Goudsche Courant, zondag 3 juli 1881

mwmtmm Woensdag O JuH 1881 van de nog voorhanden DAMES en KINDERMANTELS tot veel verlaagde prijze i G HOtJTMArV Markt hoek Kerksteeg COURANT Kieiivvs eo Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien Ëedea overleed toi önu diepe droefheid ODM vaal g lieUe oudste Dochter OATHARINA BELENA ALIDA na tydig voorzien te zgn ran de HH Sacramenteii in den onderdom na circa 14 jaren Th H kabel C C Q P KABEL Gouda 1 Jnli 1881 m Eoktk Yolttrtit emig kenmêgmng De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat h DONDERDAG 7 JOLI a 8 joDDA meiz e Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgu b j den fleer F X HABDUZËB Sociëteit Vredebest op de Uaskt a Hap Opticirn 30 Jarig Bestaan der STADS UUZIEZSCHOOL TWEEDAAGSCH ÏUZIEK ENKINDERFEEST te houden den 18 en 19 Juli 1881 JPMOGJSAMMA Eerste Dag ten 1 ure Feestrede te honden door den President der Commissie van Toezicht op de School ten 2 nre llatinée door het Schntterg Muziekkorps dezer Uemeente ten 7 ure Uitvoering der Feestcantate en Voordracht der Leerlingen Tweede Dag ten l i nre Matinee door de Mil Ka el der Grenadiers en Jagers ten 6 ure Kinderbal gevolgd door Groot Bal Entree voor de Feestrede met Matinee O 50 Cantate enz 0 75 Matinee Grenad en Jag 0 50 het Bal 1 K arten tot bewoning van het geheele feest 1 50 De COMMISSIE Ondetgetedcende maakt zgnen Stadgenooten bekend dat hg zich alhier gevestigd heeft als Mr TlllIMEliillAI n bevedt zich hg dezen in UEd gunst aan C GROENEN DAL Oouda 2 Jnli 1881 Adrea Achter de Yischmarkt N 151 ÏOJTRA K MËlWlJi b j SLOTKMAK EB Co lïJmH llI BETAALKAllTOOR L Droogfleever Fortuijii K ptterdam Mente Dépoaito Opvraagbaar na drie dagen Vu één maand 3 twee 3 drie 3 tm 4 twaalf 4 Vaa dépodto s voor één Maand en lang r wordt de renfe vooruitbetaald D stortiagMi kunnra ook plaits hebben door tnischenkomst van den heer Ma J FOK TUUN DaOOOLEEVEB Advocaat te Qoooa De ondergeteekenden de zaak in Garen Band enz van wglen mejuffrouw 2 Wed LAFEBMR overgenomen bebhende zgn zoo vrij zich in de gunst van hare Stadgenooten san te bevelen Zg blgven tevens voortgaan iget het maken van HOEDEN het WASSCHEN vanHANDSonOÊNEN en het VERWEN en WASSCHEN van VEREN Gez VAN DEN BERG Gowwe C No 6 vroeger Bogen O No 116 GOUDA Gew a dlêgên AUGÜSTÜS a s een NCT KIiniEBMEISJE niet beneden de 16 jaar Inlichtingen te bekomen by den boekhandelaar J W ENIPSCHEËR Jr alhier TE 2uÖR te Gouda EEN HtJI geschikt voor LOGMMMNT Te bevragen bg I A NIEÜWVELD Mr Metselaar Kui Door vertrek naar Indië Openbare Verkooping TE GOUDA op WOENSDAG 6 JULI 1881 de vom middag te 9 uren aan het Huis Wgk M N 244 aan de Houtmansgracht van eenen gedeeltelgken waaronder Mahoniehouten LINNENKAST KASTJE TAFEL STOELEN met trgpte en rottinge zittingen Bedden en Beddengoed Kachels en FORNUIS enz E des namiddags ten 3 ure aan het Lokaal Wgk K N 255 aan de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEJJen BËDDEGOED enz Alles daags te voren des namiddags van 2 tot 6 uren te zien Nadere inlichtingen znn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTUIIN DBOOGLEEVER te Gouda Wassl9ieo Repareeren Opmaken D HOOGBNBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Macbioale Stoomzuiverlug Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt Er wordt GEVRAAGD een J01 GEN van 15 f t 17 jaar in het KAASPAKHÜIS van C van EIJK op de Groentmarki Eau merveilleuse 1 00 per flacon alleen bij Louis P WELTER Fz J93 Westhaven 193 C W TM deVELDI GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 MANBUL IN en Buitengedisielecrd Wijnen Hiniinnlaniisch Openbare Verkoopitigf TE GOUDA op DINSDAG 12 JULI 1881 des moneu te O uren ten sterfhuize van Mej de WeA KOPPENDRAJJËR aan den Korten Tiendeweg wgk D Nr 80 van eenen netten goed onderhouden waaronder ee antiek KABINET HOEKBUflFEÏ en STAANDE KLOK met Slagwerk Blaauw en gekleurd PORCELEIM eenigonderwetsch TIN WERK enz voorts GOU Den ZILVERWERK en Iraage JUWEKLEN Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 uren te zim Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DBOOGLEEVER ta Qouda J de JONG Az j Mr TIMMERMAN van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEüBLEMENT Kuijwrsteeg K 227 Met è jaar Garantie ADVÈRfËYfiËMT m alle Binnen en Buitenlandsehe Conranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda MV Eén afschrift ia voldoende WÊÊ Üepot van THEE VIT HET MaOAZIJK VAN JH Kavenswaay Zonen OOBmCHEH D ze THEEËN worden a g l verd in verzegelde pidi s van vgf tf twee en een half en een Ned cMt met vermelding Van Nommer en Pr voorzien van nevenstaand Merk voigms de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van gierde ordan aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Oouda Snelpersdrnk viMi A Bbinkuan te Oouda Hoe hebben Frankrijk en Dnitsehlsuid zieb de lessen van den ooriof van 1870 1871 teD uutte temaskt 1 I Jannari 1871 wat niemand verwacht had was een feit geworden de eerste staat vau Europa la grande nation was Toor t oogenblik machteloos gewaakt door Duiischlaud wat meu iu 1841 door bet aanleggen der rersterkingeu om Parga had gemeend oumogelgk te majfwi was geschied de Fransche booidstad was weWiIgk gedurende vier maanden ingesloten geweest eu had eindelgk voor den honger zwichtend hare poorten voor de barbaren moeten ontsluiten De hoofdoorzaak die alle andere oorzaken van dezen treangen afloop in zich sluit is deze het leger was zooals tronwens alles in Frankrgk op het einde van het derde Keizerrijk een gepleisterd grat het lege defileerde bi Longebamp zóó dat dedanses van af de tribunes appUu isseerdan doch to n de pacad plaats maakte voor den erutrt van den oorlog bleek hnt dat datzelfd leger slecht geoefend eu slecht gediamplineerd was i e etuf oSicieren en de hoogere bevelhebbers maaktHO een goed figutar op de bols en recepties der Tnileneün mtttt op het stnk van leger coneentratie en IflgetJfcanvoering waren ze oitzooderingen daargelaten evenzeer vrg van kennis als de intendauÈe op het stuk van le erverplegiag Op zulken Tuileii bodem groeide nataurlgk het giftpfatl protectie uiterst weMg iedereen die zich niet aangenaam wist te maken bg chefs of vrouwen vnu chefs die van uit Parij geprotegeerd werdeti wer4 achtergesteld bjj proteges iedereen die den maouelijken moed had aan Frankrgk te vertellen hue het eigenlgk met zgn weerkracht gesteld was zoouls o a de generaal Trochn deed met zgn beroemd werk V armee Franfaiu en 1867 werd in den ban gedaan Alle groote handelingen van Franscha zgde in het begin van dezen oorlog waren dan ook evenveel bêtises de mobilisatie de opstelling van het leger aan de grenzen het zich werkeloos opsluiten van Bazaine binnen Metz en tatlnot least de ongelukkige tocht van Mac Mahon naar Sedan waarvan de schuld echter niet bg dezen ligt In 3 maanden was het leger dat nog kort geleden zoo roenirgk in de Krim en in Italië gestreden had krijgsgevangen in Duitschland alleen het koips van Vinoy had zich nog tijdig aan de déea re van Sedan onttrokken om deel te nemeh aan de verdediging der hoofdstad De eenige kurken waarop Frankrgk nog dreef waren zgn vestingen én de legers die Gambetta organiseerde Gaaf waren die kurken nu juist niet en lang hebben ze Frapkrgk dan ook niet dr J4rende kunnen houden de vestingen slecht ingericht en slecht bezet vielen één voor één de legers van Gambetta werden geslagen en met den val van Pargs en de vlucht van Bourbaki s leger op Zwitsersch grondgebied was Frankrgks weerstand gebroken met het verlies zgner twee schoonste provinciën en een gedwongen douceur van 5 mlUuirds moest het 2 jn ig n misslagen en die van zgn ex keizer boeten Gelukkig is voor Franki k het ongeluk de school der wgsKeid geworden ten minste op militair gebied Na de raiupea vun den oorlog en vMl de Coffimtme tot bezinning gekomen besefte het dat wilde het een rang onder de groote s togéndhedeu blgvon bekleeduu zij het ouk niet meer den eertten al zgne militaire instellingen niet alleen in détails maar tot in hanue grondslagen moesten gereorganiseerd worden dat Sedan moest warden voor Frankrgk wat Jena voor Pruisen MWeest was Na de bedwinging der Commune werd dali ook onmiddelgk de hand aan den ploeg geslagen zeer terecht begon men inet de reoraanisatie der levende strijdkrachten Reed in 1871 werd het beginsel van algemecpen dienstplicht tot wet gemaakt de wet van 27 Juli 1873 gaf daaraan tcrugwerkenije kracht terwgl eiudelgk de wet van 24 Juli 1873 de mefiscbenmassa s die de wotten van 167ii en 1872 gegeven hadden tot legeicorpsen organiseerde Uie organisatie 13 in hoofdzaak op Pruisische leest gpsclioeid Zoruils reeds gezegd il b ieder man in Frankrijk dieiibtphchtix Ongeveer 3 0 IKMJ jongelieden l éreikett lederjair den dienstplichtigen leeftijd daarvan worden 150 000 ats geschikt voor den dienst en redeb tbt vrjjstelling missende ingelijfd de rest WoMt gevormd door de defiiiïlief afgekeiirdén he voorvraardelgk vrij gestelden lemuiunuteq oodorwgzers leerlingen en studenten van ond riphei4ene iurichtingen enz de ia vredestijd vnjgesti lden oudste of anigii zonen t UeiOMOCu vao Weduwen nidata broeders van weezen xg die trg zgn waf aiia broe pni nst eu de uitgestaldeu wegen xiddki War studie bandelsfaeUlNpn ea eindelijk door heu die alleen voor hulpdioM n te gebroikea tü Vm de 150 000 iag D lie k 110 000 iu naam v f iuwe eykbeid vier jaar première portion 5 W n l 000 dienen er eén jaar Vroeger smnuiige ii slechts zes maanden deze laatsteu vormen de seconde portion Na den dienst in het actieve leger gaat men in de reserve daarvan over en wtl voor vier jaar gedurende dien tgd wordt men tweemaal opgeroepen om aan de groote manoeuvres deel te nemen aire êet tingt huit jour ook de dispeneée en tempt de paif nemen aan die oefeningen deel Zgn deze vier jaar verstreken dau wordt men ingelg fd in de armee terrUortale ongeveer gelgk aan de Dbitsche landweer gedurende de 5 jaar die men hierin doorbrengt wordt menééns voor twee weke opgeoiepeil O at r ue treiie jouri in de réetrve de tarm t ttrrilruite waarin men voor dei l volgende jaren overgaat is men in vredestijd vrg van militairen dienst Zooals men ziet wordt er gediend m Frankrgk eu toch wordtdeiezwaielast die ook een finapcieele last ten gevolge heeft door het gros der beschaafde Franschen zonder mopperen gedragen omdat zj gevoelen dat het noodig is om een tweede SMaa te voorkomen dat het hier geldt to be or not to be Duidelijk is dit o a nog gebleken uit het weinige succes dat het voorstel Laiaant onlangs in de Fransche Kamer had welk voorstel den diensttgd tot op drie jaar wilde terugbrengen In een wet van 1874 is de samensteUing der kaders geregeld terwgl een wet van 1879 de pensioenen van onderofficieren en minderen regelt Vooral het offieierB korpB is sedert den laatsten oorlog merkbaar verbeterd was vóórdien tgd een studeerend officier eeue uitzondering waartoe zou nlen ook Istudeeren protectie was een wel zoo zeker middel om vooruit te komen thans behoeft men slechts de PVansche militaire tijdschriften speciaal het Bulletin Ue la reunion dtê ojicitre na te gaan om te zien dat de Fransche officieren thans begrgp dat de tgd der mbreurs voorbg is en dat het speciaal voor dèn militair waiir is dat luiheid des duivels oorkussen is De école supérieure de guerre stelt de studielustige officieren in dtaat hunne theoretische opleiding voort te tten Dank zij de verhoogde kapiteiBs pensioenen verdwgnen de oude tronpiers meer en meer nft het officiers korps De generale staf bestaat niet meer ali vóór 1870 nit saletjonkers en bnreau scbravers na U is opengesteld voor bestudeerde beieren van alle wapenen De intendance die zoo zeer in den oorlog van 1870 is te kort geschoten is wel veelvwbetaid doch nog niet wut ze wezen moet vooral bg de herfst manoeuvres geeft zij nog dikw U Wdenen tot klapfen zoo lazen w óblangs een Dnitaefa tgdschrift dat gednnnde fc graolb manoeuvres van een der legerkorpsen in ISW of 1879 beschimmeld brood aaneen troepenMdeelte werd verstrekt deze troep weigerde dit brood echter maar de intendance wist er tocii wel weg mede het brood werd a eborsteU in de zon gedroogd en in de maag van een ander korps gesplitst Ook pleit het niet voor de intendance dat het bg diezelfde manoeuvres aan offieieren verboden was in de nieuwsbladen te klagen over de intendance binnenl dT GOUDA 6 Juli 1881 Z M heeft by het ffttoaetl van den geaae dieuit der Isudmaclit beuocoid tot dit4ge reiul rail gu 6Ae kt deu affio vu gei Iile kU inajoor tituUic A W ï Zubh aa dat peruoeet Pendrrdait jl had hel eind tialmeu plaats d ebool dor Kon Ned Tuliibünw Maat chappy Llaiiaeua lu tetieuwourdifiheid vau Prof M Saltan luBpriteur u het M O K W lan Garkon OudHoofdinspecteur der eultureu lian Ned Indlê eu meer aiidrreu Het Diploma au beki baaiheid werd o nitgereikt aau deu heer W C Uoogeudijk VVq vestigen de aigemeene aaudacht op deinst ur roorkomeude kennisgeriiig vau B en W betr iet gebruik van Amerikaanaish vleeacb araarraa f ui Januari tot Mei alleen lu Bollerdam meer doa dna en ekn half iniltioeu kilogram ia ingevoerd Meu sjj bij tgda gewwrMhawd Tan de tien Dormaalinrlobtingen in het aolioaldislrlot Botierdam zyn er t ee vSp deu eenteii nuig waar onderi Ijs wordt gegeven volgeoa Taiet d Banielijk te Schiedam en te Gouda Aan die te Gouda tgo bj beschikking van Z Exo den Min van Bioneul Zaken tot ouderirijsera lieuoemd de beereu U W kramer tevena Direotear G B Lalleman H J W Kuber i Gonda S Poathufflus B Leopold P C S briek O J vaa Vrguraiogen Di eu H Steenbergen beseveiu mijuftouw M P P Wyuroi tot oudsrirgssrea i i de haudwerken l e 68 leerlingen waaronder S7 meiijm lyn nu verdeeld in 4 klassen eo out angeu onderwijl in Nederlandsche taal lezen en ohrijveii Gesobiedenia Vaderl en Aigemeene Aardrijkskunde Uekeukunde Vormleer Natnurkuude Zang Paedagogiek Haodteekenen Wiskunde Gymnastiek Franioh en Handwerken voor meisjes Wi werden beden morgen p Welwillende W u in de gelegenbuid gesteld den telephoou te hooreo ec te beziohiigen die naar meu weft is aangfbnohc van de Steanue kanrarufabnek Qouda naar het kautour en de Diroctenrsiiouiug Is de lioo st eenvoudige kenrig uette uitvoering vau bet toestel dat een gecombineerde telephoon mikrophooii en irektueaiel bevat zeer lofwiaMig de gemakkelijke daideli e wijze waarop tit woord door deien tl boon wordt tNMgeb iiiderdiigd vrrrassciid Het is geln uMSg bet spreken mn den laMd vhk bj tt to lsf I komen op vrg geruimen afillMd ksn més tpnkwf en dat w I op ir gewoiieu tMi wstfmede Aa leeds spreekt