Goudsche Courant, zondag 10 juli 1881

Ian bet feestmaal behaoren niet meer tot hen dielioh bq latic een gelegenheid te buiten gaan maarde wqn maakt de tong los en wat ty in de gulbaid des harten dan sprekeu is niet bestemd om door deo druk publiek te worden gemaakt en aan de rergetrlheid ontrukt Enkelen echter grjjpen al lichtnik eeu feestmaal aan om rertoogen te houden diety op deu min kostbare wqie ter algemeene kennis willen brengen en vooral tegen lulke tafrlredenaars is het een uitstekende maatregel de pers te versoeken dat ty er geen notitie ran oeerat dieheeren tullen dan ran self worden weerhouden Tanhunne disohgenooten te errelen Eu verliest menaan een feestmaal self niet veel als men een toost niet hoort Jaar buiten gaat er nog minder door verloren A C Bl kens het verslag van den staat der provincie Znidholland over 1880 door ged staten opgemaakt bedroeg de bevolking deier provincie uit December van dat jaar 818 477 inw te weten 394 288 mann en 424 189 vroow grsl Zg is in het jaar 1880toegenomen met 7184 mann en 7763 vrouw gesl totaal 14947 De geiamenlyke bevolking der groote gemeenten bedroeg 407 121 189 321 m 217 800 rr y in de kleine gemeenten 411 356 204 967 m 206 389 rr Door de beeren D W Ktevits 3 M Orein n JT W H Butgers vau Rosenburg te Amsterdam is aan de Eeiste Kamer een adres getonden waarin iq aandringen op verwerping van het kanaal naar de Merwede maar aanbevelen daarvoor in de plaats te rortaeteren de vaart Amsterdam Qouda IJselmonde Deze weg loo stellen sy in het licht is in korter tjjd af te leggen en is beter dan de Kenlsohe vaart nü het oogpunt van brnggen sluiten stroomen spoorkruitingen tyd van uitvoering kosten van aanleg belangen van defensie Dit kanaal lou tevens ecB groote militaire waterweg tusscheu het Noorder rn Zuiderfrontier zyn terwyl de kasten van dit werk 7 7ïO 000 souden bedragen tegen ƒ 18 100 000 beaoodigd voor de verbetering der Keulsohe Vaart In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Amsterdam is o a behandeld het adres aan de Eerste Kamer betr de kanaalfoaeatie welk adres ufar aanleiding ran bovenstaand dres der bh Kievits c s gewgiigd werd Bjg de beraadslaging over het aanvaarden der 3 Millioen legt de heer Uendes dat hq tegen de voordraeht lal stemmen omdat de Tweede Kamer de wet heefl aangenomen tonder te letten op finaucieele overwegingen en hy de bnrgerg niet een nieuwe belasting van 120 000 durft opleggen De beer Insinger gelooft dak dit aanbod invloed op de beslissing der Eerste Kamer kan uitoefenen De heer Tromp tet uiteen dat de nieuwe belasting ook groote Toordeelen mogelgk maakt Eerst wanneer er eeu goed Rynkanaal tornt zullen kostbare gemeentewerken rente afwerpen De heer Bergsma wijst er op hoe dit aanbod aantoont dat de handel waarlgk bet kanaal noodig acht De heer Pgnappel meent dat de stad tioh niet op dien weg moet begeven Het was iets anders wanneer Amsterdam als Hamburg en op ilohtelf slaande stad was Nu dit niet het geval is behoort het land dese uitgave te bestrgdeu Spreker apprecieert overigens de kloeke daad van den handel D edelmoedigheid van Amsterdam dat 3 millioen van de IS a 16 betaalt terwgl Botterdam dit dt et van O millioen wil ook de heer Pels opgemerkt hebben De heer Joosting wekt zgn medeleden op desnoods een fout te plegen die van zooveel edelmoedigheid getuigt De voordracht wordt aangenomen met 22 tegen 7 stemmen De beer Pgnappel bestrijdt ook hel adres aan de Eerste Kamer De Eerste Kamer kan wel afbreken maar niet opbouwen Nu een wetsontwerp door de Tweede Kamer ia aangenomen is het de vraag of verwerping tot een nieuw en beter kanaal tal leiden i i bestaat de kans op een Oostelgk kanaal niet Deze vraag wordt niet door enthousiasme beantwoord maar het koel verstand dat de taak overweegt zegt dat die kans teer gering is Het gevolg van het afbreken tal in dit geval geen vdordeel geven Spreker acht het den kanker van alten wetgevenden arbeid dat men afkeurt wat niet geheel aan den wensch voldoet Hg heeft nu gelezen dat de vaart via Gouda beter eu goedkooper in orde te bftngen is dan die via Utrecht Is dit waar dan zZl de Eerste Kamer op grond daarvarr de wetsvoordraeht afstemmen Nadat de heeren de Vries en Pgnappel nog t een en ander over de argumenten in het adres der heeren Kievits e s voorkomende hadden in t midden gebracht voerde de heer Bergsma het woord ter verdediging van bet adres waarin aangedrongen wordt op verbetering van het kanaal ArosterdamGonda IJselmonde Ipdien men geen Bgu aart kanaal kan verkggeo en geeft de Staat hiervoor sledita drie millioen uit dan kan bg vele millioeoen sparen voor een Bgnvaartkanaal NadM de beeran rao Eeghea Tromp Uejmaiiu en van Tieuboren het adres nog verdedigd hebben wordt het met algemeene stemmen op ééa na aangenomen E n gefailleerde in het kanton Dokkum betaalde dezer dagen zgn crediteuren met Yio g tiende percent althans die oreditenren die t de moeite waard hadden geacht zulk een wisjewasje te gaan halen ter plaatse waar ze waren ontboden Onder de vele schuldeisohers wordt vooral de plaatsvervanger beklaagd die voor een der zonen van den gefailleerde dienst deed ea nu In plaats van ƒ 600 zestig cents ontvangt I Deze uitbetaling Is wel het non plus ultrS waarvan men in onze aan faillissementen rgke eeuw totnogtoe heeft gehoord De heer Tbijssen burgemeester van de gemeente Beers ontving Woensdag een brandbrief waarin hem onder bedreiging vau moord op hem of een zgoer zoons gelast werd op een aangegeven plaats 600 gulden te deponeeren De brief was onderteekend en afkomstig van eea bekenden inbreker die in het jaar 1871 voor diefstal veroordeeld eeoige maanden geleden uit de gevangenis is ontslagen Hg schgnt in den omtrek rond te zwerven en is ook de rermoedelgke dader van den diefstal Dinsdag naoht bg den herbergier P te Euharen gepleegd De brandbrief is natuurlijk in handen der justitie gesteld het is te hopen dat men het geraarlgk sujet spoedig achter slot en grendel kan brengen In het jaarreralag der Rotterdamsche Openbare Gezondheidscommissie orer het jaar 1880 wordt bij de mededeelingen omtrent den toestand van Bbt drinkwater aldaar een en ander gezegd over bet duinwater te a Qravenhage te Amsterdam en t Leiden Het water der Haagsche leiding is viermalen onderzocht de commissie vond het op 31 Juli zeer slecht op 25 Augustus en op 10 September iniet goed terwgl zg het op 22 November uauwelgks goed zon durven noemen Het toeval beeft echter gewild dat het water t4t Den Haag voor de eerste maal ontvangen werd op den dsg dat er belangrgke reparatie aan de filters plaats had waaruit de exceptioneel slechte toestand van dat water moet worden verklaard Het drinkwater uit de dujtiwaterleiding te liciden op 1 December onderzocht was vrg goed Het water der Amsterdamsche leiding werd op 30 Ang en 19 September niet goed bevonden terwgl het op 23 November om het groote aantal bacteriën meest mikrokokkeo dat daarin voorkwam stellig ais sleoht zou moeten warden aangeduid De commissie merkt echter voor de vergelgking met het Botterdarasohe drinkwater op dat het duinwater DU en dan betrekkelgk vrij veel organisch stoffen in ontbinding mag bevatten deze echter nagenoeg uitsluitend van planlaardigen ïofsproug zgn vat niet het geval is mtt het water van de Botterdamsohe duinwaterleidiag dat alt een rivier wordt genomen die langs vele steden en dorpen haar loop beeft en roor bet grootale gedeelte de fueouliëu dier gemeenten opueemt V het slachthuis te Grenello zoo meldt men uit Parijs staan e ken morgen een asntal dames die daar een minder aangenaam geneesmiddel gebruiken om weder de frissolie kleur op hare wangen te tooveren Zoo spoedig een os geslacht wordt verzamelen de alagersknechts fiet nog rookeude bloed in kleine glaasjes en reiken die aan de dames over die het bloed tonder den minsien tegenzin naar binnen zwelgen Ieder glaasje kost vgftig centimes en dagelgks wordt er ongeveer een liter gedronken zoadat de slachters met deze kuur een aardig duitje verdienen De rerkooiper ran ralsche ridderorden die in de ronge week te Fargs werd aangehouden bad zelfs de onbeschaambetd gehad een voorstel aau dcn consul van Tunis te doen waarbij deze voor elke orde van den Nioham Iphtikhar die hg hem bezorgde zeventien honderd vgftig francs zou ontvangen Gewoonlgk verkocht hij de ridderorden voor vgfduizend francs zoodat hg dan zelf nog zeven eu dertig honderd vgftig francs overhield Ongelnkkig viel zgn voorstel njet in den stnaak van den consul deze klaagde hem aa £ 4n in plaats van de gevraagde ridderorden kreeg bg eergisteren zes maanden gevangenisstraf Opgeluisterd door fraai weder iu deo Aanvang werd WocLsilag het 18e Zendingsfeest gehouden op het landgoed Ampsen nabg Lochem De prachtige bosschen en lieve omgeving leenden itoh goed voo het doek met verschlliende feest en gewone treinen werden duizenden bezoeVera aangevoerd Jammer voor het feest be op er omatreeks vier ure in den namiddag regen ta vallen Zekere T U die in Haart 11 voor de rechtbank te Rotterdam alt getuige wat opgeroepen en verdaebt wordt toen eene valsche verklaring onder eede te hebben afgelegd is gisteren ochtend door een rijki veldwadbter naar sHage overgebracht waar bij ig het begin van Anguttus moet terechtstaan Te Berlgn heeft een kopiiit die bfiig was eei stuk beotograpbisoh te vt nenigvnldigen een druppel aniliueinkt in een van gn oogeo kregen 0 middellgk waren het gansche hoornvliea het oog i de binnenkant van de oogleden jonker violet gekleiri In weerwil van alle nitwassohen bleven pgn en drukking in bet oog aanhouden Bg ondenock Ueek dat de aniline reeds ten deele hst hoornvlies had doorboord Vooniohtigheid met de niliae iakten tohgnt dos geraden De groote opwinding welke zich bg de saabtigers der Protestantsoh Èugeltche kerk in Amerikt openbaarde naar aanleiding van de uitgare vaabet herziene Nieuwe Testament schgnt een buitengewooii bewgs t e leveren van den bekenden Amerikaantokn ondernemingsgeest die eenig daarstaat Van de Kmet te Chicago die too vlug on It bladzijden in 96 kolommen bet geheele Nieuwe Testament afdrukte in zgn uommer van 22 Kei jl ii reeds vroeger melding gemaakt Een ander slaslije van de buitengewone vlugheid der Amerikaanseke pen laten wg hier volgen De met de herziening van het N T belaste com missie te Landen ging met de grootste Toortiobtigheid te werk om het resultaat van haren arbeid geheim te houden Zij wist dat zg met Amerlktanseke uitgevers te doen had die nlAs onbeproefd aoadeii laten om oo snel mogelgk in het beiit van een afdruk te komen Om de uitgevers met welke zuiiohii contact had gesteld gelg ktg dig tevreden te stellen bad tg besloten de proefvellen j el jtlydif uade Biigelache en Amerikaansche uitgeven te verteudeo doch vergat daarbg dat de Amerikaansche daardoor bannen Engelscben collega s minstens 9 10 dagen tea acbterey waren De groote uitgevers firma Appletoa Co te New ïork wiat echter dit betwaar te voorkomen Iu tgds vertohafteu deze heeren lieh eene complete inrichting tot nadruk ras den bgbel ietkasten letters ent lalsmede bet benoodigde getsl van de bekwaamste jptera eo tonden deie penonsel en materieel naar Engeland en wel om geen ve mtedeut op te wekken met verschillende booten Op een der inelvarende stoombooten tusschen Üverpool eu New York werd de passage voor de tettsrs oorafbesteld alsmede de noodige ruimte afgebnird trader het doel van dezen maatregel bsbrnd te makea Nadat de stoomboot in zee was en eene telegrafische verbinding noch met Engeland noob met Newïorji meer mogelgk waa werden de kasten opeogestagen ea de gehuurde ruimte in een drokkery herschapen eu toen de stoomboot te New Tork aankwam was de bg bel geheel afgezet aren de vtffmen gesteryotypeerd en de letters reeds opgeborgen Binnen 24 ureen konden de boekkaudeltfts vaa e firma Apleton den bijbel geheel gereed ea gebonden bekomen terwgl de conourreuten der firma nauweIgks met zetteit begonnen warenr De ooderneming heeft voorzeker veel geld gekost maar ook ongetwijfeld veel ingebracht en het is niet oDWiartchgnIgk dat exempt der Amerik uitgave reeds in Engeland verkocht werden voordat de Engelsehe drukkers hnune bgbels gebonden badden AT i d p II II I I i I I B il Buitenlandsch Overzicht De berichten over den toe nd van deu beer Garfield bigven tot dusver guiiftig De dsg ftf Woensdag giog rustig voorbg en de Ijjder kon wsl meer voedsel dan den vorigen dag gebwéa Het laatste kabeltelegram van den Uwr Blaioe Staatssecretaris aan den beer Birney geiant te a Hage Inidt Washington 7 Juli des namiddags De betersohtp van den president houdt aan Alle rerschgnselen tija heden gunstig Daar het nog onmogelgk t roonien it of en wannéér de president der Vereenigde Staten a NoordAmerika in staat lal weten zgn functiëa tebervatteu is er sprake van om rolgens het grondwettig voorschrift bet voortitterschap op te drogenaan den vice president den heer Chester Arthur pete behoort gelgk men weet tot de fractie it epublikeinsohe partg welke de ziensw ze van deobeer Conkling deelt en bet is aan eene schiklcingtusBchen de volgelingen van Gralft eu die van denheer Garfield dat bg zijne benoeming tot ricepre sident te danlfen beeft Hg is een tegenstander ta de herrormiug in bet beheer door Garfield ondernomen en volgt dus een staatkunde met die rta den President in strijd Het is echter niet waa sobgnlgk dat hg gedurende zgn interim een anderen eg dan de b er Garfield zal inslaan Het Epgelaohe Lagerhuis it vrg wat opgeisboten mtt de landwet artt 7 tot 11 werden in ééa lit ioi afgedaan bet belangrgke art 7 werd aangenofea met 289 tegen 167 atemmen en daar nude vooratamste puntea met groote meerderheid tgn vastgesteld hoopt men dat bet met de rest sneller tal gaan Het ontwerp bestaat uit 60 artikelen Art 13 is reeds achter den rug Forster heeft in den loop der disonssie een aaa nlling toegetegd die in Ierland leker met groote voldoening tal worden vernomen Bg de overgangsbepalingen tal de Begeering nl voorstellen de Undeigenaren 60 pCl hunner tegenwoordige vorderingen uit te keereu waardoor tg hnn aanspraken op bet recht van verwqdering der pachten bg bet in werking tredin der wet verlieten De pachters kannen aan den Staat de voorgesohoten som in 16 jaren teruggeven Uit dete bepaling blijkt dan toch wel duidelgk dat bet der Begeèring ernst is om de hnipbekoevendeo de band te reiken Gladstone teide dat de slakkengang vau de behandeling der landwet ton maken dat er in deze sitting nieti van de andere ingediende wetsontwerpen ton kunnen worden afgedaan en de Begeering bereid was voor de landwet dit offer te brengen Men vervaobt eenig nat van dete aansporing Onder de belangrijke wetsontwerpen die thans met een begrafenis warden bedreigd behoort dat tegen de kiesknoeiergeu en dat over de eedsformule Bradlaugh heeft in bet vooroitiicbt van de niet bebaadeling van de eedquaestie aan den voonitter van bet Lagerhuis geschreven dat bg eentdaags het Lagerhuis weder met een betoek tal vereereii de president heeft bg voorbaat last gegeven om Bradlaugh te verwgdereu wanneer hg komt Van de verrichtingen van de Engelicbe Tracs aaloommissie kwam Donderdag sindelgk weder een bericht in da volgende maand tal de commissie haar taak geëindigd hebben en tooals de taken lich thans laten aaniieo tot wederegdsch genoegen Gladatone deelde Donderdag in hel Lagerhuis mede dat df Transvaalscbe Amsterdamsche leening weder op Trauavaal overgaat Dt houden dier fondsen tallen dit raioder aangenaam vinden maar t is geheel billgk De beriohten uit bet Begenlaobap Ttinis btgMa van onrustbarenden aard Lt Ternfi is van meeuiag dat men tioh wal irat t veel gehaast heeft met het terugroepen fta bat grootste deel der troepen van het expMlitiaka pt daar men och eenige dagen róót de teekeoiag van het verdrag een opstand in het Zaiden vaa i$t Begentsehap verwaohtte Men kad zich beboofaa ta kerianermt Zegt het blad wat in IS30 ia Algerié gebeurde Van de 40 000 man die deatqds te Sidie Ferruch voet aan wal hadden geiet werden eenige weken na de inneming van Algien sknbu 16 000 in Afrika Achtergelaten De anrieren warea naar Frankrqk teruggeroepen Daardoor wctden de Arabieren in slaat gesteld om in het biimealand den grondslag te leggen tot een verzet dat tevemien jaraa daurde en in deu aaurang gemakkelgk bad kunBeu overwonnen worden auneer men over eene voldoende atrgdmaeht had kWnen beschikken Da Deeusche Tweede Kamer heeft met U tegen 42 flemmen besloten de geschilpunten over de begrootblg niet meer opnieuw naar de commissis te venenden m a w de oppositie wil geen vergelgk bet venchil bedroeg slechts 20 000 kronen laeer Men verwacht na het besluit tot weder ontbiiuling van de Kamer INOEZ ONDEN y i Amerikaansch Yarl ensvleeseh Sotttrtlam 7 Juli 1881 De Redactie der GouJmit Couraiit Otnia WelEdele HeerealGeleten de kennitgevlBg van B en W Uwer stad betreffende het bovenattond artikel venoek ik UEd beleefdelijk plaatsing in Uw geacht blad voorhet ondentaaAd Rapport en tal het mg aangenaamign yndien andere Bladen idit overnemen opdat Ie waarheid van dete talk in het volle licht gekend worde UEd bg voorbaat dankende verblgf ik hoogachtend UEd dw dienaar 1 J G TIMMBBS Atn Importeur en drossier in Amer Vetwtren Rapport vtut den Directeur van het Bureau der Sttttlstiek Naar aanleiding der door de gonvernementep van Frankrgk en andere Europeescbe Stalen genomen maatregelen tegen den iw er van Amerikaansch Varl enavleesch eu om doojoepaalde en penoonlgk geleverde bewgien de vergrootte berichten te kunnen tegenspreken welke in Eurofia venprèid worden omtrent de varkeutiekte en trichinen onder de Amerikaansche varkens heeft de aeoretaris Blaine den directeur van het Buraaa der statiatiek van het departemeut Tan Binaenlandtobe taken naai Chicago Cinoinatie gezonden om de gebeele zaak van varkensfokkerg en apekrerpakking in het Westen in alle phasen i van af de boerderg tot aan het schip te oaderzoeken Ingerolge tgne instructies beeft de secretaris de vooriisamste varkensfokken opkoopers verzenden pakkergeu pakhuiten kantoren van aangifte eu van keurmeeatert en ook expediteun bezocht en nu tgn rapport ingezonden dat nmiddelgk door het deparlement tal worden openbaar gemaakt ter verspreiding iu Europa Dit rapport komt tot de volgende conolusieu 1 Dat de varkens van Amerika van het beste en tnivente rat tgu en gevued en gemett warden met mais Turksohe tarwe Het is niet te verondentellen dat varkens in eenig ander land met toodanig getond en tniver voedsel gemest worden i Dat de beriohten in Europa publiek gemaakt omtrent de sterfte vac Amerikaansche varkens door tiekte teer overdreven tgn Dat de sterfte onder de Amerikaansche varkens door tiekte peroeutsgewgie niet grooter it dandie der Europeeache varkeus Dat Amerikaansche varkens die aan varkenstiekte als andeninda gestorven zgn of tallen sterven geen invloed kunnen hebbeu op de levering Vjin varkeotvleesób behalve dat tij dete vermindert daar zulke dieren onmogelgk bet scherpe onderzoek en opzicht kannen ontgaan waaraan varkeus bestemd voor de slachting en toebereiding onderworpenzgn dat telb indien het mogelijk are aan zulk onderzoek te ontsnappen ê kunstmatige toebereiding zolke dieren in goed vWkeosvleesch dat het onderzoek van deu keuriheester zoukunnen doorstaan kan veranderen Dat het verainsel door penenen die er belangbg hebben in eenige landen van Europa venprèiden levendig gehouden e als zoude eenig gedeeltevan varkens die gestorien zgn of zullen sterven aan varkenaziekte of door eenige andere oorzaak kunnen worden verwerkt tot vtrkaopbaar spe k getuigt van de grootste onkubde want verkoopbaar spek kan aiet verkregen warden van zulke haren uatunrigken dood gestorven dieren Dat elk pond verkregen van zulke varkens behalve hetgeen voor meat gebruilit wordt duidelgk gemerkt ia alt brown grease bruiu vet white grease wit vet of dead hogs grease vet van gestorveu varkens eu als zoodanig woriUf verkocht voornamelgk aau ateeptieden en dat dekleur en geur van toodanig vet wel verjitnderen dat te voor reutel touden kunnen doorgaan Dat deielfde torg wordt besteed aau het behandelen en toebereiden van Amerikaansche reuzel als aau dat van Amerikaanseh varkeusvleescta en dat daar een met mais gevoed Amerikaapsobvarken het tuivente in tgn soort is bet onbetwistbaar vast staal dat Amenkaansch spek bet tuivente spek is dat op eenige markt kan worden aangevoerd Dat bet aantal Amerikaansche varkens besmet met trichinen oi schoon dete taak teer op een veroudentelliag berust percentsgewijie genomen naar alle waarschgnl jkheid door de voortreffelgke wgie van fokken en voeden veel minder is dandat van varkens in andere landen Dat de twee groole varkens produceerende middelpunten Chicago ei Cincinnati vrg tgn vantrichinen is het sterkst mogelgk betvgs van detuiverheid van Amerikaansch spek Iu Chicago kwamen gedurende een reeks van jsreu waarin van 40 000 meuschen de tterftegevallen met hunneoonaken worden aangegeven slechts twee gevallen voor van vergiftiging verondersteld door trjohineo In Cincinnati kwam gedurende hettelfde tqdvak geen enkel geval voor Dat de aangegevene gevallen van vermeende vergiftiging door trichinen ontstaan tgn door het eten van ongekookt rarkensrieescb hetwelk bleek slechts afgekeurd te tgn en dat goed koken detrichinen geheel vernietigt en alle gevaar dus bghet eten van varkensvleesob verwgdert Dat pakken en zouten in andere landen bgde keuie inspectie en slachting van varkens ende daarop volgende behandeling en toebereidingvaa het vleeaoh wat betreft torg nauwgetetheid en kennis van taken bg de Amerikanen ten achteren staan Dat de varkens die uitgekozen worden voor den uiti oerhandel in alle opzichten gelgk zgn aan de beste varkens voor biunenlandsch gebruik bestemd 18 Dat de groote overdrgving zoo optettelgk verspreid met betrekking tot ziek varkensvleesob ondersteund wordt door de venohillende beteekenisseu gegeven aan t woord pig In Europa wordt het gebruikt als synoniem met varked terwgl het iu Amerika béteekent het bigge of jonge varken onder de tea maanden en gewoonlgk die van aleohts enige weken Het aantal biggen dat sterft door venohillende oortaken in vergelgking met de tterfie der varkeus is teer groot eo dwaselijk warden verkeerde ooncinsiën getrokken door deze twee woorden pig bigge en hog varken te verwarren Laatste Berichten Rome 8 Juli Een Malteetei bark is gisteren ochtend vau Sfax vertrokken en te Melidia aangekomen Zij beriohtle dat de Frantche gepanteerde schepen alle forten de groote moskee en een gedeelte ven de Mnselmsnsebe wgk hebbeiï plat gesQboten do h de opstandelingen voortgingen weentand te bieden Brussel 8 Juli De Kamer hield zich bezig met het wetsontwerp over de opheffing der jurisdictie van de Permanente Deputaties en Provinciale Raden in rerkiezingszaken De heer Jansou handhaafde en verdedigde zij tamendement betreffende de uitbreiding van bet kiesrecht Hg zeide dat de Ministen het stellig over deze qnaestie niet eens waren en wilde eene prtcieae verklaring waarom bet Miniaterie het kiesrecht zou weigeren aan de capaciti ilen Hjj wierp van zich het verwgt dat zgn partg de liberale zou zgn afgevallen Hiji gelooft dat bet mogelgk is tot overeenstemming te komen Het onderwgs mnet de grondslag van het kiesreobt zgu Daar dat eik is aangevangen moe het ook voltooid worden In alle landen wordt het kiesrecht hervormd in België alleen niet Daar de Regeering verklaard heeft dat tg niets beloven wil wil hg de quaestie der herrorming van het kiesrecht niet langer uitstellen De Regeering zal Dinsdag antwoorden en de Kamer zal Woedsdag beslissen Washington S JuH 8V uur des ochtends Het bulletin zep t dat de president steeds goed vooruitgaat Het rapport vau beden achtend is het beste dat nog gegeven is De wond begint te etteren BurgerlijJce Stand Gouda OEBORBNi 1 Jali Marmiu Óoraelu oadsra A Haalk eo M Mais OVE UEDEN 8 Jslu C H W Kidimi 16 j 10 ai ONDEB IKOUWOi 8 Juli P BroekbaiKO Sl j enM de Zmiw 68 j Burgerlgke Stand van ondeittaande gemeenten au 1 tot 7 li 1881 Moordrmht OVERUCOEN L IU Vlurdlagei haiiiroaw vu A Bloot SO j J Biu 4 d ONDERTROUWD 1 Cutelija 24 j na Beeourgk en C verier 19 j Waddinxveen GEBOR Gerrit ouden J Uenichup ea J de Biuiu Tr Qije ouders k de Roo en G Alblst Gerrit oadsre K Kuioi eo N van Dim OVERLEDEN M Egkrleitam w ONDERTBODWD A Mnller en M van Beigiagea fiEHUWD P van Egk en M Knoop Zevenhuizen GEBOREN Arw ouden C de Voa en A Hoogsudoarn ONDERTROUWD U Hogeveen en E in Blokbniua GEBUtVD T 1 isn iMuwen en C W van Eiuo ADVeRTENTIEN ♦ Bevallen yan een W C POST TA DU BDBO MKBor Gouda 8 Jali 1881 Heden overleed te Botterdam onze geliefde Broeder en Behuwd Broeder de heer JACOBDS TAM DIN TOüBN in den ouderdom van 51 jaren P VLASVELD M C VLASVELDVAN DIN TOOBH Gouda 5 Jali 1881 De ondergeteekenden betuigen Imnnen dank voor de vele bewgzen van belangstelHng bg de geboorte hunner Dochter ondervonden G C FORTUUN DROOGLEBVBB L FORTÜIJN DROOGLEEVEB DC JoNO Gevoelig voor de vele bewgzen v n deelneming ondervonden gedurende de ziekte en bg bet overlgden van hun geliefde oudste Dochter betuigen ondergeteekendqn hunnen hartelgken dank Th H KABEL C Q G P KABBL D Korm Gouda 9 Juli 1881 r