Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1881

irm onder Haaatrecht en tot Taitstelliug nn nieuwe reglementen roor een zestal poldert De collecte tot aanmoediging en ouderateuning Tan de gewapende dienst in de Nederlaudsn heeft te Hoornaar opgebracht 4 39 Staten Generaal ëebsti Kamib zittingen vau 18 en 20 Jani Van de Zaterdag aan de orde gestelde wetsontwerpen garen alleen dat betreffende de postpakketten en dat nopens de beteugeling der desertie van eerisschers tot eeue korte gedaohtenwisseling aanleiding Het eerste deier beide wetsontwerpen werd verdedigd door den heer Van Voorlhuyie maar daarentegen bestreden door de heeren Hnydeooper ran Maarsereeu en Sohimmelpeuninok ran der Oye terwijl de heer Den Tex de juistheid Tan de fiuancieele ramingen ran den Minister ran waterstaat betwqftlde De drie punten vau aanvul waren ouToldoend bewqs ran het bestaan van de behoefte aan deie uitbreiding der staatsbemoeiing benadeeliug van de particuliere n rerheid en beiorgdhsid roor uitbreiding der uitgaven roor de posterijen Natuurlijk behoefde bet den Minister ran waterstaat weinig moeite te kosten die bezwaren te wederleggen Juist de onderrindiug had de behoefte en de tekortkomingen der bestaande particuliere ondernemingen aangetoond Afgescheiden ran het internationale belang ook ran de zijde der tegeuatanders erkend was de aanneming ran dit wetsontwerp wensohelijk roor de zekerheid en de ontwikkeling Tan het binnenlandsch goederenrervoer In de kleine niet minder dan in de groote gemeenten zou in eene wezenlijke behoefte worden vooizien Het wu eeu hersenschimmige vrees te meeneu dat waarde Staat zich slechts met het verroer van kleine pakjes niet zwaarder wegende dan 6 kilogram zou inlaten de bestaande maatschappijen zoo gevoelig ouden worden benadeeld Eindelijk werden de fiuanoieele gevolgen ran het ontwerp die rooraf niet met rolkomene juistheid zijn te roorziea opgewogen door al de rerbeteringen die het pakkettenrerroer dooi dit ontwerp rerkrygeu zal Horeudien konden door het roordeelig saldo op het brierenrerroer de kosten meer dan genoeg worden gedekt Eindelijk was het wetsontwerp bijkans met algemeene instemming in bet land ontrangeu Het wetsontwerp werd aangenomen met 30 stemmen tegen 3 alleen de heeren Huydecoper ran Kaarssereen Sohimmelpenninck ran der Oye en Cremers stemden tegen In de zitting ran gisteren zijn rerschiliende ontwerpen aangenomen meest met algemeene stemmen maar het ontwerp tegen desertie ran zeerissohers met 32 tegen 3 stemmen en de draukwet met 29 te en 4 stemmen Tegen het eerste steraden de bh Stork Fransen ran de Pntte en Voorthuysen en tegen liet laatste de hh Cremers Bnchner Fransen ran flie Putte en ran Swindereu Sttaten Ctoneraal Tweedi Kamxb Zitting Mn 20 Juni 1881 De beraadslaging werd geroerd orer het wetsontwerp tot tijdelijke roorziening ran den Rotterdamsehen Waterweg De heeren Sombaoh en Dirks rerklaarden het ontwerp te zullen aannemen de eerste echter stelde tot roorwaarde dat het Kanaal ran Voorneook zal rerbeterd worden de tweede in de rerwachtiug dat de Minister den geprojecteerden lagen dam tot afsluiting ran de zanden nog niet zal uitroeren Deze apr ontwikkelde orerigens weder zijn bekende leohniaehe bezwaren daarbij betoogende dat e n open kanaal naar t plan ran Waldorp het beate roor Rotterdam zou zijn De heer de Vos r Steenwijk wil geen geld meer nit de Staatakaa toeattan roor een zoo problematiaoh werk Rotterdam moet zich nu maar rerder helpen eren als Glasgow heeft gedaan Het zorge Tcrder roor t werk onder genot ran een subsidie Toor elke rerdieping door toedoen ran de gemeente verkregen De heer Froger ontwikkelde zijn reeds rroeger nilaengezette bezwaren De Minister rerklaarde aan den heer Rombaoh dat het onderhoud ran het Voornsche Kanaal door de Regeering zal ter hand genomen worden Na eenige discussie werd het wetsontwerp betreffende den Rotterdamsehen Waterweg aangetumen met 60 tegen 7 stemmen Daarna werd de discusaie orer den Amsterdamscbe Waterweg begonnen De examens roor de acte als hoofd eeuer openbare school Tan lager onderwijs zijn gisteren roor het eerst sedert het in werking treden der nieuwe Schoolwet te s Hage aangevangen ouder voorzittenohap ran den heer Moens o Door de afdeeling s Grarenhage en Omstreken der Nederl Maatschappij roor Tuinbouw en Plantkunde werd dezer dagen eeu vergade r ing ge bo u d s n In bespreking kwam een voorstel van de zustertfdeeling Boskoop om met haar medewerking in de maand Augusina e k een tentoonstelling te houden rau afgesneden rozen Met algemeene stemmen werd besloten deze medewerking Ie verleeuen doch slechts in moreeleu zin en buiten bezwaar van de kas ten einde deze afdeeling met t oog op de 11 gehouden tentoonstelling van afgesneden bloemen haar kraofaten niet te boven ga De heeren I W D Roill L C Grgseels C D Doeleman A A Vorsterman van Oyen en I F W van Rijswijk werden benoemd om zoo de zaak tot stand komt met de besturen ran de Boskoopsohe en Haagsche afdeeling in oommiasie de regeling daarran op zich te nemen Ter tereohtiiltiug ran den arroudissementsrecht bank in den Haag bleek gisteren dat behalre de gemeentelijke bank ran leeniug daar ter stede nog een Termomd pan4jeshuis bestaat onder den gebruikelijken naam ran huis ran rerkoop met recht ran wederiukoop Tot de ontdekking ran dezen lombard werkte inzonderheid mede het misbruik dat zekere kleermaker ran het rertrouwen zijner clientèle maakte door de kleedingstukken hem door een aantal personen ter reparatie gegerrn roor eene geringe geldsom aan den paudjeshouder te rerkoopeu De man die dit gedaan had en het ontrangeu bedrag ten eigen bate aanwendde stond gisteren deswege terecht Vroeger reedt roor soortelijk misdrijf veroordeeld beleed beklaagde roUedig zijne schuld welke trouwens door de rerlclaringen run een tiental getuigfo werd geslaafd De persoon dif de geheele garderobe van beklaagde had overgenomen een voormalig beambte bij de werkelijke lümk van leeuing werd dourden president op zijn ongeoorloofd en strafbaar bedrijf opmerkzaam gemaakt doch meende aan de verdenking ran eene strafbare handeling te hebbeu gepleegd te kunnen omkomen door stelselmatig te rerzekeren dat hij de goedereu gekocht had Het Openb Min eischte de schuldigrerkkiring ran den beklaagden kleedermaker aan misbruik ran rertrouwen do r het rerduisteren ran goederen hem tot eenen betaald wordenden arbeid gegeven zeven malen gepleegd en zijne veroordeeljng te dier zake tot eene cellulaire gerangenisstnrf ran rier maanden en rerschiliende geldboeten Dezer dagen is te Amsterdam onder leiding ran den heer N G Royaards een vergadering van belangstellenden gehouden tot oprichting ran een Kantoorbediendentereenigi g Het voorloopig comité meende op het roetspoor ran Botterdum waar sedert 1851 eeu dergelijke bloeiende inrichting bestaat roor het oogeublik geen ander roorstel te kannen doen dan tot oprichting ran een fonds tot uitlceering bij overlijden en rerder ran zoodanige andtre ondersleuuingsfondsen als later in orerleg met te benoemen commiNaristeo zou blijken wensohelijk en mogelijk te zijn De zetel der Vereeuiging zal zijn te Amsterdim in pladtsea waar zich ten mioaie 20 leden rereenigen kan eeu afd gerestigd zijn Het bestuur zal bestaan uit drie te Amsterdam wonende leden onder toezicht ran rijf commissarissea uit de patroons Na een langdurig debat waarbij het oomité vooral op de weuschelijkheid ran eea duurzaam verband tusschen patroons en bedienden werd gewezen werd besloten de laak en bloc te behandelen waarna een voorloopig bestuur moest worden gekozen Het comité achtte daarmede zyo taak afgeloopen en stelde zich niet verkiesbaar voor het nieuwe bestuur met uitzondering van de heeren D Buys en C H Leibrandt Jr nit Wormerreer De Mnkken der Vereeniging zijn nu in handen gesteld ran die twee heeren by wie men zich ook kan aanmelden roor het HdmtMsehap der Vereeniging De Vereeniging roor Paedagogiek die op Woensdag 27 Juli a s in eeu der lokalen vaa de Groote Sociëteit t Zutfen reigadcrt zal behalre de gewone hnishoadelijke zaken de volgende onderwerpen behandelen Door welke middelen kan de wetenschappelijke beoefening ran de paedagogiek door onze Vereeniging bevorderd worden Komen bij de tegenwoordige inrichting vanhet onderwijs op de lagere school de meest begaafde leerlingen tot de ontwikkeling waartoe zijin t belang der maatschappij moeten komen P Welke paedagogische bezwaren heeft de toepassing ran de wetsinterpretatie dat alle leerlingen zonder onderscheid recht hebben op het uitgebreidste openbaar lager onderwijs dal in de gemeente gegeven wordt In het tijdperk van 16 Mei tot 11 Jnnijl tü geene ambtsberichten omtrent het voorkomen ru longziekte onder het rundree ingekomen In het daaraan roorafgaand tijdrak ran rier weken waren drie runderen door die ziekte aangetatt St et 24 Mei 1881 no 122 et In het Koloniaal Museum op het Paviljoen te Haarlem is thans tentoongesteld eene belangrijke rerumeling monsters ran grondstoffen rerzameld door de Sumatra expeditie en door tnsschenkomat van hel Nederl Aardrijkskundig Genootschap aan het Muaeanaangeboden Bovendien zgn ran genoemde expeiliila ontrangeu 374 monsters houtsoorten en 127 monsters padie die het jaar zullen geplunist worden Een algemeene catalogus ran het Museum waartoeverschillende deskundigen hunne medewerking hebbeo toegezegd wordt thans voorbereid Het bezoekenvan het Museum ueemt voordurend toe en bedrorgin 1880 ruim 1000 personen meer dan in 1879 Alleen op de beide Pinksterdagen dezes jaar bedroeg het 239 personen U C In rerschiliende Staten ran Noord Amerika heeft eeu orkaan gewoed die ernstige schade heeft veroorzaakt Verscheidene huizen ziju ingestort of beschadigd en de oogst is roor een groot gedeelte reiwoest BiJ deze ramp heeft men ook een groot aanul dooden en gekwetsten te betreuren In het R NituKiblad wordt de volgende vraag gedaan Bü de laatste benoeming van leden vaii ile Maatschappij van Ijettrrkunde te Leiden is het opnieuw geÜeken hoe rijk ons kleine vaderland aas groote beroemdheden is Bij de leden uit het buitenland benoemd wordt opgegeven wat zij schreven en waar tij dut de eer der benoeming mee verdienden Zou het niet veratandig zijn ook b $ de leden ait het binnenland die opgave te voegen P Men behoefde dan niet in het donker rond te tasten bg de vraag Waarom Omtrent de werkzuumheden aan het Paaama kanaai waarin ook hier terecht een levendig helaog wordt gesteld komen geene gunstige berichten Onder de beambten moeten ontevredenheid en wanorde uitgebroken zijii Geheele afdeelingen van arbeiders zijn outtlageu Ook moet eeu groot aantal iugeni anreeds afgereisd zijn De Nederl Kijuspoorweg Maataohappij heeft M txtratnin ouvenchillig naar welk harer staiiou nut inbegrip van Schereningen aan de decinenieit aan de matkeradefeesten ran het Utrechtsch ttudeutenkorpa aangeboden Waarsohijulijk krjjgt dus ccue andere gemeente het tohoawspel der maskersde ereneens te zien ty het dan ook zonder fignranuo eerewagens enz Het ToornemaD dat de studenten hadden om Brussel geooatumeerd te bezoeken in rerband nu het onderwerp hnnoer voontelUog de intocht ras den Aartshertog van Oottenrijk binnen Brussel op 18 Januari 1578 moet lijn opgegeven Wij ontvingen het prospsolus van de door den beer F U Jaeger leeraar aan het Gymaasiam te s Hage in de Nederlandsohetaal bewerkte OnJitekt Utttode haar aanwending in de statistiek ei Staathuishoudkunde op Industrieel Handels en Natuurwetenschappelijk gebied en in t bijzonder in il Geneeskunde en Physiologie naar het Fransoh vaa E J Maroy vermeerderd met eea aantal voorbeelden betreffende Grafische Statistiek in Nederland Zij dient zoo luidt het prospectus als methode van onderzoek en als middel van uitdrukking Zg is in de natuurwetenschappen en in t bijzonder in de geneeskunde en physiologic door hoegenaamd niets te vervangen Zij bcdogt de aaiisehouwelijke voorsteUiuf van den loop der vertohijnselen en van de van gedane waarnemingen Zy is als loodauig niet alleen in de hoogste mate doeltreffend maar wordt k in verband met dien geest en den loop van onzen tijd en van ons maatschappelijk leven noodzakeiyk en onmisbaar Maar niet alleen in de reeds genoemde vakken ook in het haishoudelük leven in hel gezin ksn de grafische methode haar diensten bewyzen en lieht verspreiden Eu toch zoo gaat de sohyver voort IS zy in weerwil van al deze voordeden en vsn dit eigenaardig karakter by ons te lande nog weinig algemeen bekend en haar gebruik te veel beperkt Het ia daarom te wensohsn dat deze nilgave door den heer Henri J Sternberg te s Uage onderinmeu met ingenomenheid mag worden begroet en ge1 tteund Uit het verslag over den toestand der Vereeniginj Eigen Hulp in het afgeloopen jaar blgkt dat het oanlul districten vnn 49 tot 46 is verminderd Be opgeheven districten wnren Echt Monnikendam eo Venlo die toch reeds in den laalsten tgd weinig teekenen van leven hadden gegeven toodat hunne ophefiag ternauwernood een veilies ia Ie noemen Het lldsnial dat op 1 Jan 1880 4780 bedroeg waar lil 1594 tot diatricicn behoorden en 186 by geen lUiirict waren ingedeeld beliep volgeni de verxendioKsiyst van het orgaan op het einde deajaart 4987 De afdeeling onderiiuge lerensverzekering nam ia het afgeloopen jaar reer in bloei toe Het aaiitil contracten steeg van 672 lot 1336 door de 664 nieuwe contracteu weidea 364 469 kapitaal en 4372 22 rente verzekerd Wegens orerlyden behoefde nog slecht 26 te worden uitgekeerd De met de hh B Morel en J Hulshoff te Rotterdam gesloten orereeokomst tot lerering der beooodigdheden san de districten werkt goed ofschoon de deelneming grooter kon tyn De heer Moret il uit de zaak getreden dooh zg wordt door den heer beer Hulshoff op denzelfden voet voortgezet De pogiiigeu lot oprichting der afdeeling zekerheidsslelling voor ambteuareu en beambten wier doel is om aaii ben die roor het aanvaarden van belrekkiugen zekerheid moeten stellen daartoe eeu gemakkelgke gelegenheid aan ie bieden slaagden nog niet Slechts voor de helft werd iugeschreveu op de leeniug van 240 400 tot vorming van hel benoodigd kapitaal Méii beproefde nu een waarborgfoud in t leven te roepen waaruil verliezeu zouden kaneen gedekt worden zoolang er nog geen reserrekspilatl is Men vroeg daarvoor f 60 000 door nnm 300 belanghebbenden werd voor i0 00 O deelgenomen De toestand der financiën ran de Vereeniging is rrij gunstig maa de eitofaeu ran het orgaau en tn nieuw op te richten afdeelingen tullen een groote bres schieten in het ia kas zgnde kapitaal De algemeeiA toestand iier districten wordt behoudens eenige nittonderingeu gunstig genoemd Het orgaan der Vereeniging wordt aan alle leden tosgezondea Die algeateene rerepreiding beantwoordde aan de goede rerwachtingen die men daarvan had De keerzgde der medaille it evenwel dat nu de kotten 2640 16Vi hebben beloopeu en dat de totale ontrangsleu der algemeene kaa sleehu ƒ 2761 64 hebbeu bedragen eene raste bgdrsge der leden voor het rerrolg noodzakeigk Is daar anders de nit trc ran het orgaan zou moeten getlaaki orden Uit Papeudnehl meldt mea Leest men ia de Uadea mêdedeelingen omtrent het mitbruik ran den kantel in het kietditirict Gorinchem ter berorderiog rsn de caodidatunr Serel in het kiesdistrict üordredit ia de eandidaat Esaerop verschillende plsatsen zelf opgetredea Zoo heeft kg o a te Nieaw kkkeriand te Slikko veer es t Dubbeldam voor eeatalrgke schare gesproken tydens eea gewone godsdienstoefening Ook op andere plaatsen had de ijverige eandidaat iritleu opireilen itidiru het hem toegestaan was In de Hinm Gtr Cutnmt Icett mea het volgeade ingetondea slok Als een bydrage hoeverre predikanten huaoe gsisteiyke roeping soms uit hel oog verlieaen wanneer tg zich als leiders bg rerkieziugea opwerpen diene het rolgeude ter opname in uw blad roor ds lelterigke waarheid Waarran wordt iagaalaan Ds U G predikant te H B laalalleden Zondag te K eeae racataurbeurt rervnllende vermaande zijne hoorders Ie midden van de Preek Diuadag dsaraanvolgende als 6éa man ter stembus te komen Het gold hier toch da keuze tusschen den Ueere Jctat en Satan In het nagcbed smeeku ZEw Heere Jezus stel Gy U aan de spits der geloovigeo opdat het kleine kuddeke dat thans aaeht ea dag in den gebede is niet beschaamd worde Toen na kerkiyd ten haize van den onderwgzer het in de kark gesprokene nog eens door ZEw herhsald werd gaf ZEw op de aanmerking dat modaaige ovardrqriag baapottflyk er ergetlgk was tea antwoord Ja ja zoo moeten ds boeren maar angepakt wordao 1 LI Woensdag vertelde ZEw tesetfder plaatse in de catechisatie aao een SO ul leeriingen van 7 tot 18 jaar dat zijn eaiididaat 1700 en de Dairel Mar 700 stemmen verkregen had Het aantal emigranten gedurende de laatste zes ntaaden des vorigen jaart te Buenos Ayres aaagekomen bedraagt 30 028 hetgeen over hel afgeloopen jssr een totaal geeft van 49 986 grooteudeela laadhonwsrs waaronder vele Italianen Men kan rjoh werkelgk geen denkbeeld vormen 7 aldus sohrgft de Nederlandsohe consul aldaar van d uitgestrektheid grond die nog onbebouwd is Hsddeo deze gewesten het voorrecht geen periodieke volutien te hebben waardoor de pachters genood Jijn óf de wapenen op te nemen of hun bebouwde ttkers te verlaten In weinige juren zou vooral deze provincie een der rgkste van Zuid Araerika in alle opzicbteu met snello schreden vooruit gegaan iju De bewgzeu liggen voor de hand In vroegere jaren moest men 40 a 60 000 papierdaalders voor een vlerk legua a 3 Eng mgleu grond betalen lerwül thans diezelfde gronden 100 a 140 000 papierdaalden gelden Voorzeker heeft daartoe bggedragen de zekerheid die de veetelers hebben met bielrekking tot hun kudden dat deze niet meer door de Indianen weggevoerd worden de laatste daar de laalsten door de nieuw gevormde grenslgn tot hun oorspronkeIgken schuilhoek teruggedreven zgn of verplicht zgn geweest te capituleeren Intusschen moet ik degenen die naar deze gewesten mochten weuschen te emigreren op het volgende opmerkzaam maken Hst is mg ter oare gekomen dat eenige der in Europa gevestigde wervers van emigraaten de levens en arbeidswyze dezer streken te schoon afschilderen Het is waar dat deze lauden nog jong zgn en door hun vruchtbaren bouwgrond een goed bestaan kunnen geren aan hen die werken willen en rich roor den eersten tgd elk comfort kunnen ontzeggen doch reien denken wellicht dat in Zaid Amerika niet zoo hard gewerkt wurdi als in Europa Het tegendeel is waar De hoofdrereiscbten zgn spaarzaamheid en actiriteit en zg die zich een onafhankelijke positie wenschen te verschaffen moeten rooral hard werken en zich in de eerste jaren eenige huiaselgke onttieriugen getroosten als wanneer tg door spoediger rerkregen uitkomsten roor hun werkzaamheden reel beter lan lu Europa beloond worden Behalve dat het aanberelenswsardig is da zg die weuschen te emigreren voor den eereten tgd ran eenige middelen roorxien zgn is het reel waard dat men eeuigiins met Ëngelseh Frauaoh of Dnitseh bekend tg daar tol dusrcr slechts weinig Nederlanden in de provinciën en binnenlanden worden aangetroffen Vanwege het gouvernement van Argentina is eene expeditie op vrij groote schaal nilgerost om in verschillende nehtingen Palagouie te onderzoeken Zg staal onder het opperbevel van generaal VUlegas terwijl onder hem het bevel gevoerd wordt door kommandant Ortega kominaadant Olaaooaga kolonel Winter en kommandant Erasmo Obligado In het begin dezes jaan van Buenos Ayres vertrokken zgn thans aldaar de eente berichten aangekomea die vooruamelgk het volgende bevatten De derde brigade die ia last had aan de oeven van het meer Nahuel Uoepi te kampeeren bevond zich den 2SeB Maart op zes mqka afstand van de oaven der betk Vasoo welke van het zuiden naar bet noorden stroomt en in mets rersehilt ran de andere w itertjes d men reeds ontmoet had De volgende mededeeliugeh heeft tg gedaan over dea aard der gronden die door haar iqa onderzocht In het algemeen heeft men steen gevonden maar in de hooger geirgea landea van HuilmnLenfiia ef bealaat de eente aardlaag grootendeels ui znirere silex De dorheid ran den bodem is slechts schgnbaar want het zal gemakkelgk zgn er door knnstaialige beaproeiingeu ia te roortieu als men den loop ran het water sledits afleidt De atreek sehgnt rooral gunstig roer de reeteelt De breedte der beken is onbeduidend hoogstens drie roet haar zairer en helder water b ekt met allerlei waterplanten behoudt in weerwil van de hitte der middagzonaeatralen eene aangename fritchheid Den 24ateu Haart had de tweede brigad uil earallerie beataaadc en aangevoerd door kcdoad Winter de Indianen aan de ooren der rivier ColloB Cura aangevallen die op hare nadering in de richting ran Chilli vlnohlten Bg het rerrolgea haeft men dorpen ontdekt welke uit woningen beslaan wier bouwtrant eenen zekeren graad ran beschuring ondenlelt de B dorpen waren ook rerUten Dete landstreek gelegen aan den voet der Cordillera is vol dicht kreupelhout van cyprwsen pgpboomen en eiken de oeven der beken zgn vol aardbesienplanten Deie brigade was op weg om zich bg het meer NahaelUnapi met de aeiüe brigade te vereeaigen vaar volgens berichten die den 2den April Ie Pate 5 ones aangekomen waren generaal VUlegas zich op ien datum bevoud Pea lOden April is de stoomboot Neajam welke i dienst der expeditie was aangekomen aan de vtnterkiug der vierde divisie aan de samenrioeing der ririeren Neuquen en Limay Deze boot was voomemeas in de eente dagen van Mei de Neuquen op te varen welke in de maanden Februari Maart en April zoo toed als niel bevaarbaar is De officieren die aan boord van de stoomboot Neuquen tyn hebben op last ran kommandant Obligado eene rolledige en nauwkeurige kaart ran den loop der Rio Negro samengesteld Den 23sten April heeft de Duitsohe natuurkundigedr Paul G Lorentz rich te Buenos Ayres op destoomboot rUlanno naar Patagonie ingescheept methet roorneraen zich Ie voegen by de expeditie van goueraal Villegat S 0 De Effectenbeurs XLI Amsterdam 20 Juni 18S1 Reeds beginnen zich de voorboden van den komkommertgd te vertoonen Er mogen in sommige soorten b v in 3eutraalwaarden eenige beweging geweest zgn orer t algemeen waa de beun in die kalme stemming welke zy des zomen in normale omstsndigheden recbü heeft BiNNEKLiNDSCHE WAAlDïll zoowel Stéuti ondum als PremiekenügeH waren raat Amst loten en Vs hooger 8pooneeflee i gen In de Centraalwaarden was in de sfgeloopen week een geduchte reactie aand rerloren 2 uitg sch 3 gestemp OW 5 Ook Ind Spw rerminderda 1 Boxtel Wezel waarden in zeer gemengde stemasiug de aand sloten i hooger nadat zg 23 hadden gestaan 2e Hyp verbeterde 1 doch 4 Obl verloren 1 en gestemp ObL Ie Hyp l s Aand HoU Sp stoten 6 j hooger terwgl Obl do 66 1 en Kynspoor aand verbeterden In TrammnfleeninjeH hield de reactie aand Gooische verloor 4 Rotterd 3 Nederi 2 Ook bg Indiutruelt maarden rail eene reactie te vermelden voor sommige soorten die in den laateten tgd nogal monteerden Afr Hv verloor 6 Ned Bk 4 Ind Handelsbk 1 s E valt echter een avans Ie uoteeren voor Amst Bk en Handelmy a 1 voor Kol Bk ü 3 o Zoowel de Kanaalmg als de Obl Kon Ned Stoomb my kwamen 1 Java 3Vt Harenstoomb 6 o op Aand Bolt Hr V 7o beter Edbopusche waarden Staai nieeu Zoowel Hongaren als Oosteurgken waren willig Hong leeaing 67 1 do papier en goudr Ooatenr circa hooger Russen rerloreo gemiddeld i de Oosterleeningen het minst Spanjaanlen en Turken hielden zich goed door a s te rerbelereu 6 Fortngeezen rerioren de onlangs gewonnen 2 Ook in de PremieUeninge is dezelfde stemming waar te nemen Hongaren Ooatenr 66 2 64 1 j beter Ook Weenerioten hooger De Russische loten rerioren resp 2 en 1 Turken mon eerden e Madridloten 2 pCt Spoorweglienimge waren byzonder stil Van Russische rail alleen een avans voor aand Or Mg ran 2 pCt te rermelden Wanehau Weenen Vs I beter do Bromberg slechter Induitrieele waarden Duitaehe Ryksbankaetiën rerioren V pandbr der Jluss Centnal Bk monteerden 1 pCl AXEKUAAKSCHE WAAIDEN Stoot ondee De N A Staatefondsea waren in williger stemming de 4pCt 77 monteerden 6 de beide andere soorten Vt pCt Zoowel Florida s als Mexicanen waren aangeboden de eeraie sloten 1 pCt oude Mexicanen lager Brazilianen 63 en 79 1 a 3 pCt beter Peni kwam mede P ooncefletninftn Hoewel eenige soorten eta aiet onbelangryke rgung vertoonen was over t neemeen de animo gering Hooger aotaerden AtefciaoaTop en Commonal Milwaukee 12 Ceotr Pao sh 4 Si Louis Fraac S Cairo 3 Louis 2V aand en Obl Milw Un Pse South fir St Paul Man en Un Fac hoofdl 1 a 2 pCt De veriieten bedragen 1 a 2 pCt doeh Pensylv sh verloren 7 pCt InduttrieeU ondernemingen Colorado s waren lager en aangeboden PaoLONQAHE aENTE Steeds ruim a 3 pOL T P S Hoewel de handel heden eenigszint levendiger waa waren de koersen grootendeels lager Omtrent binnenlandsche waarden valt te vermelden dat ook hcdeu de Cenlnal aoorten teer de aandacht trokken Aanvaakelgk waa eenige verbetering Ie wachten dooh zoowel aaad als uitg sch sloten onveranderd en gestemp obl lager Ia iadustrieele waarden was ook nog al variatie Amst Bk en dito Hv noteerden l i Handelmy tyd Vt hooger doch Havendienst iVsi Stoomv Nederl 1 Rolt Hv lager Vaa de trans sloot de Nederl iets gunstiger nl 106 a 106 Oustenrgker Russen ca Turken sloten g ü lager Spanje sterk aangeboden zg noteerden BuitenL 1 pCt 25Vi 2 pCi 46V Binneal 1 pCt 23 i s 2 PC 41 i Êr was groote ambitie voor Madridloten die zelfs a 61 verkocht werden zg sloten 69 Russische sporen flauw Zoowel Mexicanen als Peruanen minder De eereten noteerden resp 22 j en 14 u de laatslen 21 en 17Vs Amcrik Sp continmeerden de daling die a 1 pCt bedroeg doch Cairo bond on Centi al sh 1 pCt hooger