Goudsche Courant, zondag 3 juli 1881

I Üoadeidtg weM door den sohont by uaoht direo teur en kemmandant der marine te Amsterdam ouder nadere goedkeuring Tan den Minister Tan marine in ket openbaar aanbesteed de levering nn 150 0000 kilogram Noordtohe heuuep minste inaehrqrer W J da Voogd U Dordrecht a S6 67 per 100 kilogram i 10 000 kilogram Itallaansohe keunep miuiic iosoiirijier C J ran der Kle jn te Goad i 86 per 100 kilogram T De Commiasie Toor de afdeeling lekerheidstelling Toor ambleuMen en beambten der vereeniging i i Hulp te a GraTenhage stelt de inschryfing open op een eerste serie ran 260 000 fan een leening groot 1 millioeu gulden in 4 i pots obligatién Tan 1000 600 en 100 gld Naar w rernemen zijn thans door de Begeering bij d a Tan Baad State ingezonden de bescheiden nopens de Toorloopig door den afgetreden OouTerueur lreneraal ran Ned Indië ingefoerde bestuursorganisatieToor A eb ea zulks om den Baad in staat te stellen den Koning Tan adTies te dienen betrekkelijkhet besluit tol definitieTe Tan kracht TerkUring van die bestnurs iDriohting Dagblad Van goederhand rerneemt de J Ot dat gisteren te Amsterdam v r beurs reeds voor ruim 1 millioeu geteekeud was lol het byeenbrengen van drie illioen welke den gemeenteraad zullen worden aangeboden als deelneming a pari in eene 3 pCt geldleening ten einde de gemeente Amsterdam in slaat te slellea dit bedrag als vrywillige bedrage aan te bieden voor het tot stand komen van een KynTaarlkanaal in ooatelgke richting Men aohrgft Tan Terschelling Tan 27 Juni Heden had hier eene bijzondere plechtigheid plaats ea wtl niet meer of minder dan de iuwgding ecuer nienwe ilag Velen is het misschien niet bekend dat dit eiland al eeuwen lang een eigene vlag er op na hield zeer waaraohynlyk de flag der oude Flibusters of Vliebooten schuilen met twee maateo welke zoowel ter koopvaardy voeren als op de kaapvaart uitgingen Deta vlag telt ryf banen welker kleuren geheel ontleend zyu aan plaatüelijke eigenschappen lood blauw geel groen en wil de kleuren Tan t morgenrood T8U den hemel de helmen het gras en hel zuid De oude Tlag op het oude doch thau erestaunttie wachthuis wjia totaal af de schipperij bracht de noodige gelden byeen om eene nieuwe te laten auksa en heden by gelegenheid Tan eeiiige Tolkavermakelykheden werd onder eene kernachtige toespraak van den scheepsagent Zuuderdorp jr en in tbyayo van oud en jong de nieuwe vlag plechtig gehesobea op het wachthuis Het oude is hier dus Ternienwd Toch ontbreekter nog iets aan da geheel eene vinding van lateredagen is a l en barometer aan het wachthnlaopgehangen om den zeelieden als trouwe raadsmanter hulp te zijn by hunne beraadslagingen orer weeren vind Inderdaad zou een flinke barometer in eene wezenlijke behoefte voorzien vooral voor de talrijke viasohersvlooten die hier het grootste gedeeltevan het jaar liggen B tl De aandeelhouders van de Nederlandsche Rljnspoorwegmaatschappij hielden Donderdag te Utrecht kunne jaarlijksche algcmeene vergadering waarin door de directie verslag werd uitgebracht over hel boekjaar dat met Uil April jl geëindigd is De uitkomsten van dat jaar zyn blijkens dit verslag beTredigend ofschoon ay achterstaan bij de buitengewoon voordetlige van 1879 80 De ontTangslen hebben bedragen 6 a54 829 of ƒ 459 129 minder dan in 1879 80 maar 237 481 meer dan ia 1877 78 Behalve hel stoomtramverkeer werd 19 986 meer reizigers met 28 919 meer opbrengst vervoerd dan het vorig jaar Hel goederenverkeer daarentegen verleden jaar met 306 018 ton vermeerderd verloor daarvan uu weder 266 966 De opbrengst was ƒ 663 734 minder dan in 1879 80 en staat nog met 21 461 aditar bij die van 1878 79 wat echter wordt opgewogen door de meerdere opbrengst ad ƒ 44 821 der diverse ontfangsleu waarin het goederenvervotr zyu overwegend aandeel beeft Se uitgaven die verleden jaar 236 391 hooger waren dan hel jaar te voren stegen nu weder met f 97 904 waaronder ƒ 38 886 voor den tramweg VHage SoheveBingen Na afirek der kosten van xpioiwtie bedroegen de oulvangsten 3 292 500 tegen 3 849 683 in 1879 80 en ƒ 3 389 413 in U78 79 waaronder thans voor den sloomtramweg Haag Scheveningen ƒ 87 104 zyn begrepen tegen J7 446 in 1879 80 Voor de lijn Harmeien Bnakden bleef er netto over ƒ 40 499 tegen 38 687 en voor Qouda den Haag ƒ 166 960 l eD 186 042 In verhouding lot de ontvangsten Aan het bestnnr der Ambachtstond Vereeniging alhier Bg owe missive vaa 23 Mei jl werd ik uilgenoodigd tot bgwonen eener bgeenkomst van enkele ledea en bestuurders ten lade inzage te nemen van het gehouden beheer dar Vereeniging Door beroepabezigheden uit de stad zynde kwam die i ilnoodiging eerst onlangs ter mgner kennis en uaar aanleiding daarvan zg bel mij vergu id U hel volgend te herinneren Door de algemeene vergadering van leden gehouden in Januari jl werd by meerderheid van stemmen ren commissie van 7 leden benoemd wier taak zon zijn lo het maken van een nieuw re glemenl en 2u het nazien der rekening ea verantwoording over het Veree iging aar ran af 1 Maart 1880 tot en met ultimo Febcaari 1881 Tot leden der oommiwia werden gekozen de leden van Gelder van Heek van Deutekoiu Kraneveld de Jong de Bock bencreaa de ondergeteekeude Dè commissie heeft zich in zooverre kunnen kweten van het eerste deel barer laak dat zg een concept reglement Ontwierp dat in eene byeenkomat van leden roorgeleten zeer weinig kritiek uitlokte en naar veler oordeel met byval werd begroet zoodat de commissie als eeue vrij getrouwe abpiageling van de verschillende elementen waaruit de Vereeniging is samengesteld zich aanvankelgk beloond ziet voor daiea arbeid iu het belang der Vereeniging rerrichl De taak der commissie zal rerder zyn dit reglement op een der eerstrolgende algemeene vergaderingen te doen aannemen Wat hel tweede deel barer taak betreft kon da comraisaif Ipl haar leedwezen niets verrichten omdat de ImoRc der boeken en besokeidtn door U sleckW bedroegen de uitgaven 43 7t pCu tegen 39 03 pCt in 1879 80 Met den stoomtram s Hage Scheveningen werd in het a eloopen jaar ve itoerd 69 i 482 reizigers met een opbrengst van ƒ 74 068 96 Hel goederenvervoer leverde ƒ 976 67 de diversen klommen tot 773 7 IVf In t geheel werden 9582 dubbele ritten gedaan Er werd besloten aan de deelhebbers uit te keeren ƒ 9 per aandeel ran 240 ƒ 3 60 per aandeel Tan ƒ 96 en ƒ 1 35 per audeel van ƒ 36 gestort kapitaal Tot commissaris in plaats van wylen mr Bochusse werd gekozen mr A E i Modderman Door eene Engelsche maatachappy is obncessie aangevraagd en verkregen om een wandelweg vanhet Zandvoorticbe strand In zee te maken Ze zaleen houten en yzeren pier maken gelijk aan diewelk den B vde bezoekets op het eiland Wight bekoort Aan het uiteinde in volle zee zal muziek worden gemaakt en voor den toegang zal entree worden geheven Deze fraaie wandelweg boven de zee wordt aangelegd aan de zuidiyde van hetstrand ter wille van de pinken die steeds met vloed zee kiezen en dan leeds om de Noord warden gedreven Ten noorden van Zandvoort zal men dusstation en passage en ten zuiden de wandelwegboven zee vinden Wanneer een electrische spoorweg deze plaatsen rerbindt zal ZandToori als een modelbadoord aan zee in Duitschland beroemd worden Maandag Tonden ile beambten ran den Biightonspoorweg aan het station Preston park een heer in de eerste klasse geheel bedwelmd en met ernstige hoofdwonden Nadat men hem weder hnd bygebrochl verklaarde hy dat hy was journalist en dat hy met twee personen iu den trein had gesseten lu een tunnel zynde hoorde hij een schot voelde een slag op het hoofd en raakte toen zijne bei zinning kwyt Volgens ryne verdere verklaring was een zyuer medereizigers een oud heer terwyl de andere als landman gekleed waa Waar zy den trein verlaten hadden i ai hy niet evenmin wist hij wie het schot gelost had De gekwetlte werd in niet gevaarlyken toestand naar zyne woning in Londen teruggevoerd en de politie zette ijverig hel onderzoek naar de twee medereizigers voort Des avonds vond men eindelijk het Igk van een onden heer in Baloombetnnnel dat spoedig herkend werd als het lyk van den rëifïger en dat op verschillende plaatsen met messteken was doorboord Men vermoedt dat deze potsagier in Londen voor zaken was geweest en een groote som geld bij zich had Waar de verkleede landmAn been is heeft men niet kunnen ontdekken De politie slaat hier voor een duister feit daar ook de gewonde journalist den volgenden dng nit zijn woning was gevlucht en men dus vermoedt dat hij met den landman iu betrekking stond en dat hy ziek eenige lichte wonden ha4 toegebracht om daardoor de politie op een dwaalspoor te brengen De Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Teueltckade heeft tot de uitbreiding van haar sedert jaren bestaand Correspondentieblaadje besloten en de inteekening daarop voor ieder opengesteld Zij wenscht het beginsel van ontwikkeling van kunstzin op het gebied van vrouwelijke nijverheid te helpen verspreiden en meer algemeen bekend Ie maken Do jeugdige deugnieten die den 14en Mei jl in de II K kerk in de Parkstraat te s Gravenbage de olftrbus medenamen en later hel daarin aanwezige geld met elkander deelden zyn door de rechtbank alhier ter zake van dezen diefstal te zaraen en in vereeniging gepleegd ieder veroordeeld lot eene gevangeniaslraf van 8 maanden met vrijspraak van de verzwarende omatandighfid hnn bedryf met braak te hebben doen vergezeld gaan In Parijs zal binnenkort een weekblad verschijnen dat den naam draagt van Viclor Hugo De redactie die voor een groot deel uit studenten bestaat ontving van Victor Hugo het volgend schrijven Waarde collega s I Zegt de jengd waartoe ook gij nog behoori alles wat u op i hart ligt de plichten het geweten de vrgheid en aehoonheidsgcvoel en wanneer myn naam u een goede titel voorkomt zoo neem mijn naam Ik geef hem u en dank u daarvoor Uw vriend Victor Hugo I Dinsdag speelden een aantal kinderen op een binnenplaats te Farya met vaurpylen toen een van hen zijn pyl wat onToorzichtig wegwierp en deze in een vat met brandewijn terechtkwam Ëeu vreeselyke ontploffing volgde en twee der kinderen werden op slag gedood terwyl een derde zyn arm werd afgeslagen Geen enkele ruit in den omtrek bleef gespaard Holland voert op het oogeublik vee uit gur Amerika Men heeft op de tentoonstelling Ie Londen geleerd hoe voortreffelyk het Uollandsche melkvee is en de heer Judson Smith uit Syracuso iu den itaatNe York doortrekt thans dè vette weiden v u den Beemster om HolUodsche runderen te knopen Zoodra hij er honderd bijeen heeft die waard zyu iu het stamboek van hel Amerikaansche vee te worden ingeachrcven trekt hy met deze schoone kudde over zee naar hel Westen Maar in het land der vrachtschippers vss Europa kan hy geen boot vinden om ze Ie vervoeregj De stoombooimaatschappyen te Amsterdam en Botlerdam die landverhuizers naar Amerika brengen willen natunrlyk geen vee aan boord nemen en andere booten zQn niet in Aé vaart Ds kuddi mo t dus gedreven worden naar Antwerpen dat dmik ly der verstandige binaenlandsohe ataalkunde T n Belji een groote vloot geworden is welke van alle zydel toevoer ontvangt langs wegen en kanalen Uuiteolandsch Overzlelit De beweging voor het algemeen of althans hel op ruime schaal uitgebreide stemrecht neemt iu België groote afmetingen aan Dene liberale meetiiif Ie Antwerpen waarop de heeren Jsoson Van Byswyoken andere redenaars het woord voerden en eene tweede te Brussel hebben krachtige motion in dien na aangenomen Is hel ministerie Frère niet tol eene preokiug in die vooruitstrevende richting te bewegen dan staat een wijziging voor de deur zoo geen eriils daar een deel der rechterzyde zich geneigd toont em met de uiterste linkerzijde een tydeiyk verbond te sluiten tot bereiking van het grmeensoiiappelyke doel Donderdag is in da Fransohe Kamer der Afgevaardigden de aangekondigde interpellatie over Al gerié gehouden De heer Jacques een der leden die voor genoemde kolonie in de Kamer zittiog hebben lichtte zyn inlerpellalie toe hy verweet der regeering ge mis aan beleid daar y geen enkelen maatregel genomen had om den opstand van den marahoiit Bou Amema te voorkomen De minister van oorlog generaal Farre beantwoordde den spreker Hy wees op de moeielykhedeii der krygsverriebtingen vooral wegens de gesteldheid van het terrein Hij betoogde verder de noodzakelijkheid van eene reorgauintie der goumt want de Arabier moHt met Arabiaebe middelen bestreden worden De nederlaag vaa kolonel Innocenti werd door den Minister toegesekreven aan de vrees der bygeloovige gomu by het uadenn van een marabout De Miniater verklaarde dal zoodru hy volledige inlichtingen bezat met itrikta rechtvaardigheid zou gehandeld warden De beer öaslo een der andere leden die voor Algerië zitting hebben beweerde dat de zorKeloosheid van den gouverneur generaal van AIgeriS deii heer Albert Qrévy alle perken Ie builen ging Nadat de minister president Jules Perry en de afgevaardigde Briason het woord hadden geroerd werd met Ï66 tegen 247 stemmen besloten om het eerst de motie van afkeuring door den heer Jacques voorgesteld in stemming te brengen De minister president verklaard dat de Begesring zich met de molie Jacquep niet kon Vereenigen waarup deze met 236 tegen 220 stemmen werd verworpen Daarentegen werd eene motie van den heer Melèa4 strekkende om het vertrouwen der Kamer in de Begeeriiig uit Ie drukken met 28 I K stemmen aangenomen In verband met deze zaak wordt gemeld dat do heer Alben Qrévy gouverneur generaal van Algerie aan den miniater preaident den heer Julea Ferry eene uitvoerige dépêche heeft gezonden waarin h i alle verantwoordelijkheid voor da bloedige voorvallen iu Zuid Oraii ten kraobligate alwyai Hy beweert dat de miniater van binnenlandsohe zaken zijn onmiddellyke chef en de minister van oorlog generaal Farre oixler wiens beheer de militaire aangelegenheden der Franscho kolonie staan geen gehoor aan zyne waarschuwingen en Toorstelleu hebben gcachonkeu zelfs zouden zy yne werkkracht behben Terlaind zoodat hy niet in slaat was de maatregelen te nemen waardoor de opstand in het zuiden der provinoie Oran iu de geboorte kon worden gestuit Dit was hem Ie minder mogelijk omdsl de koloniale militaire Overheid welke rechtslreeka van den miniater van oorlog afhangt hem niet bijzonder Ier wille was In de dépêche van den gonierneur generaal worden tot staring TeiMheidene byzouderheden vermeld Dn beer Gladstone heeft in het Lagerbuia het aangekondigde vooralel gedaan om aan de beraadslaging over het wetsontwerp tol wijziging der bepalingen op bat grondbezit in lerbtnd UmitUI den voorrang te geren boven alle auflere aan i orde zynde ontwerpeA totdat hel Huis daarover anders zal beslist hebben By deze gelegenheid be loogde de Premier opnieuw het booge belang der landkiil Hy kon nog iet zeggen welke nudere wetsontwerpen in disonasie zouden komen alles hing af van den spoed welke met de landiUl gemaakt zou worden nuar de Begeeriug was niet voornsmens om middelerwjil eenig ontwerp aan Ie bieden dat tol eene uitvoerige diaeuaaia aanleiding lou geven Hy hoopte dat het Parlement in het begin van Auguatus uiteen loa gaan maar dit zou ran de apoedige bekawleling der land Ml afhangen Na eene discussia welke anderhalf uur duurile werd de motie van den h r Gladstone aangenomen De Keizerin vau Duitsohland ligt te Coblenz ziek en heeft eene nperalie ondergaan H ar toeataud is bevradigend W Duitwhe refeeriag tast mat kracht het socialisme iu Saksen aan Leipzig is geplaalat in den kleinen staat ran beleg by de socialistenwet ToorgesohreTcn en men wacht de spoedige rerbanuing van de heeren Bebcl liebknechl en Hasendever leden van den Duitachen rijkadag Te Dresden zijn vyflien sooialiilten gevangen genomen o a het lid tan den fyksdog Kayser Zoodra de riksdag gesloten is begint de dryQacht weder De Italiaansebe Kamer der Afgevaardigden heeft Woensdag het wetsontwerp betreffende de kiesherTorming met 202 tegen 116 stemman aaugeuomen Gelyk men weet komen de hoofdbepalingen ran het ontwerp op bet rolgende neder Om kiezer te zyn ntoet men in bet bezit wezen ran de burgerlijke en staatkundige rechten en den leeftyd vau 21 jaren hebben bereikt Hel kieareoht wordt verleend aan hen die het examen over de voorgeschreven leervakken der lagere sebool hebben afgel d en aan ben die vóór de invoering van bet verpliohl lager onderwys examen hebben afgelegd voor de tweede klasse der penbare aoholen Het minimum van den census is op 19 lire 80 e bepaald Eeu bericht nil Konstantinopel deelt de uitspraak mede van hel hof in de loak der peraonen beschuldigd van moord op den saltan Abd oel Aziz Midhalpaoha Hahmoud Damad pacha Nouri paeha Alibey Fabri bey Hadji Mehemel en de twee Muslapba s zyn ter dood Izzet bey en Seydi bey lol tien jaren dwangarbeid veroordeeld Eiken dag krijgen wy berichten van de overwiniieng der liberalen by de Kongaarsohe verkiezingen men berekent dat hel Ministerie iu hel Lagerhuis een meerderheid zal hebben van 80 stemmen met de Graaien en ran 40 stemmen zonder de Croaten g I Ill lil IWQEZONDEW aoMja 30 Juni 1881 My eer de Reiaeteurt Eenige imnnden geleden werd door U eeu ingezonden stak geplaatst ove r de Ambachtstand vereeniging alhier Gaarne wenschte ik uwen lezeti kennis te doen uemeu vau een brief door my aan het beslaur der Vereeniging geschreven Diegenen hunner die leden der Vereeniging zyn kunnen daardoor levens zien hoe ik denk over hetgeen in den laatalen lijd is voorgevallen Met de opname zal U verpliohlen UBd Dw Dienaar F N MAAS Jr aan drit leden der oommissie werd toegestaan en aan van Gelder van Heek Kraneveld en de Jong volstandig geweigerd onder bewering dat dit viertal op de Januari vergadering beleedigende woorden tot den pr eaidenl zou hebbéa gesproken AangenoBien eobter wat niet bewezen is dat die woorden gesproken zouden xyn nut hel doel om Ie beleedigen staat dit feit toeh vaal dat de vergadering na bet uiten dier woorden de commissie hieeft benoemd en het lid van Gelder de meeste stemmen verkreeg Da 7 commissieleden te zameo één geheel uitmakende konden zich niet vereenigen met de exclusieve begrippen van het bestuur terwyl het drietal dat toelating verkreeg bezwaar zag de rekening en verantwoording buiten da 4 anderen na te zien en als commissie verslag daarover uit te brengen In antwoord op nwe uiluoodiging dient alzoo lo dat ik in het bebing der vereeniging gaarne naaraale van tyd en vemogen Ier uwer buchik kiug ben Maar 2o dat jmtt m iet Ma g der vereeniging de com missie benoemd in de Januarivergadering dezes jaara ten spoedigste behoort Ie worden toegelaten zich van hel haar opgedragen mandaat geheel te kwyten C In ene onderlinge vereiBigiug loob als de Ambachtstandvereeniging is behoort by een bestuur eerbied te bestaan jegens de besluiten der algemeene vergadering Waar die eerbied wordt gemist kan het bestuur wel een korte poos door eeu soort schrikbewind regeeren maar zyn zedelijke invloed zou door zoodanig gedrag worden ondermijnd Zoo is mij Ier core gekeiaen dat gij niet tevreden met aan vier cammissieledeu de inzage der boeken en beocbeiden te ontzeggen boveudien 6 oommissieleden van hun lidmaabichap vervallen wilt verklaren wegens woordeu in de Vprilrergadering geuit Ik heb die vergadering niet bijgewoond en mnet dus afgaan op de gelukkig eenstemmige mededeelingen van leden dea bestuurs en teilen der eominisiie doch naar myn bescheiden oordeel zoudt ge eeu grooter bewya vau kracht hebben gegeven indien artikel 14 van het nog vigeerende doch versleten reglement niet door u ware toegepast Want door 6 eommisaleleden te treffen waaronder juist deieltte 4 wien de inzage der boeken geweigerd was kant gy den schijn niet ontgaan rechters Ie willen zijn in uw eigen zaak Daargelaten nog dat doer die handeling de vereeniging in een proces wordt gewikkeld waarvan de uitslag haar in geen geval voordeel kan opleveren en hoe die ook nilvalle aw zedelijke invloed niet Inn doen toenemen Liever dan de fondsen der vereeniging bloot Ie stellen auii verlies zag ik u door intrekking van het voorgenomen roiement terugkeereu op den myus inziens goeden weg om vervolgens op de aanstaande algemeene vergadering het voorstel te doen om in aanmerking nemende de overgangsperiode waarin zich de vereeniging bevindt Artikel 14 van l el verouderde reglement voorioopig buiten werking te stellen Mocht gy daartoe niet genegen zyn dan doe ik daartoe by deze hel voorstel en verzoek ik u beleefdelyk hiervan op de oproepiagsbilletten Ier aanstaande algemeene vergadering te wiUen melding maken Waarmede gy zult vefpliakteu Uw medelid F N MAAS Jr Dit harbunelie irtikil Uidt Idas De hngKitult preHiulflat z l liet recht faebbeu om ellc die xich op lergijeyfiogen raiulraigt te doen lerwyderea opreggifi van liUniuitiicbap van de loodaotgea en i ji Aet nlgemeen van hen du Ufen de belangen der ternmjiinf kandelen nl geacliicden tengevolge van een betluil m lieitonrdera en eamnuianmn u kaatoiigerecht te Gouda Terechizitting van Woensdag 29 Juni 1881 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Mr W C A SCHOLÏEN te Kotterdam VEfiOORDEELD J O pakbuiakneflht en Z U icheepslimmer an te Waddinxveen ieder tot vyf gulden vyftig cenU of twee dagen wegens maken van nachtgeruoht la Waddinxveen J E koopman te Waddinxveen tol llrie galden of één dag wegens zitten op een kar bespannen met een hond te Reeuwyk i P J koopman te Gouda tol zes gulden en één gnldea ot drie dagen wegens maken van nachtgerucht en watert n buiten een waterbak op den Kattensingel te Gouda T J jongen te Gouda lot ééa galden of één dng wegens loopen in een boomperk in bet Plantsoen te Gouda C de B baker te Gouda tot één gulden of één dag wegens werpen van ach in het waler op de Gouwe te Gouda G U H tonwspinne te Gouda tot één gulden of één dag wegens spelen met geld op ijeu open baren weg in de Vogelenzang te Gouda J B winkelier te Gouda tot één gnldea of één dag wegens zonder noodzaak rgdeu ovei de klinkeratraat in de Kuipersleeg te Gonda L B arbeider Ie Gouda lol één gulden of één dug wegens wateren buiten een waterbak inde Kerksteeg te Gouda Laatste Berichten Brussel 1 Juli De Minister van BinnenUndsche zaken verklaarde in de Kamer dat de Begeering van zins ia een voorafel tot hervorming van hel kiesrecht van welke zyde het komt nit te itellen zonder den dag der behandeling te bepalen Jansen afgevaardigde van Brussel verklaarde zich krachtig tegen den census dien hy eeu bron vaa bedrog bij de verkiezingen achtte en die reed vele jaren bestreden is Hij verlangt niet dat de Begeering oumiddel yk een wetsontwerp tot uitbreiding van het stemreAt indienen zal maar hy wenachl dat zy lioh in beginsel verklare ten gunste der toelating van capaciteiten by de stembus De Begeering zal waaraehynlyk Dinsdag aatwoordeu KEIVMISGE IXG De BUBGEMBE8TEB van Gonda breagt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op dèn 27 Juni 1881 is exeentoir verklaard hel primitief Kohier No 1 van de belasting op het personeel dienst 183 i Dat voormeld Kohier ter invordering ia gesteld in banden van den Heer Ontvanger dal ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den by de wel bepaalden voel Ie voldoen en dat heden ingaat de termijn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 1 Juli 1831 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOOBN KENNIBOBVINO De BDBGEMEESl EB van Gonda breugt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur d r Directe Belastingen enz te Rottetdam op dea 27 Juni 1881 is executoir verkUard het Kohier No 1 van het Patentrecht over het dienstjaar 188Vt Dat voormeld Kohier Ier invordering is geteld iu handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpliehl ia zijnen aanslag op dea bg de wet bepaalden voet te voldoen en dal heden ingaat de termijn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gaodo 1 Juli 1881 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZBNDOOElf Burtrarlijke Staad EBORBN 89 Jnni Ignalmi Mar Coruelii ouden C S B Smelt en J C H de Mol 30 Dirk Cornell ouden A H Doornik en J Schouten I Jali Maru Wilbelmiaa Dioa onden i W van den Briel ea J StoAerg OVERLEDEN 30 Juni B Vonk 77 j 1 Jnti E M Stolkwyk 7 m C J vin Wm g D ONOSRTROUWD I Juli H pondgk 26 j ea H H SB Imwen 18 j P Staerkier 24 j tiit J K $ i ADVERTENTIÊN Bev Uen van een Zoon J C M 8MELT DK Mol Gouda 29 Joni 1881 Bevallen van een levenlJBs Kind M J WELTBB Lam Qouda 1 Joli 1881 m