Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1881

vrydftg 1 jhii ir 2629 1 1 SOTTDSCHE COURANT Nieows en Adverteirtiebladjoor Gouda eo Omstreken GEVRAAGD Adres onder No 598 aan het Bureau dezer Courant De i ng ran adiroiteatUta kan gesctiladon tot één nar des lumlddaga van den dag der oitgara Soezen € f Aardbeziên Schalen zfln gedurende de Aardbeziën tjjd dagelijks VERSCH te bekomen bfl E W M STEEVHSrS Bankethakker Hoog aat Alsmede voorhanden delicieuse Vanille Cliocolaad Tabletten van 7 ons tot 40 cent per stuk Iedereen die tot ijn hoogste jaren londer bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Chanlomelanus Oogenwater en na cene korte proefneming lal men de heilzame gevolgen van dit nooit volpreien Oogenwateronderviuden Prijs per flacon met gebruiksaanwgang 60 cents verkrijgbaar bij T A G ran Deth Gouda J H Keller Zn W Wagenst L A Schouten Sehlnler Oottmolenstr Botterdam A MMa en voor de Sharee 2 pCt rente lou garsudceren beide soorten loten dientengevolge 5 pCt hooger Nog waa er vraag naai Central Shares die ï t liooger noleerden Eene verbetering vanl il pCt valt IC vennelden voor Ontario s pref St Louis en S Franc Hisa Kans 8t Paul Mauiloba Va P e en Wab St Louis De North Missoi ri verloor 5 Clevel Colnrab 3 Ckio SL Lonis Denv Eio i pref Stock St Louis B 8 Frane N York Pens Ohio 2 en vele anderen I pCt Inéiutrieil waurien Zoowel in Colorado s alaUaxwell s iraa het leer stil ijj verloren V a P 0U V0ATliBENTX Er Was meer vraag naar geld toodat de rente lot 4 pCt sleeg T P 8 De benrs verkeerde heden in dezelfde stemming Weinig omiet paarde iob aan geringe variatiên Ceniraai aaodeelen verloren weer l j Ü sloten i UA nd Afr Hv 1 do Ned Bauk eu do I d 1 pCt hooger deie fondsen noteerden resp 240 270 126 Aand Handelmij e lag US De nieuwe Houg 4pCt leeniug die heden voor t eerst werd genoteerd sloot 78 Spanje noteerdeBuitenl IpCt ZB s 2pCt 46 Binnenl IpCt i i 2r Ct 421 4 Turken 69 16 Theissloten Wit Madrid 6OV Turken IS Van Amerikaansohe fondsen herstelde tioh Peru Vj pCt 22 ISVs Florida j l Rer 291 Uexioanen 1 1 1 ger 20 Is Am Sp meerendaels lager Cairo bonds 96 do Shares 36 Central ah lOQl Proloogalie reute 41 pCt Laatste Berichten FarJjS 27 Juni Dufaure is beden voormiddag tao half 12 ure overleden Ten teeken van rouw heeft de Senaat de sitting gesloten Londen 27 Juni Gladstone lal morgen voorstellen te besluiten dal de lersche Lnnd bill na aanataaoden Woensdag dagelyks aal worden behandeld vóór alle andere onderwerpen BndS pesth 27 Juni Van de 221 tot dusver gekocen afgevaardigden behooreu 123 tot de liberale partij tot de onafhankelijke parlij 35 tot de gematihde oppositie B tot de nationalen 7 lot geen partq Twee herstemmingen FlUiJa 27 Juni Uil Weeneu wordt het bericht bevestigd dat Ignatieff besloten heeft voor te stellen de begrooting van Oorlog sterk te ver minderen Oldbnrjr 27 Juni De werkstaking der arbeiders in de spykerfabrieken in de granfsohappen Staf ford en Worcester is heden begonnen Dt werklieden eisohen 20 percent verhooging vnn loon Antwerpen 27 Juni De meeting der libe ralen ten gunste eener uitbreiding tbb het kiesrecht heeft heden avond plaats gehad De vergadering besloot aan hel Gouvernement te veraoeken nog in de tehenwoordige Kamenitting een weisontwerp loe te leggen hetwelk in de eerstvolgende litling zal worden behandeld en len doel heeft de invoering van algemeen stemrecht voor gemeentelijke en provinciale vtrkieaingeu gegrond op capaciteit De geer Janson afgevaardigde van Brussel verklaarde inde Kamer og Modanig ontwerp te tullen aandringen Verscheidene andere Brnaselschc afgeraardigdeu hebben achriftelgk hunne adhesie Ie kennen gcge en Vele andere afgevaardigden waren ter vergadering aanwezig Burgen Ijke Stand GEBOREN I 24 Juni Pietfr Mtne ooileri A L J Wolf n M J M Mootija Corneli Pleter Gverbardus ooiler C ZiiJim ca M Rcunden Harii Johnnnn onden J J St n J C Koemaoi Wilbelmiaa ijsberthn ouders A 4e GiMf ea A M tu der Sprong 2iS Fnnencni Jicubot den P 1 Rnelea i C Priai 26 Nieolaaa Coruclu oaden P Uileodaal en O Steenbonwer 87 Johan Corneli Nieolau ouder C N Vermenlen en M C Jonkera OVBSLEDeN U Jani H PonUmS 12 d W f n der Zwsloi es j J NieuwTeld 1 m 26 F Mollaart kaisir nu W Hoebak 8S j M Mieuwreld 21 j n H CaU 10 B ADVERTENTIfiW Heden overleed te Rotterdam onze geliefde Moeder en Aanbehnwd Moeder DIRKJE SPEK geboren Rijwko in den ouderdom van bgna 74 jaren J H TAN 0BB TOGT C TAK DïR TOGT Spbk Gmtda 27 Joni 1881 Snelpendnik van A Bbinkjiaii te Gouda V Voor de vele blflken van hartelgke deelneming by het overlflden van mijne geliefde Echtgenoote betuig ik ook namens myne familie mjjn oprechten dank P T DIN RIET Gouda 28 Juni 1881 TERSTOND GEVRAAGD EEN LOOPMEISJE P G niet boven de 16 jaren Brieven franc onder letter L bg de Boekhandelaars J va B ENTUM ZOO N te Gouda Tegen AUGUSTUS wordt in een Burgergezin BENE HüjürT een PAKHUIS in de Peperstraat dadel k te aanvaarden Te bevragen bö M MOL Korte Tiendewtg HET ZE DIWgs¥eWst op AMPSEN bij LOCHEM op 6 JULU PLAATSBILLETTBN en PROGRAMMA To rTe feesttieinen ign tot MaaMOaa 4 JuUJ des middags 12 nnr te bekomen aan de Stations wv van de Nederl Bijn Sp w M te Rotterdam te Scheveningen te Leiden tot Ede en de meeste tnsschenlipgende Stations Afzonderlijke PROGRAMMA S znlien voor 40 Cent aan den ingang van bet terrein rerkr gbaar ziJn Men srie verder het groote Annplakbillet en het Programma zelf dat l itBo toezending van het bedrag franco door den ondergeteekende wordt toegezonden H B BBJEUSB ARNHBM Junjj 1881 em VAN Lange Ttendeweg D 60 GOUDA Lange Tlendeweg B 90 Alle BOMKEN en TIJDSCHBIVTMJf worden b den kortst mogehjken tjjd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer biUjke prijzen Heeft mede voorhanden alle 8ot rten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Ter OPLEIDING in een nette zaak wordt gevraagd een FATSOENLIJK en VLUG JOi MEIVSCH tusschen 15 en 20 jaar Adres onder No 597 aan het finrean van dit Blad t @ s s uit het MAGAZLJN van E BRANDSlkA te AMSTERDAM VerkTBgbaar bg G OVEBEUNDEB Ja Markt 148 Gouda TE HUUR Toor een klein Gezin en opgang hebbend Beuzemaker Co Leiden A Bots Nieuwkoop A Prins Zeveuhuizen BOVEIVHUIS Hnurprgs 1 60 Adres aan het Barean dezer Courant Oe iut8 T dwer Courant geschiedt ZONDAG WeKNSOA J en VI JDAG In de Stad geaehiedt de aitgvre in de aTond ran DINiH 46 DONDERDAG en ZATK DA O Dé prfis per drie maanden is f 1 25 finntco Mr pott 1 50 BINMENLAN D QOJUDA 30 iani 1881 Oaneraal vu Au He dm i ia kei vadsrioiid uragg k ei4 ao met geaatdrifl door ÜM laodgeDootan vcnralkaaid Uet d 4 a góad ie aien dat bö aaaa gri sgw h ald ab deia lioh althaas ceoa ware gwnWft ia VfMmi feitModa De HoUonder toah gèiwdu aiM gMukk Wk ait da pkxn en to juiohi Hm fsltuht ait het hart konieu worden bier dMUxmt tiidUMB hoonl H t urn aeker sabaad da fifoat da § mné én vi ebao bodM t jfhha ijiw Hiiudfca M vau kem ts mm MkAm W dl Ml verdieutten Mr lidi satw iMgil wngiaiia dat aan de haflHMaÜBBi Mpr di bsar vw dar Hegdan paimslli boB MB aanMidig doefc ook m iAe aiel aaawaiig acea vaa harte deeUen Ilat i jammer dat Boch de Hegcering noch de Koning zich hadden laten Terb enwoordigen bij de aankomst va deo Ocueraal daar ook aeo olficieele hulde ditmaal niet had mogen uitbleven Under de enkele leden der Tweede Kamer die aan bet kulde be ija deel namen waa ook de Goudsobe afgevaardigdo d beer mr Patijo Terwql wü voor enkele bgzonderhedao verwijlen naar ODderataaade berichten vermelden wij tan slotte dat nu de heer van der Heijden de reaidentie heeft betreden de heer vao Laaaberge ood goavemeorgeneraal haar onmiddelyk heeft verlaten en naar Brussel ia vertiokken By de vela eerbewjjxen die eersisenoemdr dezer dagen loe algeiaean ondervindt kan de te eawoordigbeid Van laatatgeDoemden teer wel gemiat wolden eu lijn vertrek is dan Ook niet zonder beteekeais In de Diasdagavond gehouden huiahoodelgke vergadering van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut vau t Algemeen is gekozen tol bestuurslid in de pl ils van het aftrcilende niet herkiesbare lid J A Koest van Limburg de heer H 1 Schim van der Ivoeff Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering werden benoemd de hh O K van Heerteu en D Rujjter Tot hunne plaaisverrangers dehb Dr D Terpslra en Mr D N Brouwer Op de gisteren alhier gebonden nkaie vergm dermf tijn baaoeaid Tot lid van het Pnmteuul KtrlAttlmtr Ds I P Ott pred te üroot Amnura met S7 stemmen Tot bden van hal ClMiUaal Betbmr de heereu Swtaa pred te Oouda praesea 38 it Kuipcri pnd te Sluipwijk 36 at Hargadani pred Ie Oudewster 36 st Van der Linden pred te Sohoonrewoerd 36 st Tot Seottudus van het ProtuKtaal Btttuur de heer van Bhüu pred te louda 37 st Tot Secnndi van het CUuucaal Btttmr de hk VuB Rhijn pred te Oouda 36 st Gezelschap pred te Nieuwerkcrk 37 st Vinke pred te Willige Lnngerak 38 si Van den Berg pred te Langerak b de Lek 37 st De Confeaaioueele partü beeft dus eene volkodieu n pnal behaald De aftiedeude laden Bijdeadijk te Asperen an Amerom te Oooda DieU te Leerdam en van de Water Ie Meerkerk kregen aap 85 35 14 en 27 steauaen De hb Diekl ea van de Water haddan fenoeht niet ia sauoMiting l konea Als seeandi verkregen de heeren Meilink pred te Viaoeu Moorreet pred te Vianeu Bfaaldrink pied te Haaatracht en Pbrluijo Droogleeser pr d te Krimpen u d IJH rt P 3 24 en 27 st De Aooï dt Synode voqrgtfltelde veranderingen iu hel leglement up het Jtodsdirnal onderw t en op b aameB ter toclatio lot de Evangeliebediening iJA toot de lareade kaast Ma dff im el itag t aiis ra at Intii r mei naLaw bM yfau6 Herfcawn d beer K A XiiX atawMo JD A MS steraneD Ztttnbergtn Uitgebracht 1732 geldiiie stemmen Herkoten de heer mr B van de Werk met 8SS tteuimeu De heer mr L van U okevorael had 838 stemmen A C Nienwreld as te Rotterdam aangehoudeo als verdacht van diefstal vau drie schapen uit f n land in de gemeente Vlist 8CHAAKCOHKE8PONDKNTIE Alkmaar Nil siae labore KI CS Gouda fPalamedca Roquaert Naar v j varoemen is er eoaoeaaie aaugerraagd voor een atoosolrain vao Qoad over Alphen naar Lelde Tot lid van het Bestuur ran deo polder Middelblok en Veeratalblok te Uouderak is benoemd de heer A Kool Bij kou besluit is op tyu verzoek eervol ontslag verleend aan den heer P Kraan 2de lult by da rustende schutterij 4e bat prov 2uid Holland wegens verandering van woonplaats De eerste kamer is tot hervatting barer werkzaam baden weder bgeengeroepen tegen Maandag 11 Juli des aronds ten 8 ure De Proviuciale Staten van Limburg hebben Donderdag tol lid van de Eerste Kamer in plaats van wylen den heer Miohlels i Kessenich gekozen deu heer Louis Rwout met 25 st tegen 17 welke de heer Miehiela van Verdoyucn verkreeg Stataa Generaal Twudk KVwia Zitting van 28 Juni In daie zitting is aaogenomeu met 45 tegen 3 stemmen hel voorstel tot het houden eener enquête omtrent de spoorweg exploitatie eo bepaald dat ü voor 1 Mn 1882 moet z n afgeloop B Tot leden der eaquJïte commIsaie syu benoemd de hb Tak Oorver Hooft Heydenrijck de Voa Kool Mees eu van der Hoop Voorts werd goedgekeurd de conclusie der oommissie voorstellende de teruggave aan Leiden van de afgestane Buine ierreines met het amendement van de hb van der Kaaj c s dat dit onvoor ADVEBTENTlfiN worden geplaatst van 1 6 regels h 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar ploatafuimte A onderlQke Nommers VIJF CENTEN waardelijk moet geachledeu oadaoks de beatRJjdiflg van den minister Six die de wenaohel jkheid betoogde van behoud der terreinen in afwachting dat toodra raogeiyk een b in van uitvoering aan de bebottwiogsplaonen zou worden gageveii Alle overige aan de orde gestelde ontwerpen werden aangenomen De ooBclasie tan de meerderheid der commiMie in zake de marine schryvers te Amsterdam verklarende dal de gepleegde hnndelingen tegenover die sehryven iu sirgd z n met bet recht eu de wet Is Dinsdag uitgebracht en tol later rerdaagd Daarna is de hmahondelgke ramiog vaatgcsleld De kamer is op reoès gescheidcD atmttbM 00 70 btkdai de wel aa denSlata Juai 1881 IM inriebting van eeoen disast ter vttiending uut de post van pakketten een gawieht vaa i Jk£agnai idel te boven gaaade De vrrhondingeu der partgeo In de Tweede Kaaser is tbans aUna liberalen 48 onder welke de keer van Kouten niet is medegereknid ceaaervatieveo 6 anli revolutionaireo 13 Kalholiekeu 17 Ken anti liberale minderheid dos ran 37 De stoomtram Den Haag Scheveningen heeft deo dood op het geweten van een der qndste zoo aiet de oudste der publieke vervoermiddelen Uisacheu g enoemde plaateen De gondeldieust is naneljjk ezer wereld overleden Kon hy mei den pBardentram de conourreotie volhouden tegen dtii stoomtram a aa hij niet bestand en na reeds den vorigeu zomer lijdende te tgn geweest is hy gevallen als een slachtoffer ran dan vooruitgang De Hquspoorweg bracht Dinsdag 12 000 rfizigera naar Utrecht Het getal door deu Centraal en Staata spoorweg aangebracht was evenceut zeer sanzieitlyk Des naehts ten 6óu ure vertrok de laatste extra trein De beste orde heerschte deu geheeleu dag aan het station en zonder vertraging werd de gewone dieustregeirng uitgevoerd Ook door den ooster spoorweg zjjn duizenden van passagiers aangebracht Door de directie der Rijnlaudscke stoomtramweffmaatschappy is erguuuing gevraagd voor deiraaoleg eener telepbooo verbinding tnsaohen Leiden eu Katwijk ten behoeve harer dienttverriehtingeo Te Vlaardiogen is de eersie bariugjager binnengevallen met 200 tonnen haring 124 to maatjes en 76 ton volle De geeoetumeerde optocht te Utrecht ter viering van het 4 te instram der hoogesehool iddaor werd Dinsdag onder begunstiging van fraai weder gehouden Van alle kant waren vreemdeliagen naar die stad gestroomd om getuigen te ziio van een schouwspel dat sleede z ne aaulrfkkelijkheid blijft behouden Die optocht stelde voor den iutooht vao Matthias aartshertog vau Oosieurijk als landvoogd der Nederlanden binnen Brussel 18 Jan 157 Ten 3 8 ure zette zich de sloot voorafgegaan door de muziek van he reg rijdende artillerie en gesloten door die van het 3e reg huzaren iu beweging De uitvoering is zeer goed geslaagd en algemeen werd hulde gebracht aan de commiaaie met bet