Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1881

Woensdag 13 Jnli N 2634 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD A lverlentiel lad voor Gouda m minim Allen die iets te Toideren hebben van of Terschnldigd zgn aan Hrglen den heer JOHANNES BEUMER in leren timmerman gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 2 JULI 1881 worden rerzocht daarran opgave of betaling te doen vóór of op DONDERDAG den 14 JULI 1881 ten kantore van den notaris MOLENAAR te Waddinxveen De COMMISSIE van TOEZICHT over de STAD8MUZIJSKSCMOOZ brengt bg deze ter kennis ran OUDERS en VOOGDEN dat met de lijsten voor het herdenkingafeest is rondgegaan en dat voor zooverre enkelen nog mochten willen bgdragen daartoe gelegenheid bestaat ten huizQ van den Penningmeester D ROOOMNBOOM O Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 30 JULI a s en de BallotageL st aanstaanden ZATERDAG 16 JULI gesloten wordt Naicens hbt Bestuob J C IJSSELSTIJN Secretarit Gouda 9 luH 1881 De COMMISSIE van TOEZICHT over de STADSMVZIBKSCHOOL brengt bg deze ter algemeene kennis dat de lljgt tot deelname aan het feest geopend bl ft tot ZATERDAG 16 JULI a 3 en dat daarna geen toe gang m r tot het IfiAIj zal worden gegeven Wordt te HUUR gevraagd zoo spoedig mogel k een GEMEUBILEERDE Vóór of AcMerkamer met Slaapplaats pi m 16 gld p m Adres aan den Uitgever dezer Courant onder No 599 CW vaitddYELDE G0üD4 Kantoor Peperstraat K 245 handjll is Wtfnen Binnen en Batteniaodscti gedistelecrd Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 25 JULI léSl des voormiddags ten Eli are in het Eoffijhnis Haemodie aan de Markt van Een HUIS en ERF in de ïiemdulsteeg te Gouda Wflk M No 206 Een HOIS en ERF in de Roboarsteeg aldaar Wflk M No 145 Vier HUIZEN en ERVEN in de Jan Cat tingsteeg aldaar Wgk M No 104 105 106 en 108 Een HUIS SCHUUR en ERF achter de Eamemelksloot aldaar Wgk R No 474 Een HUIS SCHUUR en ERF meteen stok GROND daarnevens en achter onderde Boompjes aan de Wachterstraat aldaar Wjk P No 204 groot 240 Centiaren En eenige perceelen LAND en WATER liggende in het Weegje in de gemeente Waddmmeen groot 3 H 60 A 30 C Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN yan SCHIELAND doen te weten dat tengevolge van het bedanken van den Heer P ZEEUW Pin eene nieuwe rerkiering voor een Hoofdingeland Plaatsvervanger van Schieland voor het 1 District zal plaats hebben op DONDERDAG den 14 JULI 1881 te Or wAJeinde Uitspanning d Vmwoidï Kostswaqkk van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 nre DuKOBAAF en HooQHSXMBADBN van Schieland De SecretarisRentmmter Oe Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT SUIVESE BOMÜZ EN MDESE WIJNENT Alle soorteu van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJN van f 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proafflessoben kwart en half ankers verkrijgbaar Prijsoouranten worden op aanvrage gratis en franko toegezonden Allea wordt franko t huis geleverd Gevraagd tegen AUGUSTUS a i een NET EnmniMEisjE niet bepeden de 16 jaar Inlichtingen te bekomen bjj den boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr alhier Openbare Verkoopingf TE GOUDA op DINSDAG 12 JULI 1881 dés morgens te 9 uren ten sterfhuize van Mej de Wed KOPPENDRAIJER aan den Korten Tiendeweg wgk D Nr 80 van eenen netten goed onderbonden MAITRAI K M E I W I J K bj SLOTEMAKEB Co Wasschen Repareeren Opmaken D hoogenboom Marht GOVD t MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onver8chiU waaronder een antiek KABINET HOEKBUF besmetting of andei riekten zgn FET en STAANDE KLOK met Slagwerk e Blaauw en geklenrdPORCELEIf eenigouderwetsch TIN WERK enz voorts GOU Den ZILVERWERK en fraajje JUWËËLEN Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 aren te zien Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda HOÜTVEILING te ROTTERDAM van ca 120 000 stuks Vuren en Ghrenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelsche W burger e Amerikaansche Delen en ÏPlaten Eene lading Coperw ksche en Petersbnrger Vuren Wgnburger Grenen geschaafde en geploegde Delen en ca 4000 stuks Vuren BadOingB 2i X6 J SWITZER Az in TABAK SNUIF SIGAREN KOPFIJ THEE WUn en Gedistilleerd Lange Tiendeweg Wflk D N 29 TE GOUDA Mieuwe Aanvoer Eene lading Kolders Juffers eene lading nieuwe Narva Sparren eene lading Eiken Ribben Verder Amerikaansche Grenen Delen en Platen Juffers 8tetgerhouten enz J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRDMENTEELE ZDIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gooda Liggende op de Werf Rotterdamsch Welvaren c en in de Nieuwe Loods in de Elizabetfastraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam op WOENbDAG 13 JULI 1881 des middags 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHANN COENRAAD LACH bjj wien op aanvrage Notitiën te bekomen zyn Het Hout is 5 dagen vóór den verkoop te bezichtigen liggende deze Hontwaren gemakkel k ter vervoer te water en per as GOUDA 12 Juli 1881 Gisteren ond ten 8 are Tergaderde ïoowel de kiMnreeDiKiuft Gemeentebelang al ile Ooudiehe Künereenigingii tot bet tellen van oandidat D voor den Gemeenteraad B lang tellenden verwaten g naar acbtentaand reralag B beide Irergaderiugen Naar wij Ternemen hebbeg xiob bü de vaorlooiiige inaohtyriiig voor den uieoiren mirsoa van de Rijki hoogere burgerwbool albier aangemeld 26 nieuwe leerliiigeD tmaronder 6 meisjn Aan bef begin aa den cnrsui legen September Wordt wider gelegenbeid gegeven zich te laten in ch rijven i MMMi i 1 berilag na Iw flrmwMoiB in de 3e klaur toegelaten A HyulietT leerling van d 2e klaaaer van de Rijks hoogere Burgerschool alhier Onte stadgenoot de heer D Samsom is een zilveren medaille toegekend voor de door b m ingezonden Dames zomer oostnmca by den natlonalen wedslryd op het gebied der nyverbeid uitgeschre eu door de Vereenigiag Ngverheid te Leeu vardeu De hear C van Dieat Az te Haaaireoht verkreeg medaille oor tuig voor narreslede By de Hemonatraalsohe gemeeote te Utrtbt is nit het Hroeger gemelde 4tal een tweetal opgemaakt beataaade uit de bh B C J Mosselmaus pred te Groningen en U F Schim vau der Loeff pred te Gouda waaruit eetatgenoemde is gekozen In de hedenmiddag gehouden vergadering vau den gemeenteraad wai allereerst aan de orde het voorstel van B en W om ingevolge den weusch van Gedeputeerde Stalen te bepalen dat kinderen van minen onvermogenden zouden wordeu toegelaten op de vier burgerscholen de eersten tegen een verlaagd aohoolgeld de laalsteu om niei na het bewgs geleverd te hebbeu het gewoon lager ouderwgs met vrucht Ie hebbeu genoten en tevens het vooniel der raadsleden Noothoven van Opor van Ileraon en Heinsing om op de beide Burgerscholen voor meisjes ook mek de en op de Eerste Burgerschool voor meisjes ook de raaie kandteerken te doeu onderwijzen en om het schoolgeld op de 2e Burgerschool voor jongens gelgk te stellen met dat der e Burgerschool voor meisjes en alzoo Ie brengen op f 40 Over dets voorstellen werd eena zeer uitvoerige diaAUHie gevoerd Ten slotte werd het voorstel van B en W aangenomen met 14 tegen 1 stem die van den heer Luijten Afwezig waren de hh Kist en Kranenburg Het voorstel van de heeren Noothoven van Goor e s betreffende de fraaie handwerken op de Ie Burgenchool voor meisjes werd verworpen met 9 tegenf 6 stemmen die der hh van Iterson Maller Post Drost Hemsing Ssmsom en Noothoven van Goor Da betr de wiakunde op e Ie en 2e burgerschoni voor meisjes werd eveneens verworyen en wel met 11 tegen 4 stemmen die der hh van Iterson Muller flemsing en Nootlioven van Goor Ket voorstel om hei soboal t ltl Van de school van den heer Leopold te brengen op 40 werd eeneorpen met 10 legeu 5 stemmen die der hh Slraver Lujjlen Samsom Hemsing en Noothoven van Goor In de e zitting kwam o a in een rapport van B en W betreffende de demping van de Turfmarkt Met het oog op de groote kosten die voor de geheele Turfmarkt 87300 met gemetseld riool of 81000 met cement rtoolj zouden bedr gen kouden B en W den Raad niet adviaeereu tot deze demping over te gaau In deze zitting kwam uog iu een voordracht voor drie Lecrareo aau het Pro g miiaiinm Deze luidt aldui Voor Leeraar ia de iekande worden voorgedragen de hh Dr I S Gleans te Goes en Dr L Voorzanger te Boernond Voor Leeraar in de jtaririfkikunde 4e hh A F Kremer te Voorschoten en C C Jaq te Hoorn Voor Leeraar in de ffeekrlaudsckejiaal de hk A Hissiuk te Doetincbem ea J Brev te Winschoten De overige aan de orde z nde zaken werden wegens het vergevorderde nor niet behandeld Daar de vergadering eent ten jt nre gealoten werd moeten wij ons voor heden tot het bovenstaande bepalen terwgl ons volgead het gewoon verslag va den Baad zal bevattea De dezer dagen te Waddinxveen gehouden collecte tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de NftMAluden beeft opgebracht ƒ 35 69 De in deu Gemeenteraad te Hoornaar aangeboden Gemeenterrkening over 1880 brdraogi in outvaug 21 847 14 iu uitgaaf 20 396 79 Sluitende alzoo met een batig slot tan 1450 36 De Commissie voor de I JBvawl te Amsterdam heeft zich tot de Eerste Kamtr gewend roet een adres waarin de verwerping wonlt gevraagd vau het wetsontwerp betreffende het kanaal van Amsterdam naar de Merwede De Eente Kamer beeft girteren avond hare werkzaamheden hervat De he Inainger en Regout hebben zitting genomea De laatste door de Tweede Kamer aangenomen ontwerpen waaronder die betrekkelijk de Amsterdamsche en Rotterdamsche aterwegen zijn uaar de ofdeelingen verzonden Het Algemeen Israëlitisch Verhoud afeeeling Nederland hield Zondag te Amsterdam zgn algemeene jaarlgksche vergadering De Nederlaodscbe TramWegmaalschappg die iu t noorden met zoo guusligen uitslag werkl beeft thans voor een ontwerp van een net ter verbinding der voornaamste steden van Noord Holland ZuidHolland en Utrecht onderling en niet de voornoamsle platielandsgemeenten der provinciën concessie aangevraagd Dit uet omvat a Een Igu Utrecht Amsterriam Haarlem Deze Ign vaugt aau te Utrecht loopt langs Maarssen Breokrleu Wilms Mgdreoht Uithoorn Amstelveen Overtoom naar Amsterdam Te Uithoorn gaat een zgtak langs Aalsmeer en Hoofddorp door den Haarlemmermeer naar Haarlem i Een Ign Rotterdam den HaogLeiden Amster dam Gouda Van Rotterdam loopt deze Ign langs Hillegersberg Bergschenhoek Bleiswgl Moercapelle Waddinxveen Boskoop Gouwesluis Zevenhoven Nieuwveeu naar den Uithoorn waar zg zicb me Ign a vereenigt Vau den kruisweg loopt een zgMk over Zegwaard Soetermeer Leidschendam Voorburg eu van daar naar sHage Van Alpbeu loopt de Igu over Oudshoorn Koudekerk eu Leiderdorp naar Leiden Van omstreeks Waddinxveen gaat een zgtak over Bloemendaal naar Gouda waar zg zich verbindt met Ign e c Eeu Ign Utrecht Schoouhoven Gouda Van Gouda loopt de Ign langs Haastrecht Vlist naar Schoonhoven Van daar gaat zg over Lopik eu IJsselalein langs Oude Rgu en Hommel naar Utrecht waar zg aansluit a iu Ign a Men ziet deze drie Iguen vormen een geheel dat met bet oog vooral op de gemeenten die zij aandoet eu die meerendeeis niet aan apoorweglgneu liggen eeu nieuw element voor eeu geregeld vervoer oplevert eA daarom zeker veel belangslelliug verdient en zal ondervinden Tramwegen vooral stoomtram wegen vormeu in ons land ontegeuzeggelgk uitslekeude gemeensobapswegen Niet alleen iu Friesland maar ook in N Brabant loopcn zij met goeden uitsbg Moge dit ook het geval zijn met de thans ontworpen wegen die men niet als concurreerende met de spooriijuen moet besohouweu maar als aanvalUng en als een uitnemend voedingsmiddel voor de groote I spoorlgnen De directie van de Nederl tramwegmaatschappij ia in zoo goede handen dat kaua taa goed slagen vooral ouder baar dubbel groot is Het raaataehappelijk kapitaal der Amsterdamsohe Chininefabriek is bepaald op 1 miilioen gld in aandeeleu van ƒ 1000 Tot directeuren zgn benoemd de heeren mr R A Kerkhoven en W Sieger tot conuniMarissen de heeren A H J Diemondt 1 J van Zanten G M BoissevaiA B Icidring en F E Tegelberg Deu len Init adjudaut Janssen van bet regiment Gfenadiers en Jagers is Zondagmiddag onder de gemeente Oudewater ciJn treurig ongeval overkomen Terwgl hij aau het visscheu was struikelde bg door een ongelukkig toeval en brak een der beenen Hij werd Zondagmiddag naar ileu Haag ovorgebraoht eu per brancard naar het hospitaal l liet is een jaar geleden dat het kanaal Amsterdam Rotterdam het laatst eeu onderwerp vak beraadslaging uitmaakte in de Froviuciale Slateuvergaileriugen van Noord en Zuid Hollaud Beide provinciën hadden subsidiêu van l i miilioen loegestaac Zuidbolland eohtor onder voorwaarde dat de vaart langs Gouda zou behouden blijven ecu voorwaarde die allessius billgk la oeklea is Sedert kwam jk zaak niet verder Het overleg Inaschen de bejflf provinciale besturen in Augustus 18S0 bracht4 4kot een nader resultaat Noord Holland bleef it iegen de richting langs Gouda verzetten Het Méne woord dat de regeering sprak althans Voor zoover openbaar bekend is was van 30 Oei 1880 toen zij verklaoade dat iu dien stand der laak ran voorbereiding eener wettelijke r elitig vau Régeeringawege geen sprake kon zgu I4alsll Vrijdag werd die waterweg weder in de Statfeuvergadering van Noord Holland ter sprake gebracht 0e heer mr Aug Philips betuigde z u leedwezen dst op de provinciale begrooting voor 1882 nog geen post is kunnen voorkomeu wsamit blijkt dat zelfs een begin van uitvoering gegeven wordt aan bet besluit van de Stalen iu de zomervergaderingen van 1878 genomen lot het verleenen vau eeu bgdnige van anderhalf miilioen gulden ia de kasten van aanleg voor den Waterweg Amsterdam Rotterdam De heer Philips wilde tevens een misverstand uit den weg ruimen dal sohqnt te bestaan en zgn oorsprong te danken heeft aau hetgeen hg bg de behandeling dezer zaak in het vorige jaar heeft gezegd Het scbgnt ui dat het toen gesprokene elders den indruk heeft gegeven alsof men aan het verleenen vau dat subsidie de voorwaarde zou hebben verbonden dat met den waterweg A R tegelgk de baud zou worden geslagen aau de verbinding van het Noordzeekanaal met de Waal Doch dat was de bedoeling niet 8pr had den wensch uitgedrukt naar een verbindiui vau het Noordzeekauaal naar alle zgdeu waaraan de handel behoefte heeft Die weusch deed spreker in de vergadering van het vorig jaar de hoop uitspreken van de gelijkigdige uitvoering èu van den waterweg A B èn van de verbinding vau het Noordteekanaal met de bovenririeren Doch kan men die gelgktgdige uitvoering niet verkrggen dan vergenoegt spr zich met het tot stand komen ook van een vau beide werken Op de vraag vau den heer Philips antwoordde de orzitter namens Gedeputeerde Staten dal deze a oit vau een andere meening zgn geweest dan dat ie provincie NoordHolland nog steeds gehouden is door het besluit Vau 1878 waarbg eeu subsidie voor den water4Weg A R is toegestaan l aar bet woord gelgktijdig ook in de briefisseliug van hel Froriuciaal Bestuur vao NoordHolland over idete zaak is gebruikt eu daarom door sommigen gemeend werd dat Noord HoUaad