Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1881

oatwerpen belast en aan de deelhebbers die uook koeten nook moeite hebben ontzien om de costumes kistorisch getrouvr eu fraai te doen lijn Vooral ket oostttun en hel too kostbare harnas van Matthias den heer van Heeokeren van Wasseoaer naar men weet verraardigd in de Utrechlache ziUerfabriek Tan de firma C J Begeer irok aller aandacht Het is eeo pronkstuk ran Hollaudiohe industrie en strekt den rerraardiger t t groote eer De heer Begeer genoot de booge eer om met Hatthias vader iu hel met vier paarden bespannen galarytuig van den aartshertog een beioek aan dien paleis in de Stationsstraat te brengen De stoet trok de rersierde straten door om ten 8I 1 ure eenigen t jd rust te nemen op het feestterrein onder de toneu van de Utreehtache sohnttergmusiek Inmiddels werd de illuminatie onistokeu Ns de pause passeerde de stoet nog een aantal sIrsTeu eu grachten te midden eeuer geestdriflToUe menigte U K H prinses Hendrik die Toornemeua was den optoohl te komen tien had kennis gegereu dat tq Terhinderd was daaraan gevolg te geren De illuminatie voldeed goed Behalve de verlichting met lampions op de meeste plaatsen waren ook door vele particulieren schitterende gasillumi natite oaUtoken van de belangen des Boeihandels een adre r jcmwla van het auteursrecht Het kreeg een veifigpl Den Sden Juni nam de Tweede Kamer en den Sisten Juni ds Eefste Kamer het wetsontwerp aan Twee dagen lalar den niten Jttni werd het bewnsie adres onder hai s tof teruggevonden en t r image tan de kdeu der Tweede Kamet gelegd die raads drie wekeu te vorea over h l bedoelde wetsontwerp had beaHst En dan te denkeu dal er iu de Kamer leden tiiadie book worden ala men on dele wüis van haa delen lacbtt Sinds de reohtatreeksoh gekoiria Tweede Kanet in het leven werd geroepen dus in ruim dertig jaren tgd traden ia het geheel niet minder dan 92 ministers op Zulk een ontzaggelyk gebruik ia een betrekkelgk klein tgdsverioop soa te verkkrea zgn hierdoor dat OMU de Nedeirbudaek miaistsrs steeds gekoten heeft uil de middalnutigttt en onbekwaamste maanen in han vak Doch waaneer men de lijst huuber namen nagaat tiet men dal dit geenszins het geval is sa dat by alje departamenten ministers voorkwamen van algemeea erkende bekwaamheid Hoe komt het ho dat idfs da vsrdieustelgksie regeeringamannan op dea duur iiiei bestand waren tegen de parlementaire varslgtiugsmethode der Tweede Kamer dat periodiek de minislerieele crisissen elkander opvolgden en dal tot grosle schade voor het laad tot groot diaerediet voar dea p a ale a la i i a regeeriugavorm da balaagrgksle onderwerpen van wetgeving de dringendst nooiOge voorzieningea es regaliagrn U kat slMshuishonden niet ter bao4 genomen of uiat tol stand gebracht werden De Arnhemuke Ct geeft iu de volgende besbhonwiagen op deze vraag aea antwaoid ü liberale partg ia de Kamer ia door eena chraniscba politiaaaF Mkta oaugataat dit kaar gastel ondernljat eu hare kraaktea skwpt Alles varkacrt by hoar in politiak gesaa i Baeatie ia vaor haar genieteu verteerbaar la er niet eerst eeae liberaalpolitieke partijqaaettie van genaakt is Qeaa onderwerp vat tg aaa of brengt het tot eaaa iiediasii aanaer het gea oadarwaip ia 4ati ait haar aag paat vaa liberal politiek aiat iets baimiaebt of niet door het een of andor bagiaeel vaa hoogase liberale politiek behearsehl wnrdt Daar dit steeds toeken uaar dit liberale lata dat da aaaatie beheersohl naar hetgeen er liberal politiaks in sahailt of er behendig in kan ffehoigeo awrdaat Jiaaft Ja libenle meerderheid de natie ontstemd sa van haar af keerig gemaakt Altqd zoekenrle naar detea steen der wgteu die nooit te vinden is altgd vsrgeefsche proeven nemeada om ket loovermiddel te vinden dal alle onedele metalen iu het zuivere goud van het bberalisme verandereu tal bracht zij onderwgl niets tot stand De uatie wachtte wachtte met onverdroten geduld maar de wgsheidssleeu en het gondmakend elixer bleven zoek en eindeigk is ook bet laaie Nederiandach geduld uitcepat Men begint te morren men begint zioh af te vragen of de onedele anti liberale toestellen voor het huishouden van deu Staat toch op den duur niet vaa meer uut zgn dan de solied gonden voorwerpen welke de liberale partü ons van jaren herwaarts steeds belooft maar welke zg nooit voor dea dag ohijut te kunnen brengen f De liberale partg la ket slachtoffer barer poliliseerziekte maar het land is er de dupe van Het biud liad behoefte aan een nieuws regeling van het hooger en naii oen nieuwe regeling vau bel lager onderwijs j de liberale partg maakte zich fluks van deze onderwerpen meestsr sg verpolitiseerde te tg maakte er liberale beheorscheudc politieke qnaestiën van De liberale politiek door deu leider in praktgk gebracht behaalde er twee schitterende triomfen mede maar het onderwerp leeil er jammarIgk onder en de natie ontving dank tg de liberale Kamertaktiak twee slechte wellen meer Zelfs geeu scheepvaartkauaal geen nieuwen waterweg geeu nieuwe uitmonding iu tee achijut in Nederland tol stand te kunnen komen als er niet eerst liberaalpolitieke kanalen waterwegen en aitmoadingen vau gemaakt tgn Soms geraakt men in deis kanalenpolitiek zooteer verward dat men in twgfel komt ot het de kanalen tgn die de politiek beheerschen of dat het de politiek is die de kanalen baheerscht Er is voor de liberale aeetdetheid too besluit genoemd blad haar artikel sleohU een middel om het land met zich te verzoenen nl dat i hans zoo weinig mogelijk politiek en zooveel mogelgk 2a i doe Het land veriaugt niets meer dan eea Caiinel i mra en daarnaast met zulk eeu kabinet samenwerkende eene werkelpe en degelgke Ckanin Hffttire Dinsdag sgn voor het eerst alle buitenlaudsche beurten telegraphiach met de Amsterdamsche Beurs verbonden Ëen twintigtal toestellen werken teAmslerdaia in directe verbinding met alle vooruame Ëuropcesoke beunen en insgelgk met de beurs te Rotterdam Door den Minister van Oorlog is niet alleen bepaald dat de Militairen in kennis moeten worden gesteld met de instelling der Bijkspost spaarbank maar tevens dat er in de oautiues steeds eene daarop betrekking hebbende brochure moet aanweiig lijn lerwyl eeu groot aantal exemplaren ter beschikking is goMetd van de militairen die daartoe buu erlaugan Ie kesuen geven Dinsdag arriveerde hier te lande generaal vau der Hi deu Te Kooteodaal hel eerste swtion op Nederiandach grondgebied werd de generaal o a verwelkomd door den majoor F C L van t i es U A Wijnmalen allen vau het Nederl lad U f X f verlof te fieri en ap Zoom In Sottèrt m wa een teer talrijke menigte opde beu 6m den generaal te com limenteereu en tegen kalf teven ure Dinsdag namiddag bood het tiatioaaterrein van de Holl IJieren SpoorwegmaatBcbappq te s Uage eeu levendig tooneel Op ket jstalionsplein stond een vry talrijke menigte de aaokOnM te verbeide van den held van Atjeh den wakkeren generaal Vau der Heyden en tot hettelfde doel waa eeu uitgeleieu kring van autoriteiten generaals hoofd erf verdere officieren van de kudmaekt eu het Indisch leger de marine hooggeplaatate Indische ambtenaren ataatadienareu en volksvertegenwoordigers vcreenigd Ook was de hoofdcommissie vbor het huldebigk aan den dapperen krqgsnaa 1 plaataa aanwezig Met den trein van 6 ure 40 min bereikte de voormalige opperbevelhebber onzer oorlogstroepen te AtJeh vergezeld van tyne eohtgeuootr en kinderen alsmede door den luit geu Verspyck s Kouiugs djndantgei eraal die hem tegemoet was gereisd de resideirtie Xaawelljb waa de kleine doch kranige gestalte v n dea m igen legeraanvoerder zichtbaar de generaal drOeg tot veler genoegen tqu uniform of een oorverdoovend lot driemaal herhaald hoerah steeg uit daitenden monden op Te midden van deze even bartgroudige als onopgesmukte ovatie werd de held van dit huldebetoon als het ware met handdrukkeu bestormd door de vele vrienden vereerders eu belangstellenden bij deten eenvondigen doch ongelwgfeld onvergetelyken intocht tegenwoordig Onder de vele wapeukameradeii die hem persoonlyk den welkomstgroet brachten merkte mei i de eerste rqen op den vioe admiraal Uhlenbeck den aohoatbg ucht afgevaardigde ter Tweede Kamer jkr de Caacmbroot het kamerlid den beer Fatgu de lnit generaals van Willes Ëngelbregt van DieDenbnigge den kolonel van Bel den luit generaal Mae Leod den oud strgder jhr Mock eu vele vroegen deelnemers aan de Atjeh expeditie Het Beataur der Kon Vareeuiging IM Kertleeke voor Utafrjft trffnerrieUmftn voegde zich doorzgne tegenwoMdigkeid bn deze eenvoudige doch welvardiende kalde Nadat generaal van der Hegdeu aan verschilleade aatoriteitea en personen was voorgesteld trad de keer Kaadt ood hoofdofficier naar den wakkeren krggamaa ea riep hem in ronde bewoordingen aaaens allen het welkom toe Hoewel elke offioieele ontvangst op uitdrukkelijk veriaagen torgvaldig werd vermeden kon de heer Saidt Biet nalaten aet een enkel woord zgn trouwen Uit de Transvaal meldt men van 4 Mei o a het volgende Welk een gelnk dat w j nu met al die dingen spotten knnaea en alles zoo goed ia afgeloopen Het grootste gcdealle is ga laani ef vriend hulde te brengen voor de mnediKe en belejdvolle wijze waarop hg de eer van de Ncderlaudsohe vlag eu het Nederiandach ndisch leger op het oor lo ooneel in het Noorden vaa Suautra had opgehouden In de meest warme bewoordingen waaruit eece diep gevoelde overtuiging sprak veiiondigde de apreker met luider stemme dat ket beleid en de daden vau generaal van der Hejüdeu ataeds met eere tonden gegrift zgu iu de krijgsgeschiedenis van Nederlaud Deze woorden herhaaldelgk door hoerabkreteu afgebroken werden met buitengewone geestdrift toegejuicht Tusschen de rgeu eeuer dichte meuigte vervolgde de generaal aan den arm randen vicc admiraal Uhlenbeek en in de andere hand bloemruikers dragende hem elders als zoovele huldebetnigiugeu vereerd tgn zegetocht naar de wachtkamer Binnen de waudeu vau dit vertrek werd de held vau Atjeh iu het bgzonder gecomplimenteerd door den Staatsraad mr J Heemskerk At in zijne hoedanigheid van president der hoofdcommissie voor het huldeblgk dat deu generaal zal warden aapgeboden De Voorzitter verheugde tich in zgne behouden aankomat en deed uitkomen dat zgn weUcomstgmet op dit oogenblik in verband aloud met de plannen om den wakkeren Iroepeubevelhebber eeu bewgs van hulde en erkcutelgkheid vau wege de Nederlaudsohe uatie aan te bieden Tevens noemde hg het eene gfootc eer voor de reaidentie eeu man als Van der Heiden van dit oogenblik af ouder hare Inwoners Ie mogen tellen Nadat ook een hoerahkreet had weerklonken ter eere van echtgenoote van geueraal Vau der Hegden namen beiden in een voor hen bestemd open rgtuig plaata Op het stationsplein wachtte den generaal het hoerah der talrijke menigte aldaar verraraeld Onder luide juichkreteu rolde de open ealSche uaar de stad alwaar in de Wagenstraat vUggen wapperden voor deze gelegenheid uitgestoken Zondag e k zal den generaal het huldebtgk worden aangeboden Op dienzelfden dag wordt hem eenfeeslmoaltgd aangeboden door vrieuden Terefr4en eu wapeubroaders Te Utrecht wordt uit de Oranje Vrijstaat verwachtde inspecteur van t onderwijs aldaar de beer J Brebner Hg weiischt hier te lande den toestandvan tonderwga na te gaau om te oudermekeu wat van t geen hij Mitt tiet voor den Vr ataat van gewicht kan weten De tegenwoordig algemeen iu gebruik tgude metalen patroneu vooi infanterie en ook voor jacbt vuurwapenen hebbeu het groote nadeel dat het buskruit zich op deu duur daarin nirt goed houdt maar langtamerhnud iu vennogen verliest De heer Meger hoefer heeft nu eene nieuwe papier mautelpatroon uitgevonden waarbg dit betwaar geheel vermeden wordt eu die bovendien in het geheel geen vocht aanneemt Zg kan 24 iu het valer liggen tonder het kruit iets van tiju uitwerkingsvermogeu verliest Eindelijk is deze nieuwe pulroou Va lichter en bijna Va koiter dan de metolen patroon loodat de soldaat IU plaats van zooals tot dusver 80 metalen patronen uu 120 Meijerhoebche patronen gemakkelijk medevoeren kan Eindelijk zgn deze patronen zeer goedkoop aan te maken in vergelijking met de koslbare matalen patroon Te Postdam werden onlangs met den besten uitslag proeven met déze nieuwe patroon genomen en verscheidene regeeringen zijn met den heer Mryerhoetier in onderhandeling voor de levering vuii patronen ten einde daarmede schietproeven op groote schaal Ie doeu splaals vinden r Staaltjes van parleipeutaire activiteit I Door de Kamer van Koophandel te Arnhem werd op 30 Mei en ook door die te Delft een adres gezonden aan de Tweede Kamer in zake de postpakkettendienst De Tweede Kamer nam den 2eu Juni daaraanvolgende het betreffende wetsontwerp aan terwgl beide adressen nog iu zoete rust verkeerden waarin zg zich nog bevonden toen ook de Eerste Kamer den 18 Juni het ontwerp aannam Ieder auder zou uu de adressen maar in de doos gelaten of teruggeionden hebben met een begeleidend schrgven waarin gemeld werd dat de stukkeu door den langzamen gang van dergelgke zaken hun doel hadden gemist Niet aldus de Tweede Kamer Donderdag 23 dezer werd met deu meest mogelgken ernst rapport uitgebracht over de beide adressen terwgl het ontwerp waarop zg betrekking had reeds vgf dagen tevoren de parlementaire cordons gepasseerd en op weg uaar WUdnngsn was om de Koninklgke handteekening te verlangen Nog too n staaltje nie minder fraai Op 4 Mei lond de Vereeuiging lot bevordering UytaB irtar nog enkele erattige pnateu over maarwi znllen den grooteo Luipaard bg zgn staartvast houden eu ons tevreden stellen met voor hetoogenblik alles gewonnen te hebben wat wezeulgkde moeiu van het vechten waard was Laat hen dea bast hebben wg hebbeu de pit De sittiugeu itt kon eommisaie zgn verleden Vrijdag aangevaiyen 29 April en tullen fiod weet hoe lang duren Sir Hercules Bobiusou de gouverneur der Kaapkolonie is nog niet aangekomea en wg hebbendat deze week weiuig anders gedaan dan allerleivoorloopig werk De zoogenaamde loyalen bewegenhemel eu aarde om den gesloten vrede ongedaante maken eu zgn rolgeUden met allerlsi voorraadva aueodotea faett en gee faett over allerlei mogelijke gruwden als anderszins voor en na de wereldgeschiedenis door de Boeren gedaan latussekeii hebbeu wg het genoegen gehad deu Luipaardtyne nagels te korten hg mag geen belastinghelen Doodleuk staat in ouie vredeaovereeukomsl B0 prosecution for taxation Vriend generaal sir Evelyn meende oaa later wys te oaken dat demoeuiug wss dat e gaan vervolging mooht plaatshebben voor oude gevallen ió6r den oorlog Euwtf welzeker gg hebt recht dat beteekeat hetooi maar uwe interpreutie put den zin niet nit Ka hg zag dat wg hem Ie slim waren geweest Het vooraaaante der te beslisaaa paaten komt aaderop de fuucliea van den resident maar wy zullenoase Ign goed sterk houden en niet toegeven dathet hoofdpant aomplete sd ovemneot zal schadelyden De grensquaestie is een tweede gewichtigpunt Het hongerige EngeUnd dat nog geen landgenoeg heeft wil oas tergen of wel beter euBwer rustig geaprokeu verl sngt ieta te doen omaau de Aborigines protecting society die zich nueenmaal allerlei barboarschheden in het hoofd beeftgetet door de Boeren begaan te geaioet te komen Zg hebben daarom bedacht dat tg eeu stuk grondsvan ons land moesten afnemen ten oosten 30e lengte om eeae scheiding te maken tusaehen de groote Kaffersummeu en ons telveu en tg tyn grootitKiadig genoeg om Ie kennen te geven dat too iets maerin oas voonleel toa tfn dan iu het hoaua lu ta ss e he n dit is voaralsnog aaa raaa qaaeatie De pertinente vraag is niet gedaan Hoe langer dete interimistiscbe toestand dauri hoc aiiader nadeeligvoor ona D iatar boekt ooa eea groot gedeelte der Boeren trekt naar kat Boaehveid voorkat vee Elke dag koat aan de keiterlgke koaingintoae ulaitsadpaad sUirUag eztraarft vaor hetonilerhoid haiVr troepen HU Butt ulandsch Overzicht D interpellatie over Algiers welke heden iu de Franscbe Kataer tal worden behandeld loopt over de volgende punten lo de zorgeloosheid waarvan het hoofdbestuur der kolonie heeft bigk gegeven door niet de noodige maatregelen te nemen om de gebeurtenissen in het zuiden der provincie Oran te vooi komett 2o de feilen welke sedert het begin diet gebeurtenissen tich hebben voorgedaan 3o de maatl ageleu welke de Regeeriug denkt te nemen om eéu kerhaliug er van te voorkomea en om den kolonisten de veiligheid te verschaffen welke hnn ontbreekt Men verzekert dat de opstand in het zuiden van Algien reeds lang van te voren is beraamd maar ét niets is gedaan om hem te roorkomeu terwgl toen de opatand esnaiaal uitgebroken waa de generaala zoo onhandig te werk gingeu dat de opstandelingeit met rykeu buit beladen naar de woesigu konden ontvluchten De president der Republiek moet verlangd hebben dal zgn broeder Albert zgn oulsUg nam s gouverneur van Algiers maar deZe weigert hg tal tiohtelf niet iu de Kamer verdedigen maar tgue taik aan Parre eu Ferry overlaten Wanneer Albert èrévy aftreedt noemt men Freyoinet als zgn opvoker Tusschen je militaire leden vau deu Franschen senaat heeft eene belangrgke discussie plaats gebod over het be nsel der militaire bevorderingen De minister van oorlog heeft in het daartoe betrekkelgk wetsontwerp voorgesteld de promotie voortaan van den uitslag fan een examen afhankeiyk e maken Verschillende generaals kwamen hiertegen op en de verdediging vkn den minister oftohoou goed gemeend scheen onvoldoende toen de maarschalk Caurobert het gezag vin zgn algemeen geèerden naam en tyne S roote ouderviuding in de schaal kwam werpen ij betoogde dat voor t oogenblik althans en too lang de ontwikkeling in de lagere officiersraugen niet algemeen tot een hooger peil gebracht was de anoieuuitiit niet uitsluitend als maatstaf voor 4e hevor derii g gelden mocht De seuaat nam daarna 4e examina met 172 tegen 107 stemmen aan en wanneer de bepaliug in goeden tin wordt uitgevoerd toodat niet boekenkennis alleen maar vooral geschiktheid als militair den doorslsg geeft zal de bepaling zeker in t belang vau het Frausohe leger weten Da Frantdie republlkalatche party heeft een harer veteranen verloren De 84 jarige oud minister Dnfaure is gestorven Aan hem wijdt een berichtgever der N Rolt Ct eene beschouwing die ons too juist voorkomt dat wg niet willen nalaten haar hier iu te lasacheu Zgn dood is een groot verlies voor de Fransche republiek Hg waa behoudend repablikeinsch en hg ton het hoofd hebben kuuueu tgn vau een republikeinsche rechterzijde die ontbreekt en die voor het organische leven der republiek too noodig is Er tgn in de kamer eu den seuaat leden die tiju richting tgn toegedaan maar niemand beeft het buitengewone redenaarslalent en den heldereu blik van Dufanre Die man had geen enkele gare om te schitteren door den vorm Zgn gelaat was aftichlelgk leelgk hy sprak door den neus eu zouder intonatie tgn klaeding was die van een dorpsschoolmeester ea sijn gebaren als die van eea ledepop En toch zoodra hg den mond opende zweeg ieder en sidderden zin tegenstanders Dnfaure was onverbiddeiyk iu zyn logica Het ongelukkige ministerie van 16 Mei weet er van mee te praten I Als staatsman had hg of liever miate by ieU eigenaardigs dat in Frankrgk zeer zeldzaam is Hg had geen enkele ridderorde in weerwil dat by herhaaldelglt minister is geweest Een paar jaar geleden by een howelgk was Dnfture een der getuigen De smbtenaar vau deu bnrgerIgken stasd vroeg looals allgd welke ridderorden de getuige had Dnfaure deed alsof hg het niet hoorde De vraag werd herhaald maar Dnfaure bleef doof totdat een der aanwezigen de woorden aan zgn oor uitsprak Dutsure draaide zich half om tot zgn buurman en leide met zgn harde stem zoodat ieder het hoorfo kon Zy weten wel dat ik er geen een heb Steeds recht voor zioh uit eeu man uit één stuk tot in bat ruwe tot in het onhandelbare was hg eeu type van rechtschapenheid in rijn openbaar leven terwgl hg toodra de staalsiakeu waren afgedaan zich terugtrok ia tgn huiselgkeu kring als de eenige ontspaoniog van tSn onvermoeiden arbeid Als ooit de repoMiek te gronde gaat dan is het omdst rij geen mannen heeft als Dufsure di wars van populariteitabejag de kracht kebben van tich te verzotten t ea de hartstochten der maaaa Dat tegenwicht is hoog noodig vooral waar het algemeen stemraoht regeert Hg is teveumaal minister geweest was tot aan tyn dood lid van deu senaat maakte deel uit van de Franscbe academie en heeft in al deie hoedaniglieden tich den naam waardig gemaakt van een eerbiedwaardig en rechtschapen staatsman en burger te tyn Het Eogelsohe parlement heeft bealotao de Unge beraadalagingen over de laiache laudwet wat te bespoedigen door er dagelüks tonder tnsschenpooteu mede door te gaan Op die manier hoopt men de wet nog iu deu loop ran Juli vootVc het Hoogerhuis te brengen doch of daarmede de kansen op hare aanueming grooter worden valt moeilgk te zeggen Immers op verscheidene hoofdpunten is de oppositie nog geen stap tot de regeering genaderd en indien de bezorgdheid voor den toestand in Ierland de lords niet tot toegeven beweegt ign er niet veel andere redenen Ie bedeuken waarom zy tot het opofferen hunner bezwaren geneigd zouden zyn Die bezorgdheid nu tal eer iu een langer dan in een korter tgdsvsrloop haar werking doen voelen Uit Dublin wordt geschreven dat tengevolge van het krachtiger optreden der regeeriug de alxemeeue toestand in Ierland eenige verbetering heeft ondergaan Wel komen hier en daar nog uitspattiugen voor maar rustverstoringen eu verzet tegen de overheid tgn thans zeldzamer De macht der Laidleag e schgnt gebroken te zyn en overal waar de raddraaiers zich iu hechtenis bevinden begint een beter geest ouder de bevolking te komen Van een algemeen opzet om de betaling der pachtgelden te weigeren is geen sprake meer en de deurwaarders met de beteekeuiug der vonnissen belsst kunnen tich van hunne opdracht kwgten zonder misliandeld te worden De aartsbisschop van Dublin dr Mac Cabe heeft een berderlgkeu brief uitgevaardigd waarin hg de hoop te kenneu geeft dat de donkere wolken welke zich zoolang boven Ierland hebben saamgepakt thans spoedig zullen ovetdryven Ook in Italië ia eeu welaootwerp aanhaugig betreffende het vervoer van pakjes per poat Onlangs werd van regeeringswcge hg de Kamer der Afgevaardigde eeu voorstel vsn dien aard ingediend nadat kort te voren het wetsontwerp tot bekrachtiging dar op 3 November 1880 te Psrgs gesloten internationale overeenkomst te dezer take was overgelegd Het ontwerp strekt tol vervoer van postpakketten van niet meer dan 3 KO gewicht en 20 dM inbond binnen het kouiukriik De pakjes mogen geen brieven enz bevatten Het vooruit te betalen port op KO oentesime gesteld voor elk pakje onaf hantelgk vau den afstand waarover hel vervoerd moet worden Wanneer de aftender bestelling verlangt is hy daar voor 2S oeutesimi extra verschuldigd De commissie door de Kamer met het onderteek van beide ontwerpen belast beeft haar verslag uitgebracht en de aanueming voorgesteld met eenige geringe wytigiugen waarmede de regeering eieh neds vereeuigd beeft De uitsUg van 298 Hongaarsche verkiezingen is bekend Zg worden sis volgt verdeeld 174 miuisterieeleu 83 onaf haukelgkeu 44 van de gematigde oppositie 9 tot geeuc partg hehoorende 8 nationalen Op drie plaateen zal eene hersteaming moeten gehouden worden Er is te Brussel eene groote meeting ter ganfta van uilbreing van het stemrecht gehouden Verscheidene sfgevaardigden waren tegenwoordig pMet byna eenparige stemmen verklaarde de verpdering rich te vereenigen met het voorstel van den keerJansan den Bmsselschen afgevaardigde om iederBelg die lezen en schryven kan tot kist stemrechtvoor provincie eu gemeente toe te Uten Laatate Berichten Pest 29 Juni De verkieringeu voor de vertegenwoordiging hebben toover als tkaaa bekend is geleid tot de volgende uitkomst Gekozen 341 afgevaardigden van welke 1S8 liberalen 68 van de onafhankelyke party 69 van ds gematigde oppositie 6 tot geen der partyen behoorende 7 nationalen Rome 29 Juni De Kamer heeft bg geheime stemming de kieswet aangenomen met 102 stemmen tegen 116 De uitslag werd bekend gemaakt onder de toejuichiug der linkerzgde GEVONDEN eu san het Bureau van PoUlie gedeponeerd Een 20ste kooplot iu de Slaatskttery eeu Kinderportemonnaie met eenig geld MASKTBEBICHTBM QOUda 30 Juni 1881 Granen in eenigszius lauwe stemming Pui e roode angeltarwe kon alleea tot baste pryien geplaalat wordea en bracht flink 11 00 op per 80 k g c netto Goede roode 10 10 i lO M Paika Zeeuwsobe ƒ 10 40 tot 10 80 Poldtt ƒ 9 60 i 9 90 Rogge beweegt uch iu dalende steMmiag het is moeiclgk meer dsn 8 50 te bedii a Gerst Uyft slepeat op pr s voor vialer ta ƒ M a 6 00 tebólingen zomer brengt S IO SJS 7 Haver varieert naar kleur aa gewiekt t a tanbli i 4 00 en S OO Erwten booaoa en ladeaaoader handel Mais ƒ 8 00 noaiaol De veemarkt met gewone aaavoar de handel ieta levendiger pryzen hoog varkens gesehikt voer Londen van 23 a 26 cU per half kilo aagare yaiktas en biggen vlug verkocht biggen voor ƒ 1 7B a lM per week vette schapen vlug magere sebopta en lammeren willig verk wht Aangevoerd 182 partgeu kaas eerste kwaliteit vaa ƒ 31 i 35 tweede vau 27 è 10 Noord HolUndsche kaas vaa n Wf U t Goeboltr 1 36 a 1 50 Weiboter 1 20 1 30 Ksas noleering vau de Ver v Kaaahandelaars la Kwal 30 a ƒ 32 2e Kwal van 7 i 29 50 Handel gewoon COBBESPONDENTIE T K Uw lagezosdeD stuk kio oiet wordea ttaplsatat tte bedoehug iB oaa niet recht daidslgk De Rsdsetie I illnH i i SiI BarKarliJke Stan A J Oouda GKBOREN 27 Jam Heiodert oadtrs lu £ eu H Nisoweakoveo Ane Hariaaiiu oadtn t K Baat n A ErerlÏDK OVERLEDEN 27 Jasi J Stn cc 11 m SS C Lu esdorp 2 m A Hocketk 17 d W sa Hifwegen 10 m GEHUWD 29 Urn H N Draaai u A Pekt Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 23 tot 30 Juni 1881 Moordreoht OËBOBEN Grietje ouden W ns V tt ea C A tsa der Pilm Adrunie ouden H sa Knaaakaic Jèl L Bonter Pieter oaden K Beae en J IHsot jè l Gouderak GKBOKKN AnsastK oadsn n vsa D ua sa C b Groot Coraelii osdere T f den Hurel en A sa Rijiwük Stolwljk GEBOREN Johanaea oiden J W Bueaur en Z Bierborat Willem onden W sn der Vliet es B Kortwer OVERLEDEN J Baiemer 1 d t Ank 2 n A KostiUil S w tiEHUWO A sn Leittweo es A Treurt