Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1881

Zondag 3 Juli 1881 N 2630 GOUDSCHE COURANT Nieows en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN Lange Tiendeweg Ji 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOMKBN en tlJDSCHnilPTEN worden binnen den kortst mogelflken tfld geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prezen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITBNLANDSCHE COÜBANTBN worden dodelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende it Zeker middel TIOEN ALLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kies pijn Verstöving in deledenliuidziekte enz verkrijgbaar te 80NB0N$30ZfEP25CIJ Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiaö Zn Bodegraven P V esi oot BoalÖ Op 3 GOUDKADE P LOOMAN HarmeUn W G EuavxRS Hazerswoude JGaarkeuken Mont ooH J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Libïland Schoonhoven Wed Woltp Z Waarder Bouthooen Woerden Gebr Pïbnning Woubrugge A de Wilde Zegwaard A Hekkbr Men gelieve attent te te zgn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zjjn als zgnde bereid uit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépót bfl M J C HAM te Utrecht GOUDA alleen bfl L SCHENK Haa trechtTi Ooitet xa et enkmie A Prins Siolwfk H Zyderlaaajen de bekende depóta Hen wachte zieh voor namaaksels 11 MT Elk doosje is g CWlkkeld in een billet met de naamteekenln van den vervaardiger J J ScbreUder Apotheker Haastreobt GteiM tugiRap bebbeu plaaU gnhld Beeuwijk GSBOK£N Adriaaoa ouden D GroottDdont m M Verw l KUu ODdera t Scbooton en J HoBaiiU OVE LEDEN D nd Keoipeu 6 m Waddiuzveen 6IB0KKN Adnaiia oaden B nu der Stelt en A de Heog JoluDiu ouden A vu Oe en G Vw OVÏRIEDEN A Tromp boUtr tan P Stul 71 j ONDBRTROÜWD P f i Eyk en M Knoop OEHUWD E Nijboia en H Poeate ZeTeohuizen 6EB0BEN Pieter Cente oadera P C de Boom en L Reyn ONDEBTROUWD C Berkelaat en Q Beiemer T l TM Leeiwen en C W no Esaen ADVERT EWTlfaW Voor de vele en hartel ke bewgzen vanbelangstelling zoo van hier als elders ondervonden bg gelegenheid onzer VUP kn TWIN TIGJARIGBECHTVEBEENIGING betuigenWfl onzen oprechten en weigemeenden dank MARCUS J SANDERS LEENTJE 8ANDBBSOouda 30 J uni 1881 van Dantzig GEVRAAGD ËBN BEKWAME WEEKSTEE voor minsteiis anderhalven dag in de week Adres bg den Uitgever Mejuffrouw ZELDENRIJK VRAAGT t en Angostus a s BENE FATSOBNLUKE van de P G Mevrouw HAVERKAMP te Gouderak vraagt tigBn 1 AUGUSTUS eene DIENSTBODE U de P G ALS MEID ALLEEN goed knnnmtde werken en koken en van voldoende geInigMi voorzieB Briwen franco onder letter H aan de Boekhandéban J tai BENTüM ZOON te Gouda Aanbesteding DUKGRAAP en HEBMRADEN van Bloemendaal zullen op ZATERDAG den 9 JULI 1881 des voormiddags ten Elf ure in het Koffi nis ov BoMEiN te Gouda AANBESTEDEN Het doen van eenige Herstellingen aan de Waterkeering langs de rivier de Gouwe Waarvan het Bestek en de Voorwaarden in genoemd EofBehuis ter lezing liggen AANDOENIN EN Aanw zing zal geschieden op Maandag den 4n en op Woensdag den 6a Juli 1881 des voormiddags ten 10 ure te beginnen aan het Jagersstal te Gouda LrJM en MAAGPILLEi SCHKEÜDEB S PILLEN zgn MAAGVEBSTEREENO zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SFIJSVEBTEEBmO 32 Ct per doos 1 te TE HUURT een PAKHUIS in de Peperstraat dadeljk te aanvaarden Te bevragen bg M MOL Korte Tiendeweg IJLJlUt 1 LAROCHK Büf KH ff Yieerhoudende S ® QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOLH Jpotk te Zeut Opwekkend Versterkend KoortsverdriJvend verkrögbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Goudah den Heer O Thim Apot verder dooi het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening KBAEPELIEN HOLM voorzien Snelpersdmk van A Brinkman te Gouda 37e ALOEMEBNE VBOGADERING d GBLDERSCMB MAATSCHAPPIJ van LANUBOUW te CuUmbwg LOTEN a f 1 voor de verloting aldaar znn te bekomen hn den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Mejuffrouw vaw deb BURG Wgdstraat VRAAGT tegen 1 Augustus BBIffi PAT80BNLUKB IN VEETEOÏÏWEir Bij honderden komt men bij mij om Haarkkursd en dan zegt men z mde twtl goed reezen die buitenlandiche kliurmiddekn zijn mij niet bevallen Maar waarom ma geld gëbraehl bij depólhouderi Daar kunt u ge n verhaal zoeken Uj MIJ wel Bevalt u mijn kleurmiddel niet dan geef ik uw geld terug Heeft u griji of rood haar of baard fnmeo aanvraag d f2 de flacon m blond brui of zwart Mr THEOPHlLE 92 Frederiktplmn Afhtterdam NB Geheim verpakt brief terug Salvalor Charlesbwn Extra sezoiide fQne naai vergt keBde TAFEL LIEEUEEN EN MaagMer Boonekatn p Bekroond op 9 verichiUende tentoonstellingen Specialiteiten van de firma WAÜTBR8 DE BUS8CHBR Meeh i Pabriek voor Nederland en Bxportatie te Roeendaal Nd Bt B S C H O O fli e E ï T Vertegenwoordiger voor Gouda en Ometreken C M van dek MEE Spieringstraat P 47 Gouda Vetkrügbaar te Oouda W N BAAIJMAAKEB8 Baskctbakker Ooalbaven id C QELUK Winkelier Blaauwatraat Alphen O uk BLANKBN Slgter in Wijn en Likeur m ANTISEVOL UTIONAIBE GElfEENTEBADEIT De gunstige uitslag der laatste verkiezingen voor de Tweede Kaner gsett i Standaard moed nog een stapje verder to gaan en terwgl tot heden de kfaohteo alleen werden ingespannen om de Kamer te zuiveren van alle liberalistische bestanddeelen en op de Provinciale Staten en Gemeenteraden minder acht Werd geslagen worden thans de kiezers door genoemd blad opgewekt en aangespoord om ook bjj de aanstaande verkiezingen voor len Gemeenteraad hau best te doen Schier alle gemeenteraden zegt zg zgn in liberalistische handen terwgl bevolking voor nog men óetia deel liberaal gezind is Z $ noemt dit Een staatsrechtelyke gruwel trit leugen geboren en leidende tot de tTrannie der stniteudste willekeur en vervolgt Het komt dm liberalisten niet toe de meerderheid te ringeloonm en de anti revolutionairen te verdrukken met faun eigen geld Die etaf en ttok dee geteelde moei hun uil de hand worden gevrongen Alzoo voortaan anti revolutionaire gemeenteraden Een schoon vooruitzicht De Hemel behoede ons voor zulk een ramp Wtmneer men toch de redevoeringen van sommige aatiievolutioDaire kamerleden leest dan Müt MM Mh leeda Verplastst ts zien in de kark an ib plaats van poKtieke vertoogen krggen wg niet zelden een preek te slikken die tal van vrome woorden bevat welke echter tot de zaak in qnaestie niets afdoen Als het nn zoo ia de kamer reeda gaat hoeveel te meer staat ons dau niet te wachten in de gemeenteraden Want heeft de auti revolutionaire partg zelfs voor de Kamer weinig verschot van goede bekwame candidaten en moet zg zich daar zelfs behelpen met mannen die uitmunten minder door talent en capaciteit dan wel door trouw aan het program wat zal zg den gemeenteraden kunnen aanbieden Hoogstwaarschgnlgk niet veel zaaks Voor de eene heltt gemoedelgke vromen die beter in den Bgbel te huis zgn dan in de maatschappelgke wereld en voor de andere helft meuschen die een positie zoeken te bemachtigen welke hun eer en voordeel aanbrengt Het belang der gemeenten zou met geen van beiden zeer gebaat zgn Men weet de anti revolutionaire party is samengesteld uit twee bestanddeelen de hooge aristocratie en bet min ontwikkelde volk De egoede burgerstand die de kern Js der natie ie de kracht van een volk uitmaakt levert slechts een zeer klein contingent aaa het antirevolutionaire legeren juist e is het waaruit de gemeenteraden voor een groot deel zgn samengesteld Veranderde dit het zou schadelgk zgn voor het algemeen belang want de ware aristocraat heeft meestal geen oog voor de belangen der ganscbe burgerg en de kleine burger mist voldoende doorzicht en kennis van zaken om hem het heft in handen te geven Stelt n een anti revolutionairen gemeenteraad voor BeB der eerste besluiten zou zgn dat de vergadetiag weder als van ouds begon met het uitnreken van een gebed Bu waar zou het einde zgn De taal Tan het gezond verstand zou slechts zelden gehoord worden doch de tale Kanaans des te meer En niet lang zou het duren of de bnrgerg zon gebukt gaan onder het juk van anti revolntionaire dwiugelandg en onder de vroomste bewoordingen zouden maatregelen worden genomen die oiuie rrgheid belemmerden Wg zouden inderdaad nooals de Standaard het uitdrukt worden geria loord Men denke eens wat er zou worden van het onderwgs aan onze kiadereu men stelle zich eens voor wie zouden worden b unstigd met de gemeentebetrekkingen kortom men sla eens een blik in de toekoitst en ongetw feld zal men zich daarna vereei en met onzen wensch De Hemel behoede tos voor anti revolutionaire gemeenteraden Wg doen voor niediand onder in eerbied diepen innigen eerbied voor waren godsdienstzin en gevoelen onbegrensde hoogachting voor die brave orthodoxen wier hart voor het goede klopt en wier daden getnigea dat het hun ernst is met hun godsdienst maar er zijn ook anderen wier daden en voorden weinig met elkander ia overeenstemitting zgn die onder de schoonste woorden niets dan eigenbelang bedoelen En deze laatlten zouden er voornamelgk bn winnen als ook in de gemeenten de anti revolutionaire partt oppermachtig werd vooral daar de eerste m bun aard zóó bescheiden zgo dat zg zich meet op den achtergrond honden Derhalve men s cgn hoede De Standaard haatt bevolen dot men aan het werk ga en de troawe volgelingen zullen gehoorzamen Laat ons wakende n en laat vooral hen die tot heden énm Y t laazings ströd voor den gemeenteraad mflt onverschiDige oogen aanzagen nu terwgl het nog tgd is het hanne doen om te voorkomen dat de anti revolutionairen die in stad en dorp de raarfa zetels zullen trachten te veroveren ook bg deze verkieaing de overwinning behalen tl stad en dorp zeggen wg want wg schrijven het bovenstaande niet speciaal met het oog op deze of gene gemeente maar in t algemeen Bn juist op het Platteland waar de kracht der Standaard faii zoo groot is z men nog meer dan elders trachten eene zege te behalen Derhalve niet clericale kiezers opgepast i NieU geboord DoorKaan met de uitvoering tl eu toen 01 de muiiek ta hooreu doek tllaen voor ben die de uiteiudeu der telepkou voer bet oor bieldeu Daar wen eohter om fO d yet telepbou te hooreu eeuigatins eeii geoefeud oor moet hebben eu een eerste rerciseble groole alille ia die ouwillekenrig zoo uu eu dan door enkeUa der aauwetigeu verbroken werd too waa bet skehta voor Zeer eu kelen weggelegd bij korte lusaoheupooMo ieli te rernemeu Het was jammer dal de proef uiet beter aiaagde daar de moeite volle pogingen van den beer Lefêbra een beter sDoces verdiend baddeu De toestel waarmede de miuiek over werd gebracbt was een door den heer Lefèbre verbeterde telepkou van Sieiueas en Halske De mosiek bestond uit blaaaharmonie strgktriu met piano en taug met piano Morgeiiavond wordt in den tnin der Socicleit Ons Genoegen een ooncert gegeven door het Muziekcorps van het 4e Beg Infanterie onder directie van den heer H Orentiios Wg vestigen de aandsokt op achterstaande adfef tentie betreffende ile feestviering bij getegeaheid van het 3Ujarig bestaan der Stails Motieksehooi Wanneer in hel laatst der valgrndi week geea genoegtame deelneming heeft plaats gehad met de mtaekeuingslgslen wordt rondgegaan dan ui de Commissie zieh tot haar leedweicn verplicht sien een of meer urs vaa het programma te doen vervallen Dit ton eer te brjainmeien sijs daar men zeker ongaarne iets daarvan soa misseo Wjj wekken daarom nogmaals ieder belaugstelleada of tqa sinia Ie sahenkrn aau dear saak in den vona vaa een groole of kleinere bqdnige Blijkrna de SttatteimraiU zya o a ter grISe van de Arrondissemeuts reoklbank te Sotlcsdaa da volgende merken gedeponeerd door de koninkl tabak en sigarenfabriek va de heercu van de Garde k Vrylandl alhier Vnelta aboja Havana dames la Zenobis al Sereno la Semiramis H Upman en GIdorado door den heer P 1 van Vreiiningen Tz kandeleiida onder de firma Wed i Goorisseu Abt de vergalde paanw BINNENLAND GOUDA 2 Juli 1881 Bg kon bealnit is herbenoemd met ingang van 24 Juli e t lot Burgemeester van Gonderak de heer M Bron secretaris dier gemeente aar wij vernemen ai de stoomtram tnsschen Bodegraven en Oouda wasrschgnlijk reeds in de volgende maand den dienal openen Duiiderdagavond werd in tegenwoordigheid Tan eeuige belangslellende ingezetenen de door ons aangekondigde pruf griioraen door den heer L J Lefèbre geluidkundige te a Gravenhage waarvan het doel waa Ie conslateeren dat gemengde muziek op grooten afstaud duidelgk waarneembaar door de telepbon ia over te brengen Daartoe had zioh iu het station Ie s Hage een viertal musici vereenigd wier uilvoering loo de proef gelukte aan het station te Gouda moest worden gehoord Tot teleurstelling van de aanwesigan en niet minder tot lie van den heer Lefèbre werd er echter nadat alles in orde was gebraeht geen muziek gehoord Men vermoedde eerst dat men te s Hage nog wellicht niet begonnen waa of dat er iets aan het toestel il nr haperde daar hier alles in orde was doch na geMiimen tijd wachtens Op 27 Juni is ter griffie der ArroadisaemeataBecktbank te Botlerdan gedcponecid door S vaa Bgk püpenfabrikaat alhier de gekroonde 69 en op 29 Juni door i P Sohravetand weduwe J an der IClegn pgpenfabrikante Ie Goada de gekroonde PS en de gekroonde 67 Uit Zevenbniien sobrgft men ons De graan en penlgewassen staan Bitmnntend en zouden em ruimen oogst opleveren bgaldien de muilen nirt hnune groole verwoesiingen bleven voortsetleu Sedert bet vooijaar is ban aantal nog toegenomen Ook in de aardappclakkers vertoonen zg tioh De hooibonw levert giieden voorraad en de aardappelen die op sommige plaatsen reeds gedolven worden zgn redelgk wel voorhanden en van goede qnaliteit De gemeenteraad van Bodegraven beeft benoemd tot seeretaris dier gemeente den heer D Eikelaaboom aldaar Het antwoord van het Miniateria van kaitnlandsohe taken op het vroeger door ons varawlde adres van het boofdoomité der Nedetl afdeeling van het Alg Isr Veibond Inidt naar Dt Isrmitiet inaldt aid na s Ormnhêft 16 Jtmi 1881 In antwoord op het adrea van het Nedarl hoofdoom ilé van het Algemeen larael Verbond ta Amsterdam den 8 dezer heeft de Minister vau bnitenlandaokc saken de eer mede te deelen dat afschrift van i j i bedo ld adres door hem wordt toegeconden aan Het eerste nr vni het programma afgespe4 Hebt gg het goed gehooid f j Groole verbazing bg de aanwezigen die nog steeas op hel eerste nr wachtten Men seinde Jfcrttg kwam er een telegram uit de rea dent d rt j jf gt Peteiabuig metuil noodigiiig te willen oudeisoekeu of de KnsSische Regeering geneigd zou worden bevonden aau den wensch van adressanten tegemoet te komea