Goudsche Courant, zondag 26 juni 1881

ZoHiiaK 20 Jnni 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentielilad voor Gonda en Omstrelten De heer Str er betoogt d t de heer Hoogendyk gekeel willekeurig heeft gehandeld gelgk h meer nuüen heefk gedaan Spr toont aan dat bq den grond door den adremant iudertyd aangekocht uict begrepen wat het stuk dat un door een rasterwerk doorhem zou du daartoe erguaaiMg Ie hebbeu verkregen is afgezet IB dit qoet door deu adrouut ook bq den Kautoureohter i jn erkend doch hg beweert mjsleid te i ja Vf i indt Spr niet mooi ran deu heer Hoogeadük i h j ondenteont ten ilotte het voorstel fui B én W De heer Luytcn geeft toe dat het rasterwerk zooah het door adremant is geplaatst hinderlyk is Tcor de paatage Spr zou wenschen dat de zaak op Tredelieveude w ze werd geregeld en met den adresÉant ia overleg werd getri deu om het hek iu eeue aadeie richting meer volgens het beloop vau deu weg ta doen plaatseu Spr herinnert dat jaieu geledeu aan deu overkant van den weg huisjes stonden waardoor het onmogelyk wa den weg te vtrbreedeu de itaid verkreeg loeu vau deu eigenaar vergunning om die Ruitjes af te breken en liet toen voor hem de huisjes bouwen die er nu staan De Voorzitter Verdedigt niider het voorstel v n B en W en doet uitkomen dat de Kantourechlor deu adtesatut zeker nietiou hebben veroordeeld wanu T het rasterwerk niet WM geplaatst op den openbaren weg Spr verklaart zich teu sterkste tegen hel denkbeeld van sommige heeren om httzlj geheel hetzg gedeeltelijk aan het verlaugen an den adressant toe te geven dit zou een ongelukkig precedent ign en andere brutale eigenaren van aun deu openbaren weg gelegen perceeleu aanmoedigen om zoo te handelen als ile adressant deed uu zioh later tot den Raad Ie weudeu Spr wijst er op hoeveel moeite B en VV reeds hebben om de reohleu der Gemeente legtuover zulke eigenaren te kaodhaven De keer Huiler hoewel een voorstander zijnde van minueiyke regeling vau zaken meent dat in deze oor B en W niet anders kan en mug gehwileld worden De heer Luyten dringt nader aan op de plaatsin van hel hek in eeue gewijzigde richting waarop de Voanitter zegt dat hg den heer Huogendijk meerWateii heeft te kennen gegeven dat een verzoek vun liëw om het stukje grond uau ziju terrein te mogen trelckeu gaarne in overweging zon genomen worden als door hem aan de andere igdc van den eg tene gelgke breedte aan de Gemeente werd afgestaan Hel voorstel van B en W worclt hierop iiauge Bomen met 13 legen 3 stemmen Ttjmi stemden de heeren Luglen Kranenburg en Oudijk De heer Saiusom onthield zioh van stemming Aan de orde is het voorstel van B en W tot verkoob iêa eeu stukje grond achter de Kerk aai V G Bik ter verbouwing van zgn winkelhuis Dit wordt ua eeue kleine opmerking van deu heer Samiom zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Niels meer aaa de orde zijnde sluit de Voorzitter l vergadering LIJST YAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gednreude de 2e helft der maand Mei 1881 Bil Goada verzonden en door Insscheukomsl van liet Foatkanloor aldaar terug te bekomen Van deu Hoek H Stokvis Amsttrclain J Marlevrlt Hoordrecht j Bebelaar Rotterdam II Zwtijp r wed Wohrmann 2 stuks f uit MOERCAPELLE 1 Daames Moeroappelle eOUDA den 20n Juni 1881 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS MARKTBBBICHTBN Oooda 23 Juni 1881 Da graanmarkt was heden iu iets vaslerc stemMjag vooral tarwe werd gezocht Puike riuvurige aa fll ti per 80 k g bedingen Zecuwsche van ƒ 10 60 tol U Poldertarwe naar kwaliteit aa ƒ 9 80 tot ƒ 10 43 Mindere zonder vraag PBJk rogge ƒ 9 lot ƒ 40 Mindere ƒ 9 Mi ƒ 8 2B Votrrogge komt zeldzaam voor Gerst l e weinig handel winter ƒ 6 40 lot ƒ 5 40 tot ƒ 6 Zomer van ƒ 5 tot ƒ B 60 nominaal Haver ieU williger Mms ƒ 8 per 70 k gr De venntrfct met wanig aanvoer de handel in allet tiMg varkens voor Londen van 22 a 25 ets per kalf kilo raageren varkens iu biggen mot groote aaavoer de handel traag vette schapen tot hoogc rijzen verkoeht lammeren traag Aangetroerd 162 partgen kaas eerste kwaliteit vau ƒ SI i ƒ 34 tweede van ƒ 27 a 30 Handel vlug iaard HaUaodaeke kaas van ƒ ÏB k ƒ 31 Godwur ƒ I ÏO a ƒ 1 40 Weibotor 1 18 i l M Kaas Doleering vau de Ver v Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 30 il ƒ 33 B0 2eKwnl van ƒ 27 ƒ 29 B0 Haudel willig Burgerlijko Stand Oouda OKBOREN 20 Juin Frunfoise Llfiz iiia m Josina Miirla uuders K Juukor n J C ile Lniigu 31 l ietcnitiUa Huiilnkn niiilirs B Wiemr cii J M Kootn IVBRLEDRN 21 Juni P J Tamiiunn 1 6 m 22 k F Vorlioi k h lsvr van 1 F don Riul 37 J P Snol 4 in GEHUWD 22 Jnni i van Leiuwoii cu M van Jir Mont C Vorscliut en E Sjjoclit M Hakker m C vau deu Broek O de Tiaauw en A R vuu Hoorn 2S II C T Jansain eu A H Vergoed Burgerlgke Slnuil van onderstaaiiile gemeenten von l tol 23 Juni 1881 Moordrecht OVERI BDKN A Troawborsl 1 III J au Tllborg 9 ni Gouderak GËBOKKN GEIILHD V lllem ouders M ischouti ii en A Buyeni J H Hilgere Kauierik en A dr Jong Stolwijk Mannes Johannes ouders G GraVLJand va A GEBOREN Dekker EHUWn Slingerland en W Mulennnr Haastreobt fiEBOREN Ni eitje onder J A van der Uk eii N de Zanger OVi KI fcDËN J M Mulder 3 ui W v n Nlstclrooij vtüd laii T Itotineijir 85 j Reeuwjk GEBOREN Sophia Mnria ouden f Verkleij en C de Fiunkrijker OVI KI I DEN E de Jong huisv vnii I Ilotrop 74 j ONDERÏItOrWDi A M Smil cu A Zuldain C EIIUVVI M Si ipiiB in C Vorliorr Zevenhuizen GEHUUD I vuu ilalcui en W lUx ADVERTËNTIEN ii 25 JAKIGE P Il © f In i in ï r c 11 i g J n g i VAN MAKOUé J SANDEltS en LEENTJE VAN DANTZIG Gouda 25 Jnni 1881 Algemeeiic kenmsgeuing GSa 5ér 553G GÏwalj5G G y6 3ê alwQ 0e w © Voorspoedig bevallen van een Zoon M E POSTH umusBakkes Gouda 22 Jnni 81 Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den Heer HENDRIK FREDERIK LAMBRECHT gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan vóór den lOn Julij 1881 opgaaf of betaling te doen aan den Notaris W J FÜRÏUIJN DROOGLEEVER te Gouda WOEDEU eEVEAA D TWEE MEISJES gedeeltelijk met het MODEVAK bekend Adres onder No 596 bg den Uitgever dezer Courant Fabriek van Buizen Sciioorsteen Blocmpottcu euz te Leiden Aan bovengenoemde Fabriek kan dadelijk een DRAAIJER geplaatst worden tegen goed loon Adres lett M M aan KOOIJKER s Centraal Adv Bureel te Leiden Ter OPLEIDING in bovengenoemd vak kan een fatsoenlijk BURGERMEISJE P G da delgk geplaatat worden Goed rekenen en schrgven zgn vereischten Brieven franco onder letter C aan het Bureau van de Gouwenaar TB HUUR voor een klein Gezin een vr n opgang hebbend BOVENHUIS I Hnurprgs 1 50 Adres aan het Bureau I dezer Courant Openbare Verkoopingp op MAANDAG den 18 Jvlij 1881 des voormiddags ten Elf ure in het Eo£Bjhuis de Habmonii aan de Markt te Gouda van een goed onderhouden Ri wA TUIN en ERF waarin sedert vele jaren het bedrgl van KOFFIEHUIS FIEHUISen SOCIETBITHOUDER i ea steeds nog wordt uitgeoefend staande en gelegen aan de Westhaven te Gouda wyk fi No 159 kadaster Sectie D No 580 ter grootte van 2 A 56 C strekkende vóór van de straat westop tot achter aan het water der Peperstraat belend aan de eene zijde de heer Jan Bos bs OoNs en aan de andere zgde Mej de Wed m Moorjr Te aanvaarden 1 September 1881 Bataaldag der Kooppenningen 4 Ang 1881 Nadere Inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris P M MONTIJN te Gouda Goed Aangewend U tu sctioudci en tuiti ozichtdpijn knim of vuratijviiij lor iedcu cii verüeiv oiif omitkkon door Ke v iltc koude onUtaais ijii ic AKSliAUBIU S of AnU iiliumatisclic Watten het tot iioü toe zckorstc miililtl om vim ilia lai tiüc kivaleii ontslagen c worilin Vrrlcrij l ar i 30 ets anu liet lioofddc 4 A UKKIlTVKLT Az Ic Delft eii verder bij T A G van öetll C B Vi rheul Oudewaler Jfej de Weil Bosman A Bos Berkel ftouda J var Dorp Zoclerraeer W F J deii Uij Schoouh A Kanling Alphen A Prins Zevnihuizen J B K 0 Schliitlinan M J Goudkailf Boskoop Bodojtravcü O lloogendijk Cnppello K Ooslerling llaasirecht S V d Kraats Bleiawijk W cl G Wilhelmu Wopr leii Salvator i r Charleslown Gxtra gezonde fijne Jfititgrversterkende TAFEL LIKEÏÏBEN EN Maagbitter lioonekamp Bekroond op 9 verechilknde tentoonsteUingeti iipecialiteiteii van de firma WAUTER8 DE BUSSCHEB MeehM Fabriek voor Nederland en Exportatie te Rosendaal Nd Bt B HIIOONUËYT Vertegenwoordiger voor Gouda en Ometreken C M VAN DEU MEE Spieringstraat F 47 Gowia Verkrijj baar te Oouda VV N RAAIJMAAKIiBS Banketbakker Oostbaveii id C ÜKLUK Winkelier Blanuw traat Aiphen G DE BLANKKN Slijler iu Wijn en Ukcttr Snelpersdruk van A Bkinkman te Gouda Met 1 Julibe int een nieuw i wartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BUITENLAND BultentaDdscii Overzlcbu Oe FraoMhe Kjuner h de begroeting au twee raillioea voor Algiert aanfenemeu met 384 itemmeo tegen éen Ket roontel vnu JMonjaa om den genat bij bet Vaticaas niet meer te honden is uitgesteld tot alle begrootiiiceu uj afgehandeld riet vooralel om de begrooliug van Keredienat af te Hhafftn werd verworpen met 379 tegen 90 tammeu een voorstel om ileii poat voor het kaanonikkeukapittel van 8 Deni te schrappen is verworpen met 350 tegen 158 stemmen de post van 181 000 fr voorgi steld door de Commissie il aangenomen Bet 302 tegen 170 stemmen de Regeering bad voor het Kapittel 199 000 fr uitstrekken Zoowel in Fmokrgk als in Italië duren kleine veohtpirlijen en demonstraties voort de Italiaansche politic wint bet rer van de Fransohe althans te Mancillr want Ie Napels Palermo Turin sorgde de Italiaansche voor een tgdige bewaking vun de gehouwen en het aftetten der straten wdatong regeldhedr i Toorkomen werden Nadere berichten over het gebeurde te Marseille doen lieu dat de Fransohe het meest sohuld hebbeu en cich by de mishandelingen van Italianen op de historisch berucht geworden barbaarsche wy e hebben gedragen hier bnileiidien geen nationale of politieke quaestie och neen nationaliteit en de politiek wordt er maar bg gesleept om een uithangbord te hebben de eigenlijke reden is broodnijd de Italiaansche werkman heeft minder behoeften dan de Fransche en kan daarom goedkooper arbeidi n vandaar de haat van deu Frausohen werkman vandaar de bedreiging van wraak aau de Fransche fabrikanten wanneer de Italiaansche werklieden niet weggezonden worden Men kan sich dien toestand bet best vooralellen wanneer men denkt aan de verhouding die in de groote koopstedeu in ons land bestaat tuaschen Hollanders en Dnilschrrs Dat eoh er culke primitieve oorzaken hel nationaal antagonisme aanvuren ligt in den aard der zaak en het ultrarepublikeinach gespuis te Marseille levert weer het bewgs hoever de zoogenaamde beginselen reikeu wanneer het eigenbelang in t spel komt Als reden waarom het bestuur te Marseille zich iu het begin niet krachtiger deed gelde wordt opgegeven dat dil bestuur batff was zich impopofair te maken en meende dat het zoo erg niet lou loepen In het Ëngelsche Parlement keeren jaar in jaar uit sommige vraagstukken geregeld terug Hel stemrecht der vrouwen de eedsaflegging de drankwellen de Zondagsviering de doodstraf zg bigveu altijd aan de orde e komen genoonlgk geen stap verder door de herhaalde discussiën Zoo was het VVoeusdagavond weder in het Lagerhuis bg de beraadslaging over het voorstel van den heer J W Pease tot afschaffing van de doodstraf Het was een zaakrgk en practisoh debat doch het resultaat had niet veel te beteekeuen Met 175 tegen 79 stemmen werd het voorstel om tot de tweede lezing over te gaan verworpen Die stemming droeg in geen enkel opzicht het karakter eener partHslemming de minderheid bestond immers grootendeels uit liberalen en lersche leden terwgl de Min John Bright die voor de opening van het debat een adres uit Birmingham ter tafel bracht waarin de afschaffing van de doodstraf werd verdedigd met den heer Pease meeging Burt Cameron eu andere tegenstanders van den voorsteller irit l I stemden voor evenals Parrt l Mc Carthy 0 Coiin en Sullivan De heeren Hareourt en Dodson ware de eeuige leden van de Kegeering die met d meerderheid meestemden £ Hadsloue en Northcote waren afwezig Het hoofdpunt van het deqal liep over de qnaestie of de doodstraf eenmaal uitgesproke ook niet behoorde te worden voltrokken Daaromtrent nu waren allen het eens vdor en tegenstanders er doodstraf meende dat da eerbied voor de wet de gclgkbeid voor de wet W déierbied voor de rechterlgke uitspraken vordf len dat niet aan den Minister van Biunenlandschè ilkeD Etelijk thans het geval is de beslissing fofkwam of eru Teroerdeeiing ter dood al dan niet gevolg zou hebbén Sir William Harouurt door den heer Kicbard Cross ondersteund meende ook zelf dat aau dien feitelijken toestand ren einde moest komen Mag men eeue dépêche van DaUy Nm gelooven dan zon eeu aanslag op liet leven van Vlexander III ontdekt zijn Eaa tiental dagen geleden zegt rie Petersbnrgache beri ktgever van lenoemd blad maakte het keiierlgke lof zich gereed om van Gatsohina naar Peterhof te vertrekken De reis zou tot aan Petersburg per spoor en van daar tol aau Peterhof per stoomjacht worden afgelegd Even vórfr het crtrek vau hel hof ontving de politie een uaumloozen brief waarin de raad wenl ge evrn om een nauwkeurig ondenoek in Ie stellen aau boord van het jacht waarmede de Keiier eu zgn gezin den overtocht zoodei maken Aau dezen raad werd gehoor gegeven en het onderzoek leidde tot de iuhechteuisuemiug van een luitenaul eu twee onderofScleren die op het jacht dienst deden Zg werden in het bezit gevonden van bommen van deuzelfdeu aard als die j a dogd an Alexander II bibbfii vfruorzaalt Ue ouldt kki va dit ooir plot moet den Keizer bgzonder getroffen hebbeu Te Peterhof worden allei mogelgke voorzorgsmaatregelen genomen de spoorweg van het kasteel naar Petersburg wordt bewaakt door soldaten op vgftig pas afstand van elkander geplaatst In een brief uit Kouslantinopel aau de Pol Corr wordt nader geweien op de moeilgkheden welke Oostcnrgk Hongarge ondervindt in de aansluiting aan de Turksche spoorwegen Vooral komt de achryver op tegen de bijna kinderachtige vrees der Porie voor den aanleg der lijn van Saloniki tot aansluiting aan het Servische spoorwegnel oBaron Calico zegt de schrgver heeft op dit gebied eene zeer moeilgke taak waarvan hg zich tot dusver met veel lakt kwgt Hij moet bg den Sultan de overtuiging vestigen dat Ooaleurgk groot belang heeft bij de instandhouding van het Turksche rgk en eene verdere verbrokkeling zi lfs hoogst gevaarlgk voor de Oostenrgkscbe monarchie zon zgn Zyne taak is iu dit opzicht te moeilgker omdat in de omgeving vau den Sollau de dwaie gedachte wordt gekoesterd dat Ooatenrgk Hougarije in de spoorwegqnaesiie gevaarlgkc bgbedoeliugeu heeft Doch hg zal zioh niet van zgn stuk laten brengen m alles duidt aan dat ten slotte eeu bevredigende oplossing zal verkregen worden Deie gunstige verwachting wordt door de Pater Lloyd beaamd Dit blad verzekert dat bg overleg en geduld de bestaande bezwaren wel overwonnen zullen worden zonder dat tol buitengewone maatregelen de loevlnoht wordt genomen zooals het afbreken der diplomatieke betrekkiugen met de Porie en de terugroeping vau den Oostenrijkschen ambassadeur De Peiler Lloyd meent dat het in geen geval zoo ver lal komen eu verzekert dat zulke plannen bij het departement van buitenlandsche taken te Weeiieu uiet beslaan binnenl jdT ÖOÜD V 26 Juni 1881 Heden had in de sociëteit Ons Genoegen alhier de vroeger door ons aangekondigde vergadering plaats van de onderwijzers lu het arrondissement Gouda die erd bggewoond behalve door 34 leden ook door deu distriets schuolopziener Mr M A de Cock en door den arcoudissamenis sohoolopiicner I Dr D Tirpstra IT 2627 Na afdoening van eenige huishoudelijke ia ten zooals rekening en veraotwoordiug van den Fenningmeestet en de verkiezing van 2 nieuwe beatnursleden iu de plaats der aftredende heeren Lalleman en Verboon aartoe werden gekozen de hh v a Noortwijk eu Kiewit de Jonge werd het e p nt nBit onderiieuningtfoHdi voor wtimeen e tetetf M o dermjttrt i ingeleid door den heer 8 Fosthumns In korte trekken werd het ontstaan van bedoeld fonds herinnerd en medegedeeld wat iu het belang daarvan gedaan werd en wordt en werden ten ilolle allen opgewekt mede te werken tot het doel van genuemd fonds vooral ook door in eigen kring den steun van alle weidenkenden iu te roepen Het tweede punt Het oHdertcijt i tU vromod ie hiadmriam werd ingeleid door den heer J Kitwiet de Jonge Spreker schetste allereerst hoe dit vak Itenak werd eu betoogde daarop het wenschelgke met bet oog op hel klassikaal verband om het buiha de sehoolnr n te doen geven en eindigde met de verkiariag Het geven vau haudwerkeu ouderricht voor gemStgde scholen is buiten de schooluren aan te bevelen oiidat het dün betere waarborgen aanbiedt voer bel welslagen en hel klaasikaal verband dan niet verbroken wordt In ons volgend ur hopen wij nog een en ander omtrent deze vergadering mede Ie deelen Voor heden moeten wg ons tot het borenstunde bepalen daar de vergadering bg het afdrukken deter oonrant nog uiet is afgeloopen Donderdag 23 dezer had de hcrbeateding plaats van het verhelereu der kazerne ie Schooakoven van de elf inschrijvers waa de hoogste de bew N Konings Hz npor ƒ 12086 en de laagste de heer G Toomvliet voor ƒ SH88 beide te Goada De Ooiuiteie OmraiU bevatte iu een mif at een artikeltje waarin de iwemlief hebbers Ie dewr slede werden opgewekt een Zwem Cltii in het leven te roepen wier hoofddoel ton ign het organiseereu van zwemwedstrgden zooals ook elden plaats hebben Thans kunnen wg mededeelen dat eeuige heeren waaronder uitstekende zwemmers lich hebfae vcreenigd om op later ie bepalen dag en nat alle belangstellenden bgeen te roepen ten einde ook hier ter stede eeu zoem olub op te richten Wg hopen dat zy die het initiatief in deze namen goed succes zulten hebben op hanne pogingen en die binnen kort bekroond tallen tien mei eeu flinkeu wedstryd die voorzeker mede moet werken de animo in het zwemmen levendig Ie h a J ei i Deelden wy reeds vroeger als voorlooptge opgave het bedrag mede van de coUeete voor het Fonda tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dient thans kunnen wij berichten dat deie collecte in het geheel in Gouda heeft opgebracht de som van ƒ 146 41 Iudertyd lijn door ons medegedeeld de tn ementen der nieuw te benoemen leeraren aan hel trogym nasium Thans wordt er een oproeping gedaan voor drie leeraren een in de frith$n le een in de Jari rijkikunde eu een in de Nederlmdtcke taal Behalve met hot onderwys op het Pro gymnaaium kunnen ty ook belast wordi mei dat op de Hoogere Burgerschool en genieten dan reapectievelljk een traclement van ƒ Ï200 1800 en 2200 Sollicitanten moeten zich aanmelden vdor 3 Juli e k De commissie tengevolge der nieuwe wet op het Lager Onderwijs benoemd tot het afnemen der examens van hen die dingen naar de akte als hoofdonderwgier en hoofdonderwgieres heeft jl Maandag onder voorzitterschap van den inspecteur dr A Moeas hare werkzaamheden Ie t Hage aangevangen en de akte als hoofdonderwijzer toegekend o a aaa den heer W H Hasselman uit Gouda De Mqoor M L 8 Sckell van kei Indische leger is op zijn verioek als loodaBiggepenianetrd Donderdag avond ten 91 ure ia een tienjarig