Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1881

t we ait drie deeleii lfi j fTormd wordt door iwae IcIoR m Ri tich dtmrtuiMiheu beviodaudeu jiaoier hetwelk iu werking woidt i ebracbt door liet eeUT0U yTpBII i B rm eeo ttuk i de miikriiphoon t hel Leobuohé element at tiah onder drn mikropkaoa bcnad i eeu kM dat ieu rm heeft Tan aui lesseuMr l e tdepheou h ii t aaa e i èaak ra asit gebruik dunf feuoiutu Het Mioeft feeën betoog ran hoereri gemak drie lelephooo a foor eeu tsitk üi de Üieariuekaar euMriek ie neet dar het tóa praotiaeh ia ingericht dat b e de Dinoieur in weinige oogeublikken onet ieder iu de fabriek aprekeu kan die Jtg op 3ekar nnpanbltlt ieta te ragen heeft loodaMhans het tydBMieude wrerbreiigui taii boodatSappea vrrwneu ia aa aten nniieeii deulea peraoou meer noodig heeft iblar atreda oioudehng met elkander kau M6 ife eereii wat ia JiUe optiohteu rerkieaelyk ia Ueie lé r JbiMin la rteirerd door de tIetUrlaitdiclu BM tihfocn UmatKktfptj te AoMlerdam eu naar wy sa peiwwnKjk moobieo o ertui en ia uiiatekend werk getaverd De dnidelykheid tan het overgebrachte oaa4 laat aiata i wenaoben orer en de gehede aurialMHk t boogat aanbeveleuaaaardig Hal lt dau ook naar ona intieo geea tw fet of BMtr ia meer aal ieder fabriekant of ander uaa Tan ukeo Jena kantoor en waoahuia uiet ta IkanQcn onmiddel ka Dabi heid liggen r nfe orer4 aaa eUe idea te Terbindeu dour een telephon Ce kaateu ign iietnikkelgk gering ea iu eTenmliglirid ta k t gemak dat meu er ran heeft ea de lijd die Haardoor ui wonaeu wordt a jn die Tap E er weiaig iielMkenia Gaat iDea er toe o er dal meu cioh in ndk gaTal euda lal boTengenoemde Maataebap die op grond Tan 1ie bier gelererd ten hoogaie aaahcTfJeoawaardig i De heer Ji I Leifèbre hreft war aanleiding van e door oaa Tcrmelde proef bdk eeiiige lededeeiiugen Teraltekt dia wy Litr laten algen Wq raqgen echter niet nalaten op te merken dnt 4a inilrok diea aaèn caa die medédeeliagen krögt aria of Bieer oet tgn dat de proef gedaagi ia terwgl wg in ona orig ut A ome oeeniug te kennen garaiv dat y gratangd ia W 4 lg ea daarb fotharden De beer Lefèbre aaoge aeggen dat ui iéu uar de geweuacbte 4elrpkaaiaai e rbiuding tot ataad tw m en bet prograa aa goed Taa atapel Krp mg liebbcii de amice tol het aiude bggewoead en rooeteii erItUrcB dat er wel irfi ie faooreo waa iooab wg ok ia oaa Torig nr tipmetlifeu maar akiihia eeu irer 4 edantpt geluid 1i rWg i men bail mogati er Wakfttlaa tdaaia de heer Lefèbre ona perauonigk ok toealemar dat alle nauwedgen eu nii t alleen lij Ka den IrJephoou Toor h t oor iiudden de mniiek haddeu moelta liooreu ala de p otjf waa gtalaagd Het apgt oaa dat de proif uiel beter ia gciaki maar nu tg niet ia gealaagil behoeft idSt o i a iet ie wordrn ootkeud of bemauield JKt tridt tot nieta Ook b j weteDachappelgke oudenodUagen le waarheid buTeual De ncdedc ingen au den beei Iicfübre laidca ala Tolgt Niatiweaataaude er eeo oor a Huge en Gouda gilgklailend aohriftelgk programma aatgesteld a mocal wageaa eeue te Gonda wat al te oierhaaatiK aemaakta verbiiidiug erne kleine afwijking plaata ebben aa datgene hetwelk het mutikale deel im het niafnimma had moeten oorafgaan en deze kleine afwqkiag heeft niet alleen cene groole Igdrerapilliug leweeggebraeht maar ook ten gtYolge gehad dat loea nca in MA Haften rindr raad vai eumeu op g gclak af hat icrate maiieknommer ten gehoore deed bragen deie nÜToeriog gelgk later Hack had plaata gegVepea onder de navolgende omaUB lïd M M Men had iu Oeu Haag die dradan giAMp op het apparaat telephonic aa dit araa iaar niat terwgl men dimrbg te uda de draden an de telephonic erwijderd ea te op ét km raphic had aaagekoppeld Siadeiflk at een berhaaMel ter ca weder aignaleena per telegtaaC kvaia degewenwlrte lelephoaiache rerbindiug wedcngda tot eland waarop eenaklapa de barmoniaeha klanken aa hét koper qnarlel le Goadaduidel koarbaar wcrdta Na dal ougenblik doch igBiddda waa het iéa aar ia den nacht geworden liep Toof Cauda het prograinmma rrder goed Tan atapd Stiua o kwamen toen de loonaigoaleu aa arccmgdaa goed hoarliaar Ter Da Taifcregatt reaaluieu ign dua lo dal gemeagde maiiek toowel ala aolo a 4p groote afiMaiidea daidelgk hoorbaar tf achoou kUnkend ipa tdaakaBiachen weg a ebraebl kunnen wordK Ê H m talepboaiaobc drhadgeleiding ten atrcni CH TVwiMprd blg e va de lelegraatilraden ja utb Taa da pa en waaraan deic laataie in ènregel 1 awaaia a Tuorkomen want de indiaanverkcB ten diac aUarnadeeligal So tditt met goed gcrolg ten dne gebruik gemaakt kan worden an hal aardnagneliame aardgeltiding In bel JJtfUad lecet men Toorta I e beer liefêbrc had nadat aenige beswaraa waiau uit den weg geniimd de beaehikkiug erktcgan oeer twee griauleerde telegraafdraden lange 4b ÜIb deu Haag Gouda au de Jftd Sjfnapoorweg maataobapog en dit rooral ot b afwiaaeling ge brink ad die draden te kannen maken èa oor telegraphic èu oor tclephoaic Met geluid au blaaa eu andere ioalmmeotrn werd fan en Daar beide geuoegidc atatioaa herhaaldelgk eigqplant en waa ook ie ouderaoheiden wanneer men deu lelepkoon legen bet oor hield Voor deu Haag waa tafater zeer weinig hoorbaar Tan ern enkel muzieknummer dat te Gouda werd uiigooerd aulo cornet i piatoa dooh dit had ziju feden te Gouda miate meu de oUcdige toeatellen nl deu taanatralen opfaager die te a Mage wel aaawezig waa De reeultaten an deze praefaemiug agn olgeua d u hi cr Lefèbre de Tolgendc lo dat de gaautiteit rau de tooumaaaa Tan gemengde uMitiek grooic afataudeu geen merkbaar erliea ondergaat ia dat het gebruik auiken Tan draden Terbonden aan de palen eener algemeeac IguTcrfainding Toor tit prooca zeer ealt af te keuren omdat de toeTloed der indueliéu zeer aterk en nadcclig oor deze ielepheiiie ia 3o dat men Toor deze wijze van werken met auooee gebniik kan maken aa de aardgelcidiug en ééu geiaoleerden draad De oorzaak dat men Zoo weinig aan hei atation te a Hage te faooren kreeg ia olgena den heer L aleohta toe te aebrgTea aan het Outbreken ran eeu tweeden toonairalauopTanger Tc Gouda waren tal ras deakundigea bg de waarneming tegenwoordig In de Bgkapoalapaarbank ia eau 21 lot SU Jdnt j1 meer ingelegd dan terugbetaald ruim ƒ SS 840 0 er de gehcclc aif aad bedraagt dit 81 460 0 er April ea Hei tUilO dus aederl da inToering tnet 1 April meer ingelegd dan tenigbetaald ruim ƒ SOt 030 Door den aiooaitram au Sobevcniugcu naar DeoHiug en omgekeerd ziju iu de maand Juui circa 85000 pcraon en Terf oer Z itenlag ia dooit de politie te S beTem en opgc apoord en gearrc ieerd eea der condaoleura Tan den Haagaobeu Xramwajr die op deu loop waa gegaan i ei de rcoelte Bg ague arresiatie bad hg rerda ern deel Tan het gealbleu geld Tcrteerd Hg ia nnmiddellgk naar het hnia Tan arreal te a Uage OTergebraehi Iu het H M da liuÜi ie a Grareuhage beeft Zondagmiddag de plechtige aaubiecliug pla iia gehad Tan het nationaal huliteblgk aan genrranl il Hegdeu De meeste leijen ran het Hoofdcoiuiléwaren aauaeaig De uQrziUer de heet mr Heemskerk Az oerde het wbord Herinnerende aau het mocicliSjk oogeublik waarin t d Heyden inAljeh den Tcldheerataf ia handen nam weea hger ojp hoe i n oovcrachivkkeuheid zgu heldeuineeden zga aehrander ktggamanaoTerleg aan den oorlog die gaandeweg een TcroTeringakrijg waa geworden a a gelukkige wending wiit te ge n ende mogelgkheid van eea uurgerlgk beatuur ontslaan De geschiedenis der inaoering au dat bestuur ende politieke agde Tan hei krggabclcid lirt da apr looTtel mogelijk rusien Slaauburgcra eu Siaatadieuaren p at hieromtrent de bealnileu an bet Beatniu te eerbiedigen Dea te meer klem legde de heerUeemakerk op het karakter der Tolkamanifealstie een ware natioualc balde aan den held Tan SsmalangAi den TeroTcraar der XII en XXVII Moekima d n edelen raderlander deu achianderen krggabcTptbebber Ilet hoofdoomilé had hem eenkapitaal door bet rgtk bgeengebraoht toegedacht dat uaar apr hoopte tol beTurdcring ran a generaals leveuageluk jnoge atrekken Ben Trieodeurol een albuqi beVat in e n opdracht het blgrende getuigeiiia au de warmale Tereering eu de daarin geachrereu nameu au al de leden der faoofJcommiasie zullen den generaal aterila herinneren wiehet initiatief tot deze manifestatie hebben genomen Van de hoogste waarde ia uorzcker our deu dapperen krijgainan een mtdaille hem iu diieexemplarLii gond zil rr rn brgna aangeboden aan de oorzijdede beeldtenis van v d Hegden ooratelleude eu aan de keen jde het treCnd mufflcut waarin hij na de bestorming Tan de henting van 8amalangan trots zijn voorloopig Terbomlcn wonden zich wetl r in t vunrbegeeit Met tranen in de slem dwkte t d Hegden maar fag wilde im dank niet alteen Toor zich aaoaemen een ruim aandeel aam hg oTcr roor het brare in diaobe U cr dat met oorecl Tolharding endoada Verachting roor de ter ran a Landa Tlag daaigiada attijdt en voor Ncêrlanda rloot die de krijgabewcgiugcn met tooracl UtfariBOcide gecstkraob had gasteand Om Koning dankaidc roor de talrgka blijken van waardeering weUge Z M ham had geachonken zon het huidige oogenl l k Toor hem aen ooTeigetcIgk moibent in zijn IcTan falgvcn Na afloop der plechtigheid fereeaigden de aanwezigen ongereer 0 in getal zich aan eeo dUier Men aohrgft uit Amalerdam Ook in de boofdaiad zat zich de aympathie oor generaal t d Heijden lucht ge cn Men weniclii hem een diner qan te bieden Dohler niet op die wijze zooala zeker het meeat gepaat zou z ju Naar wg crnemen circuleert er een inteekeiilgat op da aooicteit De Groote Club en zal deze aooicteit dua uiet de burger au Amalerdam maai eeu zekere kring den generaal dit bcwga au hnlde aaubiedeu Vdett tgu bierdoor teleurgealeld Meu meende dat een aderlandaobe held door ieder wie tioh daartoe opgewekt geroeide en uiet door eeu groote of kleine club een blgk au ereeriog behoorde te ontTingen Een diner in Volkarlgt tegen een niet te boogen prga zoa lekcr beter agn dit doel beantwoorden Hiertoe moet zelfa plau beataau kebbi dooh men heeft bet opgegeven omdat mrn in znReu kring daaraan geen bg al beeft willen of kttunan aobeukeu De Voonltter der Algemccne Sekenkamer de heer mr ï Vf baron fan 2nylea au NicTclt ia Zondag in de badplaata Neneuabr OTprleden De oTcrledone waa aedert Nürember 18SS lilTan genoemd Slaalicollege De jaarlgkachc rergaderiug Tan moderne preilikanten uit de noerdelgka pru iooiin zal gehandea worden te Leeuwarden in deu Prinaentuia op Vrgdag 8 lull dee ooraiiddaga ten 10 are De heer dr J W Liefiiuok Tan Rauwerd lal bet debat ialeideu OTcr de Traag Vau welke aidd len kan de predikaat tiob betlieuen om het pauperiame iu zgueu kring Ie beetrijden i Ue htji dr J Tak den Bergk Jr au Veeadam zal de samenapn kingen openen o er de raag MtiHeo wg gehoor geren aau de waaraobewiugen au nroC Ljinau ProlaittHttndag 1880 BD en onaCuriateudom ata bet bumaniameP De 104 alg Tei aïering en hel ooagrea der Nederlandache Muataobappg ter beTorderiug rau N jTcrhcid luUeu gehuudeu wnrdeu fan 12 14 Juli e k Ie Haarlem iu de bareuzaal der aouiiteit dt r Vcreeuiging Tot de onderwerpen ter bcapreking babooren o a jiet begiuael ruu beoordediug eu bekroning bg ieu toooMelliiigeu en de beste wijze om lot eerlijke bekrouiugeu le geaakeu De herren S A T Uelpral W F A Beijeriuok eu C I g i riiick heblicu daarover ecu rapport opgealeld Voutta de Traag ol da afsohiilfiiig der wet op de ooiruoien ruiw de Nederlandsohe ngrerbeid oor of naileelig ia geweeat alamede rouratellen betreffende het opnohlen rau kook scholiu bier te landa eu lot deeluamjug iu de kosten ran ailiniiiitttaiie run eeu peiisioeufouds our werklieden Ook zal beslist worden o er het al of niet bekrouru au twee aulwourdcu up prijsrragea Na afloop der eerste zitiiug op Dicadag t Juli zullen de afgoaardigrien eeo gezantCniyk bezoek aau het Museum an Kunsingrerheid brengaak Wueuadug 13 Juli IS geheel gewgd aau het Congres waar alle leden toegang hebben aa hun stem kunnen uitbrengen Iu de afd Undbouw zulleu worden behandeld de loestand raif deu laadbonw n de duin beplauiiug in de omsirekeu ran Haarlem het nemen r n proerea met uiewwa eardappelaoortan de behaudaling van het hout in onze planlaoencn en langa de openbare wegru In de 2 afd de Ncderlandache aleenbakkug iu ouuouireutie met de buitenlaudaohr de boekbiuderij de fabricatie rau koloniale grond atoifen informatiebureauz en proefslatioua bepaling rau de handelawaarde ran atoomwerkluigen alooU kelela met geueratorgaaaen en aystemen van beweegkracht roor tramwegen In de drrde aid de ai Bchiilfiug an alle rechten tusacheii Nederlaud en Ned ludié de instelling an een ijk op de boterralcn gemeeusohappelgke erwarming an gebouwen de achleruitgaug van kuualtin bg uiiza hunilwerkiliedeu de larata d onzer bedelaarikulouiën eu audere hoogst belaiigrgke onderwerpeu Het programma der feeatelgkhedcn beaat o a eeu waterfeeat op het Spoarne op Woenadsg 13 Juli een gezamenlijken biaallgd op Donderdag 14l Juli le Zand voort eu eeu rgloer doe r Haarlem a omalrekêu Tolgent nader liekend te maken programma De l itge er9 mautschappg y £lsrv er beeff Vrgdag te Amsterdam baar eerate jaarlgksoha alg Itcrg ge houdea K l é bleek dat deze Maafsebaj g iu bloeiiBdaa ft fM t ea ovar bet 1 baakjaar B Vt pC Imtal lal uitdcelen Tpt ooainiieaaris werd beaoeod i A da aya ran lieu o erled B keer Ö EoUF da Utt H Q tante te a Hagé I Te Arnhem Qu inbrakea lUt diefstal wedar oaii de orde SU iim iag Giaiefea nacht is 4aar ws4eT door middel ran inbraak eenig klein zilrarvexk cutrrermd Ia den aaoht ran den SSatca op den 29alea Juni l l zijn eenige peraan n de K K kerk te Budel binueugedroageu eu pleegden daar eea brutalen diefHal H t Mariabeeld werd au al zgne eraicrseleu op ééu oorring na oatdaau de reraebillende oSerbuaaeu opeugebrokcn eu geledig I ea drie reliqaiën medegenomen Teneinde hnn eruleliiigswerk beter te kuiiueu oorttetlen oulsiakeu zij de kaaracu op het altaar waarna zij dit laatate decrlgk rerraiukten eu beaohadigdeu De zaak ia in handen der Justitie geslelil die de nog onbekende dieren tracht op te aporen Verschillende Frauwhe dagbladen beralten renige dagen geleden eeu telegram au een geareMsdige uilbarsliiig rau deu Vesuvius sirooineu glueieude U s werden door deu krater uitgewurpcu bet obseivaiorium was reruieilgd Puriici bedreigd iu Napels hecrschie een algeiueeue paui k Deu Tolfeadeu morgen deelde Baw ji tnlKhap mede dal de d£péobe door haar verzonuen was oai lot de zekrrhrid te geraken dal hare brrichtrn door eea ander ageulacbap hoe weet ie nog niet ondacaehept werden De fiat ia ralkomen geaUagd Uil Piïrnwelt wordt gemeld dat de omliigende geineenlen door een Ilea rerwoealendcu hagelalag zgu brsosbt De oogsi die dank S j den regeii der laatale dagru Teel beloofde ia volkomen veruielig i Kr ricleu kagelstet n n Ier groulle Tan eeu kippcuei ea ter zwaarte van lUO gram Voor de Uuübouwrra zgu de verliezen vooral mei het oog up dr ougunatige jaren die ruurafgiugeu aohirr onheraielbuar De aehade gemiddeld op 800 frauoa rrekenil strekt zich nit orer ecu oppervlakte ran tilel niuder dan 8000 hectaren en dat ferliea werd iu minder dan 16 ninuten lijda toegebracht Op klaarliehleudag en wel dea raiddaga om éia aar ia op drn B lalevard Sebaatopol op de hoogte vau de Kue GréuJIa te Parga een oagehoord brutale aanranding gepleegd Een werkman rnaltr op eeu bank aldaar uil van zijn morgeiiarbeiil toeu h j door een peraoou aangaaprokea werd mrt de vraag of hg met in het bëiit waa van wat tabak om een cigareUc te rollen Da vrager wachtte het antwoord niet f maar trpk na anel eea Uik in het rund geworpeu te hebben eeu dolkmea ca bruoht er den man die uug half iu een dommeling verkeerde drie geweldige ateken mede in den rug toe waarna h hem iu een oogwenk Tan zgu horloge eu bcara beroufd bad Toen ds politie op het gekerm van den jagelukkige ter plaatse versebeen wiia de misdadiger reeda verd wcuen Op laat van den koofileiimmiaaaria werd onmiddeUgk en drgfjaoht in bet beruchte quartier dea Hallea georganlaecrd waarbij men op goed geluk af een aantal vagebonden arreateerde die daarop een acberp Terkoor ondergingen Het waa op da aaawgziagca door daaen praktiaoken maatregel verkregen dat de moordenaar eeu 18 jarig jongeling ran uiteral leobte reputatie in de waadaliug de Adoaia genoemd op zgu kamertje ia dis Koe da TroiaCourounaa tf rier uren iu dea morgen gearreateerd werd Toen de politie het rerlrck binnendrong Ug hel realbelorend jungmeuaeh geheel gekleed te bed terwgl het dolkmea waarmede de miadaad gepleegd waa mal bloed bevlekt op ern tafel in de nabgheid gevonden werd Het alachtoSsr verkeert tengerolge der bekomen rerwoudiugen iu een hopeloozea toeatand In Frankrijk ca in Engeland heeft men ia den lautateii tgd beproefd roor boorden manchetten enz ia plaata ran liuuen of papier goroelaatiek te gebruikeu Men ia er in geslaagd die kleedingaiukken zuo üjii le rerraardigeu dat meu op het oog geen ouder clieid ziet met sterk gesteven Imueu Het groole vourdi rl büveu napier ie dat meu na het eerate gebruik hi t gueddiet behoeft af te dankm maar het door het even liict eeu uat sp Waje af U waaachrn binnen een paar minuten Weer even achoou heeft alsof hel nieaw waa De ondrrvindiug z il mAeten leereu of dit gomelastiek linnrngoed dea zomers aangenaam iu hrt dragen is Geduretide tden wiuter voldoet hei naar men zegt in elk geral uitwekend Te Pat betaalt men vaar manoheiteu 2 30 fr per stuk en voor een halsboerii 1 S0 ft Het ia de vraag of dergelyke kleedingslukken uie achadelgk voor de gezondheid g ii frisch zgu zg sakar lüat allhaua raar ban die aan een regelmatige Tsrwiaasling ran katoenen ca luuea Üeediagatukkea gewend agn BalteBludseh Overztoht Zaterdag ia te Waahiagtoa aaft moardaanalag gepleegd w den preaideal welke gcbenruuia in de Varcenigde Staten de grootste outroeriag heeft teweeg gebracht en waarraa de tgdiug in geheel Haropa ja wij kuuuea reilig zi ga iu de gcheele beachaafde wereld mei afschuw ia rernomeu Vooraemeua zgnde per trein zich naar zgne ecbtgenoale te begeren die niet rer ran Washington da zeebaden gebruikt ia de heer Garfield aan het atation met een rerolrer hevig gewond D kogel ia iu bet licbaau doorgedrongen luaschen de 10c eu 1 le rib ea zit nog in den onderbuik Tut daa er hebben de geuccaheerru bel nog uiet raadzaam geacht deu kogel le verwgileren Me dader is een teleargesteld sollicitant voor cene upinbire b trekkiug Hg heet Guitcau ia uit Illinois geboortig eu schgut geheel uit pariiculiere wraakueiuing de d uiil le hebben bedreveu Volgens de laaisie beriuliien zgu de woadeu vau deu heer jarfield wel ernstig eu geraarlgk maar beataat er alle hoop ilat zijn kraohiig geaiel aau dea aohok zul kuuueu wcersuud biedeu eu hg langzaam zal kunnen berilclltn A le b richten apreken ran groole ontatcllenia te WaahiiigtuU te New York waar eeu volalageu p luiek op de beurs hcerscbte en overiil lu Amerika foeu men deu moordeuaar wegvoerde had de politie de handen ol om bero legrn het gepeupel te beachermeH Meu wilde de lyuciiiret op hem toepassen Te P irgs is de opaubars meeaiog nog zeer gespanuen door het debat van Douderdag Er ia miadaan in Algiera maar i qta Itjntt Moet de heer Albert Grórjr afiredea ala gouveriiear der kolonie of de hetr Farrc ala minuter van oorlog Wy vermoeden dat meu do zojik blauw bUuw zal laten d oottranten aehrgven er nog eea dag of wat over maar men wil vuor deo korten tgd der zitting geenc oriaia meer ui lukkeu Wie zon na l gca de rerkieziugeu nog eeu miaiater willen rerrangen P Het Engelaehe Lagerhuis heeft art b raa bel wetaontwerp tot wgzigiiig der bepalingen op het grondbezit lu Ierland met 238 tegen 162 Hemmen ca art zonder hoofdelijk atewuuag aongenomea Hiermede ia de baraadslagiug orer het eerate dcd der roordracbt afgeloopeu De disousaie orer art 7 heeft daarop ecu aanvang genomea Dit artikel ia eea der voornaamate ol zal lüthana het meeat lot debat aauleiding geven het atelt voor om den pachter het recht toe te keuuen zich lol bet in ie atellen hof te Wenden met het verzoek nm te bepalen wal roor hem biligke paebf ia E uige dagen geleden rerklaarde Uc Premier dal hij voornrmeus was om toe le peren aau het verlaugeu vau hen die hetzelfde recbi Ook luiu den landheer wilden geschoukrn zieu Uil Werd dan ook in de laatste zilliug van bet Huis iu het wetsontwerp opgenomen Ofdohoo nog met gren zekerheid te bepalen is waniierr hel Lagerhuis met de behandeling der lersohe laiuUiUl gereed zal zqn aielleq de Ëugelschs bbideu reeds Ivl tijdstip vast waarop de leden van het Parlement huiswaarts knuueu kceren De meeste gelooreu dat de zitting raa dit jaar oinslreeks de helft ran Augustus zal kunnen gesluUiu wonleu De heer Gladstone merni j clgk wg dezer uagen mededecideu dat mtu reeds in do eciste wuik dier maand gereed tal kuuueu zgu doch wanneer meu de tegenwoordige wgsc rau behandeling iu aiuimcrkiiig ueemt zou rer het be in raa September als het Waarsobqnigke igdstip vau de sluiting der zitting kunnen aangenomen worden trnzg nog andere bullengewone ma tr c clea tot betpoedigiug behalre dé ree roorgaatdde ganoman worden Het algcnleeu comité der liberale fercenigiaf ia Engeland heeft ininsaohea een belaagrgk stak aitgeraardigd Daarin wordt de aaadaokt der liberale rercenigiogen geteeiigd op de moeilgkkeden waarmede de legeeriug te kampaa ha ft rooral wat bare lerscbe politiek betreft en aset nadruk betoogd raq hoereel gewicht het iu den tcgenwoordigeu hoogat ematigen laud der openbare aaugclegeubeden ia om het Kabinet le ateuacu In dr Belgische Kamer werd de Begeeriug geiuterpelleci over de slemquaeslie Heden zal daarover groot debat plaats hcbbra In 9iug opeabaart zich de rassenksat lassohea Daiiseheta ea Caeeken in de laalsie dagen door grove feileiykbadeB Dc regeerini wil de iiandjea mei kraeht onderdrakken Het bealijit wsarbg de beperkte staat ren beleg op de stad t ip ig ran toepassing wordt rerklaard heeft eeoe eerste loepaaaing geroadan Aaa de leiders der aoeigal deineeraiisahe partg i huren Babcl Liebkueoht en Haaenelcrcr tooacde aso zeatieu aa dere leden dier partg ia hst rerUijf ia dja at4tf ontzegd £ r is aadar nieaws omtnat de fcrkie nge in Balpr e Vaa de 848 afigeraardigden aga artOtgakoaen op aakele aitaonderiagaa aa raerMaadan M de poliliêk faa foiat Alcxaadar Da ootieMoadaal fan de M f Aaass awaDt ta wataa dat il daaïdcie diatrician waarraa da uitslag aog niet Hkry ia graotendeela tcgeaatandan ran daa priaa dletatar zgu gekazen maar deze keuze eenroadig roorkwaiageriug ia aaagsnonen met uilaeht ring raa aiaawa verkiezingen tegen aanataanden Zondag t Zou Pniaiach zgu maar wie ran wal geatoken ia ala ratal Alexaader moet niet op eea enkde daad raa viÜekenr zien ala hg de aohacheraara uit dea Balgaar acbea tempel wil jagen Ia Oenemarken achgut geeae orerccnatemming taaachen het miuiaterie eu dc Tweede Kamer tot alaadte kunnen komen De Kamer toom zich craarqandig ala rroeger ten opziekte ran de atoatahcgrootiaf welke het nilgaugapuni der bolaiug waa en weigertom het gewone badget goed le Iwaren zoadat demiaiater ran Snancieu zich genoodzaakt heeft gaakaom ran de Eerate Kamer de mocfatigiag te rragaatot roorloopige loepaaaing ran de b raoUog orer het afgeloopeu dienstjaar In dan loop ran het debal drzer dagen in de Tweede Kamer geraard gal da Taorzitler van den miniaterraad te reralaan dal ao de Kamer bleef weigeren hem moditiging tot fc g der belaalingea te geven hjj opaieuw tot cene oaÜ binding zou orcrgaan Zulk een maatregel aoa nogal kraa zijn Het kabinet behoorde te borgpen datera ooufliet raa dezen aard aiet door dc outbiadiug eener Kamer wordt bealeeht maar door da aflrediag der ministers die niet langer hel gevoelen der Kamer rertegenweordigca De Effectenlseiirs XLIU Amsterdam 4 Juli ItSl Voor de meeste soorten was da bensa ia da afgeloopeu week raat geaicmd doeh de oaual waa al weder geriag Éiaaen waren williger na het bericht dat op het budget ran oorlog faelangrjk zon worden bezuinigd Amerik ap waren flauwer zoowel wegens dr lagere nateeriug te New York ala wegene groot aaabod op onze markt De hoogere atand der prolon gatierente die in weerwil der Jnli eonpona Zataldag t K s i oefendn op dien fcrkoop raraoedalük iarloed ait BiNKiKUKuscBx wiAtDiN SUoUfmitn D 2Vi ea 3 s sloten i hooger de beida 4 a aa a noeg ala de rorige werk jfrtmUletniHgm aloteu bgna onreraaderd mat nilÜudering der Aroat loteu raa lOb en de Rolt die t mooleerden Sfoorwegleeningt Er is een gednahte reaetia i centraalwaarden Dc zonderlinge middelen die gebezigd zga om op den stand dezer fondsen inrlqad uit te oefenen sooals nu aeas opgeschroefdr daa weer gemoedelgke naar altoos naamlooze adrof tentiën hebben een aaawkeiiriger onderzoek amt hunne waarden doea instellen Mea legt dat de staat reeds in 1686 het recht raa naasting dezer Ign heeft iudien dit zoo is zouden zg Se den ataad der aandeelen nog te hoog achten het niet aoo rerkeerd inzien Dit soort sloot 46 das sedert Maandag alweer een ochtcruiigang ran ciroa 8 Neemt men daarbg in aanmerking dat ig oaa jaar geleden 24 noteerden dan rolt owe op den tegenwooidigen atand niet te rekenen Osatamp oU aioten l s booger Aaad HolL ait do BgaaD reap l s en I e f U t laatate farlies gaijt ook roor 2e Hyp Boxtal Van r i y sloot de OooiaAe waar 12V hoofer Orerigees weiaig rariatie ia deae soartan ItiabrmU nmtriia Ook hier was t rg stil Afr Kr ksram 7 s op rooMs waiaa h aafstaaDd Ned Baak I do Handclmg tgd ca Solt Hf Stoomt Jara 2 hooger Amot Hr 2 a lager JetotisucBt wjk ktDW flJ m lrf iiiAm Ooataa rgkcra en Hongaren ia rasta atamoing aoataaiga Vt X i Va Haag goodl IVa OudA Susaen rerbetcrden 2 s de orcrige aoortea ruim lVs Ooatcrl Ooit Spanje bleef aog ia rijzende beweging de beide 1 pCt aiotan 1 pOt hooger Turken Vi lofcr Egypte 1 pCt gagir fnmuletninfm waren algemeen gaaooht Tknaslotea alweer iVi hooger rg ataaa thana bafea pari Beide Saaaea eu Madridl a a beogar Waaier IB do 2 Hoagaren 1 pGt hooger Sfttrmgleamgm In deie soorten kwam mede eenige wrbatariag Sassiacke aponn warea rast g sleiad i Ihdtiscbe en Z W sp 1 pÓt beier X ak aaad Tkaiss en Ut öoatear Spw I Vif Em 2 pCt hooger AiilBiKaiNscai wiianiii Stmilt oitdMi$AVn N Amerik alaatsfoattsen ging dc leening iVa