Goudsche Courant, zondag 19 juni 1881

De sniakeKjkste KOFFIJ koopt menluj S WITZER N 2625 Prijs per Kilo 1 05 1 15 Het depot der Origineele DKR SIÏÏGEE MAATSCHAPPIJ bevindt zich te GOUDA HOOGSTRAAT 122 23 waarna de beer Hoogendgk door den kantonrechter veroordeeld is Nn nog een Comminie te benoemen tot onderzoek i volgens B en W geheel onnoodig Over deze znak werd een vrij uitvoerige discnsaie gevoerd waarbij de heeren Oadgk en Kraneitbarg er op wezen dat het een zeer klein stukje grond gold dat men den heer Hoogendgk een zeer verdienatelgk industrieel die zelf iodertgd aan de stad grond had ten geschenke gegeven wel kon afstaan terwgl de heeren Straver r Straatenen Muller zich ten gunste r in het voorstel van B en W verklaarden Het voorstel van B en W weid ten laatate iw fenomen met 13 tegen 3 stemmen die det iMnkn Lngten Kraneilbnrg en Oudijk terwijl de heer Ssmsom ivUe ttemming Meef De Raad besloot ten slotte den heer P C Bik een stukje grond af te staan van de straat achter de kerk ten einde hem gelegenheid te geven ijn hnis dat thans aan de zgde van de St Jtuikerk on ierlg e hoeken heeft na afbraak io regelmatige rooilgnen weder te doen opbouwen Onder de ingekomen stukken verdient vermeldiiig een adres vau den heer A Kaptijn te Woerden waarbg hg verzoekt de oonoeaaie voor een itoomtramweg lusschen Gouda en Schoonhoven Ter eere van Z D H de Bimchop van Haarlem die zooals ons vorig nr reed meldde onze stad btzoekt zgn vele huizen dezer gemeente met riaggen verzierd De collecte roor het Fonds lot aanfflbediginten onderatenning ran den gewapenden dienst heuR in deze gemeente opgebracht eene om van 142 25 Zondag vergaderde het Groot OiMten der Nederlanden 4b iqn lokaal op den nnaeelen BotgwU te s Hage Z K H prin Frederik woonde die vergadering bij en deelde mede dat hg hoopte ipoedig een vooratel te knnnen doen ter benoeming van zijn opvolger als Grootmeester Nationaal itorz n hooge jaren niet meer toelaten zich mei aHe raken te bemoeiec doch dat hij het Beschermheerschap zou blijven uitoefenen Ter gedachtenis aan zijn 65 jarig Grootraeeslerscbap werd den Prin door de vergadering aangeboden zijn zeer gelgkend portret in wit marmer gehouwen Ijenevei een prachtig album bevattende de namen der leden van het Ned Groot Oosten De Provinciale Staten van Znid doUand inUen Dinsdag 5 Juli a s hun zomervergadering aanvangen In deze zitting zullen o a worden behandeld de rekening der provinciale inkomsten en uitgaven over 1879 sluitende met een roordeelig slot ran 23 138 92 j een voorstel tot het doen van herstellingen aan het huis van den Commiiaari de Konings een voorstel tot rerhooging der jaarwedden van den hoofdopzichter en beide opzichter bg den provincialen watersiaatsdienst ieder ffet ƒ 300 de begrooting voor 1882 die voor zooveel bet Rijksbestuur aangaat bedraagt 78 130 De enkel provinciale begrooting bedraagt in ontvang en uitgaaf ƒ 342 745 88 Hierop komt o a voor een post van 21 500 zgnde de helft van bet meerdere bedrag dan 50 cl per hectare waartoe de provincie zich verbonden heeft tegemoet ie komen voor de opdracht van het beheer en onderhond der Lingewerken aan de hoogheemraadschappen f n de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe en de Vgf Heerenlanden Voorts een post van ƒ 50 000 voor buitengewone aflossing van de geldleening van 12 14 Juli 1870 De suhsidien voor onder gs voorgestild zijn dezelfde ten vorigen jnre toegestaan Tevens wordt voorgesteld ter bfstrgding der uitgaven te heften 9 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting en 5 opcenten op die der personeele belasting Een rerzoek oU subsidie ran de heeren Hahlstede 0 s loor een voorgenomen droograaking der veenplassen onder de gemeenten Reouwijk en Sluipwgk 1 OiitwerpbeslaitfU tot ijzigiug van de waterschapSI reglementen voor den Overwaard den Hoogen Boe Eau BServeilleuse f 1 per FLACON ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ LOUIS P WELTEE 193 WESTHAVEN 193 Dit Water bezit de eigenschap om zonder nadeel aan de hnid of linnengoed het haar zgn nattrarlöke kleur BLOND BRUIN of ZWART weder te geven Zelfs B0iU3 HAAR kan men in 8 dagen tSyds zeer m ooi donker bmin hebben KOKK Irte Kwaliteit Antwerpbche Rotterdamache Hnagsche en Goriuchemyche KOEK lu verschillende grootte verkrggbnar Koainghine ea Frincessebrood Kattenlüiigen verBchillend Kleio Gebak Oezondbeids Poeder ChocolMi4 Tafellikeuron ala Elixir d A n V ü r B f RoBsiBche Kaïnme CharleBtowu Salfator RUzir de Spa Maraaqnin ens N RAAIJMAAKERS UaveD 17 WOEDEIT GEVEAAGD TWEE MEISJES gedeeltelflk wet het MODEVAK bekend Adres onder No 596 b den uitgever dezer Courant Voor f 1600 te KOOP aangeboden een NIEUW BUIS dat verhuurd wordt tegen 3 per week te bevrageB onder No 595 aan het Bureau dezer Courant De alhier gevestigde AGENT eener BEGRAFENIS SOCIËTEIT vraagt voor Omida en omstreken ticHeve en werkzame tegen goed salaris Brieven franco onder motto 0oi ii aan het Bureau dezer Courant C WVvM DE VELDE QOÜDA Kantoor Peperstraat K 245 HANDEL LN WQnen Binnen en Buiten landsch gedistelecrd TE HUUR voor een klein Gezin een vrgen opgang hebbend BOVEi HUIS Hunrpr s f 1 50 Adres aan het Bureau deier Courant J EKIEBMT HARKTmA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portretten diverse soorten van complete Lgsteu Atellier geopend van s morgens 9 tot 4 uur ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogfleever Forluijii Rotterdam Bente d Deposito s Opvraagbaar na drie dagen 87 o één maand 3 37 7 twee drie twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebbén door tusscheukomst van den heer Ma J FORTÜIJN DKOOGLEEVER Advocaat te Gouda HOÜfVEIÖNG te ROTTERDAM van ca 120 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Me melsche Riga en W burger Delen en Platen Amerikaansche Delen Platen Sparren Sparhouten Juffers WagenscJiot enz Eene lading Coperw ksohe Vuren Petersburger Vuren en W nburger Grenen geschaafde en geploegde Delen BadeUnffs 27 X 67j I ieuwe Aanvoer eene lading Grenen Platen en geschaafde geploegde Vuren Delen Kolders Juffers enz op WOENbDAG 22 JUNI 1881 des middags 12 ure in het Verkooplokaal Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHANN COENRAAD LACH bfl wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Sigarenmakers GEVRAAGD bg a G VAN DEB POST GOUDA ADVERTE T1ËN in alle Binnen en Buttenlandsche Cou ranten worden dadel k opgezonden dgor den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Wj Eén sfischrift is voldoende f X bTjONGAi Mr TIMMERMAN IMTRUHEMIELE ZIIVERA van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBUBLEMENT Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Dr CHANTOMELANUiS OOG EN WATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is en van de gelukkigste uitvindingen der wereld heteehe bezit de kracht om alle oogen te knnnen verbeteren welke door den tyd ouderdoul of andere omstandigheden lydende zgn aan Verzwakking afmatting prikkeling hiteigheid bloedrode en druipende oogen welke de nachts toe kleven zware jeukende drokkeiide en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping van de oogspieren of aderen ook oogen die dikwgls tranen vooml bg koud weer of die welke bn eene terke lucht of by scherp licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit oogenwater herstem en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen onderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verfa ggbaar 60 Gent per Flacon Benzemaker Co Leidfo A Bote Nieuwkoop A Prin ZevenhniMn T A e vanDetli Oonda T H Keller Zn W Wagenst h A Schouten Sohluterj Oostmolenstr Rotterdam aUl A LAROOBK en Yxerhoudende QUINA LAROCHB van KRAEPELIEN en IIOLM Jpoth U ZeUi opwekkend Versterkviid Koortsverdrüvendi verkrflgBaar iu flésschen van en 1 90 te öoKito bg den Heer O Thim Apot verder door het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekemng tKRAÈPELIEN HOLM voorzien 1881 Woensdag ZZi inl GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor ÊMè en önistrekeo werkt omdat deze onze landtpctulatien moest berorderen wanneer Engeland ou nn noch het een noch het ander wil toeslaan laat het ons dan geren het gdd dat wg net onze peeulatiëo zouden hebl en rerdiend een handeldrfvende natie moet on goed recht iu deze erkenne Te Peter barg ja weer een uienwe dynamiet mijn gevonden ouder dè KatbariM brng BINNENtLAND Met 1 Juli he gint een nieuw Kwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nomraers totdi en datum GRATIS GOUDA 21 Jwi 1881 In de heden middag ge h a vergadering ran den gemeenteraad wat alleMerst aan de orde het rooratel rao Burg en Weth tol wyziging lier verordening op da heffing van tahoo gtld aan de openbare lagere scholen Men weet dat dit roorslet stKkte om te roldoen aan den wenuh ran Gedepittwle Staten dat bet onilerwijs iu de beginselen riW £ ftansehe Hoogdnilsche ep Ëngelsoiie talen In de lg geschiedenis de wiskunde het haadlerkeMb en de fraaie handwerkeu roor meisjes op e B of mcrr openbare uholen roor onrermogendeii kosteloos en roor minremogenden tegen gedeeltelijke betaling ran het Mhoelgeld toegankelijk zou ign In overeenstemming met le Commissie ran toe zicht op het Jjiger Onderwgi telden B en W roor kindereu ran mm eo onrAmogenden toe te laten op de vier burgerwholen de eertten tegen een verlaagd schoolgeld de laataten om niet met dfen rerstande evenwel dat ly emt het bewij souden leveren het zoogenaamd gewoon lager onderwas met rmchl te hebben genoten In verband met borentiteBÜ vooiatel had de oomminie ran Toezicht orer bet Lager ooderw teren voorgesteld lo voortaan onderwijl e doen geven ia de wiakuude op de beide Burgerscholen roor meisjes en de fraaie handwerken ook als leerrak op Ie nemen op de Eerste Burgerschool roor meisjes 2o het schoolgeld op de tweede Burgerschool roor jongcm gelgk t stellen met dat der tw le Burgersobool voor Meiqea Burg eu Weth hadden zich nut dett beide voor tellen niet kunnen rereeuigen Deze geheele zaak werd echter niet behandeld naar aanleiding van een heden ingekomen voorstel van den heer J M Noothoven van Qoor ondersteund door de hh Mr W Hem iog en Dr F H G van Iter on dal geheel ran dezelfde trekking wa als het eerste gedeelte van genoemd voorstel der Commiseie De aak erd alzoo lol later aangehogdeu In deze zitting werden door den Raad de plannen en teekeuingen voor den aanleg eener Kttfèfkidiiig goedgekeurd terwijl be lolen wenl den concessionaris eenige opmerkingen mede te deelen van den gemcentearobitect tot gedeeltelgke wgziging dier plannen met rergunning die wgziging daarin te mogen aanbrengen en roorls het Raadsbesluit waarbg aan den heer A Kaptgn te Woerden concessie is verleend roor een ttoomtramKeg lusschen Gouda en Bodegraren in zoorerre gewgzigd dat genoemde heer gemachtigd is die ooncemie orer te dragen aan de hh De Beneditly en Beer te Amsterdam Nog werd behandeld een verzoek van den heer W Hoogendgk Wzn dat de Raad een onderioek zou doen instellen hetzg door B en W hetzg door eene Commi ie uil zgu midden naar de vraag of hg verplicht waa raaterwerk weg te ruiraen van grond die volgen hem tyn eigendom volgen B en W eigendom der gemeentt is Burg en Weth adviseerden den Raad het rerzoek ran den heer Hoogendgk tW in te willigen daar het volatrekl de vraag niet is kU eigenaar is vau den grond B en VV deelen iu hun rapport mede dal de heer Hoogendgk wederreohlelgk rasterwerk heeft geplaatst op den publieken weg en dat zij daarom ingevolge art ÏO der politie verordening in verband met art 180 der gemeentewet aau londs bevoegheid hadden gehad dut te doen wegnemen ilooh dat zg eerst na verscheidene aanmaningen nog proces verbaal hebben doen opmaken BUITENLAND Bultenlandscti Overzicht In Fraukrgk ia alle tot de gewone kalmte lemgnekeerd en wordt meer en meer de tncht merkhaar om hy de ontwikkeling der openbare aangelegenheden niet afie wijken ran den weg der brudigdheid welke tot du Ter gerolgil i Vfnl de aaiiataaude algemeene verkieungeu betreft niemand denkt er meer aan ze te rervroegeD eu een der miuialrieéle bladen beweert dat de Regeeriog het voorloopig erna ia geworden over de vaatatelliog van den dag welke ia geen geral röi5r 26 September zou zyn Het ntl ortrigelB niet te ontkennen ilat het gezag van nteaident Orévy krachtig nit den pariem nt treD itrijd te roorwhyn i getreden h heeft zoowel uit de Jnra zijn geboortegrond al nit rcrKheidene tteden Bloit Orleana Chamber enz adre Mn van toewUttg ontvangen door vele kiecer grteekend sifte spoedig tyden en omatandighedeu knnnen tmnderen b w j t de koro t an Mu tapha pacha lën I niaël ia Praukrgk Wie zou róói twee maanlu gedacht hebben dat deze Mrale minuter ran den bey ran Tnni ran wien dealgd de rijandig le oirculaire tegen Frankryk uitgingen iu dat land met rrbeWigingeu zou outrangen worden En toch ii dit het geral Hg it naar Frankrgk orergebraeht met een Praniuih ocrlogKhip waar men het heiti 100 aangrnaam mogelgk trachtte te maken Met gcKhtttuiIro werd de boot begroet welke hem te U Qolette aan boord ran de Jeanne d ArcorerbrMbt en bg de aaokomat te Toulon alneerde het Frantcbe admiraalachip Toen Muttaphs na bezichtiging ran de Ier reede liggende pantKrtchepcn te loulon aankwam aren de troepen lang den wrg Knehaard dien hy aflegde Naar men zegt taat tyne kom t niet alecht met taatknndige maar ook net handel en ftnanmeele aanlegenheden in rerband Van Parg zal bij naar I jndcn rertrekken en na lerloop ran rier weken orer Parg en Madrid naar Toni terngkeeren Eindelgk z n de Prul iushe mini terbenoemingen icrKheneD waarorer reed zooreel i gerchreren ij ijjn ceiohied zooal laatst is gemeld Pattkdmrr heeft Binneulandsche Zaken en Qos ler president rao den Sykidag Ëeredienat Verder beei t de Uijkskanulier rcriof tot htntel ran gezondheid en i de Staat minilier Bótticher belast met ie algemeene vertelenwooidiging ran den Rijkakanwiier roor zoorer m niet dcor de ohof der departementen gewhiedt Aangaande de doorgraring der landengte ran Korinihe rerneemt men dat de ingenieur Bela Jerster liob iban aldaar bevindt om het plan te ontwerpen rMr deze onderneming waarmede in hel aanstaande uJMr een begin zal gemaakt worden Het kanaal al 44 tot 48 meter breed tu a i i meMrdiepzyn uriijka pasKeren 1200 a 1300 pakkelbooten erenioo Teel handels en partionliere stoombooleu en ongeveer 300 oorlogschepen kaap Malapan waar de raart ie winter bgzondcr gevaarlijk i Korat het nieuwe lioul tot stand dan zouden de stoomachepen die u de Adrialiwhe Zee komen 24 uren die uil Italiè 14 lot 18 uren en die uit Gibraltar 8 uren tijd iimen Het Engelaohe Parlement heeft nu hrt adres onlIJDgen vnn de zoogenaamde loyale Transralers Meo weet dat in dit stuk vernietiging ran de orerOTtomat met do Boeren wordt gerraagd en In elk l ti waarborgen ran de Boercnregeering De loyï kiü M heWjen kunnen voegen VVg ebbsn de aimexatje van Transvaal in de hand ge