Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1881

BINNENLAND OOUDA 7 JnU 1 1 De mMlaoheppü Toot nieuwe geoolrojcerde gasbereiding alhier keert uit SS j r aandeel Voor de ksofdondunf jieraakle w i Uage wdeu giatereu 12 cani idateu geëxamiiieerd 3 trokken tick terng 8 werden afgewezen en 3 toegelaten onder welke laalsten oorkomt de heer J C lau der Hek alhier en D H Heger lit Ua e Giilcreu gingen Tele K C ingeEetenen deier gemeeole per atoumboot Ier bederaart naar Brielle SCHAAK COERESPONDENTIE Alkmaar F 2 T 4 Gouda D 7 D 5 Voor het Oerechtahof te s Graveuhage werd gisteren behandeld de laak Tan A B sjouwer te Arasterdam o B B werkman te Velien Beiden waren al ioekende naar werk iu den avond van 17 Mei jl gekomen op de markt te Gouda en outTreemdden aldaar looala ly Toorgaven om ouder dak te komen uit d a winkel Tao den heer 1 Tan Dantiig Atn twee stukkeu japonstof die z nog denlelfdeu aTond voor 1 Terkochten Do eisch luidde Toor ieder 6 maanden celstraf welke nadat mr Tan den Brandeler de Terdedigiug had Toorgedragen en nog getracht had de Trgsproak Tnu zgn oliënten te Terkrygen omdat i I huuue bekentenis niet toIdoeude door getuigenverklaringen was beTestigd door het hof werd opgelegd Door den kr gsraad in het Ie militaire arrondissement is K J r d B 23 jaren geb te s GraTenhsge milioienloteling Ie korap 6e bat 4e reg iufanterie laatst in garnizoen te Gouda schuldig Terklanrd aan drie diefstallen in de ohambrée ten nadeele Tan drie kameraden De milioiennummerwisaelaa P t H had in zijn gesloten kribbe kanje geborgen 15 16 die door t d B toen hq politiewacht had moeten ontTreemd zqa o ohooo de gedetineerde de daad steeds ootkect Toorgevende dan eens dat hq het op ham bevonden geld van fqne beminde had gekregen dan weder oat hy bet had opgespaard aan verdiend geld doorhet doen van oorreeën en wachten Inlussohen werden in de roosters der waaohiorichting in de nabgheid waarvan v d B iu den nacht van 11 op 12 Juni II op schildwacht had gestaan vier enkele guldens gevonden Nog wordt de gedetineerde beeehuldigd van diefstallen ran een mes en een kleederboistel aan kamerudru toebehoorende welke voorwerpen hq voorgeeft iu de kazerne te hebban gevonden Veroordeeld ondanks die ontkentealssen tot eene militaire gevangenisstraf van twee jaren met ontzegging enz voor den tqd van 5 jaren De veroordeelde is tegen die uitspraak gekomen iix hooger beroep by bet Hoog Militair Gerechtshof Tot voorzitter van het Bestuur van den polder Serkenwoude is benoemd de heer M Bron in de plaSlï van wqlen den heer CV de Jong Aan de vootmiddag harddraverq te Wadd xveen giaieren gehouden hebbeu 17 paarden deelgenomen de prqs 1 Schilpadden Ijepeldoas met 12 zilveren Theelepela eu 12 Likenrlepels met 2 Scheppers is behaald door het paard van den heer J van der Mast te Bleiswqk bereden door A Bos te Zevenhuizen de premie een tilreren gemunteerden Inktkoker is behaald door het paard rau den heer G Koot te Berkel btredea door den eigenaar Aan die des namiddags door paarden ran zessen klaar hebben 15 paarden deelgeuomea de prijs ran ƒ 260 is behaald door he paard Prima ran den heer P Smit it Ie Rotterdam bereden door den piiienr P ran San ten de eerste premie ad 60 ia behaald door het paard Aiitfaai van den heer Florijn te Botterdam bereden door den pikeur A Bos de tweede premie ad 26 is behaald door hel paard Botton ran den heer W Doon te s Uage bereden door den pikeur A By Dinsdag werd de zomervergadering der prorin oiale stalen van Zuidholland geopend In deze eerste zitting zqn de heereu mr P B van den Berg J CA M Tau der Kun rn G H Veth nieuw gekozen leden resprctievelqk in de dislrioien Gorinohem Delft en Dordrecht na onderzoek en in orde bevinding hnnuer geloofsbrieven toegelaten en beëedixd Vervolgens zqn de afdeelingen aameugesfeld terwql de benoeming van ecu buiiengewoon lid van gedep stalen in eeu nader Ie houden vergadering zal plaats hebben Benige koaiuklgke Krsluileu tol goedkeuring ran door de staten in de herfitvergadering genomen betlaitcB of betrekking hebbende op rroeger bebau delde onderwerpen loomede ondeiwheidene kennisgevingen heacheiden of schrifturen roor kennisgeving werden aangenomen De miesi e na gedep staten ten geleide van het kou beiluit vu 21 Mei 188U waarbg goedkeuring is om houden aan het besluit der staten lol wqriging en aanvulKug Tan het reglegient op de wegen w voelpaëen i i deze provinoie rerri sp raorstel van den heer Vlirlaiider Hein in handrii gesteld van dezelfde cummissie die vroeger met het onder oek van dit onderwerp was belast De rekeniqg wegeiw de enkelprovinoiale en buishomlelgke inkomsten en uitgaven de begrootiuKen en vtrdere ingekomen stukken en adressen werden naar de afdeeliugen T nandet of iu handen Tan oommissièu gesteld De eerste openbare zitting ia bepaald op Donderdag 14 Juli ten 12 ure lot afdoening vait eenige niet eommiseoriale zakei de benoeming van ee n buitengewoun lid van gedep staten en verder die onderwerpen welke alsdan geheel geïnstrueerd zijnde vatbaar zqn voor afdoening Naar men rerneenl zal de uit Leden der Tweede Kamer samengestelde oommissie rau enquête omtrent de aiploilatie der Nederlaudsche spourwegen eerst in het n gaar hare zittingen houden en deskundigen hooren Bq kou besluit is bepaald dal militaire gepensioneerden die als mindere geëmploieerden werklieden en bedienden op daggeld bij inrichtingen of magazqneu vau s Bijks Tauduachl werkzaam zqn of zullen worden gesteld het pensioen in zgu geheel gelgklydig zullen genieten met hun daggeld mits dat daggeld bet bedrag ran ƒ 4 50 niet te boven ga Naar wq rernemen heeft de heer mr Modderman Minister Tan Justitie roor zijn benoeming tot commissaris ran de Ned Khgnspoorwegmaatschappq bedankt Vaii 4 r Ten gerolge ran de leXeiden heerschende mazelenepidemie is het niet onwaarsohqnlijk dat de Leidsche kermis in het laatst dezer maand niet zal plaats hebben De Nederlaudsche V eieeniging van spoorweg artsen tal hare zevende algeraeene vergadering houde i op 21 Juli a s O a zal dun eene gedachtvnwisseliug plaats hebhep over de vraag welke maatregelen zouden kunnen genomen wurdeu om behueifiige reizigers vooral in deii zomer aan de stiitious kosteloos goed driukwatet e verschaffen Iu te leiden door dr Krol van Kampen Uit Scheveningen meldt men als eeu zeer groote bijzonderheid dat eeuo garnalenboot in zeer is geweest met een visohnetje en gisterenmorgen is aangekomen jianbrengende een aantal tongen eeu botje eu eeu mandje sohol euz welke risoh hooge prijzen heeft opgebracht Gisteren werd onder voorzitterschap ran mr D van Ëck iu het locoal van het Indisch genootschap te s Mage de jaarvergadering gehouden van het Algemeen Nederlandsch Vredebond Als FCne bizonderheid wordt aan de ff C medegedeeld dat door den gemeenteraad van Herkingen tot onderwqzer aan de openbare school is benoemd de heer N H Beversluis thans veldwachter te Geervliet Te Schiermonnikoog is een arbeider op het veld door eenen zonnesteek getroffen ten gevolge waarvan hq reeds een paar uren lat r overleed In de vorige week zgn de kweekelingen ran het instituut tot onderwijs ran blinden te Amsterdam allen naar huuue ouders en betrekkingen verlrokkes De verschillende spoorweg eu sloolubootmaatschappijeii waren hun daarbq op de meest oiibekrompeu wgze behulpzaam Hel afgeloopen schooljaar was in veltN ipzichten een gelukkig jaar voor de inrichting Een geial van 68 ki eekelingen 38 jongens eu 30 meisjes over drie klassen verdeeld genoten de voarrechien harer neMaden en eene daarvan Jaanlje Vos van Nieuw Pekela werd ua een zeer qverig volbrachten leertijd ran 9 s jaar toegerust met de uo dige kennis en kundigheden op de meest eervolle wijze ontslagen en haar werden uil het fonds van wqlen den luit adrair al van Kiusbrrgeu alle leermiddelen en gereedsobsppen medegegeven om het geleerde tot eigen onderhomfi dienstbaar te maken en verder ie onderhouden Het bestuur der Bemonslrai sohe gemeente te Arnhem wil trachten eeu eigen kerk Ie bekomen De leden worden door het bestuur uitg oodigd om de kosten daarvan geschat op SO bijeen te brengen door het nemen van renteloozc aandeelen I Ër lal jaaiiyka 1000 worj en uitgeloot Tegenwoordig wordeu aanzienlqka pariqen groetten aardappelen en vruehlen uil het Westland door bemiddeling de Ëxportmaalsobappij voor Zeeland aan de £ ngel ah markten rerkoehl Door dezelfde Maatsohappy is Mawdag voof het eerd iu Zeeland Vervatrdigda kals Aar kei Mtamtt giodel gevormd naar laondeu vemodn Vrijdag en Zaterdag jl 1 en 2 Juli zqn te Auisterdam aan de Tooneelsohool vsn hel Nederlandsch Tooneelverbond in tegenwoordigheid van leden van bet hoofdbeplaur van het Tooneelreiiioud de Comuiatie Tun toeuobt en beheer over de ToouKboitool da damespatronessen dier inriebting afgeraardigdeu ren gegaan de leerlingen Jetje Rooa en Leo Keyter Vier leerlingen zijn in huu examen niet gealaagd twee andere rerlaten tusscheutqda de achosl Men leest in het VolkMai E u jeugdige onderwqteres het voorral dat wjj gaan mededeelen heeft omstreeks een jaar geleden plaats gehad solliciteerde naar een rsoaate betrekking aan de openbare sobool in een dorp rau NoordHolland Zq kreeg een uitnoodiging zich peiaooolgk te komen aanberelen roldeed gaarne au dat rerzoek en werd door den burgemeeater een eenro adigen landbouwer in diens gezin met roorkomende hnpsobheid ontvangen De dag werd bigkbair tot wederzijdsch genoegen gesleten de solliei lante kreeg door meer dau ién uitlating van det burgerrader den indruk dat ha ic kans bgzoaderg i stigi eu geenszina viel het haar dau ook op dat zq toeu zq tegen den avond vertrekken wilde gedrongen werd haar afreis nog wat te versobuiveu tot eeu later uur dominé had zgn bezoek asggakondigd en de kenoiamaking ook met dezen nm haar zeker niet onaangenaam zijn De predikant kwam De vrouw ran den burgemeester rroeg de onderwqzeres of ey niet nog iats nuttigen wilde i66t haar rertrek en of deze al rertekerde daaraan niet de minste behoefte te hebben het werd haar mei ti66 volhardende gulheid opgedrongen dat tg tan alotle beleefdhaidahalre toegaf Een krentebroodje werd haar roorgezet argelooa begon sq het te gebruiken eu toen werd het baar duidelqk waarom men baar had orergehiald hel bezoek ran den prediki nt aC te waokteu Want daw gaf zqn rerwondering te kennen d it de onderwqzeres de bete broods nuttigde ouder eerst eerbiedig de handen geronweu eu zich gesterkt te hebbeu ih het gebed was het haar gewoonte dit na te latent behoorde zq ook al tot degecen die niet meer wandelen op de rechte paden P enz enz Het overige begrqpt een ieder De onderwqzeres is rertrokken maar het bericht run haar benoeming heeft men haar niet achterna gezonden De herder heeft gezorgd dat een wolrin zyu kudde kwam rerwoeaten Dezer dagen werd te Feath een openbaar schoolexamen gehouden De diairiot aohoolopzlener dr Aurel Mnyer die door zfjue atugheid eu hatelgkheden jegena de onderwgzers en leerlingen zeer reel ergernis bg de toehoordera rerwekte rerooHoofde zich eiudeiyk ook de aanmerking dat de aanwezige moedere der schoolkinderen het aohoollokul roor een winkelkast sohenen te honden daar ig anders niet zoo bont en puuwaohlig opgeaohiki zouden iqu i Nauwelgka had hg dit gezegd of onder bet gelroep ran weg met dien lompert 1 riogen een dertigtal moedera op hem aan eu amelen hem de trap af en de voordeur uit Eeu politieagent hem blootahoofda de vlucht tiende nemen ea het woedend gea hreeuw der rrouwen hoorende Zag hem roor eeu dief aan greep bem bq den kraag en geraakte met hem aan t wuratelen maar hield hem toch sterig tegei een muur geklemd misschien om hem de handboeien aan te leggen tot de hoofdonderwqzer voor den dag kmm Nu werd bq den politiemitii de zimk wel opgehelderd en met leer reel moeite gelukte hel ook iiel verdere onanggcnaawheden te roorkomen maar van bet examen kwam ve d r niets 1 Een inzender ia het Dagblad vestigt de anndaoht op eene gelegenheid die hlrr Ie lande verzuimd wordt om ietf te verdienen Komt men in Brussel en in andere groote stedel ip België op de rogelmarkt men vindt daar behalre jAfconihiifaare zoden voor leeuwerikken gebeeleata s muui aangevoerd en l is aardig te aieo hoe spoedig de groote voorraad is opgeruimd Wan ueer meu bedenkt dat iu rele atrekeu ran una Taderlui l 4 i ov r lowl b het wild wast oiMM liedeakl d t OMe kuiarogela reu goed ala M Fnuiaohe en Belgische op muur rerzot zqn dal sg om gezond en lereadig Ie Ugren uu en dan noen behoeren dan ia het onbegrqpelgk dat op dos i dailri i oog niemaBd het oog heeft gevealigd Hoe Beaig arme aloof loopt iu wind en weder in hel reld om een weinig aUl te vergaren terwyi een haadelaanikel voor hel augdeu euplukkauligt dat ia meer productief ia roor deo verkoop èu ook zeer lelMf een belanmjk nat aanbiengl door onze kamcrzangera te roorzi B ran datgeue wal men hun iu onze atrekeu al te lang heeft ontboadcn Eeo briefkaart uit Vardö ran dr Max Weber aan booid ras de ITiUm Barmk U Ulfeohl outrangen meldt dal allen in gaioudkeid daar wareo aangekomen na eeu roorapoedige reia Al wareo de g toestanden bniieugewoon ongunstig zoodat men belet werd Spitsbergen Ie bereikeu zoo bad meu uit zoölogisoh oogpunt toch rrq wat kunnen doen Untteolaodscli Overzicht De Eugelsobe bladen lya vol bgiouderheden orcr den aanalag op den preaideut Garfield Ons bestak laat niet toe die ook maar hg wgze van uittrekael over te uamen Dit allea btgkt dat de preaident en zyn vrouw flinke degelgke meuachen zgn voor wie meu aiet uaUlen kan sympathie Ie gevoeieu Uit eeu politiek oogpuul is de vraag naar de beweegiedeu 4n den moordenaar Oniteam hal belangrqkat Het sobynl een waanzinnig dweepziek aanhanger la zqn van de party vau Senator Conkling dien GarfieM mil zooveel geeatkracbl in deu laalsten tyd heeft bestreden Dele party soemt zich de Staiwart republikeinen eu aaat vooral op de opnbare betrekkiagea die t aUeao daar haar aaahaqgera wenacht vervild te zien Het onmiddellijke doel van Oaileaa vpa door riea dood van Gaifieid den rioepreaideut Arthur aan hel bewind Ie brengen Deze ia een werktuig in de handeu van Conxliug en heefi de oppoaitie aangeroerd die opaniqk rqaodaakap betoMde aau preaident Garfield De moordenaar Cbailea Guiteau ia 89 jaar and Toen de politieageat hem rroeg waarom hebt gy dit gtdaan waa zqu antwoord om de lepnblikeioaoke partg te redden Ik ben eeo Stdwart der Stalwarla lAls Garfield weitgemimd is kunnen wy al de noordelqke Staten halen In den jaszak ran den moordenaar werd een brief gerouden ran deu rolgeuden inhoud i Juli 1881 Te leodea naar hel WTtUe 0ohm De tragisohe dood ran den preaident waa een droerige noodzakeiykheid Zy tal de republikeiiische party TMNMoigni Het lergg i eu ydele droom an hel komt er weinig op aan wanneer men gaat Eeu meuaokeiyk leren ia an geriuge waarde Gedurende den oorlog rieleu uizeuden dappere mannen neer tondel eeu traan te starten Ik rerouderslel dat de President eeu christen was en dal hg iu het faradga gelukkiger zal zyu dan hier Het ia roor mevrouw Garfield bet arme aebepsel niet erger haar man dus dau door een natunrigkeu dood t arttettD Hy loopt elk oogeaUik de kana om te alcrren In elk geral kaeaterde ik geen haat tegei den Fretidect Zyn dood waa eeu ataalkundige nojodzakeiykheid Ik bén een Stalwart der Stalwarta Ik rergeaelde generaal Grant met de real ran onze maauop iu New York om ateiumen Ie wiunen Ik ga luwr de gerangeuia Oharlea Quilaau De laalate tydlngen omtrent den toealaod run den geiierbiedigden edelen preaideut der V S zyo niet ongunatiger Hq hrefi vele kauseu in zgn vojrdeel Hq is het type van een krachtig kerngezond man van nog t een 60 jaren oud y js zes voet lang eu breedgeonwd i zyn matigheid ia aprcekwoordeiyk Hg heeft tgnjeugddooigebnuhtapbel veld en in hard werk op de booten iu het Pennajrlvanie en Obio kauaal en in den oorlog was kolonel Garfield beroemd wegens ty liokaamskraohl eu gehardheid Bovendien beeft hg een kraohligcu wil en eeo gcruel hart au we mogeu dua hel beate hopeu ter wille van zgn rouw en kiudereuau ter wille vau de groote republiek voor welke ign dood direel en indireet eeu zwaren alag OU ya Iu het S itdÜtilad van heden komt ecu telegram roor van deu miniater Lincoln aan eeu der leden ran de redactie Volgens dat bericht wat de preaideut oamiakenbaar beter eu beatond er groote hoop op zgn heratel In dt TnUMhe Kaïuhr giog kal eergialeren warm ioe d quaealie ran het gezantschap bg het Vatioaan waa aan de orde met groote meerderheid 300 Mgen 186 alemmen bleef de post behouden de Begeeriug stelde zich krachtig iu de bres roor dea gezant wal zich na da meer rensoeneude rerbondiug tneaohea hel Valioaau eu de Begeering iu den laautea igd liet rerwaobleu De interpellatie orer Tnnia heeft intuaaahen reeds genoeg geleerd dat de Kamer lu hut laaiat harer dagen geen miniateriëele oriaia meer wil De heer Julea Simou en zgne geealrerwaalen ran het cM rt f Mie éiuidnt hebben etw nieuwe zegepraal behaald iu den Franaoheu aenaaL De reeda in de kamer aangenomen wel op den leerplicht is in deu aenaat aanhangig nadat reeds bride kamers eeu rroeger wetsontwerp hebben aaugenomei waarbg wordt roorgeschreren dat geene leden eener geesteiyke orde onderwgzers aan ile openbare scholen mogen zqu en dat bel gadsdienstouderwqt in de sobootlokalen doch buiten de schooluren door geestelqkeu zal mogen worden gegeren De rraag ran hel godsdienstonderwqs scheen dus beslist Tooh ratte de heer Jules Simon de gelegeuheid aau om bg het leerplan d t in de wet o i den leerplicht is opgenomen de zaak opnieuw aau de orde te stellen Hq stelde bq amendement roor de rolgende bepaling in de wel op te nemen De onderwyzers zullen huune leerlingen onderrichten in hanne pliehten jegens Gnd en het raderland Onderriebleu in de plichteu jegens God bet kan niet anders worden opgerat voor kalholiekeu dau ala ooderrichi in de eboden Goda eu de Toorsohriflen der kerk in deu Catecbiamus En aau wie wil de heer Simou met de hem rolgende refihterzqde dit opdrageuP Aau leektn waut geealeiykeu mogen geene oiidérwgzera zqu Aan de leeken die door republikeiuache iniuisteia wordeu benoemd eu iu den regel geene atrenge katholieken zullen zyn Het getand venland achgnl te leeren dal het uimaer iu het belang ran den godsdienst knn ign het onderwqs in gudsdiriistplichten in handen te spelen ran onder rgters die in rele gerallen zeer rer ran de lereusbeichauwing der katholieke kerk zullen slaan Tooh nam de seoaat net 138 tegen 126 stemmen het amendement aan l at tal de rerbiltering tegeu den aeaaal weer doen stijgen al behoeft eeu Voorstander van het ouzqdig alaataouderwgs in de gegeven ouatandigheden voor de atuatasoliool iu de aaugenoffleii bepuiiug geen gevaar te zien Maar de senaat kau bij releu geen goed uter doen Mcu hoopt maar op Januari 1882 wanneer de departementen 76 seuatoreu opnieuw moeten wikken eu wegen De toealaod in Algerië Uyfk het hoofdonderwerp Tan de beachonwiugen der Fransche dagbladen De JUf Jr laai lich o a daarorer als rolgl uit De maatregelen door de Begeeriug te nemen zgn ran reraohillendea aard daar zg naar bet gevoelen van de Kamer der afgevaardigden moeten toegepast worden loowel op zekere mUitaire opperhoofden die huu plicht slecht sijhijueu vervuld te hebben als op hal algeoMea bestaur van Algerië Zuc uige fonteu zgu begaan zeide de minister vau oorlog in de zitting vau Donderdag zulleu zg uaar gelaug van omstaudighedeli hersteld of tegeugegaau worden Dai werkelgk fouten begaan zgn kau op da oogeublik uiat langer in Iwyfel worden getrokkeu De regeeriiig sohym ook van die meeniug Ie zyn Atthaus de bevelvoerende generaals in Algerië tqu ontslagen of op wachtgeld gesteld en door andere vervangen Er zqn opnieuw rerontrustende berichten uit Tunis Te Sfax eeu zeeplaats aau de oostkust ran het regentschap is een oproer ilgebroken tengerolge waurran alle Earopeesohe inwoners de wyk hebbeu genomen aan boord vau de schepen die op de reede lagen De Fransobe vice consul én de officieren van de Frausche kanonueerboot Ciacal werden door eene verwoede menigte vervolgd en redden faun leveu slechts door uaar de aohepen te zwemmen De vice consul had zulk eeu alag met een knuppel bekomen dat zqn arm gebroken ia Zoowel de ae als de Fran ehen hebben troepen naar Sfax gezonden Waarsohyiiiyk zal het voorgevallene leiden tot eene Frausche bezetting ook van de zuidelijke havens van Tunis De zaak Wordt natuurgk too kort ua de Tuniaagilatle MNreed uitgemeten Op zich lelve komt zq oat voor niet zoo erg reel te beduideu In de Belgiache Kamer der Vertegenwoordigers heeft de Iniuiater rau fiuanoiën op de rederoering ran den heer Jauaou naiuena de regeering geantwoord dal hel door dezen opgeworpen rratf tuk eener wqliging van het kiesstelsel het gewichtigste is dat ooit iu de Belgisohe vertegenwoordiging ter sprake is gebracht Het zou volgens djta Minister ongergmd tqu om twee verschillende Itegiuselen van den ceutus en oa aoiteil als grondslag by het kiesstelsel 1n te voeren Het vflagaluk eener herziening van art 47 der grondwet welke al spoedig hel gevolg eeuer aanneming van het voorstel des heereu Janaon zou moeten zyu was ter beslechting nog nietrqp Kortom hq zag in de aanneming van het voorstel van dan afgevaardigde den ondergang van het ministerie eu van de liberale parlq De verkietingtsirqd roor de reruienwing ran hel Parleineut schqut iu Duilschlhud met groote levendigheid gevoerd te lulleu worden Ofschoon de Begeeriug uug geeu tqdatlp heeft bepaald en het ver kietiugatqdvak dos nog niet geopend is roeren de dagbladen reeds eeu heftige polemiek u ir de slaatkunde der Begeering en het programuia der rerschillende partq en De vervolgingen tegen de socüilisteu in Duitachland worden roortgetet Zes leden der partq zgn uit Altona rerwgderd De heer Hasaelniaun tal by reratek gerouniaJ wonlea wegens eene iu Amerika gehoudeu rede waariu lig den Keiter anjivali De JtekitaHteij tr meldt dal de geneesheeren orer den toettand der Duitsche Keizerin terreden zgn en men een zg het ook langzaam herstel mag rerwaohten In de Italiaansobe Kamer deelde de Minister rau Openb Werken mede dat hg hoopte dat de Oolthardtunnel oTer een jaar zal kunnen worden geopend daarna zou een aanvang kunnen worden gemaakt met de Bjn Novara Pino Het volk van bat kanton Geneve heeft de wet ter verkiezing van de rechteriqke ambtenaren rerwoipen Hel hof ran cassatie te Konatautinopel heeft naar men rerzekêrt het doodvonuia vau Midhat e s veranderd in verbanning uaar Taife iu Arabië Aau de N trof Prtue wordt daarentegen UJI Konstuutiuupel gemeld dat in de Europeesche kringen aldaar groote beduchtheid beersohl Verder meldt het blad dat Midhatpacha iu deu nacht van 4 op 6 dezer de doodstraf zou hebben oudergaau ten einde daardoor elke mogelijkheid eeuer tussehenkoiuat af te snqden De rechtstreeksche overeenkomst tussohen Tnrkqe en Griekenland over de grensscheiding is gcteekend en het conlraot vau de Ifaliaansche regeeriiig met de bankiers Baring en Hambro over de te sluiten leeniug is waarschqnlgk heden geteekend GEVONDEN eu aan hel Bureau vau Politie gedeponeerd een fiacon met zilveren dop een kussensloop een rozenkrans een roode zakdoek een onderstuk van eeu goud kioder oaibelleije een sigureukoker eeu kiudersabel een takje met eenige centen eeurozenkrans eeu zilveren broche met v dache stceueu eeu kiuderportemuuuaie uiet eeoig geld een gouden siguel eu een kin derfUtcon Ï OSTER ïtrEiT LIJST TA N BRIEVEN geadresseerd aau oubekenden gedurende de Ie helft dtr maand Jum 1881 uit Gouda verzanden eu door tusscbeukomsl vau hel Postkantoor aldaar terug te bekomen Mej Leger mej M Verwaal Amsterdam Arie den Besten Goudriaan P SableroUe Clara Krnineioh s Gravechage Achillen Kramers Loeneu a d Vecbt A van der Pool Ommertchans P Ugtenbroek Botterdam Van hel Hulpkauloor MOOBDBËCHT H Wiameqer s Grarenhage BBIEFKAAET Kan lis Rotterdam Gouda 6 Juli 1881 De Directeur van hel Fuslkantoor te Gouda SIMONS Laatste Berich ten Wasbing tOn 6 Juli Blqkeus bet bulletin van heden voormiddag teu half negen ure heeft de Preaideut eeu goeden nacht en geregelden slaap gehad Zgu toestand blgft over t alf emeeu gunstig Medbia Tuuis 6 Juli Er wordt eeu kanon vuur geboord in de richting van Sfax Bgtouderheileu zgn niet bekend Sedert gisteren is alhier het gepantserde Ilaliaanschc schip Maria Pta gesintioueerd Weeben 6 Juli De tf iner Abeadfott melilt dat de betreurenswaardige vourvalleii te Praag en de overweging dat de tegenwoordige stadhouder Weber om redenen van gezondheid nÏQt moer geschikt is uir den openbaren dienst de regeering hebben doen besluiten den president vau het opperste militair gerechtshof Inileiiaulveldmiuirschulk Kraua het stadhouderschap te Praag op te drageu Parijs l Juli De Kamer van a fge vaardig deu heeft bet ontwerp waarbg de haiidelstractateu met drie maaudeu verlengd worden rangenomeu Ncliuttersraad te Gouda Bg vonnissen van 5 Juli zgn veroordeeld W M C H in eene boete van ƒ 16 en M Je T in aeue boete van ƒ 3 beide wegens plichtverzuim door afwetigheid vau de exeroitte eu boreodien iu de kosten itt A bTk TÏË K I C H T fi JS Gouda 7 Juli 1881 Granen kuliu met weinig oBfiet Puike tarwe dominaal 10 20 a 10 0 Mindere 10 a V t