Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1881

ADVERTENTIËN Vrljda i 24 Joni 1881 N 2626 Mgne Vrouw beviel heden van eene Dochter G C FORTÜIJN DBOOGLEEVER 19 Juni 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiitiebiad voor Gouda en Omstreken Bevallen van een Zoon M 6 C SOOS DB JoNo Gouda 19 Juni 1881 Bevallen van Twee Meisjes J C JONKER DE Laxos Gouda 20 Juni 1881 Bevallen van een Zoon J M BOÜSCHOLÏE VAN Echten ê Hage 19 Juni 1881 Heden overleed onze oudste lieveling ANNE MARIE in den aanvalligen leeftgd van 37 jaar H J WAARD A M WAARDGouda 18 Juni 1881 de Beüin De Heer en Mevrouw KROON betuigen oprechten dank voor de vele bewijzen van belangstelling betoond by het overlyden van hunne geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Weduwe KROON Knackwoeest te 2eijat Gouda 20 Juni 1881 Mevrouw FORTÜIJN DROOGLEEVERNiJHOFï Westhaven B 156 VRAAGT met 1 Augustus e k BENE BEKWAME y GEVRAAGD tegen 1 Augustus of eerder EENE mmmi in een klein gezin by voorkeur van buiten en van de P G Adres franco onder letter A Bureau De Gouwenaar De smakelijkste KOFFUkoopt meiibijSWITZËR Prijs per Kilo LOS I 4S 55 5 99 UEBAITÏÏS PILLEN bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ongesteldheden der maag heilzaam voor de spijaverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laxerend en slijmafdrljvend 37 2 Ct de Doos verkrijgbaar te GOUDA alleen bij l SCHEI Benthuuen V J Boow meester Sleumjk S van der Kraata Bodegraven P Versloot Haaitrechti K Oosterling CD m de bakende depóti in andera plaatsen Mtii wachte zich v or namaaksels Elk doosje is gelaH m geHempeld met de handleekening van de crraarfligersl Wed KUENEN ZOON Chemüten Moordrecht G H Pos 0v4ewaier Pr Vree Woerden F W Sweerman IZevenhuhen A Prins Laatste Berichten Marseille 20 Juni Sedert gisteren avond acht ure hebben er alhier bloedige vechtpartijen plaat gehad tusachen Franschen en Italianen Volgens gerucht syn er drie dooden onder welke een soldaat vele personen zijn gekwetst Het gemeentebestuur is permanent vergaderd De prefect heeft de koffiehuizen doen shuten en vele patrouille doorkruisen de stad Marseille 20 Juni De vechtpartijen tusschen Italianen tn Franschen duurden gisteren avond op Terschillende punten der stad voort Men zegt dat er 8 doöden en 23 gewonden z jn Maar in het hospitaal zijn er slechts twee ilooden en twaalf gewonden gebracht Van de laatsten hebben drie den nacht niet gehaald 65 personen zijn gearresteerd De officier van jusiitie heeft de instructie begonnen Parijs 20 Juni Gambetta heeft een banket der schrijnwerkers te Saint Mandé bijgewoond Hy zeidc geen staatkundige rede te willen houden en wee er op dat het volk gelukkig en vrij was Sedert tien jaren sprak hij verder zijn wij goed vooruitgegaan Wij hebben stormen doorstaan maar ze zijn nu voorbjj Met ellendige persoonlijke twisten trachtte men de republiek een spaak in t wiel te steken Als het heden verloren moeite is hervat men den twist morgen met nog meer drift Men zegt dat ik mij in vele kiesdistricten candidaat wil stellen Ik ken als zoodanig slechts één kiesdistrict dat mij niet ernstig betwist znl kunnen worden Levendige toejuiching gevolgd door den kreet Leve de Bepubliekl Berlijn 20 Juni Graaf Stolberg vice president van het Pruisische ministerie ieeft na herhaalde op particuliere redenen gegronde aanvraaz i ontslag uit zijne betrekkingen verkregen Het voor zittersohap bij het ministerie is tot nader orderopgedragen aan den te Berlijn aanwezigen oudsten minisier GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd eenige Rozenkransen eu een Blauw koralen Ketting met gouden sluiting CORRESPONDENTIE Het 0D8 toagezondea atuk o er de JFaterweffen kta ta de ichr rer Zal ais hy het Verslag iet kanierzittiBg vbd gisteren leest dit ook inzieo met geplsBtst worden Pb RlDACTIE Burgerlijke Stand GEBOREN 18 JuDi VVilbeiiDtna oodera M vao Maaren ea L deo Riet Johüooa Catharina oudert J aa dtr Valk en I Nieowveld 19 Cornells V ilhelmus ouders P P Soos tn M R C de Jooft Marie oodera G C Fortoijn Droogleever en L de Jong j OVERLEDEN 18 JudL J Forsthorel 7 w A M Wtard 3 j 7 ro 19 M Deroee wed A J UsaelsteiJD fiO j A M T Kampo 3 j 7 m A vao Roon 8 j I 6 ni J van Koon 1 j 5 ra M Verzaal 2 ni Voor Kinderen Stilstaan is onnoodigf F HARTING Oost Haven B 14 1 S @ @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bfl G OVEBEIJNDEB Ja Markt 148 Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Openbare Verpachting op DONDERDAG den 30 JÜNIJ 1881 de middags ten 12 ure in het Logement di Paauw aan de Markt te Gouda van de eerste snede van het GRASGEWAS van Drie Perceelen WEILAND in de Oude Gouwe te GOUDA ÏN Openbare Verkoopingpen in lietzelfde Logement op MAANDAG den i JÜLIJ 1881 des voormidd ten H nre van een goed onderhouden WINKELHUIS BROODBAKKERIJ en ERF aan den Veerstal bg de rivier den IJssel te Gouda wflk B No 33 kadaster Sectie D No 608 En ten 12 ure van een en ERF op den hoek van den Korten Tiendewag te Gouda wgk D No 10 kadaster Sectie C No 75 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVERte Oottda Aanbesteding DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Sloe mendaal zgn voornemens op MAANDAG den 27 JUNI 1881 des voormiddags ten Elf ure in het Koffiehuis cde Roveih te Gouda hg enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN Het verrichten van eenige Herstellingen aan de Polderwerken en het Stoomgemaal Waarvan het Bestek en de Voorwaarden in het genoemd Koffiehuis ter lezing liggen Aanwgzing in loco zal geschieden op Vrfldag den 24 Juni 1881 dea voormiddags ten 11 ure te beginnen aan de Bloemendaalsche Sluis bg Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE QOUBSOBS SLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kèrkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Go ude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen euz waarbij is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth COOB I CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen wm Met 1 Juli be gint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zieli abouneercn ontvangen de veiwhijnende Nommers tot dien datuni GRATIS KENNISGEVING BUUGBMEE S 1 KR E N W BTHOlDKRs dt r e manti i L lJA Iji ngcn ti i U iiiiis van iillt Pff cn pligtige uiijezettiieii wiir uaincii voorkomen op ilc u lctoin rugiotiirs toor litt iliomtjaar ISSIt il d it de l iitcniliiadcu in gerecdhiid lu up dt iecretarie lezer iuinciMiti verlcryglKwr zgu innei r zg leli daartoe pi raoonlijk iiaumold m iltn 27 lüiiij 1881 tot CU niU den ï July d a irii4n iilKi ndi il 1 voorioiddii van lU tut des iianil Uldg iin ile Zondng uMi zoiulord zullende ovirtLiikoiiretii ii M Insluit vun 17 üclolitr Gouda den 24u lunl 18SI Bnp raocitiT en V etlioud rii fooriiotnid Vun BeU iMi 4JÜKXL UOitX I e Secrctarii BKOUVVKR buitenlandT UuUenlaiiilscli IvcrzlrliL Parij zil ten gr olj e van tiet uieuwe rpt jntwerp tot vermeerderiug fuu het luintul afgevinr igdeii door de tfieneiniiig vnu de bcvolkiufjen hei brtfigcii van de koloiiicB eu de hoofdstad ouder hit gmieeuc recht zeven ofgrvaardigdcn mi er krijgeii l arys hM tot heden zooveel afscLiiirrlindin uit htt iirrncduumeoten had Kuider te 1 tliii op het bevoUingeogfer Het diütncl van j iinbelt Belle ill wordl dlinteup ifolge iu tweeen sjtsplitst eu nu u H iiii u f gierijf of de ex dic a or zich nu in biule i i tncleu eanilidnat zal stillen of alleen m h I niiu raillc ile leed waar zyii verkiizing zeker is dit is iioft een onuiigeniaakle zaak De redevoeringen vau t eirj m Oonioetia orden in de Krnnschc bladen druk luspcoken het resultaat is dut de strtjd isaaugcbouden Gambetta zegt met liet oog op tijn nederlnag bij de lijststemmiug wy komen op de zaak terug en daarmee op de herziening der gr widwet erry icgt geen groudwelsherzieuliig voortgaan op den ingeslageu weg met den Hryxcii Orévy en daarom verraindeiiug vao hel aantal iiionarchalcn eu radicaleu Dinsdag bracht de Kamer de algemciue beraadslaging üvei de bugrootiug leu einde eu had ook nog tijd de d parli meuten van I lnaiicien en Justitie goed te keuren Dinsdag behield de st id Marstille baar genooii aanzieu op enkele punten benlaat nog eeuige opgewondenheid f 11 dezelfde uiantregelen vau voorzorg als gisten n zgn voor hedenavond genomen de troepen beïotteu de stralen ile koffiehuizen en iitrbergeu moetdi 9 uur s avonds gesluteli ïyn met uitzondering van het A uzar en bet Kristalpaleis die verlof hriiben om opeu K blijven Uil Peteriburg wordt gemeld dat hel der rcgtcnng ernst is met haar plan tot verbeteiing van den totstand der landelijke boïolking Er zijn uog 800 000 boeren die de grondpaohl niet hebben betaald omdat de sehatting hunner gronden ie hoog is De oominissie met de regeling dezer aaugeltgenheid belast heeft n iar m ii verueeiui eun aan vang mei hare zittingen gemaakt Een ander raagstak waarmede de Regceriug zieh bezig houdt ia eene billgkar verdeeliug der belastingen uog in den loop van dit jaar zal hiertoe overgegaan worden Dan komt de hervorming der politie op het plattdiud aan de beart De instelling der bereden ouritimki heeft niet de uitkomsten opgeleverd welke men er van verwachtte vooroameliik wegens gebrek aan geachikte officiercu De minister van biunenluudache z ikeii die tevens chef der gendarmerie is tal het korps op volkomen uieawr grondslagen inrichten iu hoofdzaak naar liet Fransohc stelsel De vierde beliiiigrijke hervorming welke de Regceriug beoogt betreft de Zevutvo departenieuiile raden aarvan vdeii sitciftt geriage zorg auo de belangen hunner pruvineièn ijden 6ór fliles moeten de wetten en rccliteu der Zent co nauwkeuriger omscbreveu eu uitgebreid voorden de leden d zer verguderiugen zalieu loor I trouwt behHrli iug van hunnen plicht veraiilwourdelijk worden gestidd Het plan dal de regeering heeft om dt afgi vaardigden der Znmtioo tot een Zei ulij oiftr leeue sciirl van Kam r te vereeuigpu kdii reu duel inmni zuoUug de sauieustelling der eerBige uotmdc ceiie belangrijke vijzigiug eu vrbettring ondergaat Over hel uigemeeu wordt verztkerd dai geueraal Ignalicff lu dit opzicht met goed brdfK lingeit u beziiid Df Uu9Si H he pirs blijft licli lutuiocheu bezig itoideu met de anti seinitiscbe beweging iu het zuiden en mi i leti vau h l rijk lu hei ii treurig te moettti Cl kennen dit somiui uludeu de af liuwelyke geweldadigheden t geu de Isnelieten goedkeuren die urgaucu iijn gelukkig wel uiei lalryk maar zij vertegenwuurdigen toch zekere lUsst l u der uitstekcndale geleerden van Peteriiburg de heer KavéUue heeft aan re der dagbUW eene opstel gczoaden Wiiariu b met veroutw iardigiug tegeu deze strekking opkomt en ile vervolgingen tegeo de Joden brandmerkt Verder wordt geweld dat bet aan de overheid lil V alhyniegelokt is om eenige der belhamels op het s wor te kumen Uit Kouir meldt men dat in de Kamer der Afgevaardigden door den inuiislcr Manoiui op een vi aag fail den heer M da ari eenige ophelderingen ziju g geveu over hel gebeurde te Maraoille De Miuistir VI rklaarde nog slechts in bet bezit te ziju van het oflioieele rapport over den eersten avond Uft tumult uiilsioi d door gesis en gefluit welke volg6us hel rappoit lan den consul voortkwaiueu uit de meuigu die ontetiedsu was over de afwezigheid vau het luliaousche vaai del Volgens anderen ward lic aanleiding gegeven door gefluit vau a of 4 pcrsolueii voor de vtnsttir der Italiaauiobe Club geseten wat overigcus olkoincu uu arsohgnlijk is De Kransdie overheid lu de Italiaausche ouusitl hebb hun plicht ged4b Wat betreft déhloedige tooueeleu waarvan vervoljjens eecige punten der sliid getuigen warni heeft de regceriug nog g ene officieele mede deelingen oulvaugeu Inmiddels heeft ly aan de Italiaansche verteg nwoordigers te Parijs en Marseille gelast om te trachteu vnu de Franjohe overheid ernstige maatregelen te verkrijgen tot beaohermiug tan de veiligheid der Italioaiisohe land euooteu Aan een kruobtig optredci valt niet te iwyfeleu daar dit in het geineenschappelyk belang van beide regeeriiigen is Nadere beridhien uit New York melden dat zekere spanning is ontslaan in de betrekkingen vuu bet kabiuet te Washington met de republiek van XiiuivGrunada naar aanleiding der luudeugte van l unaina Gelyk reeds is gemrid acht de regceriug der Vereen igdc Stalen vau Noord Amerika het eene inbreukop hare rechten dat Niemv Granada en Costuliica zich uy verdrag verbonden hebbeu om het tnsschen hen uutslaan geschil over een deel vau liet jyoudgebied der landengte dut biide laudeu als huu nutuurlykr grens beschouwen door scheidsreeliierlyke uitspraak te doen beslissen Nu blijkt dal bet sluiten dezer uvereeiikomst is voorafgegaan door teuc gebeurtenis welke de heteekenis er van verhoogt De Heiiaut van Nieaw Grenada beeft uamelgk gutveigerd zijne goedkeuriug te verleeueu a iii een mit liet kabiuet van Waahiuglon gesloten verdrag strekkende om aan de republiek Jer Veteenigile Staten een bevoorrechte stelliug ten opiiuhte van het toekomstig kaoaal vau PauaoM toe ta keuoen als Bohadeloosstelliug voor het getaaf nm aa tij zich blooutelde door de uot jdi heU ia miengte te waarborgen Het ia dus twennail dat XieuwQrenada geweigerd heeft de toort va i facactiannh tschap over Panama te erkeuneu waarop de Vereenigde Stateu te reoht of ten ouieefale aanspraak maken Vandaar de spauuiug BINNENLAND GOUDA 23 Juni 1881 Bg het gisteren gehouden admiiaie uim voor bet progyranssium ziju ile drie aspiraalui voor hel Ie jaar toegelaten Een aspirant voor óe4t M ais i werd afgewezen Het progymnasium bestaat das voor dan leigeudea curst uit i klaasen Op de teutooustelling geotgauiaeefd door de Twentsche Landbouwmaalschappij bij gHegenltid van net 34ste Laiidhuishoudkuodig Cuiigres te fuschede is o a bekroond de heer N 4e Vg alhier en wel met een lilvcren medailla f a choone collectie Pluimgcdierte en met een lilvereu medaille voor scbooue soorten PUin iU e Maandag jl is hier aangehoudeu Siuum l iiUuider scheepmaker alhier verblyf hoadeode die op uoaiB vau eeu koffiehuishouder eeuige kofeni ki neu bg déu mr smid V op deu K taMag haiA I gehaald die hg voor geriugeu prgs heeft verkodil om aan zgu lust tot drinken te kiuuMu roUaen lig beeft reeds dtiemaal ge augeiuastnf Kri M Toor die tal opliehtiag en lawBuoperg De beruchte Bart Stevebs sjouwer alkief ii ook I als landlooper o gepakt Beide zijn uaar Rotteidam oreqiebdakt I Nuar wg vernemen zal bij geuoegiame deelname hel volgende plaats hebben 1 de herdenking an het 30 jarig titaan der Stedeiyke Muziekschool te Goiula op 13 eu 19 Juli a s Maandag 18 Juli ten 9 ure des morgena Algemeene B wtitie ten 1 ure Feestrasle uit te tprdieu door den President der Cofflfüsaie fan tocxiebt op de school j ten 2 ure Matinee musieale te getroi door een militair muziekkorps des avonds lea 7 ure Uitvoering der Feestcantatc woorden vau den beer Kluitman getoonzet door den heer v MiUigeu door de leerlingen der school Dinsdag 19 Juli des morgens ten 9 ure ontvaagal amusementen eu onthaal der leerlingen ten l j aft Matinee Musicale te geven door het Muiiekcorja der Grenadiers eu Jagers onder directie t èm heer VöUmar dea avonds ten 6 ure Kinderbal g rolgd door Groot Bal SCHAAKCORRÏSPONDBNXIE Alkmaar 8s Zet roqueert Gouda F 8 E 7 Iu eene Maaudagavoud gehoBUsu vergadeiiug ran het Departement s Graveuhage der Maatschappij tot üai van t Algemeen is het gewone eewl k wegens veeljarigen trouwen dieust toegekend aan Johanna Stain wegens 30 jarigen trouwen dieaot bg den heer D W Weaterbaan Het Wisoouain Dental College heeft den heerS K Oadsohaus Deutz te Leeuwarden het eere dipknna van docter in de Uudheelkande doen loeliemen Onder de miusu inschrgvers bg de Maandag door het Departement vau Koloniën te AmalaiJiin gehouden aaubeateding was o a A k J Verburg Moordredit vooT iven IMw werk ter verpakking iSO ii De Collecte voor het fouds ter uadersteuniug nu du gewapende dienst heeft opgebracht te Qouderak ƒ 14 80 en te Berkeuwoude 14 46 Ds Bange predikant bg de Hervormd GemaaBt