Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1881

Vrljdas 8 M N 2632 1881 éo 77 V i aehtemit Florida I a lager Mexi ite wndea Iwt a eer gedrereu doch sloten met een arans Tan i Columbia Pera en VenetoeU rtltn Vs l g tonctfltemmfe Byna lf ein eu lager Het niiaal tttUmê Gaiiida SÜiulb 5 en Mlob eentr 5 0t detk an d iMCMe oonea ia hfef Tcrliet waar 1 è 2 1 iiiter ag waeetfterdetifteipoilng irti itligrr IndÊitineil tctmrdm Zoowel Maiwell s als ColorMls a warca flauw geatenitl VtiaoKakn v liTt Nog ateeda kau 4 pCt bedoBgou worde T t Si Ook bedea waa de etemraing vast Ue fnoeidaaMlag op den fresideat der Vereen Staten had § ain iufllKd Ouae staAtafoudaen sloten leta lager Aand centra 4 geat obl l K Aff H Han tel ooutaot i do lijd s hooger Qoit Ur t latter Gaoisohe tram 168 lar Ëoropeeaohe foodseii weinig variatie Oostenrykars g Oude Kuaaeu lager Overige Buaaen ook de sporen prijsboudend Spanje dito Mexioaoea verloren hun avaui weer Florida s b ager Overigen ook hier geen verandering Anerik iporen meeresdeeia s a 1 pCt lager Froloagalïe renta onveranderd £ r is geen verandering van bednidenis in den toestand vfu den President Na half ééa heeft hy dezen uacbt gedurende eeaige Lone oogeublikkeo geslapen In den loop van den nacht klaagde hg eeuige keereu over pijnen in den voet De heer Blaine heeft een eeuigssiua ongunstige dépêche uaar Lowell geionllea Brussel i Juli Heden avond heeft er eeue volksdemonstraiie ten gunste eener uitbreiding van bet stemrecht plaats gehad Een stoet van eenige duizenden personen ging langs de voornaamste straten eii defileerde voor dé ministèren alwaar de eisch om uitbreiding van het stemrecht kenbaar werd gemankt Daarop volgde van dentelfdeii stoet eeue ovatie voor de woning van den progresaisliscbén afgevaardigde Juflson die aan de beweging den eersten stool heeft gegeven GOUDSCHE COURAWT Nienws eo Advertentieblad voor Gouda en ömstreiieD Burgerlijke Stand GKBORKN j JdIi enrdui Tknidom ouders O J Heetmau UD C W Ëleoa Tlieodora PetroDella oadera V G vaa tlo Pavoordt ea T J Ooowaa 3 Adnana ouden C vao der VVeijdea ea A C Cathel OVEKIEDEN 1 Juli T Kul U d 3 J Begpier 73 i K Z M van Ai 2 m 4 A Blerhorat wed A Kaplijn 6S j ADVERTENTIËM Bij vonnis van de Arrondissements Begtbank te Rotterdam dd 27 JÜNIlSSl ialiettosschen LUCIA ADBIANA VOGTS en CÜBNELIS MEENBRBBBUKEB beiden wonende te Eot terdam bestaande faawel k verklaard Ontbonden door Echtscheiding Mr TAN BEESEMA Proc Afloop van Openbare Verkoopingen Tau Onroerende Goederen VEILING 4 JULI Widkelhuis Veerslal B 38 ƒ 6000 k A Bauduin Maaslrioht Idea liendewig D 10 ƒ 3400 k F C Bik GEVONDEN eu aan het Bureau van Politie e lepoucerd üeu gouden Siguet eeu medaille vaa de Uijlige famdie utct lint eeu rooda kiudeijurki lïWWWIstiETTWa De Burgemeeater van Oouda brengt ter algemeeiM ieuHai dat ter Secretarie der g neeute ter inzage ligt eeue outvangeo circulaire vau hei Ministerie van Marine betretfcnde de aanwerving van Jeagdig Seba volk i y s lauds vloot waarbg worden pgegeveu ik aorwaardea atu bet iu dienat treden vverbwiden Oawdi den i Juli 138 L De Burgemeeater voomoend Van BEEGEN IJZENDOOKN RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL te OOUDA Het openbaar examen na afloop van den cursus 1880 81 wordt gehouden 11 12 en J3 JBLI e k des morgens van 8 12 en des namiddags van 1 8Vj uren doch den IS o tot 4 uren daar liet examen in de Gymnastiek op dien Woensdag plaats heett s nam van 3 4 in het Stedelijk ioeaal De inachrij ng van nieuwe leerlingen ook vrouivelijUe heeft plaats op ZATEEDAG 9 JÜLI e k des namiddags van 2 4 urea in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een voorlooplff ondef voek der adspiranteu bestaat voor de jongens op DÓNDEBDAG 14 JULI voor de meisjes op VEIJDAÖ 15 JULI telkens te 9 uren in den voormiddag De Directeur Gouda 4 Juli 1881 Dr W JULIUS Openbare Verkooping op MAANDAG den 18 Jul J 1881 des voormiddAgs ten Elf ure in het EofiSjhois cde Habuonie aan de Markt te Gouda van een goed onderhouden KE NMISGBV1NÖ Bl KGEMEEBTEllen VVKTHCJU DEES van Gouda brengen ter keuuis van de ingezeteueu dat ran den Heer Inspecteur vau het ieueeekuuüig Staat£toezicht in Zuid Holland de mededeeliug is onlvaugeu dat anbngi is gebleken dat ouder eeue party uil Amerika Tngcroenle hammen verscheideue waren die trioh eii beirattea S hel W voorsiep is au ia verschillende landen At iovoer van Amerikuauscb vkesch is verboden ilat de iuvoer iu Nederland die lu de eerste 6 maaudeo Januari tot llei alleen in Botterdam meer dan drie en een half inilliuen kilogrammen bednw nog sal toenemen dat het gevaar vaa door het fi ruik van vleesph dat vau buiieiilands is ingevoerd triohinen te krygeu uiet deukbeèldig is o dat een ieder wordt aangemaand om by het l braik va i varkensvleeach vooral te zorgen dat bet xóó eu LÓó lang gekookt of gebraden worde dal de kookhitte tot het binnenste van het vleesch daordiiugt waardoor de triohinen wanneer het die mocht iKvatteu gedood worden eu het gevaar weg GOUDA den 6 Juli 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BBKGEN IJZENDOOEN De Sècretitns BBO0WEK TUIN en ERF waarin sedert vele jaren het bedrgi van KOFFIEHUIS FIEHUISen SOCIETEITHOUDER ia en steeds nog wordt uitgeoefeui staande en gelegen aan de Westhaven te Gouda wjjfc B Ko 159 kadaster Sectie D No 580 ter grootte van 2 A 56 C strekkende vóór van de straat wesfop tot achter aan het water der Peperstraat belend aan de eena zijde e heer J in Bos en Cons en aan de andere de Mej de Wed de MooiJ Te aanvaarden 1 September 1881 Betaaldag der Kooppenningen 4 Aug 1881 Nadere Inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris P M MONTIJN te Gouda KO£POKmEI Tl G BUROBMEBBTEB en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeeue kennis dat geregeld eiken Dinsdag en Vrijdag ten 8 j uur in het Gaatbiis gelegenheid tal bestaan om zich ho teloo tt doen inenten en heriuenteu GOtn A den 5 Juli 18S1 fllMremeesier rn Wethouders voornoemd TAN BERGEN IJZENDOOBN Lt Seentan BKOÜWEE Laatste Berichten Wmhington 4 Jnli Kwartier over acht ure weid heden morgen een bulletin iiil geven a iu ande dea toestand vu Gufl M H t luidt UIT DE Bierbrouwerij en AzijnmakeriJ DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak eii rijkdom aan extract d i voedende bestnnddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgeus scheikandige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrggbaar is wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen A T W in concurrentie met EngelschefabriéAMm katen tegen veel lageren prjjs PBINSESSJE en BB VIM BIMItEN van onderscheidene qnaliteiten BOMDEAVX AZIJN KBtriDJSNAZIJN DBAGON AZIJNen WIJNAZIJN in onderscheidene pr zen Adressen van soliede Bottelaars zijn op aanvrage te bekomen VAN VOLLEiVHOVEN a Amsterdam 1 @ @ g uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bji G OVEREIJNDER J Markt 148 Gouda TE HUUR voor menscfaen zonder Kindereu een Meine nette Woning met Plaatsje op een der beste standen te Gouda en tegen billijke voorwaarden Te bevragen met franco brieven onder letter A aan het baieaa van de Gouwenaar 37e ALGEMEENE VERGADERING der GBLÜEBSCHE MAdTSCUAPPIJ vnn LANDBOUW te Culemhurg LOTEN a f l voor de verloting aldaar zijn te bekomen hu den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mmi MU of de besohrjjving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de gesphiedenis der St Janskerk der Glazen der CBrtonteekeningen enz waarbg ia toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschildera de Gebroederi Dirk n VVouicr Crabetli DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs O Ce ntén Snelpersdruk van A Bciskuan te Gouda mmetÊmm Ho hebben I ankrUk en Dnitgchland dch de lessen van d n oorlof van 1870 1871 ten natte iremaaktf II Dank zg dar nienwe lageling is Frankrgk in staat bg een oorlog in eerste linie op de been te brengen 1 Negen klassen van mannen die 4 jaargediend hebben of nog dienen te zamen naaftrek van het verioojx ± 775 000 man 2e Negen klassen van mannen die zes maanden of een jaar gediend hebben na aftrdk als boven ± 375 000 man Samen 1 150 000 man Daarbg voegende het vaste kader Af rikaansche soldalen gendarmen garde répnblicaine enz dan komt men tot een totaal van 1 250 000 man die allen gediend hebben of nog dienen in het actieve leger Hierbg sgn dan nog baiten rekening gelaten de negen klassen in vredMt d vrggesMden ± 300 000 man Behalve daien heett het leger dan nog achter zich het territoriale leger dat ± 450 000 man sterk zal zpn en na 188i4 nitslnitend nit gewezen soldaten zal bestaan Op militair gebied geldt echter niet tdie Mengt thut u bovengenoemde massa s zelfs goed bewapené en goed geoefend beteekenen tegenwoordig weinig als men deze bg dreigend oorlogsgevaar niet tgdig kan mobiUseeren en aan de Mdnigde gr a coneentreeren Ook in dit opsioht waien de Franschen in 1870 ten achter bg de Duitschers ofschoon het Fransche spoorwegnet voor troepen concentratie in ElzasLotharingen gunstiger was dan het Dnitsche voor eene concentratie in die richting ook in dit opaieht eehter hebben zg zich de narde lessen van 1870 ten nntte gemaakt Met het ook op de recrnteerin is Frankrgk verdeeld in 18 irigiont AlgenS vormt een W Y ieder dier régioni moet in eerste linie n legerkorps formeeren plas strgdkrachten in tweede linie Zoo n legerkorps bestaat nit 25 000 man infanterie 8 regimenten 3 bataljons van 1000 man ieder verder een bataljon jagers te voet eene brigade 2 regimenten veldartillerie eene brigade 2 regimenten cavallerie I bataljon genie troepen en verder nit noncombattanten intendance treintoldaten enz Dit geeft voor één legerkorps een totaal van 30 000 combattanten met 102 veldstokken Tegeigk met de 18 legerkorpsen wordt het W Alpien geformeerd en verder de zes zeHataodi cavallerie divisiën ieder bestaande uit 6 renmenten cavallerie en 3 rgdende battergen kort na het uitbreken van den oorlojz kan Frankrgk alzoo een leger in het vela brengen van 600 000 combattanten met 2 046 veldstokken Wg ze en kort immers de indeeling van het Buk in tréaiont maakt dat het leger snel gemobiliseerd kan worden Alle verlofgangers zqn ingedeeld bg het legerkorps van het region waarin hnn woonplaats hgt dit principe is zelfs bg de infanterie nitgebreid tot het regiment Het legerkorpsheeft algemeeue iedere onderafdeeling hare bizondere magazgnen van kleeding wapeningenz Dit alles maakt dat de manschappen bg mobilisatie slechts kleine afstanden hebben afte l gen om hun korps te rejoigneeren en dadelgk na aankomst daarbü tot den oorlog nitgeinst kunnen worden verder weet ieder légerkorps hoeveel paarden muildieren en voertugen het kan en moet trekken nit zgnr on terwjl de rel wisitie orders nu reeds gearnkt liggen ook de korps trein kan das onmiddelgk mede uitrakken m De voorzorg is zóó ver gedreven dat jedere gemeente gedrukte oproepingsbiljetten in voorraad heeft zoodat slechts een regeerings telegram en het invnllen van één n datnmnoodig zgn om de réaervittet in beweging te stellen Door de vermeerdering van bet aantal spoorwegen en het geven vau dubbel spoor aan reeds bestaande spoorwegen is eene snelle mobilisatie zeer in de band gewerkt Uit het bovengezegde blgkt dat het stelsel van gewestelgke indeeling in Frankrgk wèl gevolgd is voor de reserve daarentegen is bet niet gevolgd voor het actieve leger zooals dit in Pruisen het geval is wel ziet men ook in eerstgenoemd land in dat zulk eene indeeling voordeelen heeft bg mobilisatie komen de verlofgangers bg eene kompagnie batterg of escadron waarbg zg bekend zgn terwgl verder iedereen ook in vredestgd tosachen zgn dorpen stadganooten dient doch men zag er tegen op om een legerkorps te vormen dat h v nitslnitend nit rargzenaars zon bestaan Pargs behoort dan ook tot vier verschillende legerkorpsen hoofdkwartier Amiens Ronaan Ie Mans en Orleans Het bovengenoemde legermacht heeft Frankrgk al zgn gewichten nog niet in de schaal gelegd Immers als eene eerste versterking dier macht komen nog de infanterie de marine de 4 bataljons van ieder der 144 regimenten linieinfanterie ieder regiment bestaat n 1 nit 4 bataljons en een depot met de legerkorpsen zgn er van ieder regiment slechts 3 bata ons nitgemkt de 12 niet ingedeelde jagerbataljons er zgn er in t geheel 30 verder per legerkorps 8 battergen artillerie en s escadron cavallene eindelgk nog de escadrons van de 36 regimenten cavallerie die tot de zelfstandige caval lerie divisieën behooren Behalve het 20e ma rine korps kan Frankrgk dus nog formeeren zes legerkorpsen uit dezelfde elementen bestaande ah de 19 eerste te zamen is deze eerste reserve sterk 200 000 combattanten met 714 stukken Dan nog is het laatste woord niet gezegd want behuve de 144 batalions die nog te vormen zgn door de verdnbbeling der depdtcompagnieën heeft Frankrgk zgn territoriaal leger Ieder trégion levert na zgn eigen legerkorps en contingenten voor het 20e 26 legerkorps geformeerd te hebben een territoriaal legerkorps op overeenkomstige wgze ingericht als het actieve zoo heeft het in vredes dzgn magazgnen Het territoriale korps staat in vredestgd onder het toezicht van opper en hoofdofficieren van het overeenstemnleDde actieve korps zoo leiden de kolonels der linie regimenten de oefeningen van de overeenstemmende territoriale regimenten Bedenkt men daarbg dat het territoriale leger na 1884 uitsluitend uit oud soldaten bestoan zal en dat de officieren allen in principe t zg ex officieren t zg ei onderofficieren van het actieve leger zgn dan zal men wel inzien dat het territoriale leger heel wat anders is dan de bende die men bg ons schutterg enplattelaudsschutterg noemt De totale sterkte van een territoriaal legercorps zal ± 27 000 bedragen zoodat het geheele territoriale leger allicht eene macht van 450 000 man zal vormen De territorialen hebben in last om bg mobilisatie niet van de spoor maar an de andere t zg land of waterwegen g ik te maken daar in de eerste plaats het actieve legerkorps gemobiliseerd moet worden Ook de bewapening is na 1870 veranderd het vrg goede Chassepot geweer is veranderd in het betere dras geweer fnsil modèle 1874 terwgl de Fransche veld artillerie in t bezit is van een vnurmond die met de beste kan wedflveren Is zoodoende de eigen vnnr uitwerking verhoogd door talrgk aardewerkera gereedschap gedeeltelijk door de manschappen gedragen gedeeltelgk op muildieren en in voertuigen geladen vindt een Fransch legerkorps gelegenheid zich gedeeltelgk aan svgandsvuur te onttrekken Aan de oefeningen wordt de hand gebonden de parsde cnltnnr heeft grootendeels plaate gemaakt voor oote herfst manoenvres die om de 2 jaar bg ieder korps t zg korpsgewgze d n wel divisies of brigades gewgze gebonden worden en waaraan de rétermntes deel nemen De omstandigheid dat een gedetacheerd bataljon in Frankrgk eene zeldzaamheid is maakt ook dat de troepen buiten de manoenyres in hnune garnizoenen flink geoefend kunnenworden y Zelfs aan zaken waaroijjf net Nederlandsche Krggsbestnur zich niet schgnt te bekommeren als daar zgn electrische verlichting luchtballons postduiven optische telegraphie op groote afstanden die toch met name gedurende het beleg van Pargs zulke gelachtige dienstep bewezen hebben wordt zorg besteed Zoo is Frankrgk na 1870 op militair gebied een renzenstap vooroitgegaan Het gehalte der officieren is beter protectie is piet langer het eenige middel om promotie te maken het leger vormt geen afzonderlgke kaste doch is een vraar volksleger geworden eene betere organisatie en eene betere voorbereiding in vredestgd maken dat er snel een gedacht leger aan de grenzen kan staan de reserve legers bestaan niet als in 1870 enkel op papier maar in werkelgkbeid Duiteche officieren die voor het eerst in 1S78 de Fransche manoeuvres hebben bggewoond roemen vooral de Fransche infanterie en bekennen dat de cavalerie en artillerie sedert 1870 flinke vorderingen gemaakt hebben Ook de kwantiteit is sedert den laateten oorlog kolossaal vooroitgegaan om slechte enkele cgfers te noemen het aantal linie infan terieregimenten is van 127 op 144 gebracht dat der dragonder regimenten van 21 op 26 dat der chasseurs regimenten van 15 op 20 de regimenten huzaren werden met 2 de regimenten artillerie met 7 vermeerderd enz Men moet echter niet meenen dat alles op militair gebied in Frankrgk couleur de rose is de binnenlandsche politiek die te lang de reeds ingevoerde verbeteringen heeft tegengehouden houdt nu nog verbeteringen tegen Frankrgk steekt Nederland naar de kroon in zake het verslgten van ministers van oorlog terwgl bg die herhaalde wisselingen de politiek den doorslag geeft zoo hebben de radicalen het den vorigen minister Gresley het dnsdanig lastig gemaakt dat deze plaats moest maken vooreen vriend van Gambette generaal Farre hiermede heeft de partgschap voor goed plaats genomen in het leger Zg die met republikeinsche gevoelens te koop loopen worden geprotegeerd terwgl het voor achteruitetelling voldoende Ji eenen naam te dragen die aan den Faobon st Germain herinnert Zelfs is eene militaire courant de Armée ran aite aan Gambette s € Republique fran aiie overgegaan en heeft dit la tete blad dan ook openlgk verklaard dat de Armée franfoise de democratische b inselen zou vertegenwoordigen Het blati ontziet zich dtm ook niet op eene ruwe manier conservatieve officieren aan te vallen Zoo is en blijft de journalistiek en de politiek in Frankrgk de kanker voor dat schoone land Hoe jammer