgien dat de belasting van 1380 is voldaan dM de aanslag over 1879 nog eens wordt betaald lateraationale Ppolloobt Onder dit opechrift ohrült prof Buyi Ballot in het ülr Dagilcd het TalgeDde Do vorige week mocht ik weder ruime HBinien ontrangen Z K H Prins Fredetik leide nfj een vorstelgke gift toe en de heer en merrouw A T zenden raij 1000 in de verwachting ook itot andere aanzienlgken te kennen gegeven dat nelge weinigen zich rcreeuigen zouden om ook iiaor dergelijke giften de onderneming mogelijk te Mken Mag ik alvorens nader hierop aan te dringen vil iedere stad eenige belangstellenden verzoeken zich l tereenigen om ieder in zgn kring bekenden en vrienden er opmerkzaam op te maken dat Nederland zich niet meer kan terugtrekken waar de Vorsten uit hel geliefde starabuis van Oranje voorgaan en waar reeds enkelen ook giften van duizend of eenige honderden guldens bchonken Er is veel te zeggen voor een totsUndbreuging der onderneming door algemeene deelneming met kleine bgdragen maar hoewel dus deze zeer dankbaar worden aangenomen ign toch voorbeelden als de bovengenoemde hoogst wenschelijk De grand prix de Parii bg de jaarlijksche wedrennen te Lougchamps is behaald door het paard Foxhall van den Amerikaan James E Keene bereden door Fordharm De aanzienlijke wereld was er iu groeten getale bij tegenwoordig De heer Grévy en eohigenoote de koningin van Spanje de prins en prinses Eadziwill de meeste Frausche ministers eu verschillende gezanten gaven van hun belangalelling door hun aanwezigheid blijk De gelukkige winner werd door ziekte verhinderd in Parijs te zijn Elke dag werd hem getelegrafeerd hoe zgn paard het maakte Foxhall premier fsvori was Tristan Fransch van den heer liefèvre bereden door F Archer slechts é ne hoofdlengte voor Albion van graaf de Lagrange was ditmaal de derde Te Arnhem had Zaterdag en Zondag het 6de muziekfeest plaats van de NederI toonkunstenaarsvereeniging Bü de gelgktjjdig gehouden algemeene vergadering dier vereeniging werd besloten tot het uilschrgven van drie prijsvragen De beide aftredende beslnursleden werden herkozen De heer Hol nam ontslag als lid van het beatuur de heer Nicolai werd in tgue plaals tot roorzilter en de heer Meyrooa werd iu het bcainnr gekozen De volgende vergadering zal te Leenwsrden pUals hebben Naar aanleiding van het aan een ander bUd ontleende berichtje over het machinale schoeisel voor het leger ontvangt de N R Cl van goed ingelichte tijde de volgende opmerkingen Voor zoover bekend is bestaat er niet de minste grond roor de bewering dat het machinale legersehoeisei slecht rorldoet veel minder dat het aanhoudend slecht bigft voldoen In dat opzicht heeft men sleehls te ver ijzen naar de woorden door Z E den Minister vsn Oorlog bij de behandeling van de begrooing iu de Tweede Kamer der Staten Generaal gespro n die lijnrecht het tegenovergestelde inhielden De Minister grondde zich daarbij P rapporten van de ten vorigen jare genomen proeven met het niettoe schoeisel die zeer goed hebben voldaan Verder dan deze proeven kan men nog nirtoordeelen omdat de nieuw model machinale schoenen nog weinig in gebruik eu de oudere bij vroegere proefneming vervaardigde doch later zeer gewijzigde schoenen nog nauwelijks verbruikt ziju Wel verre dat tot afschaffing van het nieuwe deugdelijke stelsel zal worden overgegaan verneemt men at weldra eene nieuwe aanbesleding zal plaats heolMn Wat confectie betreft zijn de schoenen van het nienwe model zoo oneindig veel beter dan die welke vroeger in de gevangenissen werden vervaardigd dat zg daaimede zelfs niet vergeleken kunnen worden JODEH VEEVOLGIITG In Zuid Rusland hebben er iu deu laauteu tgd feiten plaats gehad die men in onze eeuw niet meer voor mogelgk zou houdeo De dagbladen hebben het ons gemeld dat daar de Israëlieten zijn blootgesteld aan wreede afschuwelijke ja oumensohelijke vervolgingen Zü worden gemarteld geplunderd zelfs gedood Duizeode slachtoffers zijn daar gemaakt en ontelbaar zg u de ongelukkigen die van have eu goed beroofd genoodzaakt zgn rond te zwerven Het fawboefl geen betoog dat die moeten geholpen worden en daar hun aantal zoo buitengewoon groot is moet ieder die iets te missen heeft iets voor ben afslaan ixuZH onverschillig vau welke geloofsbelijdenis van welken landaard hü is Bg tulice mensohouteerende handelingen vraagt men niet wie de slachtoffers zijn maar men last in den zak ten einde mede te werken tot leniging van den nood Het is daarom dat wg met aandrang de alg aandacht veatigen op onderstaand circulaire van het Aloihmm Isbaeutiscu Vixbom Zuid Rusland biedt ons op t oogenblik een schouwspel dat aan de somberste tijden der middeleeuwen doet denken Te Elisebethgrad Kiew Odessa üherson en andere belangrijke plaatsen werpt men zich op de Joden en worden hunne huizen bestormd hunne bezittingen vernield geplunderd en verbrand Hun persoon zelfs wordt niet gespaard meedoogenloos slaat men rroiwen kinderen en grijsaards en fit ign gekwetsten en doeden Met eiken dag breidt het kwaad zich uit de openbare macht heeft het nog niet kunnen tuiten Het ongeluk ia onoverzienbaar De Joden zju op de vlucht gedreven zonder dak zonder dekking zonder voedsel Wie zal hnn hulp verachaffen Tot nu toe heeft de bijzondere weldadigheid van het Buitenland bun eenige ondersteuning verleend Volgens de landswetten staan zg buiten het gemeene recht en zyu lij aan bijzondere verordeningen onderworpen De openbare meening werd diep geschokt door deze herleving der barbaarschheid in het laatst der 19de eeuw en alom beeft zij blijk gegeven van haar levendige sympathie voor de slachtoffers dezer afschuwelijke vervolging Het Algemeen Israëlitisch Verbond opent te hnnuen bate een inschrijving Het wendt zich tot aUe edelmoedigen zouder onderscheid van geloofsbelijdenis in de vaste overtuiging dat men aan zijn roepstem gehoor zal geven en allen het hunne zullen willen bijdragen tot dit werk van menschelijkheid en broederliefde PAKUa 28 Mei 1881 oor het Centraal ComUé L ISIDOR Opperrabijn van Frankrijk Sere morzUter J DERENBOÜRG FooreUter J H GOLDSCHMIDÏ Onder nortitter N LEVEN Algemeen Secr larit LÉONCE LEHMANN Gedelegeerd Penningmtttter tk Secretarit ISIDORE LOEB Het Nederiandsoh Hoofd Comité van het Algemeen Israëlitisch Verbond paart zgne roepstem aan die van het Centraal Comité te Pargs en richt tol al zijn medeburgers zonder onderscheid van gdoofabelijdenis het dringend verzoek om roor de ongelukkige slachtoffers van Dweepznchl en Barbaarschheid in Zuid Rusland hun liefdegaven af te zonderen De hestoren der Plaatselijke Comitr s tullen de bijdragen ter overmaking aan het Nederiandsoh HoafdComit4 dankbaar iu ontvangst nimen Ahstudak Juni 1881 ifament het Boo d Comilé toom ALEXANDER DANIELS fooratter H DINGER Seereiarü De redactie en uitgever der QoadBChe Ct zijn eveneens gaarne bereid gitten in ontvangst te nemen en over te maken GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een Bril eu een onderstuk ran een go d Kinder Oorhelletje Laat ste Berichten Rome 15 Juni De Kamer heeft ar 1 ran het ontwerp tot wijziging der kieswet aangenomen tooals het door de Regeeriug en de Commissie wae voorgesteld lle amendementen zijn rerworp A9rlijn 16 Juni De fitting van den Rijksdag is gisteren avond gesloten MABETBSBICHTEN OOUda 16 Juni 1881 Bij matigen omzel was de graanmarkt heden in vaste stemming Puike Zeeuwsche Tarwe lyaoht 1U 50 tot 11 op Polderterwe ƒ 9 80 tot ƒ 10 25 Afwgkende kwaliteit ƒ 9 60 tot ƒ 9U 0 Rogge fiks op prijs gehouden varieerde naar kwalileit van ƒ 8 76 tot ƒ 9 30 Gerat flanw van ƒ 5 50 tot ƒ 6 80 de winter zomer ƒ 6 i ƒ 6 40 Haver vait Andere granen zander handel De veemarkt met weinig aanvoer den haadrl traag Varkens geschikt voor Londeu ran 22 i 26 ot per half kilo magere varkens en biggen vlug tot hoogc prijzen verkocht Biggen van ƒ 1 75 a ƒ 2 25 per week Schapen en Lammeren traag Schapen van ƒ 22 a ƒ 32 Lammeren vau ƒ 5 a ƒ 16 Aangevoerd 160 partijen kaas eerste kwaliteit van ƒ 31 i f 38 50 tweede van ƒ 26 ü ƒ 80 Handel vlzg Noord Hollandsche kaas van ƒ 25 a ƒ 30 Goeboter ƒ 1 30 ü ƒ 1 40 Weiboter 1 10 a 1 20 Kaas noteering vau de Ver v Kooshandelaan Ir Kwal ƒ 28 i f 31 60 2e Kwal van ƒ 24 a ƒ 27 60 Handel matig Burgerlijke Stand Oouda EBOHEK U Jioi ElUibelli Cornelia ooaeri C P kèrper in K n Bovese Oornehii JobanMi ouden P Rakker eo W J Brouwen Johaoni ouden W Vcrieuo en O Blommeateijn 16 Johan Pietar ouders J P We jer en J A S van TrotKoburir Adriuaa oadera J P van Beuiekom en M van dor Bom