Goudsche Courant, zondag 26 juni 1881

1881 Oe uitgave daier Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VfiUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINÖDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poet 1 50 BUITENLAND UuiteoJandsch Overziclit Uit Serl wordt gemeld dut de Boodiraad het verdrag met Hamburg heeft goedgekeard Hamburg telde de aaoalailing un bet Tolrerbond roor ap grond vsB art 34 der Oroudwel Dit voontcl werd onmiddril k aangenomeD Aan de oommimieii voor de ia eu oitgaaude rechten en de beloitiRgeii op het handehverkeer ia opgedragen uaüere voor lellea te doen tot nitvoeriog van het besluit Ia deielfde lilting heeft de Bondaraad het wetaontwerp verworpen betregendc de renekeriag tegeu ai rallcn van werklieden t e 9v r dien het Bngelaohe Lagerhuis een oogeublik betaoade bg de behandeling v a hel welaoutwerp tot mdf hig der bepolingM op htt gUtMilKiit is Ierland adBqfll weder te verflauwen Keeds zgn twee littingeu besteed aan art 4 hetwelk aau de grondeigenaars de verplichting oplegt om hunne pachters sohadelous te stellen wanneer ig hen onlslasn om andere redenen dan wanbetaling rerwaarlootiug rau den grond of inbreuk oj de l toudere voorwaarden van het pnchlooatraol Sr is dan ook opnieuw sprake van buitengewone maatregelen om aan het debat meer spoed bg te letten De heer Gladstone heeft virkloard dal hg daarof er met zgn ambtgenoolen in orerleg lal treden Al de dagbladen z jn voor den maatregel waarvan wg onlangs melding maakten namelijk eene wgsiging van het reglement waardoor het Hnis in de gelegenheid sou geslehl worden om al zgne liltingen aan het agrarische ontwerp te wgden totdat de behandeling is afgeloopeu In Ierland is het betrekkelijk rustig iedefen dag bevatten de couranten een Igstje misdrgven m f Ie zgn niet van zeer ernstigen aard en behooren tot de soort waarover jneu lich niet meer verbaast De openbare aandacht iu Frankrgk wordt steeds getrokken door den toestand in A gerie Volgens eene dépêche nit Algiers ran 23 dezer was aldaar het gerucht in omloop dat Pon Amema na ontsnapt te zgn aan de Frausobe troepen die hem trachtten te omaingalen zich ten westen van Oéryville bevond waar hg zich lot nienwe involleu gereed maakte Te Marseille is de rust hersteld en worden van weerszijden loffelgke pogingen gedaan om de herinnering aan het voorgevallene zooveel mogelgk uil te wisschen De regeeriug der Kepubliek neemt maatregelen iu dien geest en te Marseille wonende Italianen zgn voornemens eene deputatie naar president Qtéry af Ie vaardigen om hem de verzekering te geven van de gehechtheid der Italiaansche bevolking en van haar leedwezen over het gebeurde De Italiaansche regeering legt gelgke gevoelens aan den dag de minister van binnenlandsche zaken heeft aan de prefecten eene circulaire gezonden waarin hg hun opdraagt om alle voor Frankrgk vijandige demonstratiën te beletten Hg heeft tevens aan eenige prefecten die cioh te Bone bevonden gelast om onverwijld naar hun post terug te keeren Ongelukkig schgat de bevolking in eenige groote Italiaansche steden de gematigdheid der regeering niet niet te doelen er hebben oploopen plaats gehad welke door de gewapende macht moesten uiteenge joogd worden en rich herhaalden De orde is in tussohen niet ernstig gestoord eu men mag verwachten dat deze opwinding spoedig bedaren zal Boskoop Waddinxveen Gouda Aan Belanghebbenden wordt bericht dat op Maanilntj den 3 Juli a s eene nienwe DIENSTREGELING in werking treedt terwijl de AFVAARTEN van Gouda alsdan TU i i de Crtlbethistraat znllen plaats hebben o tevens Reizigers aan het Jaagpad wordoi opgenomen De directie Het Comité voor Gouda en Omstreken van het Algemeen InraëliUach Ver bond betuigt zgn dank voor de milde gaven door hem ontvaugen ten behoeve der vervolcde Joden in Zuid Rusland en doet een beroep op de weldadigheid zjjner medeburgers ten behoeve der ongelukkigen die in die gewesten van have en goed zijn beroofd geworden ledere gave hoe klein ook zal dankbaar door elk det onderstaande leden van het Comité in ontvangst worden genomen A B VAN LEEB Markt M E MONASCH Markt N VAN BÜÜEEN Turfmarkt i tan de nog voorhanden DAMES en KINDERMANTELS tot veel verlaagde prijzen G HOUTMAI Markt hoek Kerksteeg mm mwL en mm wura Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Blsonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAÜXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflesschen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aaavrage grstn en franko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Café et Jardin de Plaisance HILLEaEESBEEa Dagfelijksche Omnibusdienst elk uur Heel slag van Hillegersbergj half slag van Rotterdam tevens verechillende Rijtuigen beschikbaar tot het afhalen en te huis brengen van gi oote en kleine Partijen of Familién tot zeer billijke prijzen HESTAUHAITT au PUEMIEH Dcjeuner $ en Diners mits tijdig Itesteid steeds verlorijgbaar Dit prachtig Muziek Ijastrument waarop de aangenaamste Mar chen Ouvertures etc etc worden uitgevoerd en hetwelk een Orkest van 30 personen vertegenwoordigt zal zich elk half uur doen hooren Niettegenstaande alle mogelijke Amusementen heb ik er dit iï ar voor het eerst weder bijgevoegd een CAMERA OBSCÜRA hetgeen ieders verwondering zal overtreffen zoodat een ieder zich pó 4e meest mogelijke wijze kan amuseeren G A FttEËRICK8 Propriétaire Het depól der Origfineelc DER SIFGEE MAATSCHAPPIJ bevindt zich te GOUDA HOOGSTRAAT 122 23 Gevraag d 2 BEKWAME TIMMERLIEDEN Adres N KONINGS Hz X Tieudeweg D 50 alhier TÈ HÜÜRT een PAKHUIS in de Peperstraat dadelyk te aanvaarden Te bevragen bg M MOL Korte Tiendeweg De ondergeteekende ruim 10 jaren hg het Notariaat werkzaaw geweest zgnde wajirvia de twee laatste jaren ten kantore van dei Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht bericht door deze dat hiJ zich te OOVDA heeft gevestigd en aldaar een KANTOOB heeft geopend tot het behandelen van alle Burgeriyiie en üandeiszalico benevens het opmaken van alle Acten en Contracten waaraan de Wet gelgke kracht toekent als aan die voor NOTARIS en Getuigen Dat hg zich belast met het plaatsen van GBLDopHYPOTHEEK of onder andere zekerheidsstelling waarvoor hg thans een AANZIENLUE Kapitaal hetzg in Groote of Kleine Posten disponibel heeft Voor invordering van nchvMen faetzg in der minne of door alle middelen rechten het geven van adviemen in allé voorkomende rechtekwestiën en geschillen benevens hetve leenen van IIandel8 Informatien zooyni voor het Binnen als Bnitenland bestaat bg hem gelegenheid I Muweelen Singel 6 4 I Kamem élksloot n 517gt G G MÜBBAIJ J de JONG Az Mr TIMMERMAN iNSTlllJMENTEELË ZHIVERAilR van HUIZEN SLAAPKAMEBS en MEUBLBMENT Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garanlie siirsii OTT DB Bierbrouwerij en AzijnmaiierU DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelon tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige anayse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrijgbaar is wordt door tal van geneeakuntUgen aanbevolen A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriAmm katen tegen veel lageren prgs PlilNSESSE en BÜUISB BIEItEJff van onderscheidene qualiteiten BOBDBAVX AZJJN KBUIDMUAZIJN DBAGONAZIJyen WIJNAZIJN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Bottelaars zgn op aanvrage te bekomen MN VOLLK HOVE Co Amsterdam Snelpersdruk van A Bbinkman te Oouda Woensdag 29 Juni N 2628 GOUDSCHE COURANT ieuws eo AdvertentieWadl voor iouda eo örastrelieo ADVBRTENTIÊN worden geplastrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN De P h romatu bevat een opstel naar aanleiding van den veigaardag van den sUg bg Soiferioo en zegt dat de herinnering san dezen veldslag met mag uilgewischt warden noch door de zaak van Tunis noch door de jongste gebeurtenissen De twee groote volken moeten eensgezind Ugven De Italiaansche Kamer der Afgevaardigden heeft met 212 tegen 121 stemmen een voorstel aangenomen strekkende om de bepaling aangaande de ver leeling van het land in groote kiesdistricten nit het wetsontireip op de kieshervormiog te lichten eu daarvan eene afzonderlijke wetovoordracht te maken De Miaisters namen aan de beraadslaging over dit voorsld geen deel Het besluit der Kamer is van gewicht omdat thans nil het wetsontwerp op de kieshenrormiug een onderwerp verwgderd is waarop de gebeele maatregel wel eens had kunnen schipbreuk Igdek Men twijfell er thans niet aan of d ooigsMsMtf wijsigiag der kietwet zal spoedig worden goedgekeurd De telegraaf derble eenige nadere bijzonderheden mede over de Ilougaarschc vcrkieiiugen voor zoover bekend Van de 153 vrrkiezingen zgn er 87 leu gnnsli van de Iiben r rtg 34 len voordeele I der gematigde opposilbt i 28 ten gonsle der onI afhaufcelgkhcidsparig uitgevallen de liberale partij won tot hiertoe 17 nieuwe kieadistriolen In het tweede district van Presburg is de ex minister Szell die te Cotthard tegenover de uiterste liukerzgde het onderspit delfde candidaat gesteld De Noorweegsohe Kamer van welker conflict met de kroon wg indertijd g spraken hebben heeft van hare booze stemming op vrg onwaardige wijze lucht gegeven £ en voorstel om tegen het huwelijk van den kroonprins diens inkomen met 60 000 kronen te verhoogen werd verworpen Volken die heil zien in eenen constitutioneelen koning moeten van kunne begrootingsmacht geen misbniik maken om de koninklijke familie in hare levenswijze te beknibbelen Dat is kleingeestig schgnlijk in de eerstvolgende Baadsvetgaderiag zal warden behandeld is ingediend naar amleMilig van een rapport van B on W waarin o o werd verkloard dat deze zaak door de Comraizsie van Toezicht over het Lager Onderwijs aan de aandacht van B en W aanbevolen niet aan de orde wu Zg is thans door de drie raadsleden aan de orde Hoewel een dergelijk voorstel in de raadszitting van 21 December jl weinig sympathie ondervond zoo is er thans zeker alle kana nu de raadsleden tot nadere overweging hebben gelegenheid gehad dat het voorstel zal worden aangenamen iBUsen de hoeren voorstellers waaronder twee leden van ie Commissie van Toezicht op hel lager Onderwijs die dos geacht moeten worden geheel op de hoogte te zijn verklaren 1 dat bedoelde vakken reeds thans oader ooderea naam MrA ozate wn o a en t dK tel de Oemeente geen enkele gel3el fte opoffering zal kosten Met het oog daarop zal men mogen vragen wat kan er tegen zgn Zoo zij inderdaad reeds feilelgk worden onderwezen is het toch wenschelgk dat zg onder de leervakkeu ofBcieel worden opgenomen te meer als de kosten niet daardoor vermeerderd worden In de Kaadszitling van 21 Deoember jl is er ook weinig of niets legen aangevoerd Deioak is toen eigenigk niet èeianMJ maar slechts zeer vlmhlig besproken Het komt ons alzoo wenschelgk voor en evenzeer waarschgulgk dal het voorstel der hh Noothoven van Goor Hemsing en van Ilerson op de door hen aangevoerde gronden door den Baad orde aangenomen BINNE NLAND GOUDA 28 Juni 1881 Zaterdag heeft de beer Stracké uit Amsterdam het model van het door hem vervaardigde HoufmansMonument in het Museum van Oudheden alhier overgebracht waar het alzoo nu voor ieder te bezichtigen is Donderdag avond a s zal een proef warden genomen met de telephon als middel om uitvoeringen van de gemengde muziek op groolen afstand over te brengen De Bhgnspoorwegmaatschappg stelde er met de meeste bereidwilligheid haar telegraaflgnen en ambtenaren voor beaohikbaar waardoor men nu al kunnen beproeven of met de verbeterde toestel len van den heer L J Leféhn muziek die in het station te s Hage wordt gemaakt in dat te Oouda kan worden gehoord De proef heeft plaats des avonds na afloop van den dienst r T n ifietal raadsleden lot invoeh Ll l 1 V n de op de beide imuuotrim op de eerste Burgerschool hetwelk wanr Bg den Algemeenen Sehielwedstrgd gehoaden aan de Bill op 16 19 Juni 1881 zffn o a prezen behaald door de hh G H O de Lange A Boontra H van Wijngaarden en A van Beedt IV rtland alhier In ons vorig nummer gaven we een godoehelijk verslag van het behandelde in de vergadering der Onderwijzers van het arrondissement Gouda Als vervolg daarop kunnen we thans meededen dat bet derde punt op de agenda de Cnrans voor hnlponderwgzers ter opleiding tot den rang van Hooraonderwgrer werd ingeleid door den heer H W Kramers Spreker kwam na eene korte inleiding over de regeling der Bgks normaallessen volgens Koninklgk besluit van 13 Mei jl op de hnlponderwijsers cursussen die met lo Joli o s worden opgeheven Hg wees erop hoe de achttien of neicenlienjarige onderwgzer die toor rekening van den staat jaren lang 10 18 uren per week onderwga ontving door den staat niet verder kan worden opgeleid wilde deze niet oubillgk zjjn tegenover zooveel andere ambtenaren dat na zooveel lessen voor den hulponderwijzer de tjjd tot eigen studie en tot verwerken en voortzetten van het feleerde wes gekomen en dat deze gewis de akte van hoofdonderwijzer zou verkrijgen zoo hij zich onmiddeilgk na t verkrijgen der hnlponderwgzers akte nitslnitend eu met hart en ziel aan de studie wydde Voor hen die het ernstig zoeken is er immer gelegenheid te vinden om terecbtwgzing ia eene of andere moeielgkheid te bekomen Bg het debat dat hierover geopend werd bbek dat allen die over dit pnnt hel woord voerden het met den Spreker eens waren Slechts ééa lid brak