Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1881

Deskundigen die bij de étaleeriiip tegenwoordig waren verzekeren dat de inzending van den heer Samsom wat goeden smaak en confectie betreft elke andere van dien iiaril verre zal overtreffen Bij de op gisteren te Klundert gehouden uanbesluding van het leveren en stillen ecner horizontaai werkende stoommachine met Hevel Centrifugnalpomp aolomketel enz ten dienste der Drie Polders is het werk gegund aim de Heeren Cosijn Co alhier voor de somma van f 10200 Voor de akte als hoofdoiiderwyzer deden Zaterdag te sllage 12 caiididaten examen 4 trokken zich terug terwijl de 8 overige werden afgewezen Door Gcd Staten van Zuid Holland is voorgesteld om het subsidie van ƒ 100 000 vroeger toegestaan ten behoeve der droogmakiug van plassen onder Eeeuwijk aan de heeren van Hall en Montijii wier concessie echter sedert is vervallen thans toe te kennen voor gelijk doel aan de heeren Mahlstede c s indien hun de gevraagde concessie wordt verleend d r nu en een verbeterd plan en dü persoonlijkheid der adressanten liet slagen hunner onderneming waarschijnlijk maken Gedep staten van Zuidhollai d hebben ongunstig geadviseerd op het in de nanstuande zomervergadering te bshnndelen adres van liet bestuur ilcr Ned vereenigiiig van giinecnteambleiiareu om subsidie uit de prof fondsen voor een pensioenfonds Ofschoon de poging tot oprichting an zoodanig fonds toejuiching verdient betwgfrleo Gedep staten slerk of het op den weg van het provinciaal bestuur ligt zulk een fonds financieel te steunen daar de provincie meer bijzonder niet bij getrouwe pliohlsrervuUing is betrokken en de gemfentcamblenarcn wel provineinic reglementen en veranderingen helpen uitvoeren maar dat werk in gcenen deelen nog in eeoig opzicht verrichten ten dienste der provincie Staten Generaai Tweede Kambr Zitting van 27 Juni Ingekomen wetsontwerpen lo tot regeling van het Staatstoezicht op en van verpleging van krankzinnigen 2o tot naturalisatie van C J Ortboff c s De beraadslaging werd hervat over hei wetsontwerp betrekkelijk het kanaal Amsterdam Merwede De Min van FiiAittiëu verklaarde dat de gelden tot uitvoering van het kanaal noodig zullen aangevraagd worden voor die uitvoering begint en dat in verband daarmede de algemcene linancieele regeling zul moeten plaats hebben De Minister van Waterstaat rcpliceerende verklaarde omtrent de motie Lenting Siakesz dat hy overtuigd van het volkomen ernstig onderzoek dat aan deze voordracht is voorafgegaan niet zon kunnen medewerken lot uitvoering van de motie vnn uitstel De Minisier acht een dadelijke beslissing dringend noodig de Kamer spreke die beslissing uit over het wetsontwerp De heer Sickesz verklaarde daarop voor zgn aandeel de motie iu te trekken Verschillende sprekers repliceerden nog De motie is verworpen met 42 tegen l stemmen Het wetsontwerp is aangenomen met 40 tegen 33 stemmen Nog eenige ontwerpen van minder belang werden aangenomen waaronder die betrekkelijk de subsidicering der Nourdbrabanische polders HooghemanI en Ogen en de overdracht der werken van de Lingeuitwateriu De Slaalscourmt bevat de door den minister van biiinenlnndsclie zaken aan Z M den Koning aangeboden algemcene numerieke staten aanduidende de sterkte van den Islen ban der schutterijen op 1 Januari van dit jaar De eeritc categorie bevat de leden van den eersten ban die thans nog ongehuwd en die gehuwd of wcduweuaurs zijn zonder kind of kinderen De tweede categorie de leden van den eersten ban die na hunne inlijving gehuwd zijn en in het bezit van kind of kinderen zyn gekomen De sterkte van den eersten ban der dienstdoende schuttergen in gemeenten waar zulk eene sohutterg bestaat met inbegrip van de reserve was op 1 Januari jl die der eerste categorie 277BS man die der tweede categorie 14B82 man te zamen 42336 man Van dit getal manschappen hebben 10820 derhalve ruim 1 4 van het geheel hetzij als onderofficier of korporaal hetzg als soldaat of milicien bij het leger gediend De sterkte met inbegrip der reserve van den eersten ban der rustende schuitergen bedroeg 1 Januari jl die der eerste categorie 54327 man die der tweede categorie 22048 man te zamen 76873 man Van deze hebben 17911 man dus ruim 2 9 van het geheel vroeger als onderofficier korporaal soldaat of milicien bg het leger gediend De gebeele sterkte nog eene lans oor de cursussen die weldra zullen opg h f B orden doch eindigde met toe te gef eii dat de opleiding der hulponderw iers niet ïoor rekening an den Staat behoefde te gesoliieden Na ket sluiten der vergadering vereenigden zich al de leden met de beide schoolopzieners aan een getelligeu roolljkeu disch waar menige toast geslagen en meaig lied geïongeu werd Die ïroolijke stemming dankte men ook Toor een groot deel nn den heer Dam kastelein der sociëteit die joowel oor een uitmuntend menu als voor eene netle bediening gezorgd bad Het Tierlal waaruit do vacature door het vertrek vau ds Maronier naar Rotterdam bij de remonsirantsche gemeente Ie Utrecht zal worden vervuld beataat in alphabetische orde uit de heeren H P Sohim van der Loefif te Gouda B C J Moetelmaus te Groningen B A van Oordt te Zwammerdam en dr W A Terwogt te Hoorn Het 18e Christelyk Nationaal Zendingsfeest zal plaats hebben op Woensdag 6 Juli a s op hot landgoed AmpMH van baron van Nagell nabij Lochem De openingsrede wordt gehouden door ds Westhoff te Amsterdam Verder zullen als sprekers optreden de heeren Adriani te Maarssen i F Bttlena te Varsseveld A E van der Dusaeu te Bennekom dr van Gheel Gildemeesler te Dalfsen H A E Heiuecken te Workum G van Herwaarden te Arnhem H V Hogerzeil te Amsterdam H J James te Enschedé T M Loomau te Amsterdam J L Nommensen van Sumatra P J P Moquette te Sueek J C Keesse te Leersura L J van Rhgn te Wassenaar F W Stutterheim te Austerlilz J E Schroder te Arnhem J G Verhoef te Bodegraven jhr van Weede van Dijkveld te Utrecht W Wilkens te s Hage P van Wijk Jr te Eukhuizen De heeren L van der Valk Ie Delft en dr E Barger te Haarlem zullen ieder een slotrede Louden De feesttreiu vertrekt uit Gouda 6 20 uur s nergens die om 10 15 te Lochem is De prijs is voor Gouda ƒ 4 40 eerste klasse ƒ 3 40 tweede klasse en ƒ 2 40 derde klasse Ouder dezen prijs is begrepen ƒ 0 40 voor het Programma zonder hetwelk men niet op het Feestterrein wordt toegehteu Aan het station Godda zfln kaarten voor den feest trein te bekomen van af heden tot 4 Juli e k des voormiddaga 13 uur dooh in geen geval later Bij de Donderdag te Berg Ambacbt gehouden jaarlqksohe verpachting van wei en hooilanden brachten die van het H Geest Armbestuur ƒ 1428 op zqnde iets meer dan het vorige jaar dicvvan den polder bracbtep iets minder op dan in 1880 Te Berkenwoude is de nieuwe openbare school in gebruik gesteld De burgemeester eenige andere leden van het gemeentebestuur en vele belangstellenden waren tegenwoordig De burgemeester opende de plechtigheid met eene toespraak die gevolgd werd door eenige woorden van het hoofd der school De kinderen werden daarop rijkel k onthaald en dit alles werd afgewisseld door het zingen der kinderen Men meldt uit Alphen Maandag morgen ongeveer ten vjjf ure brak er brand uit in de wasscherij en toombleekery van den heer P Droog alhier De vlammen grepen zoo snel om zich heen dal er aan redding van goederen die ongelukkig buitengewoon veel aanwezig waren niet te deuken viel Twee kollossale wasschen waarvan eene reeds schoon en ter aflevering gereed zijn bijna in de deur der loods verbrand wijl de hitte en de vlammen verhinderden ze een paar passen verder te brengen Ook van den inboedel is zoo goed als niets gered Alleen een aan het huis verbanden schuurtje volgeladen met ruim achthonderd mud steenkolen is behouden gebleven en daardoor ook de daarnangreniende huizen Het geheel is nu eene ruïne wat voor eenige uren eene alleszins flinke groote doelmatig ingerichte en nette zaak was Men schrijft ons qit Leeuwarden De werkzaamheden voor de alhier op den 1 Juli a a te openen tentoonstelling van nyverheid zqn in volksn gang Honderden kisten komen dagelgks uit alle oorden van Nederland aan en bevatten de voorwirpen dié de volgende maand aan den nationalen wedstr d zullen deelnemen Vsn de Gondsche industrieelen is nog maar déne JDiendilig gereed die van den heer Samsom Zgne vitrine is geplaatst iu het midden der groote zaal zji ia nog bedekt met een grooi kleed waardoor de smaakvolle kltedingstukken aan de min of meer ngdige blikken van concurrenten en aan de nieuivsgierige blikken der vele in de zaal aanwezige Friezen iqB onttrokken van de beide categoriën van den eersten ban der dienstdoende en rustende schuttergen te zamen bedroeg 118 708 man op 1 Januari 1881 tegen 118 198 op l Januari 1880 Gisteren is bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap aan de universiteit van Amsterdam de heer P Peeleu geboren te Botterdam met een academisch proefschrift getiteld Be regeling m het grondbezit in Engelattd Zaterdag had te Katwijk uan Zee in het geón van Arie Onwehand eene rergifligiug plaats Men zou rijst met melk eten Daar bet kooksel te dun was gelastte de vrouw des huizes reeds vrij bebaard aan de veertienjarige dienstbode er wal meel bg te doen Bij vergissing echter heeft de ineid ratlenkruid er door geroerd De vrouw en de dienstbode aten van het gerecht met Uet treurige gevolg dat de laatste reeds des avonds en de eerste den volgendeu ochtend onder hevige pijnen is bezweken Wg vernemen met genoegen dat zloh te Amsterdam een commild gevormd heeft om ook de NoordNederlandsche letterkundigen en kunstenaars op te wekken en voor hen de gelegenheid te openen tot deelneming aan de hulde die in deu loop der volgende maand den beroemden Vlaamsoheu sdit jver Hendrik Conscience bij de verschijning van zgn 100 boekdeel zal worden gebraoht Men zal trsohteii iu een album de handschriften onzer Noord Nederlandsche letterkundigen en kunstenaars met toepasselgke bijschriften en tcckeningen te verzamelen terwgl bovendien voor wie vcrlingen raoshteu eea of ander werk van hunne band met opdracht lou Conscience den feestvierenden stam en lauducnoot aan te bieden de tusschenkomst van het oommit gaarne wordt verleend Het commité beelaat uit de hh Prof J A Alberdingk Thgm H Binger Ch Boistevain Adriaon Bom A D de Ball C E Colinel W J Hofdijk F Philippeta piof dr A Pierson H J Schimmel H de Veer J L Werlhcim De komeet die zich dezer dagen aan het uitspansel Tertoont was Zondag avoud vooial zeer duidelijk zichtbaar en uatuurlgk waren er ook ii onze straten vele belangstellenden op te merken die dit schitterend natanrversohgiisel bewouderdea Deze komeet schgnt dezelfde baan te ah eu sli de groote komeet van 1807 De staart loopt zoo vloeiende uit dat het moeielijk is zijn lengte te schatten vooral doordlea in deze zomernachten de schemering in het noorden waar des naohls de komeet staat leer slerk is Nogihans vermeent een deskundige den atsarl tot eene lengte van omtrent acht graden duidelijk vervolgd te hebbeo De rechte klimmiug van de kern was te half tien ure 5 u 51 m de deklinatie 56 gr 40 De komeet is circumpolair zg wordt in hel N t W zichtbaar zoodra de schemering het toelaat Te half 12 is zg in hare onderste kulminalie Vrijdag nacht vertoonde de kern die als eens ster der eerste grootte schitterde door den kgker eene f jue uitstraling juist in de as van den staart dus in de richting van de zon afgekeerd en behalve dien eene waaiervormige uitstraling aan den kant naar de zon toegekeerd maar niet van symmetrischen vorm Aan de westzgde was z j het meest ontwikkeld Verder had het omhulsel ia de nabijheid van de kern de gewone parabolische gei daantr Zondag avond was van ileze beide uitstralingen niets meer duldelgk te zien de lineaire uilslraling in de richting der as van den staart was geheel verdwenen de kern zelf bevond zich in eene lieh lende massa waarvan alleen gezegd kan worden dat de zgde naar de richting van den top an I deu pnrabolischen kop meer ontwikkeld was IsU J t verder was langs eene parabolische grens eene sterk j vermindering van licht zichtbaar zonder dat ditjr nog de grens van den kop genoemd kon wordeil 1 Dit was dus blgkbaar de gedaante van eene scherml vormige dampontwikkcling boeilauige de komeet van Donati en ook in 1858 verscheidene vertoond heeft Door een gewonen oculairspcolroskoop mete 2 prisma s bezien vertoonde de kern slechts en flauw spectrum waarin de kleuren nauwelgks tee onderkennen waren Door een objektief speotroskoop van Merz gezieo 1 vertoonde zich duidelijk een geheel doorloopend spectrum van rood tot en met violet hetgeen dp t als een bewgs mag aangezien worden dat hotliclit t der komeet voornamelglÉ teruggekaatst zonlicht r Zondagnamiddag is een zeilbootje waarin lioh drie personen bevonden op het IJ voor Amsterdam ver a ongelukl De opvarenden verdronken allen Hniine t Igken ijn opgevischt t Het ongeval ontstond doordien het bootje aan een e Ign was vastgebonden achter de Nieuwedleper stoom boot die uitgaande was De lijn raakte in het boo e verward waardoor het ranke vaartuig omsloeg De stoomboot stapte alle mogelgke middelen tot redding werden aangewend maar de pogingen bleven vruchteloos Onlangs hebben wg gemeld dat door de zorg van eenige dames de buitenplaats Bet kleine Loo te Driebergen is ingericht geworden tot een verblgf waarin mingegoede zwakken en herstellende zieken uit de steden tegen matig gestelden prgs kunnen opgenomen worden om voor eeuigeu tgd van de frissche gezande buitenlucht te genisten Thans wordt gemeld dat de opening zal plaats hebben op den Isten Juli Aanvragen om toelating moeten gericht worden aan Het kleine Loo te Driebergen Deier dogen werd voor de rechtbank te Zierikzee de volgende zaak behandeld Een p raplni rsbrikant had van een zgner koopers wiens soliditeit zooals hg later te weten kwam sprekend geleek op een oude parapluie per reato 166 40 te vorderen De schnldeischer achtte dit bedrag dan ook verloren tenzij bet gelukte op een listige wgze geheel of gedeeltelijk in t bezit van zgn geld te komen Zgne twee zoons die mede een hekel aan het oude postje hadden besloten dit varkentje voor hun vader te wasschen en brachten den koopman in den waan dat hg van vege hun vader een kist goede panpiuies en en tous cos ter waarde van ongeveer ƒ 166 kon tegemoet zien mits hg tegen overgifie der kist 75 in mindering der rekening betaalde Zoodra de koopman dit sommetje bgeeh bad sohrgf hg aan zgn fabrikant Daarop wordt er Iour zgn jongens een kist gevnid met oude en versleten paraptuies en tout cas parasols en oudere lorren zonder waarde en in een oude parasol doos een quitaulie gelegd van ƒ 75 40 in minderii v u het verschnldigde Deze kist goed toegespijkisrd voorzien van een adres waarin de rekening vau 166 40 voor het gezondene wordt aan den koopman verzonden die bg ontvangst de daarvoor gevorderde 76 40 voldoet Bij het uitpakken der kist waarin niet eens zooals in de doos van Psndora de hoop overbleel daeht de man aan een vergissing daar er achter op de factnur zoo ironisch mogelgk stond dat als er soms iets bg wts dat niet beviel hg dit kon teru eenden £ ea telegram van den afzender dat er geen vergissing had plaats gehad en h j zeer goed wist wat er in de kist ut bracht hem tot andere gedachten en bg de politie Dat had tengevolge dat de twee zoons van den fabrikant beschuldigd werden lo van deu koopman bedriegelgk in den waan te hebben gebraoht dat h j tegen betaling van 76 voor ongeveer 165 goede parapluies en tout cas en parasols zou ontvangen 2o van de kist bedriegelgk te hebben gevuld met ouden rommel 3o zich daarvoor bedriegelijk te hebben doen afgeven 75 40 De rechtbank aobtte echter de bedriegelgkheitl onbewezen en sprak de beklaagden vrg Hierdoor blgft de fabrikant in t bezit der 76 48 en de koopman iu dat der oude parapluies Men sehrqft uit het WestUnd Vrgdag is men begonnen met het verschepen van aardappelen nour Engeland Wel had de sedert korten tgd gevestigde coöperatieve vereeniging eenige partijtjes ter markt gebracht doch doordien de vraag niet rool was hadden de Rotterdamsche kooplui h ieter geoordeeld betere tijiten af te wachten Doch het blgkt dat de schoone dagen van Aranjuez Toor het Westland voorbg zgn en het meer dan tgd wordt rekening te houden met het spreekwoord wsls het getij verloopt moet mende bakens verzetten Besteedde men vroeger voor een kinnetje dat nog geen half mud inhield 7 7 60 tn liet dequalilcit veel te wenschen over thans kon men niet meer voor goede qualiteit bedingen dan ƒ 2 i ƒ 2 26 Ieder die een klein beetje notie heefl van landbouw kan Her goed bevatten dat de verdiensten beneden het minimum blijven te meer als men weet dat de tuinder voor elke twaalf voel in t vierkant aan bemesting 35 cent betaalt Het Westland is in miscrediet is het commm laying Doch de schuld ligt niet alleen a n vroegere knoeiergen maar ook aan meerdere conourrentic Engeland is wakker geschud en van daar dat het door aanvoer vau de Jersey eilanden en van Soholland voorloopig in eigen behoefte kan vooreien Onwillekeurig rgst echter de vraag op zou men niet beter handelen indien men het jagen van de vrucht dat alleen door dure bemesting te krggen is naliet en men meer voldeed aan de eisohen die moeder Natuur stelt P Een aardappel tiert het liefst in kleigrond adres aan de Brielsche en Zeeuwsche jammen en waarigk onze geologische kennis behoeft zoo groot niet wezen om te weten dat het veel geld kost tuingrond kunstmatig tot kleigrond te vervormen Is men par force op deprimeur gesteld goed maar luxe kost geld Tehopen echter is het dat de oogen van onze gverigetuinders worden geopend zonder dat huu dit materiecle schade veroorzaakt en i is daarom dat uw berichtgever van harte wenschl dal onze Tranzeesche buren in een minimum vsn tijd hun aardappelenvoorraad verilinden I D Men schrgft Niet afgeweide slakken land zijnrijp voor den hooibonw die dan ook begonnenis Het gras is op die stukkeu spichtig uitgewassen omdat het voorjaar lang koud is geweest zoodat het hooigewin niet ruim is Een latergewin kau echter veel vergoeden en deu hooibergin top doen rgzen met een geurigen wintervuorroadals de zomer zich gunstig doet kennen De veel vcrkwikcende regen heeft kleur over den akker gespreid het gras doen groeien de vcidvruchten doen aankomen aan de granen en het vlos een schoon aanzien gegeven het rooien en verzenden van deu aardappel bespoedigd en gloed gebracht over debloemen Uet genot van den zomer doet zich gevoelen alles groeit en bloeit Ook de achterlijkewgnstok begint vooruit te komen Regen en zonneschijn beurtelings met een eenigzins bewolkten hemel hebben ook thans de met knoppen en bloemen beladen roos al de bekooriijkheid van hare kleurschakering geschonken LeidKhe Ct G Te Assen die als verdacht van deu moordop de meid te Zuidwolde gepleegd te hebben te Breda is aangehouden en naar eerstgenoemde plaats vervoerd is daar er geen genoegzame bewgzen vooT zijn schuld zgn weder naar Breda overgebracht ter beschikking van den officier van justitie aldaar Naar men oos mededeelt is hij niet herkend als de persoon die kort nadat de moord moet zijn gepleegd gezien zou zgn in de nabgheid van de plaats van hel misdrijf Pr Ju Ct De verzendingen van aardbeziën uit Priucenhage eu omgeving is in de laatste dagen enorm groot Dog en nacht zijn honderden in de weer om de geplukte korven te verzenden De lucht om Breda is letterlijk één eu al aardbeziengeur Verschillende steden in Holland eu Noord Brabant ontvingen eiken dag 3 maal daagi versche aanvoer Op die wgze kan men zich een denkbeeld vormen van drukte en product Naar aanleiding van een voordracht van B eu W te Leiden om een som van 195 000 ter beschikking te stellen tot uitbreiding der gasfabriek aldaar wordt door den heer J Scheltema lid van den raad voorgesteld door een eommissie van drie leden een onderzoek Ie doen instellen naar den toestand der gasfabriek hare inrichting de wgze van gosbereidiug en al wat tol de werking en de exploitatie der fabriek behoort dele eommissie uit te noodigcu den raad te dienen van advies omtrent de maatregelen die genomen moeten worden om op de minst kostbare wijze de fabriek in zoodanigen staat te brengen dat z j in de behoefte aan goed gaslicht binnen Leiden kan voorzien en de oommissie van fiiiaucién uil te noodigen het denkbeeld om het beheer der gasfabriek geheel van de gemeenteadministratie af te scheiden tot rgpheid te brengen en het resnltaat van baar overwegingen aan den rsad mede te deelen Volgeus een correspondentie uit 8l Petersburg aan de VolUdre is het niet alleen de heffe des volks maar wel degelijk even goed de groote bnrgerg die in Rusland met haat tegen de Joden vervuld is Als een bewgs daarvan wordt o a medegedeeld dat zioh te Elizabetbgrad een vereeniging gevormd heeft ooi hulp te verleeneu aan de lUtktoffert der Joden d w z aan hen die gearresteerd zijn wegens hunne aanvallen op de personen en bezittingen der Israëlieten De plunderingen en diefstallen hebben groote rampen op financieel en commercieel gebiel teweeggebracht twee aanzienlijke Israelittisohe handelshuizen zgn gefailleerd waarvan het ééne 16 bel andere nul percent uitbetaald De firma s Cohen Hartatein Marcus Poliakofl door geheel Europa bekeud hebben enorme vei liezen geleden Te Kersch heeft het laatste schuim den wachter van het Jodenkerkhof met zgn vrouw en zgn hond die zgn meester wilde verdüligen laaghartig vermoord eu daarna in stukken en brokken gescheurd waarmede de woestelingen in optocht door de stad trokken De politie zag die afschuwelgkbeden Igdelgk aan en kwam eerst tusscheu beiden toen het te laat was Het in den brand steken der Synagoge ie Piusk had ten gevolge dat ook de burgerschool verscheidene huizen van Christenen en eene Qriekiohe kerk een prooi der vlammen werden De bekende penuenfabrikani Josuah Mason wiens naam op bgna alle pennendoosjes voorkomt is Donderdagavond te Binningham overleden Op 1 2jarigen leeflgd moest hg air onverzorgde wees langs de stra ten zijner gebuorteplaats koeken verknopen om zijn onderhoud te vooreien Na vervolgei het beroep van bakker schoenmaker sehrgnwerker en slotenmaker te hebben uitgeoefend begaf hij zich naar Birmingham waar hij het meloaldraaien leerde en vMtigde zich toen voor eigen rekening Later werd h j deelgenoot van Harrisou de eerste indastriecl die in Engeland stalen pennen vervaardigde met hem wist Mason de pennen veerkrachtig te maken en van af dien tgd was zijn fortuin gemaakt Zgn fabriek vervaardigde in den laaUlen tgd niet minder dan honderddnizend gros pennen per week Voor zijn werklieden en medemenschen was Josuah Mason een zeer goed menscb menigeen is door hem vooruitgeholpen menig gesticht waaronder een weeshuis dat niet minder dan vier millioen gulden kostte had aan hem zgn bestaan te dankeu In 1871 werd hij dan ook voor zgn vele geede werken door Koningin Victoria in den adelstand verheven en sedert dien tgd noemde hij zich Sir Josuah Hason Lang heeft bij zich in de dankbaarheid van het volk mogen verheugen wat hg bereikte den leeftgd van 86 jaren De reiziger in Afrika Giuletti nit lulie die zioh ten doel gesteld had den loop der rivier Gualima te onderzoeken ten einde daardoor zoo mogelgk een verbinding met de hoogvlakte van Abyssinië te vinden en voor het verkeer san te wijzen trok met een escorte van 12 mariniers onder bevel van luitenant Veglieri het binnenUud in Vier dagreizen van Bailoel had er een vgandelgke ontmoeting met de inbooriingeu plaats riet gacsehe reisgezelschap vond daarbij den dood Ginletti was een rgk en beschaafd jong menscb en had rich reeds zen verdienstelijk gemaakt jegens de geographische wetentchap Het eigenlgke doel van zgne laatste reis was het meer Anffa Hg deed den tocht iu opdracht van de Itsliaausche aardrijkskundige maatschappij Zgne laatste berichten waren van 10 April jl De EffectonlseiLrs XLII Amsterdam 27 Jul 1881 Bgna algemeen valt daling der koeraeu op te merken Spanje vormt de eenige noemem aude uitzondering De rust die dit vruchtbaar ief oe dikwijls door revoluties geteisterd Isnd tegenwoordig geniel wordt als verklaring gegeven voor de rgzing dezer fondsen Zg die voor enkele jaren profeteerden ntSpanje wonlt wéér goed beginnen tot iwa zacht te komen BiNNENLANDSCHE WAAIDEN StoUrfondte Verkeerden in vaste stemming doeh de t g noteerden iels lager In Prenueleeninge ging weinig om Psleisloten rezen 2 Ook SpoorKtgleemigen sloten meerendeels lager Ëxpimij 4 Holl Spw l i aand Gentrul en uitgest soh do j Boxtel Wezel gest Ie Hyp l j Se Hyp do s ge Uilzondering maakten de gest Obl Centraal die l fi en oaud Rgiisp die 1 monteerden Van de Trimtaif e vu de Bott 2 s kooger overigens alles lager Gooische l Amst 8 Induttrietle vaarden Hier valt althans voor meerdere soorten eenige verheffing te vermelden Ned Bank 4 Afr Hv 2 Handelmg tgd l Amst Bk Kasv en Ind Handelsbk 1 hooger Daarentegen sloten lager Havenstoomb 7 Stoomv Java 2 Handelsv Amst l Bott Hv 1 EuaoPEEscHE WAAKDEN Sttgt ondêt De verheffing van Spanjaarden bedroeg voor de beide 1 ruim 1 voor de ï V O Egypte wns iets meer gezocht en s hooger Alle andere soorten lager Hongaren en Oostenrijkers Vs Bussen Vi Vii goudleeuing 1 OoeterL ook een fractie lager Polen 1 o 6 Portugal Tnrken Vi mede lager Premieleening deelden niet in de malaise De meeste soorten noteerden houger In Madridsche loten werd veel handel gedreven zg gingen zelfs voor 61 van de hand doch sloten 58 dus slechts Vs hooger dan de vorige week Tbeisloten behaalden weder een avans van 1 o i Oostenr monteerden 54 Vi en 64 do 51 Vs Knssische 66 1 Turken s ger Spoorwegleeningen Russische sporen werden algemeen lager verkocht het gemiddeld verlies was Vi doch sand Gr Mg gingen 1 s oohtemit Warschau Weenen mede 1 pCt lager Ahebikaamsche WAAKDEN Stoot oniien De 3r Serie der Vereen Am fondsen ging 1 pCt omhoog Florida s 1 Mexicanen Vi o Columbionen ruim 1 pCt lager Peruanen en nieuwe Veneznelanen a s beter Spoorwegleeningen Ook deze soorten oren voor hun doen vrg stil Er was veel animo voor Cairo St Louis welke Ign deor een andere Moatsobappg zou worden overgenomen die de Bonds a pari zou rf lfef