Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1881

Zondag 10 Joll 1881 N 2633 6fOUDSCHE COURANT m Adverleotieblad voor Gouda m Onistrekeo De iiuendlag na adrerteDtiéii kaa geschieden tot dta aar des namiddags van den dag der nitgave VELE KIEZERS ALPHABETI8CH Mr A VAN BEKGE IJZE DOORt aftr Lid r M MOOTHOVE van GOOR aftr Lid J J GBOOTE DOR8T Mr W HËMSIi G aftr Lid H JAGER H W G KO L 9 6a Bogge loDder handel Harer werd ieU meer getocht en kon 10 20 oenta meer bedingen Andere granen tonder omiel De reemarkt met gewone aanroer de handel ring met hooge pryie rette rarkeus ran 24 ï 28 ot rarkena geeehiict roor Londen van 26 il 27 et per half kilo magere tarkciia en biggen ving verkocht vette Hhapen en alamede lammeren de handel traag Aangevoerd 162 partqen kaas eerste kwaliteit van 31 36 tweede van ƒ 27 a ƒ 30 Noord HoUandache kaas van ƒ 27 4 ƒ 32 50 Goebour ƒ 1 36 a 1 60 Weiboter 1 20 ü 1 30 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 30 a ƒ 32 2e Kwal van 27 60 a ƒ 29 60 Zwaarder hooger tot 34 Handel gewoon S O H U TT E 12 ZJ BEKENDMAKING BUKGEMEESTEB en WETHOUDERS der Gemeente Gouda breijgrii ter kennis van belanghebbenden dat overeeiikomslig Zgner Majesleits biéslnii van 26 Juni 1828 SlaataUad No 42 de Commissie van onderaook eui omschreveu in Art lï der Wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827 hare bg de Wet bepaalde erktaamhed jieeftvangevaUKen en rorprn bg dcte op alle dit jaar oor de SCHUTTERIJ ingeschreven eu geloot hebbende personen om voor de genoemde Commissie ie verschgiieu in bet RAADHUIS deter Gemeente op MAANDAG den 18 JULI 1881 des voormiddags en II ure len einde of voor de Sckvtterlgkt dienit te worden gedetlgiieerd of wel redenen van vrgstelling hebbende daartoe de vereischie bewgssiukkeu in te leveren opdat die louden kunnen worden ondenooiten aan de wet getoetst Wordende de belanghebbenden aangemaand om niet Ie venuiroen ten bepaalden tgd voor de Commissie van oudertoek Ie versohgneu daar ty welke niet mochieu opkomen gehouden worden geene redenen tot vrgtlelling te hebbeu en voor looverre hun dientlpliohiige uoromers ign ten deel gevallen bg de SeiuUery tullen worden ingelgfd GOUDA den 8 Juli 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN JJt Stcrttaru BROUWER KEi i lSGEVL G INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2 Juni 1875 SUahUtd no 96 Doen te weten Dat tg vergunning hebben verleend Ie aan den Heer T van Embden en tijne rechtverkrggenden tot het oprichten eener tmederg in b t perceel gelegen in het plantsoen bg den Tiendeweg kadastraal bekend in Sectie O No 1019 Se aan den Heer C Urbauus en tgne rechtverkrggenden lot het oprichten eener kniperg in het perceel gelegen aan het Verlorenkost geteekend O No 630 kadaster sectie D No 990 Se dat H H Ged Staten vergunning hebben verleend aan het Bestnnr van den polder Willens om op het kadastrale perceel Sectie K No 1088 der gemeente Gouda een stoomgemaal te stichten GOUDA den 3 Juli 1881 Bnrgemeester en Wethooders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BurEerliJke Stand Oouda OVEKLEDEN 5 Juli A M Mui haiivr P Mulder 71 j W in ixu Toorn 2 m A W A Hogtoelit 9 j 4 n 6 P C Harer 1 j 6 m J G Immernel 8 j GEHUWD gjili I k Revet ea J H Rmt Borgerlgke Stud van onderstaande gemeenten van 1 tot 7 Juli 1881 Oouderak 9BB0RIN Joannes Pctroi Faolai oaderi M Krasn en A Heiiaeaao Dina Maris oodsra O Schouten en F vaa Blittenwijk OVERLEDEN P C de Beon m Stolwijk OVIRLBDEN A Boom la j Haastrecht SEBOKEN Hartbi Mnu ouden A I van ZeiloD en T vu Dam Tbeodoni ouderi 6 G Butelsud en C Verkliv Hulsns Adrians ouden i vu Zuilen ea M H i akuoia OTEBLEDBN T Stigter i m Bnrgerlqke stand gedurende de maand Juni VliBt eCBORIN Pietsr ioksaaes ouden A NoM sa Sehooa Jerwoerd Willim onasn 0 van dw Ncnt en 1 Zaidbroek GEHUWD A VsraiiBlea 8 j vu Nieawerkerk d Uiol ca M S Kalbergen 86 j Reeuwijk GEROKEN Adriuntji ouden L Zaal en J vao dw Pol GBHUWn k M Smit ea A Zaidani ADVERTEWTlfiN Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg het overlgden van mgne Zuster WILHELMINA MARU betnig ik bg deze mgnen hartelykeu dank Namens de Familie Gouda 7 Juli 1881 T van WIEBST Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan wglen den heer JOHANNES BEDMEB in leven timmerman gewoond hebbende te Govda en aldaar overleden den 2 JULI 1881 worden verzoeht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op DONDERDAG den 14 JULI 1881 ten kantore van den notaris MOLENAAR te Waddinxveen li G 8 ipod Door de firma Ö PRINCE Zohe pod witiahriekanten te Gouda dd 2 JULI 1881 inge zonden ter Griffie vaM de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam ten einde aan die firma het recht te verzekeren tot uitsluitend gebruik van dat merk ingevolge Art 1 der Wet van 25 MEI 1880 St BI N 85 op de Handelsen Fabrieksmerken Het merk HET KLAVERBLAD bestaande uit een steel waaraan drie blaadjes Waarmede zullen gemerkt worden de Vaten of Kisten waarin genoemde firma het door hen gefabriceerde loodwit zullen afleveren Heilzaam middel voor K I l l E R E IV Dit haarversterkende en baarontwikkelende prof Pergrer d Alion HaarExtragt is een zeer heilzaam middel om te gebruiken voor kinderen het bevordert den groei van het haar bg nitnemendbeid en houdt het tevens in stand Wat ziet men ook niet vele menschen die tengevolge van in hunne jeugd hoofdklieren te hebben gehad kale plekken op het hoofd hebben door gebruik van dit Haar Eitract doet men weer nieuwe wortels ontkiemen en men een fermen haarbol wie is er die zich hoewel buiten zgne schuld soms op eén jeugdigen leeftyd niet schaamt voor een kaal hoora Men voorkomt het door bg kinderen vooral gebruik te maken van dit Haar Extract dat ï 40 cent per franc verkrggbaar is gesteld by T A G van Dfth Gouda Beuzemaker Co Leiden J UKeller Zn W WagenatA Bots Nieuwkoop L A Schoutens SchlnterA Prins Zeveuhaiian Ooatmolenstr Botterdam aaitbesteduüqi HET aESTÜÜR van het WATERSCHAP POLSBROEK te PoUbroik U voornemeni om op ZATERDAG den 16 JUU 1881 dai middags ten 12 nre in de Slaiswachterswonuig by Hatutrttk san te beitedaa V Hot graven vaneenkanaalinden bestaanden boeseia ter lengtevui p m 1800 meten 2 Het maken van een iteenan brugje De bestekken en de teekening vaa da brag liggen ter inzage ia bovengenoemde Slniswachterswoning De aanwgzing zal plaats hebben op den dig der besteding des morgens ten 9 nre ie beginnen by de Slniswachterswoning Namens het Bestuur van bovengenoemd Waterschap De Voorzitter C TAN ZELDEREN De Secretarie P Dl JONG RUK $ HOOfiBUe BllR iilS IO ll te GOUDA Het openbaar examen na aflpop vi dan cursns 1880 81 wordt gebonden 11 ISen 13 JULI e k des morgens van 8 12 en dat namjddagsi van 1 8V uren doch den 13 tot oren daar het examen in da GjnanMtiek op dien Woensdag plaats heelt s nam van 3 4 in het Stedelgk looaal De inschrijving van nieuwe leerlingen ook vrouwelijke heeft plaats op ZATERDAG O JULI e k des namiddags vui 2 4 uren in het Schoolgebouw Gelegenheid tot en voorloopig onder Oek Her adspiranten bestaat voor de jopgens op DONDERDAG 14 JULI voor de meHJe op VRIJDAG 15 JULI telkens te 9 ui n in den voormiddag De Dirteteur Gouda 4 Juli 1881 Dr W JULIUS CfOEDZOOPE MÏÏ2IEE No 1 863 is voorhanden in den BINNENen BUITENLANDSCHEN BOEKHANDBLVan A Brinkman Lange Tiendevreg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zgn gratit verkrggbaar Snelper drt k van 4 BBÏNKMAN to Go d De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBBDAG De prgs per drie maanden ia 1 26 üMUio per post 1 50 BINNENLAJfD OOUDA 9 ili 1881 TEBQADEJEtlKO van dw GEMEKNTBHAAD Uinidac dmi IS Jsli 1881 de namiddags ten 1 tn tw MBde te bekaodelsu De voorstellen tot wgiiging der Verordeningea p d keffing van schoolgeld en op de regeling der leervakken p de openbare lagere scholen De adressen van H Vaag en J Bonnair betrekkelgk de uitgifte vaa gerioleerde gronden aaa de Vest Het adit raa 8 Webet betrekkelgk den aankoop van boasTtwieia aan de Crabethstnal Het dtw ran C A Sohoaten eo udere kaai kandelaren beireffeode de bepakag vu een vaat nnr voor kcl faagin der ksaamarkteD Bmo ing van twee leden en twee plastarenanfssd laden in het siei ibareau vsor d vcrkioiag na uf ledea vu den Oeaeeoteiud De beide teerlingen u de late kbuM van het progyinnasiani H Hemsing en F Q J Sleenmetjer ign bg het gisteren gehooden overgangacxameo tol de 2de klasse beeorderd De derde leerling beeft regens vertrek naar IndM au het eUB B geen deal genamsD Naar w4 nit goede bron vernemen tullen er bg de a s Malviering ter gelegenheid ran het SOjarig beslaan der Stedelgke Muiieksohool in de Sooieteit Ons Genoegen een of meer personen speciaal worden belaat mat het taexioht op de feeatrisrende jengd opdal deu niet aan den waterkant kome soodat er van een koud bad voor hen geen aprake kan ign Tot geruatstelling der ouders juichen g delen mutregel laer toe Morgenavond lal in den tuin der Sociëteit Ons Oenoegen een concert plaats hebben ran de Kapel van het Kegiment Grenadiers en Jagers onder directie van den heer Völlmar W j beriooaren onie atadgenooten aan het venoek der Direotie om gedurende de niteoering der verschillende nrs niet te wandelen Het is inderdaad hoogst onaangenaam vBor de aandachtige toehoorders om rechts en links beweging en gewoel te tien en niets is hioderlgker voor muiiekaal genot dan die wandelende concert beioekers Het is te hopen dat men dit al inzien en alioo onder de mnsiek tal bigren litten Ër is tot wandelen in de pauie voldoende gelegenheid Maudag 11 Juli e k heeft eene vergadering plaata der Oouiteie Kuneree igi g tot het stellen van oandidattn voor den Qemeenterud De ArraMiasements Recblbank te Botterdtin heeft bij vonnis van 25 Juni vernietigd het vonnis van den kantoBrechter alhier van 13 April waarbg de ug tenaar vu het Openbur Miniaterie niet outvukeiyk wu verklaard in de door hem ingestelde vervol ng tegen den heer U v d L genees keelen verloskondige te Woerden bekUagd vao als onderhoadsnliobtige van de Enkele Wieriokerksde in bet Groot Watenohap van Woerden niet getergd Ie hebben dat die ka Se de rereischie kruinsbreedte n hoogte bad B nchtbank te Botterdam heeft den ambteour vu u Openbur Miniaterie wel ontvnnkelyk rerkbiard in t jae vordering en de tuk temggeweten naar den kuioorechter alhier om op de b taande dagvaarding te worden afgedaan et inaohineming van het vonnia der rechtbank De taak tal derhalve op niegw roor hel kantongareokt alhier worden behandeld Te Botterdam trad Mr Knottenbelt advocaat Ie Botterdam voor den beklaagde op De keer Willem van Zajriea Ie Bolterdam tal naar hg ons mededeelt met September e k in den Nieuwen Schonwbarg Ie Bolterdam oset ign tooneelgetelschap de foo telliugei auvangea De samenstelling ran ket Oetelsokap is aldus WILLEM VIN KOBLAAB Administrateur ALEXANDEB FAA88EN Begisaesir JAC Dl VOS TooneelmeeaUr J J P0ÜT8MA Deoorstiesohilder J EGENEB Orobeatmecater L SAGEWIJN Boafflear A C KLEYN 2e Tooneelmeester C JANSEN SMIT Benaisitear W L JAMBBÜES Kapper DAMES M UI GBAAE VawTiiKTi W van OFFEL Klït VALOIS ABUiaoLLM EOENEB VAN Dah E van BUK BEÜTN Sablaieoum EÖENEB van Dij MABIB lEN VOOSDEN H van OPPEL M di HEEB en B BEËMËBKaMP HEBREN WILLEM VAN ZDYLEN ALEXANDEB PAASSEN L H CHEI8PIJN M van NIEüWLAND 8 H SPOOR O WAGEMANS ANTON van ZUÏLEN W P BENTMEESTEB A vak SPBINKHUIJZBN P A WIEBES B BtJYSBBOEK A C KLEYN en L J van pkn BEBG De algemeene vergadering fan deelhebbers in de spoorwegmaalschappg Leiden Woerden tal op ii Juli op Zomertorg gebonden worden s Er bestaat kans dat ook den Haag een orerdekte markt rijk tal worden Naar wg althans vernemen ia het ranoek aan den Baad gedaan groad af te staan roor ket oprichten ran tnik een marl t tal van kleine winkel ea Het pl nm LflHlk die hallen teJioasreir llt t mpJ BBScB grachi o$ p 3t nog te dempen Tarfma Gisteren is een telephonisohe verbinding gesteld tusschen bet Binneiikof en het Ministerie van Pinantien op den Knenterdgk te a Hagr Naar men rertekert ion dete telephonisohe gemeenschap als proef dienen voor een onderlinge verbinding der verackillende departementen vu algemeen bestuur door middel ran het spreektoestel Tot 1 Juli t ja nadat de werkiaantjieden op IS Februari waren aangevangen doorj Nederlandsche Bell Telephoonmastscbappg te Amsterdsm gespannen 216 320 meters draad geplaatst 4612 isolatoren en 38S instrumenten De draden loopen tot dnsrer orer 1 stellingen Binnen een paar dagen worden wader een twintigtal geabonneerden aangesloten toodat het getal augesloteneu dan klimt tot 192 Per dag worden thans ongeveer 400 Verbindingen op het Centraal Bureel tot aUud gebracht Voor ket s oktabof te s Kage verscheen Dohderdag J de B oud 40 jaar wonende te Bijnsburg van beroep schipper beschuldigd van op II Pebr ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaat8rmat 0 A onderiyke Nommers VLIF CENTEN jl bg den directeur ran het instituut te Katwgk a Bgn een door hem geschreven bedreigbrief t hebbeo beioigd waarin de geadresseerde gelsat werd op een augeweteo bruggetje de som ran 5000 in een flesch neder te leitgeu Voldeed hg daaraan niet too luidde de brief verder dw ton het door hem bewoonde huis door middel van tgn ei en gaalioht in brand worden gestoken Beach hield rol den brief geschreven noch bejorgd te heb ben De deskundigen oordeelden op grond ran de in l et oogloopende orereenkomst tusschen hei dtor bcD geschreven vergelgkingssluk en den dreigbrief dat besch ook de schrgrer van de laatste waa De eerste getuige dè portier ran hel iaslif tuut verklaarde dat er wel re ereenkomst tusschen den persoon die den brief had afgegeven en beach bestond maar dat hg toch niet durfde bezweren dat beiden één persoon nitmaakten Met O M achtte de leitea niet voUoende bewcuo en re ni reerde tot rrgspraak ran den beschuldigde De rerdediger mr C J Francois Jr releverade nog eens de punten ran twgfel en concludeerde ten slotte eveneens tot rrgspraak H t hof sprak nog denieltden dag J de B rrg De Nederlandsche openbare onderwgtera en hoofd onderwgienrereeniging zal hare terende algemeen rergadering houden op 30 Juli a a te Schiedaa De punten ran beachrgring tgn de rolgende V at kan de N O G en H V doen om het tangonderwgs op de rolktacbool te berorderea f Afd 81 Maartensdgk i Enkele gemeentebesinren eischen bg soUloitatie brieren op zegel en andere tenden de stukken ongefrankeerd terug Is dit billgkF Zoo neen wat daaraan te doen Afd Bolterdam c Handenarbeid als opvoedingsmiddel Afd Botterd d Ieder jaar wordt op de algemeene rergadering vaatgesteld welk deel van het batij saldo in de kaa ran het ondersleuningsfonds ran het Ned Onderwgtersgenooticbap gestort tal warden Afd Amsterdam e Is bnisvlgt onderwgs roor de lagere schoolgewenseht Afd Amsterdam Het hoofdbestuur worde uit ooodigd pogingen in het werk te stellen om de Vereeniging meer uitbreiding over betgeheele land te geren Afd Amsterdam s y vjfakonderwyfrs tgn roor de lagere school niet wenscheigk Hoofdbestuur i De oproepingen roor de Bgkskweekscholen berstten de roorwaarde dat tjj die roor een beuis ran 300 in aanmerking wenschen te komen zich moeten rerbinden minstens een jaar werkzaam te zijn aan eene door hel schooltoeticbt aan te wgzen gemeentelijke lagere school De Vereeniging wende lich tot ZEx den Minister ran B Z oA dete bepaling in dien tin te Wgi en dat de betrokk persoon rrg blgft in de keute raoSeaohool I waaraan bg werkzaam wenscbt te ign Ho o bestunr Het hoofdcomilé roor het baldebigk aan generaal ran der Hegden heeft aan de pers rertoc t gten melding Ie maken ran hetgeen aan den feeatdisch gesproken mocht worden Met al onee sympathie roor openbaarheid gelooun wg toch dat het comité een teer rerstaudig besftiit heeft genomen Als de wgu uit de kan is is de wüsheid uit 4 9 man en 09k wanneer de helft of een kwart reu de katl geledigd is zal de wgsheid ook wel eene ereuredige rermindering hebben ondergaan De heeren