Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1881

lV J L Z t l t LtL K Jl uwer uft Horst van een mtburigeplaal ta teraolutiaen maakte 1 1 Zondag bekend dat hij voor het beroep naar Weiwerd heeft bedankt 1 001 kat tareeda kantonjcreeht te BoUardam ia Diaadig teraordwld tot eenc boete aii tien gulden of anhaifcii gCTaugenisatraf lau drie dogen een alaeaobkoawet uit Waddinxaaea wegeua het verroeren faa 60 kilogram bedorven kalftvleisaoh Het in bealaggeaoBtta vleeaoh ia verbeurd verklaarii Iteue collecte te Lekkerkerk voor de vervolgde Israelieteu m Bualaad gehouden heeft ruim ƒ 140 OfgebraeU Uit Woerden aohryft men dd 21 Juni De dttiog van den gemeenteraad leverde heden morgen laoi loekoordera weer heel wat merkwaardiga op 8t kwam o a een miaaive in van de aohoolcom ioaia die ia Dceember 1880 naar aanleiding vnn art 70 der nieuwe oaderwyawet waa benoemd waarbij i haar ontalag venoökt op grond dat iq bH hare benoeming dacht aaikienwerkiug te hebben nat hel dagdqkacb bestuur torw jl haar nu was gebleken dat alles buiten haar omging een en ader met racdedeeling van verachiltende feiten Dit aebrjiveu lal ia eea volgende vergadering bekafedcld worden Daarop kwam de verkwikkel jke medadeeling dat ia lake het jaagpad door den miaiater van binuenl lakeu bealag waa gelegd op ene gedeelte der aubaidie voor het onderwijs ten einde daaruit dea aannemer J J van Deth te 2wammerdam te betalen Toen de punten van behandeling afgedaan waren vroeg een der leden het woord oaa eenige iulichlingeu te hebben omtrent het wegraiaen van lekeren kwakel of brug buiten Woerden die al lang ia bouwvalligen toeatand tod verkeerd en hel vaarwater belemmerde Gemeld lid deed deswege een voorstel dat in de volgende vergadering en waarsohqnlyk teer spoedig tÜ behandeld worden en een nog al vry heftige diaeaaaie uitlokle tusacheu den vooreitter en twee raadateden Den aitalag van een en ander lullen w ter ayaer tqd mededeelen Men aehrqft uit Woerden van 30 Juni Osa atille atedeke ia tegenwoordig het tooneel uer ongewone bedryvighrid geworden De a ireekwoordelijk oude koaimuren tjjn hersteld f geheel verateuwd de Uqu lelf binnen de gemeente wordt verruimd en uitgediept flinke gcbou Ml jn verre Kn belemmeringen voor aoheepvaart verdwyoen miaaehien ook later de wallen die eeawea oude gordelaen la$lnollea4l Dinsdag begonnen de voorbereidende werkzaamheden aan den atoomtram Woerden Utreeht door de heeren Paling en Hofman die daartoe oouoeeaie hebben aangevraagd Aan den bouw en werktuigkundigen ingenieur van Keppel ia opgedragen alle daartoe noodige kaarten en teekeningrn te vervaardigen terreinen op te neaaen en projecten vaat te atelleu en naar eu verneemt lal ook genoemde ingenieur met de geheele coMtruetie der lijn worden belaat en de leiding der werknamheden aan hem worden toe itrtM d ten einde die zoo mogelyk noggeduItaék dit jaar in exploitatie te kunnen brengen Met Lantaimei bevat een goed portret van den keer Qualtheraa Kolff met een bgachrift van den heer D F an Heyat waarin met zeer woardeerende wooede dea man herdacht wordt die in veler kring eea WO trearige leegte heeft opengelaten Be Heer van HeyM zegt daarin o a Het araa cent ia de laatste jaren dat ik Kolff leenle kennta Hg herinnerde zich nog levendig myu vader die predikant te Gouda is geweest en toch dateeitje die herinnering van vrij jeugdigen leeflgd daar m ja vader reeds ia 1836 toeu ik slechts nog twee jaar oud waa overleed Wel eeu bewgs hoe aterk ign geheugen waa I Het scheen hem genoegen te doea den loon te ontmoeten van den door hem koaggeaehten leeraar bater kwam ik menigmaal met hem ia aaarakiag en teerde ik hem om zgne gaven hoog aaldeeren Een gevolg onzer kenniamaking waB dat ky Het Leaiaiiiut van den heer Noothoven van Ooor overnam toen deze naar meende en ook tevens een man van l nen amaak die er telkena naar atrcefde om op het gebied van kunst eu literatuur een schrede voorwaarts te zetten Dat hg zelf ook met veel talent de pen wist Ie voeren ia gedurende zjjn veel bewogen leven hg herhaling gebleken Zgne sympathie voor Het LeeekaJiW wordt vooral verklaarbaar als men weet dat dit tgdsohrifi de eerale pennevruchlen van Kolff bevat In den jaargang van 1858 kan men KoliTs mdrukken van zg n aankomst eu eerst verblgf te Batavia lezen Torn hg nu zelf Het Leeêiabinet onder tgne onmiddelpe protectie had genomen mocht hg gaarne waaneer het too eent te pas kwam eene bijdrage leveren Nog in het voorlaatste nr gaf hg onder den pseudoniem van Mtt dor een beknopte doch duidelgke beschrqviug vaii het Parapattan veeiengeaticht te Batavia Zoo wiat Kolff bq zgn vele bealommeringen nog altqd gelegenheid 4e vinden om nuttig werkzaam te zgn Alles ging fem ook gemakkelijk af en veel tqd had hq niet uoodig zoodat het hem mogelgk was veel op zich te nemen waar anderen misschien onder den last waren bezweken Thans rust hg uit van zgn veelomvattenden arbeiij Aan zgn plicht als menKh sis ciritte is hg getrouw geweest In ile harten van echtgenoote kinderen en vrienden zul hij blqveu voortleven en uit zqn met bloemen bestrooid graf schguen ons de woorden des lichters tegeu te klinken Ik eer de tranen wel die mqn geliefden schreiden Ik schat mijn I rienden boog maar heb nog hooger schat Heit gij t y lie feiad ween niet om mijn versoheiden I De dood bracht mg tot Hem dien ik iei liefgekttd I Er ia vroeger medegedeeld dat dr Kuqper te Amsterdam bg de verkiezingen zieke kieiers naar de stembus leed De Sttitdaard spreekt dit tegen Dr Kuqper heeft op 14 Juui tol 1 uur op lijn kamer gewerkt is toeu op weg naar zgn college zelf te voet gaan stemmen heeft college gegeven en is daarop per Rgnspoor naar Arnhem vertrokken Hieruit blgkt alzoo dat Dr Kuqper geen zieken naar de atembus bracht maar tevena dat hg zelf nitt deed wat hq met veel bombarie de autirevo Intioualre kiezera voorschreef op U Juni te doen Een paar dagen TÓ r de verkiezingen gaf hq ijjne geeatverwanten een korte instructie voor Dinsdag en gelaste hen lo de bidden So den goeden naan te schrijven op het biljet en voorts ook om na gestemd te hebben mdurrn te drijven naar de tlembuk Ieder anti revohitioiiaH kiezer moest niet alleen dta avonds kunnen zeggen ik heb zelf geatemd maar ook ik heb er ten minste wel vqf naar de stembus gekregen Welnu de antl revolutionaire kiezers ieiien dat voorschrift trouw gevolgd aiaar moeien nu zeker tot hun verbazing vernamen dal de heer Kuijper zelf rustig tot één uur op zijn kamer Is blijven tittea Hier wordt dus opnieuw het bekende handel naar mqn woorden maar niet naar mijne ltarl tt l door dr Kuqper in proctqk gebracht te vallen betrekking van fabriek landmeter van Schie Und heeft de vereenigde vergadering van Sehielabd uit de haar aangeboden voordracht bestaande uit de hh G Sehotten at nnct directeur der geoteente we ken te Rotterdam en M E de Wildt civiel ingenieur te Delft benoemd den heer G Scbolten Staten Qeneraal Eeks Kamxk Zitting van 21 Juni In de zitting vau Dinsdag zijn alle aanhangige ontwerpen meest met algemeene stemmen aangenomen waaronder regeling van hei auteursrecht wijziging der wet op den raad van stale wqziging der wet op het hooger onderwqs aanvulling der artseniret nmntwezen Suriname en Cura iio en aanvulling der Indische oomptabiliteilawet Het ontwerp tot herziening van urit 264 265 en 266 Gemeentewet over plaatselijke belastingen is aangenomen met 24 tegen 6 stemmen Het ontwerp betreffende den Botterdamschen waterweg is ingekomen het zal linder in de afdeelingen worden onderzocht De vergadering is tot nadere bqcenroepibg gescheiden Staten Gtoneraal Twude Kaheb zittingen van 21 en 22 Juni Bij het voortgezet debat iu de zitting van Dinsdag over het kanaal ontwerp Amsterdam Uerwede werd dit door de hh Seret Roéll en Bastert verdedigd als financieel en technisch het aaunemelgksl en bestreden door de hh van der Sleyden Dircks en Rutgers als kostbaar en half werk De heer Heydenrqok vroeg inlichtingen omtrent de financiëele plannen der regeering In de zitting van gisteren h de verdere behandeling van hel kaamd oatwerp A futefdom Jter wede beatreden de hh Sutgera Oorver Hooft eo lusipger ten sterkste de verbetering der Keulsehe vaart die door de hh BlussiS en van Nispen werd verdedigd De tqdelgke minister van financiën de heer van Lqudeu bestreed de finanoieele bedenkingen Eerst als geld wordt aangevraagd kan de vraag rqzen door welke middelen het moet worden gevonden Bovendien zal de som over verschillende jaren worden verdeeld 2 i millioeu voor deo Rotlerdamschen waterweg kunnen uit het aanwezige kasgeld worden gevonden Bij de volgende begrootiug zullen de dekkingsraiddelen moeten voorgesteld worden In den loop van de maand Augustus e k zullen vergelijkende schietoefeningen worden gehouden door intanterie en bereden artillerie om de uitwerking op groole afstanden na te gaan vaa granaatkartetivuur op infanterie eu van infanterie op artilteiie Voor deze oefeningen die te a Graveuhage en iu het kamp van Oldenbroek zallen geboodea worden zqn voor de infanterie detachementen elk van lOU man aangewezen vaa het regiment greaadiert w jagers eu van het 7e regiment Volgens gerucht ton bq de badhais oommissie het voornemen bestaan om gedurende dit badseiioen te Scheveningeu in plaats van dr traditionele vuurwerken extra muziekuitvoeringen op het terras Ie doen geven en wel door de slafmuziek der grenadiers de Guides uit Brussel n de prachtige muziek van het Oardereiterregiment nit Dresden Maandagavond is in een danshnis in de Schoolsteeg Ie Haarlem twist ontataan tataohen een twintigtal korporaals eu hutaren en eenige inCanlerislen die spoedig handgemeen geraakten en waarbq ee tgenoemden van hunne sabels hebben gebruik gemaakt Verscheiden personen zijn gewond waaronder de tapper en ique vrouw Het ameablement iu degelagkamer is bgoa geheet vernield Ook is bjjdie gelegenheid een bakje met geld nit de toonbanklade ontvreemd vermoedrigk door e u der huiami die dan ook wegens deze diefstal is aangehouden De politie heefi ook eenige der veehterabazen gearresteerd Het onweder van Dinsdag heeft op vele plaatsen teer erg gewoed Te Sleeuwgk viel een hagelbui zoo hevig als maar zelden door iemand beleefd ii De hogelsteeneu logen op den weg too dik dat hg geheel wit er uitzag Zqhaddeu de grootte van knikkers zoodnt de schade hierdoor aan de veldgewasseu veroorzaakt zeer belangrgk is want alles is nagenoeg verpletterd Vooral te Maarn en ook te Woadenberg is door den hagel groote schade toegebracht Op verschillende akkers is de boekweit geheel vermeld en zal men don grond opnieuw moeten omspitten Te Lichlenvoorde is een gedeelte van het stalion vernield en in het bagage bureau ign ramen en kozijnen weggeslagen Iu den veldhoek onder Ruurloo it ern boerenwoning verbrand Onder Hengeloo is 1 ta veld slaand gewas verhageld huiswaarts koerende werd onderweg door den bliksem getroffen De man werd in bewusteloozen toeitond naar ign woning vervoerd Eenige leden der Vereeniging tot bestrqding der prostitutie de heeren ds H Pierson te Zette jhr mf O Q van Swinderen te Groningen dr W van den Bergb te Schaarsbergen en dr J W Gunning te Amsterdam hebben een adres aan de Twee le Kamer vertouden met verzoek om eene enquête in te stellen naar den feitelqken toestanil op het gebied der gereglementeerde prostitutie in Nederland Voor de weduwe van den ond zendeliog Beiz die op den 2ea Pinksterdag bij Warnaveld werd doodgeschoten worden geldelqke bqdragen gevraagd De Ned Z O Bpoorwegmaalschappq wordt met een procea bedreigd door de gemeente Rosmalen die inderlqd met die maatsohappq eene overeenkomst sloot om bg die gemeente een station te bouwen waarvoor een som van 4000 werd betaald Het station bleef echter weg Gcdep Staten weigeren echter hunne vergunning tot het voeren van het geding maar de gemeenteraad van Boamalen heeft zich thana lot den Koning gewend Aon de lezers der SleenKylter Ct wordt door den uitgever als premie aangeboden eene muziekuitvoering Alle letert worden door hem uitg noodigd een concert bq te wonen op het fraaie bifftengoed Bergttein dat tevens eene openbare uitapanniugsplaats is Wq vernemen dot het bestuur der Nederlondseh ZuidAfrikaansche Vereeniging thaus is geeonslitneerd He bureau bestaat uit de heeren Cordes pre sident van de Kamer van Koophandel Ie Amsterdam die voorloopig de betrekking van president der Vereeniging heeft aanvaard en de heeren mr Joc Wertheim en mr W Heineken terwijl de heer mr H Ij Drucker advocaat en procureur te Amsterdam daartoe aangezoohl zich voorloopig met het secretariaat heeft bolast Hrt bestuur zal zich thans betig houden met het vormen van afdeelingen der Vereeniging die overal kannen worden opgericht waar 12 leden tot de Vereeniging tgn toegetreden In Friesland en Groningen wordt zeer geklaagd over den achteruitgang van den vlashandel met het oog op den uitvoer met name Dnitschland Men is van meening dat de hoofdoorzaak ia gele gen in den achteruitgang van de kwaliteit van het vlas en dot de reden daarvan is deze dat men over het geheel te bing achtereenvolgens op denzelfden grond het vlas verbouwt en men veelal te veel werk maakt van het zaadwinnea en te weinig van den vlaavezel Het te laat trekken sticht dut veel kwaad in beide optiehten Dinsdag avond omstreeks half zeven sloeg de bliksem bj Veeuendoal d mr de omnibus van den dienst Veenendaal Rhenei De koetsier werd van den bok geslingerd en de kleederen hem op den rog weggrscheurd Hel piard viel tegen den grond De paoaagiers hebben geen letael bekomen k der Natuur vaa den leo uit de volgende feiten Volgeus Kotmoi het heer Winkler Prins kan het weder voorspellen mg van den barometer u vochtigeu zuidelfien elt met vrq groote te lo Een ongewone di bij het da rbreken van of srertelqkeii wind vooi kerheid regen 2o Een gr urige verakidering van den barometcrstaud rrgeteld van het gedurig terugspringen van den zuidwestenwind naar het zuiden verkondigt bij aanhondcude warmte een langdnrigen regen So Overvloedige dauw des nachta belooft een helderen ilrugen dag iSeii gelakt plaukje buitenshuis opgehangen verkond gt een froaien dag indien hrt sterk Iwdauwd is wanneer doareulcgen het plankje niet met dauw bedekt is mag men een donkeren dag verwachten 4o Wanneer de ochtendnevels blijven hangen en de stapelwolken trclke bij dog van den vochtigeu bodem naar boven stqgeu allengs dMnter worden dr woudra en natte weiden sehijnen Ie rooken de rook der scboorsteeuen niet wil optrekken de muren tweeten en dikke wolken om de bergkruineu tweven tcrwql de zonnestialrn welke tussoheu de ffolkopeningen doorschieten ten gevolge van de terugkaatsing deter lounestraleu op de nevelbtoasjes lichtzuilen gelgkeu kan mtu aannemen dat er regen te wachten is So Ook kan men door sommige diersoorten waar te nemen het weder voorspellen Indira de pissebedden uil hare schuilplaatsen te voorsohljn treden de walnweu dicht langs den grand strgken om hua prooi te machtigen de slakken legen de booraeo lopkniipen de visschen naar dea waterspiegel opsiggen om insecten welke te didit de watervlakte naderen op te happen de krekds en sprinkhanen zich onder de bladeren eu in holle boomen terugtrekken en de bgen in troepen venenigd van het veld naar haar korven vliegen raag men aauacmen dat regen of aanhoudend vochtig weder voor de deur atuL Indien daarentegen de hnistpin kop en voorpoolen ver nit hare woning steekt de kruisspin gverig werkt en des nachts een nieuwe webbe vervaaniigt de zwaluw hoog door de lucht zweeft de slakken vochtige plaatsen opzoeken en de groene kikvorsoh op de takken der boomen zqn voe lsel gaat toekea kan men heMer fraai Jeder verwachten en het rgtuig laten inspannen om in de vrqe natuur de sardsche beslommeringen van tieh te werpen 6o Kleine lichtkringen om de zon en de maan verkondigen de nederdaling van den rrgenbrengenden lnohlatro m welke van den evenaar komt Groole lichtkrinnen eu de zoogenaamde bqzonnenen bqmaaea voorspellen in den winter de spoedige komsl van tneeaw By nadering van onweerswolken kon men bq den eleotromettr een overgang van de positieve in de negatieve laoht eleetrieiteit waarnemen Een belangryke vermindering van meestal positieve luchleleotrieiteit wijst ons op het omloopen vsnden wind meestal van het oosten door het zuidoosten naar het tuiden gaande met een wolkvorming a an den helderen hemel gepaard Vergadering van den Gemeenteraad DINSDAG den 21 JUNI 1881 Voancitter de heer van Bergen IJteadoorn Tegeuwoordig zqa voorts de heen a Reray Kist NootlMvoa voa Ooor Samsom Uemaiag Fortnyn Droogleever van Stiaaien Kriinenburg Ondyk de Rotte Prince Straver Huiler Luqten Post Drost en van Iteraon Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd Ingekomen zgn Een adres van den heer A Kapign te Woerden daarbg concessie verzoekende voor den aanleg eade exploitatie voor eeuen stoomtramweg InsschenGouda en Sohoonhovea Ter visie Adressen van mej A O E van de Boomte Gouderak en mej J de Groot geb v Di tfk Ie Renkum houdende verzoek om benoemd te wordea tot Stads Vroedvrouw alhier Ter visie Een voorstel van de heeren J M Noothovenvan Goor mr W Hemiing en dr F A G van Iterson daartoe strekkende on in verband met hetvoorstel van B en W lot wijziging der Verordening op de hefSng van acboolgeU aan de Openbare Lagere Scholen alhier voortaan op de beide Burgerscholen voor meisjes ook de wiskunde en op d eerste Burgerschool voor meisjes ook de fraaie hand werken onder de leervakken op te nemen Ter vitie Aan de orde is het voorstel van B en W tot wqziging der Verordening op de heffing van sehoolgeld aan de Openbare Logere Scholen De Voorzitter stelt voor om aangezien deze tjtêk samenhangt roet het zooeven ingediende voorste van den heer Noothoven van Goor c s de behandeling daarvoor voorloopig aan te houden enlater tegelgk met het bedoelde voorstel aan Je ordete stellen Aldus wordt bcaloteu Aan de orde is de BeLening der Stedelijke Beleenbank dienst 1880 81 Dete wordt overeenkomstig het advieo van B en W goedgekeurd Aan de orde is het voorstel tot wijziging der begrootiug van het Israëlietiseh Armbestuur dienst 1881 Zander diaeuasie eo faoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de urdr zgn de planueu en teekeuingen voor den aanleg einer IJselwoterleiding Burg eu Wetb brengen daaromtrent rapport uit en stellen daarbg voor lo die plannen en teeket niugen goed te keuren doch den Oonceaaionaris eenige opmerkingen waartoe tg bij bet onderzoek door den Gemeeute Bouwmerslcr hebben aanleiding gegeven mede te deelen opdat hg in de gelegenheid zij zich daarnaar te gedragen 2o Ie bestuiten tot den afstand aa dëu Concessionaris van de hem toegezegde twee perceclen builendgks Uud aan den Hoogen Schielondsohen Zeedijk eu 3o goed te keuren de door hen met den Concessionaris getroffen overeenkomst waarbg naar aanleiding vaa het verhandelde iu oeuigc besloten bgeenkomttea VOO den Raad nog enkele wgzigingea zqn gebracht iu de Concessie voorwaarden De heer Oudijk vraagt of het terrein aan dea Rotlerdamschen dgk mei het oog op de hooge waterstanden voldoende zal worden opgehoogd De Voorzitter antwoordt dot volgens het ontwerp dit terrein tol wo rden opgeho d tot 3 65 M boven A P en het dus hooger zal komen te liggen daa let water bq den hoogsteu vloed De heer üiqten vraagt of de Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoetiohl mededeeling heeft ontvangen van het plan tot oprichting der waterleiding D Voonitter antwoordt toestemmend De heer Kist vraagt of het de bedoeling ia dat de Conceationaris alleen die wqzigingeu in de ontwerpen mag maken welke bq de opmerkingen zga aangegeven dan wel of hij ook andere veranderingen daarin tal mogen brengen De Voorrilter antwoordt dat B en W meeuea hem vrqheid te moeten laten om de aangeduide wqrigingen al dan niet toe te paaeea De r Kranenburg vindt talks niet raadtaam hq wensoht dat de gemaakte opmrrkingen als voor waarden worden geateld voor de goedkearing daar anders die goed keuring niet veel toude beteekenen De Voorzitter zegt dat B en W van oordeel zqa dat het Gemeentebestuur door bet stellen van voorwaarden den ooneewionaris aiet gelegenheid moetea geven om zich later waaneer soms de zaak aiet goed mocht gaan van de uitvlucht te kunnen bedienen dat de waterieiding is aangelegd overeenkomatig de hem bq de goedkeuring der plannen gestelde voorwaarden Zy weaaeben hem alleen opmerkzaam te maken op eenige punten die naar hno oordeel èn ia het algemeen belaag èn ia het belaag aa den eooeoaaionaria nadere voorziening vereiaohen het aan hem overlatende om vaa de gegeven wenken al of niet gebruik te maken De heer Laijten wilde aanvankelyk voorstellen de opmerkingen van den Boawraeeatcr aaa den Concessionaris op te tolden met verzoek om mededeeling of de ontwerpen dieaovercenkomslig tooden kuaaen wordea gewytigd doch aaagexien talks tot oponthoud aanleiding too geven ea hq de taak wentcht te kien doorgaan is hy met B en W van nuening dal het beter is den ConoeMloaarii zelf veraatwoordelgk te stelleB voor de gevolgeii De heer Kist zou wensohen dal dea Coaeootioaarit weid te kennen gegeven dol bei hem vrij tal staan het ontwerp te wyrigea volgeni degmniakte opmerkingen maar niet verder te gaan met Ttiaailenagen daarin te brengen De Voonitter meent dat tntko kaa ceoiAiaden door den Oonoetsionaris mede Ie deelea dat de goedkeuring gerekend tal worden ook verleend Ie zgn voor het geval de teekeaiagea gewijzigd woH en overeenkomstig de gemankte opmerkingen Het drieledige voorstel voa B ea W wordt doorop zonder hoofdelyke stemming aangenomeo Aan de orde is een voorstel lot wyzigiag vio het Raadsbesluit waarby aan den heer A KopÜn te Woerden coneettie is verleend voor nen Bioomtramweg tntschen Gouda en Bodegtina Ingekomen is namelyk een adret Vaa bedoddea Coneeasionaris houdende venoek om de eoaaetoiete mogen overdragen aan de heeieo de Benedittyen Beer Ie Amtteidam B en W tlelleu voor dit venoek toe te aiaaa ea teveas gevolg te gevea aaa dea door dea Caaceaaionaris kenbaar gemaakteu WBaaeh dal e ne Urine wyriging worde gebracht in en der artikelen von de concesaie voorwaarden Dit voorstel wordt na eenige opmcrkiagea vaa de heerea Muller en Fortuyn Droo ver toader hoofdelyke stemming aangenomen Aan de orde ia het vertoek van daa keer W Uoogendgk Wz alhier dat de Raad eea ondenaek late instellen hetzq door B en W keltg door eene Commissie uit zqn midden naar de vraag of hij verplicht is om eea door hem op tijm grond geplaaUl rasterwerk op aanschrijving vaa B ea W we te mimen Bij bun hieromtrent aitgebraekt rapport tielÜBn B en W voor het verzoek niet ia te vClUgea daar hel hier niet de vraag ia wi e eaaar ia van den grond Zq deelen vooitt daait Mde dat de heer Hoogeadyk wederrrehtdqk eea raaferwerk heeft geplaatst op den openbaiesi weg ea dat zy daarom iugevol fe art 10 der Puiiliever ordening in verband met art 180 drr 0 BMentewet al dodelyk de bevoegdheid hadden dot rooierwerk te doen wegnemen doeh dot z eertt aa dien heer herhaaldelijk te vergeeb te hcMieii aangemaand het rasterwerk te doen verwyderea aog procesverbaal deden opmaken woaraa de heer Hoogead k door den Kantaareektcf cafM h ventek ea lalei nodal hy in venet wto gekoatea en b de gelegenheid was geweest tijne verdediging voor Ie dragen veroordeeld werd B en W meenen daarom dol een nader ondertoek der taak lot niets tal leiden De heer Ondgk er op wyteude dat alt het natetwerk op ièa peobaren weg ia geplaalot de haiqea die tioh in de nabqheid daarvan bevinden ook op den weg zgn gebouwd daar het h k in iiat lyn met die huisjea staat doet de verj erinf opmerken dat de adreasout woorlyk groote behoefte heeft oan het terrein tol berging van greeneahoat waarvoor eene vrqe luchtapeling een vereiachte ia woarom hq goorne tou rieu dot zonder te kort te doen oan het openbaar getag aan dieaa woMak koade worden tegemoet gikoaiea De Voorrilter herinnert dat bedoelde hai reedt voor 40 jaren werden gebouwd ea ky aiet bealiaaen kan of dete toaa ia Itr met do terordeningen aldaar wenlea gesteld doeh dat het na alleea de vraag is of de heer Hoogeadijk het hek heeft geplaatst op dea openbaren weg ea dit ia niet twyfeUehtig De adrcaaaat w d herhoaldetgk gawaanchuwd toea kq het thaas door hem ingeaooiea terrein telkeaa ea leikoao gebtaiklc lot beigiag voa hoat k oo la och eat ja teUb lata hy daarop eea hek deed plaatoea doeh at ilio aorschuwingen worea vraehtetooo de keti HaogODdyk ging aog verder ea ia plaats voa dat hek weg te oemea liet hy er oog een bq sleltea ea aa het uitgensaakt ia dat hy de vrrordeniag haefl oscrtreden is het de plieht van B ea W om ket ia stryd met die verordeniag doargeoleUc Ie doen wegraimaa De heer Kraooaborg die dea adrimial cca icrdieaoletyk iadaatrièet gaarac wil kolpoa laa wcasehea dat de Oemeeate het door iMt iagaaaasca stuk rond dat voor hem vaa groole ea vaar de gemeeate von teer geriage wooade i eodeaa gof oaidat hy vroeger aaa de Otmcaate gnad om aiet heeft afgcotaaa voor d vetknediag ma dea w g Spr acht het aiet geweatekt dal de Oeameale ater talk eea bagatel met da adresoaat giag dctotloervn M weltiekt doordoor in eea kaclbaor praeta gewikkeld werd De keer von Straatea soa aiet oagaMgaageaacal tya dea graad tan dea odiraooal af te tasa iaduo hy er om gevroagd had doeh aa hj d terordeniag heeft overtiedea veieeaigl Spc t met de lieatviiie rta S a W