Goudsche Courant, zondag 26 juni 1881

het geaoheuk w rdt overfaandigd dat de natie ten I en die thans met hun gezin den attgd voor een behoeve van den dapperen generaal bijeinbriioht I Ijehoorlgk buslaan opnieuw moeten beginnen liltn jfi V d D tweede wisael znl wellicht volgen koMrn i H f ran de brug aau het eiud der 4eudf ia de put KeTallen wanr zich delMelibr tan den heer Breebkarl beiindt en zoude rermoedelyk verdroukeu tqu ware bet niet dat Reuringa nasislent oau ik aledelqke twemschool de plomp hoorende doarkeeu auelde er bg sproug eu den jongen behouden au wal bracht IfrMiêtdta rq ia oaa orig ur het imgramma Ier feeat iering tot herdenking nn het 30 jarig bealaau der Muzieksohool iloarbg voegden wg geiyk de aaudaohtige leier zal hebben opgemerkt iy geHoeg$ uu Jielmnu Zgn toohaan den eenen kant vele iogeMlenen bereid gevonden bij te dragen lol bet feeat aau de andere zjjde zgn er ook nog van wie Ma rerwwiht wordt Ia het programma leer aanlakkeljjk waartoe de herinnering voldoende ia aan het concert van het Corpa Orenadiers en jagrrs dat daarop voorkomt zoo behoeft het geen beloog dat eece dergelgka feealviering vrij Icoatbaar is £ u dua riohteu wg tot ieder die ieta voor de feealviering gevoelt hel beleefd maar dringend verzoek zich niet te outhouden maar door eeue geldelijke Uijdrage de uilvoering van het geheele programma mogelgk Ie maken Tol hoofd der aohool aan dea Maaadgk onder Naaldwgk ia benoemd de heer 1 L A vun Voelje alhier De hk van der Klein Ie Oouda en Bonman Ie Waiider ign benoemd tol onderwijzera te Reeuwgk Door den Gemeenteraad vnn Zevenhuizen is bealoten lol het aanatellen van een tweeden geneesheer Tn de rgks poatspaarbank is gedurende de maand Mei iiigelegd ƒ 123 278 83 terugbetaald ƒ 7670 26 alzoo meer ingelegd dan terugbetaald 112 703 i7 VaDe aora der inlagen tot ultimo Mei bedraagt 224 674 10 Het getal der in omloop zgnde l oek jea bedroeg op ultimo Mei 8728 De eolleete voor het fonds ten ondersteuning van den gewapende dienat heeft te Zevenhuizen opgebracht ƒ 17 80 De mazelen epidemie in de gemeente Woubnigge ia opgehouden alleen in hel dorp zgn 99 kindereu daaraan Igdende geweest De opbrengat van hit vervoer van den Nedurl Sijnapoorweg over de maand Mei 1881 wa8 413 669 6S De totale ontvangat sedert 1 Jan 1881 bedroeg 1940879 01 legtn f 2208675 86 in 1880 JÈ Min liciden Woerden bracht in Mei op ƒ 9230 20 De totale ontvangat daarvan sedert 1 Jan 1881 waa ƒ 42169 08 tegen ƒ 43453 92 in 1880 Het Bestuur der vereeuiging De unie Ie Amsterdioii kceft aau da Tweede Kamer naar aanleiding via de aak der schrgrera aan de Marinewerf een adrea gericht waarin de Kamer met vrgmoedigheid ea al iden ernat dien de zaak tisoht wordt enoohl bij de Begeering er op aan Ir dringen dat zoo apocdig mogelgk worde overgegaan tot her netting van alle dienatregtemlen waarin bepalingen voorkomen die in atrgd ign met art 9 der Grondwet Aan het tfeeltilad voor hr wordt medegi deeld dat in de jaarlgkache vergadering van het GrootOaa en der orde van Vrgmetselarcu in Nederland den I8 fean dezer te a Gravenhage gehouden onder voonilting van den Grootmeester Nationaal Z K H prina Frederik net algemeene atemmeu en onder daverende toejuchiugen ia aangenomen een motie voorgeaiefd door de loge Le pr ugé mincu Ie Deventer waarbg de wenschelgkheid wordt uitgesproken dat de joden in sommige loges vnn Dnitschland en Zweden niet meer worden uitgesloten en het een betieurenawaardig feit wordt genoemd dal de Vr met aelar in Dnitschland niela gedaan heeft om de voortWtnreade rerderfeiyke pogingen der anti Semieten te ati iten Nietlegenalaande het nitdrukkelgk verbod sprongen eenige atodeaten uit Leiden te Katwgk a d Rijn in deo in volle vaart zgnden atoomtramwagen Ëen hanaer de heer P sprong echter mia en viel onder e n der rqiuigen Hoewel hg ernatig gewond werd ia allea betrekkelgk nog gelukkig afgeloopen Profeaaor Httët uit Leiden eu dr Plantenga bg hes ongeval aaaive verleenden oumiddelgk hulp Obobooa den generaal van der Heijden geen eigenlijk geicgtle feeatelgke ontvangat bereid wordl zal toch HJ eraai Verapgck hem lol Bruaael tegemoelreizen In den Haag wacht hem ala de plannen doorgaan een feeetmaal hg welke gelegenheid hem Statea Oeneraal Twiedk Kuub Zittingen van 23 eu 24 Juni Bg het voortgezet debat van Donderdag over hel onlwerp kanaal Amsterdam Merwede stelde de heer Leuttug eene mulie voor tol schorsing van het debat o n een nader onderzoek uuk van de economische quaestie dmr ccne Sinals ooniinissie uiogelgk Ic muloen De minitlcr van waterstaat bestreed deze motie ala orinoodig urtatel Overigens verdedigde hg en ook de iniuisler van oorlog uitvoerig het ontwerp met bealrgding van Vallei kaiinal De heer Tak bestreed daarentegen taterk het ontwerp ala allesins onvolledig lu de zitting van Vrgdag is ingekomen een ontwerp tot verbetering van den ouden IJsael De discussie oier het kanaalontwerp Amsterdam Merwede werd voortgezet De hh Holzman de Beaufort eu de Meijier bestreden het oniwerp en aleuudeu de giatereu voorgestelde motie De nh van der Linden en de Casemboot verdedigden het ontwerp als het meLSt in het algemeen belang eu bestreden de motie Maandag voortzetting Bg koninkigk besluit zgn vastgesteld de volgende bepaiiugeu betreffende de verbinding van kantoren en gebouwen van particulieren met de rgkalelegrnafkantoren Art 1 Aan bgzoiidere personen of maatschappijen kunnen ile aanleg en het gebruik vau eeue rlecIriscbe verbinding tusschen hunne gebouwen of perceeleu en een rgkalelegraafkauloor door den Minister vau WatersLiitt enz worden vcrgunil ouder de volgende voorwaarden en bepalingen Art 2 De cJonceaaionaris rorgt voor den aanleg der eleciriaohe geleiding volgens een door den Miuialer goedgekeurd ontwerp Art 3 De seintoestellen worden met iubegrip van hetgeen tot de verdere technische inriclitiug behoort vun Rgkswcgc verstrekt en onderhouden Art 4 Voor het gebruik vnn die toestellen betaalt de concessionaris eene vergoeding aan den Staat tot een bedrag van niet meer dan honderd gulden en niet minder d n vgf en twintig gulden sjuara welk bedrag voor ieder geval naar gelang van de koatbaarheid der aeintoestelleu door den Minister wordt vaSIgeateld De vergoeding wordt over het kalenderjaar berekend in dier voege dal in het jaar der indlenststelling en n dat Tder opheffing der jelectrisotie verbinding voor mdt r lan eer half jaar het volle jaarlijksohe bedrag en voor minder dan eeu half jaar de helft van het bedrag moet worden betaald De berekening vangt aun met het tijdstip waarop de geleiding in gebruik wordt gealeUi Art 6 Voor de bediening van de aeinloestellen op het verbonden Rijkskantoor betaalt de concessionaris bovendien vgf cent voor elk ovirgebrachl telegram Art 6 De nocdige bepalingen voor het uitkcereu en verantwoorden der sub 4 en 5 genoemde gelden alsmede voor het overseineu der telegrammen vordeu door den Minister vastgesteld Art 7 Het gebouw of perceel dat op bovengemelde wijze met een rgkslelegrnafkauloor wordt verhouden moet minstens vijfhonderd meter van dit kantoor verwijderd ziju Vau dien regel wordt alleen om gewichtige redenen ter beoordeeling van den Minister afgeweken N v d D Prof Buys Ballot deelt het volgende mede Voor deu Nederlaudachen tocht naar Dickaonhaven bij gelegenheid van de internationale Poolexpeditie is nog mei dankzegging ontvangen van den lieer H A ï A 6 100 Voorts toezegging van het Prov Utr Geuoolachap 500 van direcleureu van Teyler i ttichtmg f 600 In Amaterdani eu van enkele andere peraonen heeft prof Kan ook meer dan duizend gulden inschrijvingen voor mij outv ingen Belangstellenden in de verschillende steden die bereid mochten zgn zich eenige moeite daarvoor te geren zal ik zeer dankbaar zijn zoo zg de moeite willen nemen zich bg briefkaart bereid le toouen in hunne woonplaats eu bij hunne bekenden toezeggingen en dadelijke giften voor bovengenoemde poollocht in te zamelen Dan zal ik hun eenige eiroulairea toezenden waarin het plan nader ontvouwd wordt Voor deu watenuood in Noord Brabant ia door luit kolouel van Znglen in Ned Indié ontvaugen lot 11 Mei 1300 Hen eerate wiaael groot 1000 ia met de Woensdag ontvangen mail toegezonden aan den burgeraeealer vnn a Hertogenboach met htt verzoek om de bijeengebrachte gelden in het bijzonder te doen dienen tot hulp en onderaleuniug van arbeidere die van een betrekkelijke welvaart lot armoede werden teruggebracht Op hel Landhniahoudkuudif congres teKnaobedj werdeu weder tal van belangrijke onderwerpen behandeld Zoo verklaarde de tweede afdeeling naar aanleiding van de vraag ir Hel ia eeu feit dat meermalen b kunalmalige ontwatering van Undergen het water gelooad wordt op lager gelegi n gronden Ia hel dua niet uoodig dat art 673 Burgerlijk Wetboek gewijzigd wordl waarbg alleen apriike ia vau een natuurlijken afloop zonder dat eulka door menaohen toedoen bevorderd wordt f dat met hel oog op de bgzondere hep i lingeu van het wateranbapareaiit een verbetering van het Burgerlijk Wetboek le dien opzichle uiel ten baten De vraag Wat kan de reden iJB dat de Maateohappij vËen nationaal belang niet meer ondersteuning ondervindt P De rijke opbrengsten in andere landen verkregen door de beplanting van wegen met vruchtboomen waarborgen ook in aiia land de beste verwachtingen vooral bg de zoo zuinige adminiatralie dier Maalaobappij terwijl de kleine aiudeelen van lOU in jaarlgkache lermguD van 20 pCl le storten onder veler bereik vallena Kan het congres ook bevorderlgk zgu aan deze nationale lawlbouwzaiik P werd druk beaprokeu Algemeen werd ingenomenheid betuigd inet hel doel dier Mnatschappg eu baar uitbreiding wenschelgk geacht Uok werd de be i ting op het zont met betrekking tot deu landbouw breedvoerig beaprokeu De vergadering bealiate dat hel wenaohelgk waa de Regeeriiigscuiumitaie er attent op te maken dat wat ook moge gebeuren en aan welk elelael voor den landbouw ook de voorkeur moge worden gegeven nan den vrgdom van acogna indien bij behouden en verplicbteiid bigft de laiuat mogelgke formaliteiten bcbooren te warden verbonden De tweede afdeeling behandelde Woenadag verschillende technische onderwerpen In de algemeene vergadering werd Wageningen aangewezen ala de plaala voor hel volgende congtaa Daarna hield de heer Sloet een redevoering over de oorzaken van den achteruitgang van den kleinen boerenstand en over de daamit roorlvlo eiende landverhuizing Hel congres besloot verder een adrea tol de Beg le richten ten einde onderwas in boichbouw te verwerven aan ile landbouwkundige achool te Wageniflgen Ëveneeua zal baar ren adrea worden loegrzaiirlen ter verkrggiug van een apicialeu ambleiiuar uaii hel Mluialerie van Waleraliiat Handelen Nijverheid met de behartiging der landbonwbelangen belaal De leden van het congres hebben ten alolla Woensdag een bezoek gebracht aan de fabriekaehool te Ënschedij eu aan de prachtige kolossale fabriek vau de heeren van Heek en Co aldaar De 2de luit B vau hel late leg vealiugartillerie te Utrecht zal voor den krijgsraad le Arnhem terechtstaan onder beschuldiging dat hij ten eigen bate s lands gelden zeu hebben aangewend Met een kort woord is reeds melding gemaakt van hel onlaiiga door da A de Pi cker le Goriiicliem gevierde 25jurig jubileum Hel volgende kan nog lot aanvulling dienen Eene commiasie had zich gevormd beataadde uit gereformeerden vnu de uiterate riohlertij da Wealhoff c a middelmauneii en modernen Deze gingen heel broederlijk rond en zagen hunne bemoriinge met zoodanig succes bekroond dst zg waarlijk niet wisten hoe zü dergrlijkr som in eeu geachikt oadeuu zoi deii omzetten Vorateiyk was het geschenk uit naam der gemeente aan ds de P overhandigd Keurig hel bigk van belangstelling door den ring van Gorincliein zijnen praetor aangeboden smaakvol de boekwerken door oatechisanten geschonken terwijl nog tal vau stoffelijke blijken van Waardeeriug door den jubilaris werden ontvangen Deze waa meer dan verrast over zooveel belangstelling Na des voormiddags voor eene talrijke schare e in eoht harlelgk woord le hebbeu gesproken was het den gansoheu verderen dag feest in zijn woning Aan het collation t welk de jubilaris aanbood namen een 40tal peraonen deel waaronder 16 ambtgeuooteu van ouderen en jongeren leeftijd en van allerlei richting Door de rereeniging tot veredeling van volkavermaken te Utrecht waa bealoten om bij gelegenheid der 49ste Lustrumfeestrn een volksfeest le orgaoiseeren Hel bestuur was daartoe reeds in overleg getreden met de feestcommissie toen door de Btudeulengsclub besloten werd op hel Vreeburg volksspelen le doen plaats vinden Feu vijftal fraaie prezen zilveren cylinder horloges werden daarom door de vereeniging voor volkavermaken aau de feeslooinmisaie toegezonden Uil Ënachedé wordt gemeld dal giatereu de groote stooraspiunerq van de heeren r Heek en Co totaal is afgebrand Ten ééa uur tien minnten is de brand begonneu en kwart vóór twee stortten dak eu vloeren in Daar hierdoor de vlammen niet meer uilstoegeii kon de brand beperkt worden Hat gebouw lag binuen de stad maar afgezonderd van de machinekamer die men hoopt te redden Eeu nabijgelegen weverij dienelfde firma bleef behouden maar een andere weverg dier firma is mede verbrand Twee houderd arbeiders ziju zander werk Alles behalve de machinekamer was verzekerd by vetaehillende maatsohappgen onder anderen bg de Maagdeburger Alle arbeiders zgu langs een brandvrge trap gered Geenerlei peraoonlgk ongeluk ia voor alanog na oiidenoek ontdekt Een tallooie volkainenigle blgkbaardiep verelagen Via op de been en men zag overal weenende vrouwen Twee van de eigeuaara der fabriek waren met congrealeden op een uilatapje naar Bentheim Dinadag avond tegen negen uur ia de Oooiaehe atoomtrain van Diemen komende alwéér gederailleerd by da bociil waar hg op de rails van den Rgnapoorwi g komt Eeu der passagiers kreeg dientengevolge ulk een schok ilat zgu arm deerlyk gewand werd Gelukkig kevoud zich een dooier in de wagen dr Duparc die hel eerste verband kon leggen Oer direoiie vau de Gooisohe Stoomtramway maatsohappg zg voorzichtigheid aanbevolen Naar wg vernemen zou hel verschil tusschen de rails van deu ftijnapoarweg en die van de Stoomlrarawaymaat Bofiippy de oonaak zgn van het derailleeren Iadarnet geval dan dient daarin voorzien le wordeu maar wal ook de reden zg hel publiek verlangt meer behoedzaamheid opdat niet Ic eeuiger lijd een ernaliger ongeluk voorvalle Anut Ct Kantongerecht te joiiüa Tereohlzitlmg van Woenadag 22 Juni 1881 Kantonrechter s Mr J H van MIëROP Vmbtcuaar van het Openbaar Miuiaterie Mr W C A SCHOLTEN le Rotterdam VEROORDEELD J E arbeider te Ouderkerk tol eene boete van ééa gulilen en eene boete van vgf guldeu vgflig oruta of drie dageu wegena in dronkenschap iiachlgerucht maken op den openbaren rgle Gouderak L de K koopinaii le Vlial tot drie gulden of u dag wegena op den Ooejanverweiaohen dgk onder Gouda op pyiiiyke en kwellende wgze in een kar vervoeren vau kalveren wier koppen builen de kar hiugen R Z laudbouwsr le Alphen tot drie gulden of 6éa dag wegena rgden barder dau alaproeta over de beweegbare brug op den Kleiweg te Gouia J H landbouwer le Waddiuxveeu lot drie guldeu of ééa dag weg4na rgden harder dau in matigen draf op de Markt te Gonda W van deu T broodbakker te Gouda lot een gulden of ó u dag wegena in de Spooralaat te Oouda als geleider van een wagen bespannen mei eeu hond niet zorgeu dat die houd voorzien was van een muilkorf J M van D koopman le Oouda één gulden of n dag wegena aau de llauepraai te Gonda ala geleider van reu kar bcapanncu met een hond niet zorgen dal die hond voorzien waa van een muilkorf C V voerman le Stolwgk tot éóii gulden of 66n dag wegena op den Fluweeleu Singel te Gouda rgden met een wagen beapanner met een paard trrwyi achter die wagen een anderen wagen mrt louwen waa vaalgemaakt T B huiavrouw van K E le Gouda tol ééa guldeu of één dag wegena gedeelteHjk veraperren van de Lange Dwaraalraal te Gouda met haar wagen beladen met maaien K E koopman te Gouda tot ééa gulden of éóu dag wegena rgden over de kliokeratraat op de Turfmarkt le Gouda met zQn kruiwagen betaden met matten W K landbouwer le Stolwgk lol ééa guldeu of éóii dag wegens ryden over den kliukerstaat in de Keizersiraat te Gonda met zgn kruiwagen beladen met twee zakken met heunipcaad H J L tuinier te Boskoop tol ééa guldeu of een dag wegena apelen met geld op deu openbaren weg te Wnddinxveen OulaUgeu van alle rechlavervolging overeenkomatig requisitoir van het O M C D B rraoktrgiler te Gouda van de aanklacht op den openbaren weg aan de Molenwerf le Gouda zgu sleperswageu bespannen met een paard geheel zonder toeficht le hebben laten staan De verordeniug van politie van Oouda bedreigt alleen tegen het paard straf maar niet tegen den voerman Seiiuttersraad te Gouda By vonnissen van den Raad zgn wegens plichtverzuim afwezigheid bg de exercitie veroordeeld C J C H J G K en 6 v D ieder in een goldboete van 3 Th J B in een geldboete van ƒ 6 eu W M C H in eeu geldboete van lO en allen daareuboveu in de koateu Bttrgerlijlce Stand OKUORKN i2 JuDi I iiabertui Hendrik oaders 8 Poilhnuiii eo M E Uakkcs Jaeofcui oaüen J Boot end VRU Hoorn Hertoi Pieter Aolbonir ouders HMD Thnlngh en D J de Brain 23 Carolina oudera J H vsn Let eo C Wieier OVERUKDëN 22 Joni I HnUman Wed 1 vaa Eijk 65 j E C vao Hofwegen 2 m K lan Vliet 4 m 24 £ 1 n Welrenii 10 m M Boimi hniavr vau C Sligter 70 A J Vaue 1 j 1 m ONDEBTROUWD 24 Jaai i A Reret S8 j en J H Revel 88 J ADVSRTENTIËN BeTolleii TBu een Zoon M J M DE WOLF geb OHTUH Gouda 24 Jnni 1881 Heden overleed in den ouderdom van mim 70 jnien gesterkt door de Genademiddelen der El Kerk mgne geliefde Schtgenoote MARIA bOSMAN diep betreurd door mg mjne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen C 8TIGTEB Oouda 24 Jnni 1881 Algemeene kematgemng Heden overleed tot onze diepe droefheidonze jongste lieveling ADRIAN U8 JOHANNES in den aanvalligen leeftgd van 13 maanden J VA8SE B C J VASSB Oouda 24 Jnni 1881 geb ok Kok Eenige en algemeene iennitgevmg Waarschuwing Er loopen 2 Meisjes laogs de huizen met Eieren zich uitgevende Dochtertjes van 6 BRUINJÉ uit de Lange Groenendaal te zyn zulks is brutale leugen Ieder heeft zich dus voor bedrog te wachten G BRUINJB De Ondergeteekenden sedert jaren 6e meente meenteAansprekers alhier berichten hunnen Stadgenooten dat zg zich voortaan ook belasten met de Kegeling van Begrafenissen tegen vaste tarieven ook voor LIJKWAGENS VOLGKOEl SEN en LIJKKISTEN terwgl naar verkiezing han costnum zal zgn in hoogen ronden Hoed met lange Broek of in korte Broek met tttek Onder verzekering van eene nette en civiele bediening bevelen zg zich beleefdelgk aan D VA 8TRAATEN J SCHULING L BINNENDIJK Adres aaa eeintgenoemde West Haven Wgk B 178 Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTBN WIEGEN enz Machinale Stoomzuivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgnveroorzaakt GEDEFONEEBI door den ondergeteekende handeleiid onder de firma Wkd J 600EI8SBN ÜLt op 21 Juni jl JIBMGDLDEIPADW om te dienen als merk op de verpakking der handelswaren bestaande in OXSJilSTlLLEERD LIKEUBEy WIJlTElf TABAK SNUIF en 8IGABBN P J VAN VREUMINGEN Tz Oouda 25 Juni 1881 Cs T1S X1 Apotheker en Drogist vraagt spoedige toezending van leège X lesschen ter vulling voor nieuw Bessen en ander Vruchtensap ten einde die voonrf behoorlgk te laten zuiveren De ondergeteekenden de zaak in jaren Band enz van wglen mejuffrouw de Wed LAPEBEB overgenomen hebbende zgn zoo vrg zich in de gunst van hare Stadgenooten aan te bevelen Zg blgveu tevens voortgaan met het maken van HOEDEN het WASSCHEN van HANDSCHOENEN en het VERVEN en WASSCHEN van VEREN Gez VAN DEN BERG Gouwe C No 6 vroeger Bogen O No 116 GOUDA Mevrouw COSIJN Markt VRAAGT tegen 1 AUGUSTUS e k eene DIEi STBODE goed kunnende KOKEN en HUISWERK verrichten ÏËmBËR uuTcoön Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portretten diverse soorten van complete Lgsten Atellier geopend van s morgens 9 tot 4 uur C W 7Air DE VELDE GOUDA Kantoor Peperstraat K 246 HANDEL IN Wynen Binnen en Baiteolandsch gedisteleenL t IVOORSGH IJS zuiver iÉliiran zoetwater IS ilpmVOORRADia te UAASSflfen AHSTERSAÏ en wordt verpakt in balen van af 30 Rilo s of los TOT IEDERE H0BVB8LHEID tegen lage prHzeir geleverd US COM AGmE BaiuUUkade Haven MAASSLUIS AM8TBBDAM