Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1881

den aanleg van beide waterwegen op het oog had waar sprake was van zija aubsiilie voor den weg A B was die nadere verklaring van het Provinciaal Bestnur niet overbodig Het is te hopen dat het overleg alsnog tot een bevredigend resultaat mag leiden Zou een interpellatie in de Provioiale Statenvergadering van Zuid Uolland ons wellioht nader op de hoogte kannen brengen van deu stand der lataa Het ia toch niet te denken dat na Augustus 1880 de zaak volkomen is blijven ruslen Men schrgft uit Alphen Zondag middag ongeveer ten een ure stond de beer W met zg ne equipage aan het aiatiou te wachten toen de paarden door het fluiten eeuer looomoticf verschrikt op den hol giugeu daar de heer W en zijn koelsier ze niet lÉouden honden en zelfs eeu eind weegs werden medegesleept De spoorlaan vias in een oogwenk afgelegd doch toen men deu hoek wilde draaien is di l qislukt en terw jl het eene paard viel kwam het andere b j de Öez K in de ruiten terecht üe schade ia gelukkig niet groot en ook de paarden zyn met eene betrekkelijk kleine beschadiging vry gekomeu alleen het rijinig is nog al beschadigd De vijfde of laatste hariugjager heeft 526 Ionharing aangebracht waarvan 272 ton volle en 264 ton maatjes zgnde de vangst van 31 schepen De 5 jagers hebbeu gezamenlijk aangebracht 2148 ton haring eene hoeveelheid die nooit door jagers aangebracht werd i De onlangs voorgedragen herziening van de wet van 1341 bétrekkelgk de krankzinnigengestichten berust op de volgende hoofdbeginselen lo de invoering vau eeu staatstoezicht over krankzinnigen die buiten gestichten verpleegd worden 2a de vermeerdering van de wettelijke waarborgfü voor de goede verpleging in de krankzinnigengestichten 3a de zorg dat ei steeds een voldoend aantal ktaoIjziuuigengestiohteD besta 4o de wijziging in de bepalingen omtrent opneming eu ontslag zoowel ter vermyding van een foor de genezing kostbaar tgdverliea alsook ter vermeerdering van de waarborgen tegen opneming of terughouding in de gestichten van niet krankzinuige personen 5o de opheffing der verplichte curatele GEMEENTEBELAira De Kiesvereeuiging Gemeeutebelaiig hield gisteren avond eene vergadering tot bet stellen van candidate voor de aanstaande verkiezing van gemeenteraadsleden Ër waren 16 leden tegenwoordig Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken deelde de Voorzitter dr IJssel de Schepper mede dat de heer K Jonker en G C Fortuijn Droogleever die in de vorige bijeenkomst tot leden van het bestuur werden gekozen deze benoeming niet hadden aangenomen In huune plaats werden uu tot bestuurders gekozen bg tweede vrije stemming de heeren J Post van der Burg eu H W F Bonte met 12 en 9 stemmeu Beide heeren lieten zich die keuze welgevallen de la itsle na bezwaar gemaakt te hebban wegens gebrek aan tijd en gewone afwezigheid Igdens de periodieke verkiezingen voor deu raad welke bezwaren echter blgkbaar door de vergndeiing niet werden gedeeld Alsnu stelde de Voorzitter aan de orde het opmaken eeuer Igat van oandidaten voor de a s verkiezing Aohlereenvolgeus werden genoemd en volgens het reglement voldoende oudersteund de heer A A van Bergen IJzrndoorn voorgeaield door den heer Post van der Burg de heeren J A Ueony en J M Noothoven van Goor voorgesteld door dr Komtgn de beer mr W Heinsiug voorgesteld door den heer G C Fortugu Drooglecver de beer mr P P P Kist door den heer C G van der Garden de heer H W G Koning door den heer van Alderwerelt de heer D C Samsam door den heer C C K Prinoc De Voorzitter opent nu het debat over de voorgestelde caudidaten waaruit volgeus reglement de kenze moet geschieden De heer Post van der Burg acht vele woorden ter aanbeveling van deu heer van Bergen IJzendoorn geheel overbodig de toejuiching waarmede die naam is ontvangen is bewijs genoeg dat de verdiensten van den burgemeester hier algemeen worden gewaardeerd en daar Jtt oordeel in de stad algemeen is en geenerlei vertet tegen de herkiezing van deu heer IJzendoorn te duchten is zal bg er niet meer bijvoegen De heer Roraeijn beveelt na de door hem gestelde caudidaten achtereenvolgens aan De heer £ emy schoon reeds op gevorderden leeftgd komende heeft jaren laag getoond de belangen der stad met vet t bchartigcu hcrhaaldelgk heeft hg bg absentie van deu burgemeester met wtardiickeld tfiüus plaatsvervuld als wethouder eo ambtenaar van den burgerlijken stand is hij een der werkzaamste eu verdieustelgkste leden van deu raad zoodat hij geenenkele reden zou weten waarom de heer Bemy niet zou verdienen herkozen te worden Wal is in eene advertentie in de courant voorgesteld dezen heerniet te herkiezen maar zouder eesige grond Uct is bekeud dat de heer Bemy nog steeds met gveren vuur de zaken behartigt hij beveelt hem dutmet volle overtuiging ter herkieziag aan en achthet niet te verdedigau dat men hem wil uitspannen Hetzelfde geldt ook voor den heer Noothovenvan Goor Ook bij dezen is eigenigk geeue aanbeveling uoodig In vele zaken beeft de heer vao Goor getoond groolen gver te bezitten hij beeft eeu helder hoofd eu een goed hart is daarenboven eengoed spreker die duidelgk zgne meeuiog weet voorte dragen en blgftlevenals de heer Bemy dtiarbgsteeds fauoeulgk en een man van goede vormen Bedeueu j enoeg om hem weder in den n d te brengen i t De heer G C Fojtugn Droogleèrer kim denheer Hemsing aanbevelen op dezelfde grondett alsvoor de drie vorige caudidaten zgn aaogevo Deheer H is te kort lid an den raad gewe st omte wijzen op hetgeen hij als zoodanig hedft verricht doch bij zijne verkiezing onlangs is èooveelgoeds van hem gsg d en deze goede meeqihg zookrachtig door d kiezers bevestigd dat fg niet twgfelt of ook ditmaal zullen deze h ip weder afvaardigen De heer Hemsing is éek uitstekendambtenaar en eeu goed financier eii ala zoodanigzeer gewenscht in den raad i De heer 0 G van der Garden heen deu heer Kist steeds gekend ala een goed roimlid eir beveelt hem op dien grond ook nu we r aan De heer van Alderwerelt heeft van yerschillendie zijden veel goeds gehoord on trent deii h4er Koning in zgn particulier leveu eu tWgfelt niet of hg zou ook een waardig lid van dea raad zgn De heer G C Portngn Droogleever voegt hiernog bg dat hg gedurend ï vele jaren den heerKoning gekend heeft als een undig flink gverü degelgk man die als aecretarit der Afdeeling Goudavan de Maatschappij van Nijverheid en van het depart Gouda van het Nut getoond heeft te zgneen man van verdienste die stellig als hij mochtverkozen worden met ijver de belangen der stadzou behartigen De heer C C If Prince zegt dat het hem spgten zou indien de heer Samsom niet weder herkozen werd Negen jaar is deze lid geweest van den raad eu heeft steeds met gver trouw en eerlgkheid naar zijn beste weten de belangen der stad bevorderd De heer S heeft veel vrgen tgd tot zijne beschikking en schoon bij zijne adviezen uitbrengt in eenigszins ongekunstelde eenvoudige taal komt hij toch rond voor zgoe meening uit In beginsel it hij er t eu aftredende leden waar tegen zoo weinig te zeggen is uit te spannen en het zou spreker dus leed doen als de heer Samsom niet weder lid van den raad werd Daarenboven beeft de beer S bigken gegeven dat hg met zgn tijd vooruitgaat en in zijn vak geeft hij goede wenken zooals b v omtrent het leggen van trottoirs op sommige punten en het dempen van de Blauwstraat De heer Romeijn vraagt of de heer Samsom wel is een zelfstandig man die niet aan den leiband van anderen loopt Hij meent te hebben opgemerkt dat dit raadslid nu eens met deze dan met geene partij is medegegaan en dat hg ook wel medrgedaan heeft met eene zekere partg of coterie die iiiet altijd op nobele wijze te werk gaat Op dezen grond acht spreker de verkiezing van den heer Samsom niet aanbevelenswaardig De heer Bonte zegt dat hij de oaudidatuur van den heer Samsom heeft onderateund hoofdzakelgk op dei lfde gronden ula door den heer Prince zgn aangevoerd Ook hij uoht het niet wenaohelgk audera dan op overwegende gronden een zitting hebbend lid uit te spannen Bg een vrge verkiezing voor eene open plaats zou spreker niet bij voorkeur den heer Samsom aanbevelen maar thans is het eene andere zaak Voor zes jaren heeft spreker ia Volksonderwijs behoort onder de bestrijders dezer oaudidatuur omdat er toen ten gevolge van de houding die de heer Samsom aannam bg de kamerverkiezingen twgfel bestand ot dit raadslid wel voorstander was van het openbaar neutraal onderwgs doch de ODdervinding heeft geleerd dat deze vrees ongegrond was de heer S heeft steeds medegewerkt tot allts wat strekken kon om het openbaar onderwgs te bevorderen Spreker is das voor deze candidatuur De niel herkiezing vao den heer S zon bepaald een zeker gemis eene eigenaardige leemte in den raad doen ontstaan De Voorzitter Dr de Schepper ia hel ia principe eens met den heer Prince dat het uitapauuen raa raadsleden niet euachelgkis de niet herkiezing van een paar verdieustetgke raadsleden bg een vorige gelegenheid heeft dan ook zgoe verontwiar ini S gaande gemaakt Toch ia spreker in dit geval niet vodr de herkieting vau deu kan Samsom De vraag toch ia niet alleen of een raadsUd ijver en eerlijkheid betoond heeft maar ook of hg positief iets goeds heeft gepracaleerd Puroilar baak spreker bg dra katr SanMB te vergeefs gezocht het is hem niet gebleken dat de adviezen van dezep heer ooit de meeniug zguer medeleden hebben doen veranderen en dat hg dus een bnuuddeo invloed ten goede in den raad heeft uitgeoefeod Aan den aderen kaat is hem ook niet bekend dat de heer S posit ef kwaad in den v raad doet maar als hg tegenover h m een c adidast ziet gesteld als den heer Kouiug van wien t Mij zoo goede verwachtingen mogen koesteren dan Ofht hg zich verantwoord als hg dezen pre raertven het tegenwoordig raadslii Op den heer KoïiiNa liet iwaren 7 sSemme fitge yB it De jjföorritter brljngt iü herin ti g dat vreglemejlt de leJenMt vii hti4 l p zich h bbengenomen om de Merkottfi ear Hij dringt er op ui dïjt 4idoor zetf te stemmeq ma lr ookasnsponi hunner Kdeldezeri Vergadering S it JX tj n te sternen et al eenijloea oillrekkitg an Juit Daar niemand meer het woOrd verlangt wordt overge n tot de stemming Ër worden 16 stem jebracht Tot caudid i t warden gesteld AN BiBOzM IJzKNDOoiM énet 15 steouaUi j lEiiu met iS st oinen V M Noothovmii iï met IB stempien H P P Kist met i me W Eiuiïa imeii 15 stemmen H f lotjDscHE lassviimÉaia t Gisterenavond had onder pmesUinin van it fttt J 1 H J Weunekes eeoie vergadering plaats der Ovüdtokt Kitmreenifii hoofdzakelgk bgecog eroepen tot he stellen vao oandidaten voor het lidmaatsohap van deu Gemeenteraad Voordat daartoe werd overgegaan moest sehter eerst een Bestuur worden gekozen daar hel tegenwoordige Bestuur sleehu een tijM k karakter had eu meer als werloopiff Bestuur werkzaam was geweest Tot Bestuursleden werden gekozen de heeren H J Wennekes G O ereguder F N Maas Jr M U Diepeveen en P J van der Want Ai Uoar laatstgenoemde de benoeming niet aannam werd in zijne plaats gekozen de heer J C IJtselsfgn Terwgl de hh Wennekes Overeynderen Maasde benoeming aannamen hutsigenoemde met aarieling eu niet dan daartoe herhaaldelijk te lijn geanimeerd zal aan de lueeoveiige heeren die niet tegenwoordig waren van hanne benoeming warden keuuia gegeveu Tot caudidaten voor het lidmaatsehap v a den Gemeenteraad werden daarop genoemd de heeren Mr A A van Bergen iJtendooin door den heer H J fTetiiei D 0 Samsom door den heer A irUi on Dmttig 1 M Xootboveu van Goor door den beer oa Danttif Mr P P F Kist door den beer Xw m DalUtif J A Bemy door den beer O J de RaiUr H Jager door deu heer M Q ls Mr W Hemsing door den beer ttu DtuUiif De beer If eiuuket spreekt allereerst een woord teu gunste vau den heer mr van Bergen IJzendoorn Hg gelooft dat deze candidatuur vooiieker aller sympathie zou wegdragen daar ieder onicu waai digen burgemeester alechla ongaarne als roodalid zou willen missen Wij mogen al eeus van gevoelen mat hem verschillen zegt spr ieder aoht hem eeu gewenschte persooulgkbeid in den Raad Hel zou een schande zijn hem niet te herkiezen n verdere aaubcveling acht spr dan ook onuoodig De heer Atdtiet ta Da tzig beveelt de candidatnur aan van den heer Samsom Spreker meent kort te kunnen zgn want wy weten allen zegt spr dat de heer Salmsom een der gverigste en werkzaamste leden is van dea Raad Hg is voorts onafhankelijk heeft den noodigen tgd om zioh te wgdeu aan de belangen der gemeente en hg is dos geraal opnieuw aan te bevelen als raadslid De heer P J a der ff ant At U t hel geheet eens te zgn Met deu vorigen spreker en de heer O Oeereynder neemt eveneens het woord tot aanbeveling van de oaudidalnnr van den heer Samsom De heer Samsom tooh heeft zich steeils ssgt spr als een flink raadslid gedragen waartoe spr het voldoende aoht te herinneren aau hetgeen gesehied ia in zake het nazien der gemeeute rekeuing met deu heer Droogleever Was er overigens al een reden den beer Samsom niet opnieuw oandidaat Ie atellm in deze zaak heeft hg zich li6 flink aaugefteld dat hij d rdoor alleen reeds getoond beeft het vertrouwen der ingezetenen ten volle waard te zgn Met moge al waar zijn ngt spr dat de beer Samsom niet op zeer nette w ze sp eekt hg kwgt lich lleedi ftak vn s a taaie ea ab nien in aaumerUng neemt dat hg ook van bonw iaken goed op de lioagte is dan behoeft het geen verder betoog ïii hij een kerkiezing alleszins verdient De beer Ifenneket herinnert nog dat de beergoBSom steeds oandidaat wr Gotidecke Kienertetkiiif geweest is 1 De heer va Daittiif beveelt daarop den beer Noolhoien van Goor aan Vooral in zaken op hel onderwgs betrekking hebbende zegt spr ia dit raadslid hoogst v idiens elijk en al ware het alleen daarom moet hij volgeus spr herkozen wiorden Overigens houdt spr zich geheel aan hetgeen iu een dezei dagen aan de huizen rondgebracht verkieziugs biljei omtrent de kerkiezing der raadsleden gezegd is De heer Leo n Da feif spreekt een woord ten gunste van deu heer mr KIst Spr verklaart tieb geheel en al te vercenigeu m4t hetgeen Over deze oandid tuur iu een onzSr Goudsohe bladen is gezegd M aoht het niet foodig daaraan ieU toe te van d4i r oud rsiennd ra j niet i wordA e j vanile fcérÏÏH sproUS Baad lê biini e l bloed en dati 4eS wordt algemeen die hem o a t ffiut O f de S uer beveelt de oandidatnur fon d a Bemy laan die altijd eea goed raadslid gew eet is en Jby afwezigheid van den bnrgemeceler het prwidinm in de Raadsvergaderingen wAitÜ Hg ed dit tóó dat alles steeds goed eo fu de bcste nfe afliea Bovendien is de heer Remy al zeerj lug liiMvan eeit Raad geweest Oe ea ii Pale wil daarop de eandidatnnr V terdadlgen dae i daar deie niet It i a hem idoMtoe het woord isend Uif béeeelt de oandidalniu aan Ér is detter dagen gedgkheid pieme bloed in den geeft de Voorkeur O n degelgk Ijimsing efn degeli man is 4 i door de Begeeriug ide tot examinator voor het notarisexamen A ki zégt spr uil den aard der zaak niet iieinig beteekent Do p woidt tot de sleuB i ovei werdiB aitgebracbl op de keeren 0 C SAMaoV U St Mr A A VAN BiloiM UUMDOoaV U jiii Kr F P P Kut U st J A RiMT 10 St J M NooT oTi i TAN Oooa 10 si Mr W HiMUNO 10 si De aftredende roodsledca waren dns alle opnieuw oandidaat gesteld üe Voorzitter neemt daarop het woord en weneohtde veieeniging geluk in t de gestelde oandidaten dik allen getoond hebben op waardige w ie als raadsleden de gemeente te kunnen en te willen vertegenwoordigen Hy meent de gedane keuicn zeer gelukkig te mogen noemen en beveelt ieder lid der Vereeniging aan mede te werken om de gestelde cfadidattn te doen kiezen BulteBlftndsch Overzicht Thans zgn de geneesheeren van president Garfield van mceiring dat bet gevaar is ewekeo althans de kanaea op genezing icer groot zgn Garfield slaapt goed b opgernimd en gebraikt tamelgk wat voedsel Oe jongste aanslag heeft de groole popaloriteit van Garfield schitterend aan kei liehl gebracht In een Donderdag door de Kamer van Koophandel te NewYork grbouden vergadering werden molièn van sympathie voor deu Pretideul aangecomeo en besloten een fonds van 260 000 dollars te stichten waarvan mevr Garfield de renten zal trekken terwgl na haar dood het kapitaal aan haar kinderen zal overgaan In een oogenblik was voor 40 000 dollars ingeaobrevan De heeren Crrns W Field Jay Gould en C P Hnnlington Je eerste presideerde sehreven elk voor 6000 dolbrs in Van de teven hoofdstukken waaruit de lersohe Umd UU beslaat beeft het Kngelscbe Lagerhuis er thans vier aangenomen de belangrgke van bet ontwerp Zy hebben betrekking up de beginselen der weuvoordraokl namelgk ne tale fixity of tenure en sir rent met andere woorden lo bet recht ran den paojiler om tgn paoht en aandeel in de ontginning ran dea meeitbiedende af te staan 2o de onafzetbaarheid aau den pachter die geregeld zgne huur betAalt en So de vermindering der pachtsom bg besluit der permanente commissie Men verwacht no nog een heftig verzet der lerscbe afgevaardigden tegen art 26 strekkende om de landverhuizing in de overbevolkte districten van Ierland aan te moedigen Inaar toch mag men aannemen dat de stemmmg over het ontwerp in zgn geheel tegen het einde dezer week zal kunnen geschieden De Fransohe minislerrawl hield zioh Zaterdag met den toestoad ia AlgeriS en Tunis bezig Het besluit is genomen nieuwe strUdkraohten naar het uiden van het regentschap Tanis te lenden om Rfat Gabet en bM eiland Djcrba te bezetten Het gepantserd eskader te Toulon ligt gereed om op het eeiite berel uaar de golf van Qabea te vertrekken Tolgeni eea telegrapfaisah bericht opende het odtiesjachl Ghacal den 7 den dezer bel vuur op eene batterg van 11 stukkeu welke op het strand voor Sfax was opgesteld de opslandeliageu schoten terug maar hun vuur bereikte de Chaoal niet Den Ssten warden de stad en het fort door de Frausche pautsetschepen besoboten omstreek I5 Ü00 opstandeliugen zgn iu den omliek van Sfax gelegerd maar bet terrein beschermt hen op zoodanige wijze dat de Franaohen versterking afwachten vódrdal tot een landing wordt overgegaan Niet zonder apa ning wordt de uitslag van den strgd in de Belg iiche Kamer tegemoet gezien van versohilleade zgden wordt de wensch geuit dat de Begeering eenige bilofte zal doen en daardoor den strgd balaobtea Frére Orbsn zal zelf heden het woord voeren Geeft de Regeering niet toe dan zou zg volgeus berejteuing e n meerderheid hebben van ééa stem daar de ndioale afgevaardigde van Luik Hauosen voor het Ministerie zou stemmen De heer Janson de welsprekende advocaat van het geavanceerd liberalisme in Bfigié deed in zgne laatste rede nitkomeu dat het stsatsonderwgs nog in eene periode van strgd verkeert in A lgië en dat dO lilMrale partg om in dieu strgd te zegvieren ynieawe elemeutea ia hare politiek moet brengen jf iren lang vragen de geavauceerden den leerpliokl slrgdcn sg voor de afschaffing der plaats J ervanging voor liene betere wetgeving op de drukpers teed gaven tg toe n slemden half tegen hnn Un viisr een aantal diaatregelen der regcering fiiudelgki vragen sg niets meer dan eene eenvoudige verklatlng der regeering ten gunste eener zaak welke hen dierbaar is Ëischen zgn te veel En men verwgl hun doalilie met de clericalen afval van de lihtinie partg hel te ongelegener tyd aan de orde te stellen der vraag Te ongelegenertgd t en het geldt eene vraag die sedert 18S0 aan de orde ie die in hit prograoma der Brnsseisehe liberulen staal uitgewerkt door hoogst bezodigdelieden De heer Qraux zelf verklaarde dal bet ministerie er niet ecnelemmig over denkt De heer Janson weersprak ten sterkste de bewering z uer liberale leiteuslanders dat zgn streven den tnomf der elerioalen zoo tengevolge hebbeu Onze koning ia te wgs en te eerlgk om zulk eeue font te begaan om bg eene liberale meerderheid een clericaal minislerie te benoemen Dat is bont gesproken maar wat moet koning Leopold dan doen als der meerderheid onder dié liberalen door een kleine ninderheid het regecren ondoealgk wordt gemaakt Men heeft er een voorbeeld van gtzieu onlangs in luiie Ook daar hebben de liberalen eene meerderheid iu de kamer grooter uog dan in België £ a heeft toen door oneenigheid in den boezem der liberalen eeue crisis was ontslaan de koning den heer Sella hoofd der oonservatieve minderheid niet het bewind moeten aanbieden De heer Sella weigerde maar dit neemt niets van de kracht van het aanbod weg Toch zal niemand koning Humbert den lof ontboudeu dat hg naar zuivere toepassing der grondwettige beginselen streeft Doch koningen die mei onhandelbare meerderheden Ie doen hebben moeien ze wel eeus eene les geven De Duitsche Btieke Anteiger meldt de benoeming van graaf van Hatzfeldt tot vice minister van buitenlandsche zaken en plaatsvervanger van den Rgkskauselier gedureude het aan laatstgenoemde verleend verlof Die benoeming werd reids sedert geruimm tgd verwacht Toen de heer von Bulow overleed was graaf von Hatzfeldt de aangewezen persoon om hem op te volgen nuur zgne benoeming werd tot heden uitgesteld omdat hij als Duitsch ambassadeur te Konstantinopel niet gemist konden worden bij de aldaar gevoerde onderhandelingen over het vraagstuk der Grieksche grensregeling Waarschgnlgk zal hg te Konstantinopel vervangen warden door den heer von Radowitz thans gezant te Athene Het tabaksmouopolie sohgnt den Duitsoben Rgkskanselier nog ua aan het hart te liggeu De minister van flnanoijSu de beer von Bitter heeft dezer dagen te Koniugsbergeu verklaard dat de keizerIgke regeerittg de invoering vau hel labaksmonopolie onvermgdelgk aoht Ten einde geen voedsel te geven aan de hoop welke zgue verklaring in zekere kringen zon kunnen doen ontstaan voegde hg er bg dal zelfs na de invooring vsn het monopolie geen sprake was van vermindering der belastingen Die vermiodering als gevolg van bet overschat der ontvangsten welke het monopolie zou geven zou eeas kunnen komen maar niet zoo spoedig Deze openhartige verklaring is stellig niet van dien aard om aan de ontwerpen van den Rgkskanselier grooteu aanhang te versohaffen Zaterdag beeft volgens telegram uit Konstantinopel het hof vAn caasatie uitspraak gedaan in het proces vau Midhat c s het voonis is zooals verwachtte bevestigd Wat zal de Sultan na doenn f Men denkt het vonnis veranderen in verbanning naar een ver afgelegen oord Volgens een dépêche van de Bami Nêckriekten hit Kopeubageu van 6 dezer is dien dag het Folketl ing Tweede Kamer door den voorzitter van den Baad den heer Estrup ontbonden Dit gesobiidde door voorlezing in de Kamer van eeu kouinklg k besluit waarin o a wordt verklaard dat het Landstiug Eerste Kamer couoessién heeft gedaan doch de Tweede Kamer bg haar verzet volhardt zoadat eeue ovtreeustemming onmogelgk is De Effectenbeurs xuv Amsterdam U Juli ItSl Met uitzondering van eeaige Amerikoansehe soorten hadden handel noch variatiên iu de afgeloopen week veel te beieekenen BiMMlMLAMOSCHi wAABDiN Staatsfottdseu sloten itU lager de 2V o l et meest nl l V Van fremieleeninge sloten Anuterd loten it 1000 en do gemeentecrediet Paleisloten 2 hooger SpoonetfletMmge De oentraalwaarden en speeuol de aandeelen werdeu weer geducht geslingerd zg dabden zelfs tot 43Vt stegen tot 49 en sloten i6 J Gestemp obl sloten 1 uitg sch 1 s hooger ougestempelde obligatiën werden ï ÏS genoteerd Deze obligation wier houders niet toegetreden zgn tot het conversiepUa van 1866 woarby de vervallen reute in uitgestelde schuld werd geconverteerd waren in lang niet verhandeld De sedert lo Jali 1866 vervallen coupons behooren bg de stukken Aaad Holl sp 1 hooger do Bgusp IVs lager Boxtel Wezel waardeo verkeerden in aangeboden stemming dientengevolge wareu de aand s de gest li Uyp V Uger de 2s Hyp was hooger Aand Sioatssp 1 1 f hooger Tramwayleeninge In deze waarden ging weinig om De Gooische sloot iets hooger de N erl iets lager Indtietrieele mutrden trokken nog al de aanitaoht Aand Air Uv sloten 3V Amst Hv 3 Java O Vs It land 1 hooger Aand Zeeland en do Nederland 1 lager Handelmg skwt nagenoeg onveranderd EviOFEZscHE WAAEDiM aioaUfondu Hongaren en Oostenrijkers hielden zich ferm 5 Kong gondl ruim 1 s iMer Rnsaisshe fondsen bgna algemeen hooger 6e en 6e Serie en 4 pCt 67 68 i 1 pCt Oosterleeningeu getraagd De goudleeningen verloren circa pCt Spanjaarden werden lager afgegevei dook kwamen weSr op eu sloten nagenoeg onveranderd Turken lager Egypte ruim l pCt hot r fremitleenifen Baseisohe loten weiden door meerdere vraag 1 pCt hooger geusteerd eveaioo Stuhlwessenb Daarentegen waren aangeboden Theiseloten die Weeuerlolen die 3 i en Tarksche die verloren Spoöneegleeninfen Er was in de meeste soorten van deze rubriek eenige rgzing te eonstateeren Bnssische wareu zeer geioobt eu gemiddeld 1 pCt hooger Elisab Gisela monteerde 2 pCt WarsekanWeenen ging ruim 3 pCl ackleroit daar er berichten kwamen omtrent de couceosie voor een eoncurreereude Ign Am ikaaN3CHI waabdzn SloftU ondten Be vereeuigde Am fondsen zgn weer gestegen de 1 Serie 4 de beide anderen 2 pCt T Ook waren hooger Florida s en gce ns Louisiana s 3 j Brazilianen 65 eu 79 en Columbianen 1 Ecnadors l s pOt Mexicanen en Peruaaen waren metveel aanbod Vs 1 K j SpoorKtgleeningen Er was over t algemeen éen vry willige stemmingf Pref Cbic NIw en St Panl Manitoba waren 6 pGt hooger voorts verbeterden eeu aantal soorten oirca l pCi zooals Cert Illinois St Louis en Nsshv St Loais S Francisco De dalingen loopen ook om I pCt keen daar toe behooren o a Canada South UI Red buds Ontario en Pensylv Sh Induttrieele waarden Maxwell s verkeeren weer in een willige periode de aand sloten 1 de incomt bonds l i hooger ook Colorado s waren williger Pi0LOK0ATll aXMT 3 pCt rnim aangeboden T P S De markt onderscheidde zioh heden door gunstige stemming Onze Stactsfoudsen monteerden i s Centraalaand s 4 Va pCt Ubl Boxtel l pCt lager Oooisobe tram weer 1 pCt hooger Aand Afr Hv 3 hooger do Ind Bank do Java lager Europeesche staatslondsen vry algemeen willig Oostenr hooger Russen en Spaig flink Turken en Egypte Vs Vi lager Theissloten verloren iets zg sloten op 99 Sporen nagenoeg onveranderd Warschau Weenen sloot 79V4 Iu Amerik fondsen weinig veriatie Fera oiroa Vi