Goudsche Courant, zondag 19 juni 1881

f ZMIIiU 11 Jul KT 2624 1881 GOUDSCHB COURANT Nieows en Advertentieblad voor fionda en Omstreken mm OVERLEDEN 13 Juni L Mes 8 j U P 1 P Bi bag Sm IB M J Pon smi 2 d Burgerlqke Stnnd vau onderstaande gemeenten van 9 tot IB Juni 1881 Moordrecht OKBOREN Oeeilji ouden D Sool cii B Fraderiks OVERIJLDEN Willem Koolw k im Gouderak GEBOREN Truiitje ouden N aD Eyk en H Aulman OVERLEDEN A Kasbergeo 3 m Stolwijk GEBOREN Abrabain Jacobna ouden H Stoppelcuborg eo H P CorneliMe IJBuert ouders L Verkaik en A Visser ONDEKTROUWD A vsn LeenweD en A Trenre GEHUWD W Tnlp en L Sloof Haastrecht GEBOREN MarinuB ouden W Keiebard in J C van VOOB OVERLFDEN K de Jong 4 m O Tan Leeuwen 3 w Reeuwjk GEBOREN Leendert ouders P Kersbergcn en M W Savrij WilbelmuB ouders F Stolwnk en C van Leeuwen OVERLEDEN M Vonk 88 j Waddinxveen OEHOREN Geurtje ouders A tan Dijk en N Verschour Helena Maria ouders J vau Rijn en F Stckelenburg Pieternella ouders P Steenland en N Wessehng Jan oudera J Visser en C van Bergen Bravenboer Oerardus Rendrlkus ouders J Bulk en A Groeuevald OVEHIBDBN W H Halm 3 w P lan Kleef 7 w on C C B Broer 2 i van der Wnl 3 m H van Soest 4 m Zevenhuizen OVERLEDEN J Mul 8 d C Zweere 18 w ONDERTROUWD L van Halem en W Ba ADVERTENTIÈN Jt Bevallen van een Zoon J A S WEIJBRVAS Teotsenbueg Gouda 15 Jnni 1881 Heden overleed onverwacht na eene kortstondige ziekte mgne geliefde Zuster WILHELMINA MARIA VAN WIERST in den onderdom van ruim 50 jaren Namens de Familie T G VAN WIERST Gouda 13 Juni 1881 De ondergeteekenden betuigen hunnen hsrtelgken dank voor de vele bewijzen van belangstelling hy het overlgden van hun jongste Dochter ANNA WILHELMINA ondervonden C VAN HAGEN M VAN HAGENGouda 15 Juni 1881 Ovebgs PRO GYMNASIUM te GOUDA Het T0ELATIN6S EXAMBN tot de verschillende klassen zal plaats hebben den 22sten JUNI des namiddags te l s uur in het Schoolgeboaw op de Hoatmansgracht Zg die hieraan wenschen deel te nemen gelieven zich vóór dien datum aan te melden bg den Heer HAVERKAMP BBGEMANN SecretarisCurator Bene latsoenlgke Burgerdochter P G 29 jaar ond biedt zich tegen AUGUSTUS aan in een klein Fatsoenlgk Geziu als MB HÜISSOUSSm Zg is geheel op de hoogte van al wat er iu het Gezin voorkomt en van goede getuigen Toonden Adres met franco brieven onder No 595 aan het Bureau dezer Courant EBNE LINNEmAISTES ïoekt nog PLAATSING voor 2 dagen per week Adres onder No 594 aan het Bureau deser Courant Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopinopen te GOUDA op DINGSDAG 21 JUNIJ 1881 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat van eenen netten goed onderhouden INBOEDEL grootendeels nagelaten door den Heer H F LAMBRECHT bestaande in Mahoniehouten en andere staande en draagbare MBUBBLEN als LINNENKASTEN CHIFFONNIÈRE CANAPÉ VOLTAIRE en STOELEN Ovale en andere TAFELS IJzeren en Houten LEDIKANTEN WASCHTAFELS SPEEL en PENANTTAFELS PENDULES en CANDELABRES SPIEGELS NAAIMACHINE KACHELS en FORNUIS BEDDEN en BEDDEGOED LINNEN euTAFELGOED KLEEDEREN VLOERKLEEDEN en KARPETTE KRISTAL GLAS PORCELEIN en AARDEWERK GEWERKT GOUD en ZILVER enz Voorts eene groote partg MAlTtJFACTÏÏEEU BATHLAKEN DEKENS LINNEN enz Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 uren te zien En op MAANDAG 4 JÜLU 1881 des voormiddags te Elf uren in het Logement € DE Paauw aan de Markt aldaar van een goed onderhouden WINKELHUIS BROODBAKKERU en ERF aan den Veerstal bjj de rivier den IJsael te Gouda w k B No 33 kadaster Sectie D No 608 Te aanvaarden 1 September 1881 En ten twaalf ure van een en ERF op den hoek van den Korten Tiendeweg te Gouda w k D No 10 kadaster Sectie C No 75 Te aanvaarden 1 Augustus 1881 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVERte Gouda sm mi ÜIT DE BlerbrouwcrfJ en Azljnmakcrlj DE GEKROONDE VALK oiiderscheidt zich door aangenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkr gbaar is M orö ïoor tal van geneeskundigen aanbevolen A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriAIjA katen tegen veel lageren pr p PBINSESSE en BBUISE BIJEREUf van onderscheidene qualiteiten BOnDEAVX AZIJN J JtUIDEN AZIJN DBAGONAZIJifea WIJNAZIJN m onderscheidene prezen Adressen van soliede Bottelaars zijn op aanvrage te bekomen VAN VOLLK HOVE Co Amsterdam VEEMIST TE GOÏÏDA 12 Juni jl EEN GLADHARIGE BAZMWINDHONJ zwart bles reu ond 14 maanden en luisterende naar den naam ümt Zy die eenige inlichting kunnen geven zullen eene belooning genieten Brieven of inlichtingen te bezorgen bg 6 KOOT Jz te Berkel De ondergeteekende ruim 10 jaren bg het Notariaat werkzaam geweest zgnde waarvan de twee laatste jaren ten kantore van den Notaris J P MAHLSTEDB te Bergambacht bericht door deze dat hg zich te OOVBA heeft gevestigd en aldaar een KANTOOB heeft geopend tot het behandelen van alle Burgerlijke en Handelszaken benevens het opmaken van alle Acten en Contracten waaraan de Wet gelgke kracht toekent als aan die voor NOTARIS en Oetnigen Dat hg zich belast met het plaatsen van GELDopHYPOTHKEK of onder andere zekerheidsstelliug waarvoor hg thans een AANZIENLIJK Kapitaal hetzg in Groote of Kleine Posten disponibel heeft Voor invordering van Schulden hetig in der minne of door alle middelen rechtens het geven van advte en in alle voorkomende rechtskwestiën en geschillen benevens hetTe leenen van ITandels Informatien zoowel voor het Binnen als Buitenland bestaat bg hem gelegenheid Muweelen Mngél bfH Kameméllealoot n Sllg G 6 IDRRAU Men VERLANGT te HUREN tegen Mf Augustus BEN eEUEUSILEEBSE EMEB met SLAAPKAMER Opgave van Hnnrpi senz onder No 593 aan het Bar na vem Blad TE HUUR een ruim en net WOONHUIStaeiTUIJi aan de Peperstraat te Gouda bevatteade twae BOVENen drie BBNEDENKAMBRS KEUKEN en KELDER Huurprgs 225 per jaar Te bevragen bg den Heer W tan LIM BORGH Pluweelen Singel B 564 Mevrouw HAVERKAMP te Gouderak vraagt tegen primo AUGUSTUS eene DIENSTBODE P G als MEID ALLEEN goed kunnend werken en koken en van voldoende getnigeo voorzien Brieven franco onder de letteis H G aan de Boekhandelaars J van BENTUM en ZOOJJJ te Gouda TB HUUR voor een klein Gezin edn vrge i opgang hebbend BOVEI JHUIS Huurprgs f 1 50 Adres aan h t Buresa dezer CouranL WÊ Met 1 Juli berint een nieuw Awartaal van de aOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dxeh datum GRATIS KEi l lSGEVIl IG ÖTEICHTINIiEN WKLKE REVAAE SCHADE OF NAUEEL KUNNEN VEBOOBZAK EN BUaGEHEESTEK es WETUOUDSBS der GeMcente GOUDA ndet op artt 6 en 7 der wet vui den 4n Juni 1876 Staaltttad ao RE Breageii M algemeene keania dal op de Seoretaris er J ie i gel i Ie een eixoek met bylagen van T van Krabden om fefgoDiiiug tot het oprichten eennr amederg in het perceel f elegeu in het pUntaoen l j de Tiende Mg kadaalnwl bekend iu Saetie C No 107 en ie een Tereoek van C Urbanoa om vergnnnlDg tot het oprichten eenW kaiper iu het Beroerl ge lann aan het Verlorankoat k O uo 580 kadaater Sk D No ï 0 Dat op Woensdag den S9 Jani 1881 dea natmUagi ten 1 ore op hat Raadhaia gelegenheid it te baiwaran tegea de gevraagde fergnnningen il te brragen n dal gedonnde drie dagen vdor dien dag op de Secretarie der gemeente ran d tir lake iagekainen whriftoreu kan vorden keania Oottda den ISn Jani 1881 BuKtnuaater ai Wethouden vpornoemd Van BERGEN IJZBNDOOBN De Seoretaria BBOUWEB KENNISOBVING BimOEMEESTEB en WETHOUDEfiS van Gouda brengen ter openbare kenuii dat ter voldoening aaa ait 69 der Wet van den 4 Jnlg 1850 SItitUad No 87 aficbriftea van de Procetaenvethaal betreffende de benoemiug van een Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal bedoeld bg de artikelen 52 en 67 dier Wet tgu aangeplakt aai den ingang van dr 8t Authonieatraat alamede dnt gelgke afschriften op de Seentarie der Oeneente iqn u lergelrgd alwaar daarvan inlage kan worden genomen op itderen werkdag van dee uoigena Ut tol dea namiddag em are GOUDA den 16n Juni 1881 Borgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOBN De Secretaria BBOUWEB BTJITENLAND BvlleDlandscii Overzicht De Fraoiche Senaat heeft eergiateren het wetiontwarp op de vrgheid van vereenigiug aangenomen met de wgtigiugeo daarin door de Kamer der Afgevaardigden gebracht De heer Tolain rndieaal diende een vooratel in tol weging der grondwet en vroeg daarvoor de urgentie doch deie werd geweigerd De heer Forater ohief aecretary voor Ierland ia van lyne rondreia te Londen ternggekeerd Zgoe is het Parlement afgelegde rerklaringen hebben de ongenutheid over den tcestand op het eiland eenigaiini t t bedaren gebracht Hg laa de ciroulairea voor door hem aau de overheiclsperaouen geionden om hun aun te bevelen tooreel mogelgk te vermijden dat de politie in hare botaiogen met de menigte van uiterate middelen gebruik make hoewel de el tot eiken prga moei geëerbiedigd worden De hlidu keuren den toon deier ciroulairea goed I I I De heer Gladatone ui hefru ign plan tot beapoediging der afdoening van da innMtK bekend maken Men eet dat het aantal hWadementen niet minder dan doiteod bedraagt D 4 nieaden van den Framjer hebben vrijwillig een hoiyerdtaJ ameodemeuteB ingetrokken om tot poadigef behandeling bij te dragen Het Italiaansohe Minia rie behaalde bü d ki eshetvorming in de Kamer teene meerderheid vés 26 temmen Van venehiUende ijdep oidt beweerd dat de Buaaiaehe regeering ziah p nieuw tot Parga en Londro lou gewend hebbpv om op eene wgiiging der nitlereringarerdrogen tan te dringen voor tooreel de ataatkundige misuren betreft Poch deie poging sou even weini kl M hebben als de vorige teutg Boalaud ignc oonfKnkelgke raoratellen aanmerkelük beperke 1 Zooala geseind werd n deier dagen de ratificaties van het contract der Griekache üreniregeling nitgewiiaeUl dat i te leggen van het contract tnaacheu de mogendheden en de Porte De gelgkiuidende Tnrkach Griekicbe overeenkomat tal oog dele week volgen Omtrent de Tranavaal aert eea dac Eogeiieke dagbladoorresBondenteB hs falgende aan au d n waren ateat vau laken Peide M sn kgk u de laken rangdfaeel tegenovergeateld lcuitaau De algemeeue opinie ia dat de commia ie de Trautvaal aan de Boeren lal teruggeven tteder een gedeelte voor Eogelaud te aoaeHeKu ÉBnunigen aelb Sngelachen gelooven dat Jiet land w4 weer tot voorapoed lou komen onder de Boeremegtkring mita er een krachtig vertegenwoordiger der EngIWie regeeriug kwam met uitgebreide macht goede reipiAankni en een knappen miniater van tnanoiën Maar kemt er weer eene ouder wetaakwBMreMcgMriog Mrf iha aaa baf t B wordt het verUgf ia de Tkanaraal voor Engelsohec haiat ondoenlgk Generaal Wood blgft bg lü ne meening dat er eene beaehermde nentrale grenaalreek moet igo tnaaohen de Tranavaal en de Zoeloe a maar tijne afflbtgenooten in de commiaaie deelen die meening nog niet De generaal ion daarTan volgens sommigen eene kabinetsquaeatie makeu en uit de commiaaie trekken ola hy ign bb niet kreeg Dit alles is natuurlgk door een Engelachen bril geiien BINNENLANB GOUDA 18 Juni 1881 Bg kon bealnil ign met ingang van 1 Juli benoemd tot uotaria binnen het arr Utrecht Ier atanilplaota de gemeente Utreoht A M Begerman thans notaris te Woerden ter standplaata de gemeente Woerden r G H Fnhri SnetUoge cand notaria te Leiden Z D Hoogw de bisschop van Uaarlen is van aanstaanden Zondag 19 deaer af gedurende degeheele volgende week afwezig om het H Vormselin het Dekenaat Gouda te dienen I d Bg de in het vorig nr vermelde door den heer 6 C V d Want Fm gedeponeerde merken moet nog gevoegd worden de gekroonde WS VEBGADERING van din GEMEENTERAAD Dinsdag den 21 Juni 1881 des namiddags ten 1 ure teu einde te behandelen Hat voorstel tot ijiiging der Verordening op de hefiing van aohoolgeld aan de openbare lagere scholen De Rekening der Stedelgke Beleenbank dienst 1880 81 Het voorstel tot wgiiging der begrooting van het Israèlietisoh Armbestuur dienst 1881 De plannen eu teakeningen voor den aanleg eeoer IJaelwaterleiding Een voorstel tot wgiiging van het Baadsbesluit waarbg aan A Kaptgn te Woerden concessie is verleend voor een Stoomtramweg tusseheu Gouda en Bodegraven Het adrea van den heer W Hoogendijk Win betreffende de plaataing van een rastcrwerk aan den openbaren weg Het vooratel tot afstand van een stukje grond achter de Kerk aan f C Bik Ter gelegenheid ran de maakerade der atndeutcn te Utrschl auUen op 28 deier langa den Khgnapoorweg o a eitta treinen loopen van Utrecht 10 45 a avonds naar Gouda ZcTeiihuiien Moeroapelle Zoetermeer Z waard Voorburg en a Haga 10 G5 a aTonds naar Harmeien Woerden Bodegraven Zwammerdam Alphen Haierswoude en Leiden en 11 20 s avonds naar Ondewater Moordrecht Nieuwerkerk Capelle eu Bottrrdam Ds Bange predikant bij de Hervormde gemeente te Zevenhuiian heeft een beroep ontvangen nSar Wai werd Da A Eenier te Berg Ambacht heelt voor het beroep naar Op en Veen Au ÉKi nkt Qedepnteerde Stabta van Zaid Uolkad hebben aan den heer H Stuiver te Lekkerkerk gegund het bouwen dei school etf ouderwgurawoaiog aan den Uoogen dgk onder Beig Aim t vodf dedoor hem iogeichrevan sont van ƒ 2j l76 De berstemming in Alé Tii 4 Kibergen voor een lid van de Tweede Kamei zul plaats hebben Dinsdag 28 upi tf V Door het Rgnvaartoomité te Amsumlam is aan de Tweede Kamrr ee uitvoerig adres gericht tegen het aanhangig wetsontwerp tot ooitleg van een kanaal naar de Merwede Naar ha VOitimi vx 0méè kÊtmmmm het examen voor leerlingen van de enrsasiiii oer regimenten infanterie om toegelaten te woideli tot de hoofdcnrsnssen te Kampen eu s Hertogeaboseh op denielfden tgd aanvang September als het vorige jaar doch ditmaal te s Bosch warden afgenomen Het getal opengestelde vacaturen ia voor de infiinterie 15 en vour de adminiairatie 20 Het examen van onderofficieren voor dea rang van 2n luitenant lal iu de laatste dagen vbb September of in begin van October aanvangen en te s Hage worden gehouden Voor de veraeUIIeBde wapena wordt het volgende getal ptaataea beschikbaar geateld voor de infanterie hier te lande 26 en voor Oost Indie 18 voor de oareterie h t I 2 voor de artillerie h t 1 1 en voor O L beiden onbepaald voorde administratie b 1 1 6 en vooi O I onbepaald Te Utreoht heeft de 18e A vergadering van het Nederlandsch Weerbaarheidabond plaats gehad die door den pres Schnbart met een iMspraak werd geopend Tnsschen de 50 eo 60 Ver waren leden van het Bond Verschillende onderwerpen werden besproken len slotte werl tot lid van het CentraalComité herbenoemd jhr W A Beelaerts van Blokland en benoemd in plaats van de aftredende leden jhr mr J F H van der Felti en jhr W G de Jonge van Zwgnbergeu die niet weder in aanmerking wilden komen de hh J L Moerman van Delft en L P G Max te s Hertagenbosch Ouder leiding van den heer Kist lal de algemeeue vergadering van de Maatsohappg tot nut van t Algemeen dit jaar gehouden worden op 9 Augustus in het Park te Amsterdam O a zal daarop een voorstel worden ingediend om een subsidie te verleenen van f 6500 voor de uitgaaf van een maandblad in den geest van Tie BriiUk Worktum waarvan dan elk lid een nummer ontvangt Eveneens lal beraadslaagd wolden over de aamenalelling eener oommissie van controle op de door de departementen opgerichte spaarbanken Het gebeurde met de Westlaudsohe Aatfea heeft getoond dat die contrAle niet overbodig is Maandag werd te Amsterdam de 63e vergadering der Evangelisch Luthenche Synode geopend Zg bestaat uit de heeren dr A D Loman o dr J O D Martens hoogleeraren bg het Ev I ft Sera