Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1881

VrUdag 15 Juli 1881 N 2636 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Advertentieblad voor Oon a eo Omstreken lager Dito Sporen meerendeel Vu l Ker Mich Ceütr Jl j Isger Maxwell s met eel aifaire a 3 hooger aaml loten iS li Ino bnde 34 Colorado s jminder GEVONDEN en aan het Bureau vau Politie gedeponeerd Een tiWeren oorbelletje eeu kruiwagen die uit het water van de Turfmarkt is gehaald een linnen takje het welk ia blijven leggen op het Kantoor an den Heer Gemeente ontvanger Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Jgli Ëliinbetb Johanna Lonlze oude Pwt van der Buck en W C Merck 9 Maria o dera A Koerti eu M itadder Adrianua ondcrs C Jaspersen A C Stigter Gijsberta Jobauna ouders H Bos en E fan Delft 10 Teunis Gerardus onders J Snel en M an den Berg Jobannes Jacob ouders M Mulder en M van Keulen 12 Stijntje onders L Hofstede en G Keljne OVERLEDEN 10 Juli M C Scbenk 2 m J M Waldschniidt 2 j 6 ra 11 M C van Oudshoorn wed J van Au Kasteelen 79 j ADVERTENTIËN Geboren WILLEM MAUBITS Zoon van J COSTEB en A M BE WIER Oouda 11 Juli 1881 Heden overleed onze geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Mejaiïroiiw CHRISTINA MARIA VAN OUDSHOORN Weduwe van den Heer Joannes van db Kasteblen tjjdig voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden in den onderdom van ruim 79 jaren T A THIEB G H KORTE J E KORTE Gouda VAN DE Kasteelbn 11 Juli 1881 JOH J M THIER De ondergeteekende stelt zich voor in den loop der maand September eene te houden ten behoeve der bijzondere kas van het BOODE KRUIS alhier Zij vraagt daartoe dringend de Irelwillende medewerking van Stadgenooten tot het nemen van LOTEN a 0 50 en het schenken van PRIJZEN Een ieder wordt er vriendelijk op gewezen dat alle voorwerpen van hoe verschillenden aard dankbaar worden aangenomen door Mevr HEMSING Westhaven 149 5pCt ITALIAANSCHE LËËNING LAFEBER Cie berichten dat zij inschryvingen op deze nieuwe leening aannemen en prospectussen ten hunne kantore verkrijgbaar z n Gonda 12 Juli 1881 AANBESTEDIITG HET BESTUUR van het WATERSCHAP POLSBROEK te PoUhroek is voornemens om op ZATERDAG den 16 JULI 1881 des middags ten 12 ure in de Sluiswachterswoning by Haattrecht aan te besteden 1 Het graven van een kanaal in 4en bestaanden boezem ter lengte van p m 1800 meters 2 Het maken van een steenen brugje De bestekken en de teekening van de brug liggen ter inzage in bovengenoemde Sluiswachterswoning De aanwyzing zal plaats hebben op den dag der besteding des morgens ten 9 ure te beginnen bg de Sluiswachterswoning Namens het Bestuur van bovenge noemd Waterschap De Voorzitter C van ZELDEREN j t De Secretaris Goudsche Ki svereeniging Verkiezing voor leden van den Gemeenteraad op DINSDAG 19 JULI 1881 van des morgens 9 uur tot des namiddag s 6 uur De GOUDSCHE KIESVEREENIGING heeft in hare vergadering van U JÜLI tot Candidaten gesteld de aftredende leden van den Gemeenteraad Mr A A van bergeik IJZËI DOOBI J A REMY Mr P P P kist J M i OOTHOVEfV VAN GOOB O C 8AM80M Mr W HEMSII G en beveelt de KIEZERS bg deze aan door trouwe opkomst genoemde heeren meteengroote meerderheid te herkiezen ÏIÜFÜ Opgferigft in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILLIOEN GULDEN v uar eer Directeur Jhr Mr 0 HAKTSEAI Jbsz Tweede Directeur Mr i pTImiTIEUE Kantoor Reguliersdwarsstraat by het Koningsplein X l v DOOBLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OP ZON DER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OP STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GËA ERA4L AGË T DE HEER T DRAIJER TE SGRAVËNHAGB HEERENfiRACHT 5 Correspondentien in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortuyn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter Veegens Delft Heer Mr C E Overgaanw Pennis Dordrecht H Vriesendorp Gorineltem Heeren C de Gyselaar Co s Qravenliage Heer P J Landry Leiden Heeren Lezwyn Eigeman Oudewater Heer B W Haentjens Dekker Bni meester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuyt Co Vhardingen Heer Paulus Kikkert Woerden 6 Groeneveld Harddraverij Vereeniging te GOUDA vdor paarden van meaaen klaar onder den man op DINGSDAG den 6n SEPTEMBER e k Ie Prijs 300 Ie Premie lOO en 2e Premie 50 Nadere bijzonderheden zullen tydig bekend gemaakt worden t openbare Verkoopingf op VBUDAG 22 JULI 1881 des voorraiddags te 9 uren ten Sterfhuize van den Heer A GOEDBAAD aan de Gouwe Wijk C N 5 te Gouda van Nieuwe Meubelen J SWITZEB Az in TABAK SNUIF SIGAREN KOFFIJ THEE Wtjn en Gedistilleerd Lange Tiendeweg Wyk D N 29 TE GOUDA PORCELEIN GLAS en AARDEWERK alsmede van eenen waaronder BEDDEN en BEDDEGOED Te zien Donderdag 21 JULI des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren ADVEBTEl TIEl in alle Binnen en Buitenlandache jouranten worden dadeiyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN t Oouda Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DEOOGLEEVER te Oouda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 11 uli 1881 Van 10 13 dezer heeft bet jaariyicKbe opeubur BMmen f mi gehad a a de rijlu hoogere barger ohool alfaier Van de 1 naar de 2 kloste werden bevorderd J Schouten B B C Felii J Coater C C Krom H F Holl H A Juit de la Paisièrea D Herman de Oroot Q J Blonk allen onvoorwaardelijk Voorwaardelgk ook A Ham W Hemaiug en H N Freeriok Van de 2 naar de 3e klasae F H J Priré M Zwarenateiu T Bekeukatnp ouvoorwaarüelyk Voorwaardelijk ook C J Kramert W Smita F Hernuu en voor enkele leuen P Stikker A MyalieS e I M Boom Van de 8f naar de 4e D A de Jong C Schonereld vui der Cloet W Kotter C H Felix C Maaraobalk allen met diploma van welvotbraohte ttodieo aan dan SJarigen ourtua Diploma t oor enkele vakken behaalden ook F Sohreuder eu P Stikker Vootta werdei tonder diploma nog tot de ie klatae bevorderd on voorwaardelgk W B Oiepenfeen en voorwaardelijk M Schinkel en P M Kotter Met Septeiaber vangt dut de tchool met Sjarigen cuttttt aan voyr bet eertte jaar te bettoan uit 4 klaaaen Kerdt in een Vorig nr vermeldden wg bel a ret aan de Ie Kamer der hh Kievittc a te Amtlerdaro Zy leggen daarin o a j Dat de verbrtrring van de vaart laugi Gouda aan de belangen der Binnenw lw tp i a arl welke bg de behandeling van het aanhangig welMHitwerp in de Tweede Kamer aoo iterk op den voorgrond getreden sgn nog meer bevordel k lou tgn dan een verbeterde vaart over Qoriucbem ia uóoit in twgfel getrokken dat er het defeutiebelang in teer booge mate door ou worden gebaat it bekend en onbetwist en adreitanten konden dus tot bewga van de stelling dat de verbetering van d n waterweg langs Gouda verkieielgk ii boven de verbetering van dim over Utrecht volttaan met aan te toonen dat voor de gemeenschap met Daitichland de eente weg gelgk ttaat met den laatsten Zg lullen echter naar tg vertrouwen door bet instellen van ern vergelijkend examen meer dan dat resultaat venekerrn en Uwer Vergadering duideIgk maken dat lelfi uit laatttgemcid oogpunt besobonwd de weg over den Use beter of minder verwerpelijk is dan die over de Vecht en het Zederikkanaal ofschoon tg in geenen deele beweren dat met de verbetering van de vaart langt Gouda het vraagtluk eener verbeterde gemeentcbap van Amtterdam met den Bgn lou igu opgeloat maar veeleer de vatle overtuiging moeten ulttpre Eea dat in de behoefte daaraan zoo min langt een weg over den IJstel idt langt een weg over Utrecht te voldoen ii Ue overtuiging hiervan beeft tich bg adressanten het eerst gevestigd uit kracht der ervaring en uit de waarneming van het feit dat nn reedj de weg over den IJsel op iloh lelven beschouiM in tgne tegenwoordig richting door Gouda en JpTtg n geheelen tegenwoordigen toestand leker Jfet minder slecht dan die over Utrecht door de Itijntchipperi meestal gekozen wordt waaruit viel af te leiden dat de tohipperg als beide wegen op gelgken voet verbeterd en verruimd waren mede dien over Gouda lOU blgven volgen En het bedoeld vergelijkend onderzoek heeft de adressanten overtuiging tiechia vertterkt Wat het profiel betreft De diepte der Keuliche Vaart ia onder de lage itandeu der verschillende panden M 3 10 terwgl die voor Amsterdam Gouda onder A P ii M 3 80 en de laagste in Bgnland voorkomende waterstand onder A P is M 70 Water M 3 10 De bodembreedte der Keultohe Vaart it 20 Meter die van Amtterdam Gouda 17 Meter Hierby dient evenwel in bet oog te worden gebonden dat wel de bedoeling wat de aart waar die nu nauwer it tlechtt te verbreeden tot 17 Meter maar dat op veel plaatten de bettaande breedte reeda grooter it eu dat eene vetdere verbreeding met 3 metert weinig kostbaar eou tiju De bruggen in de Keuliehe Vaart ign w d U M die van Amsterdam Goada 16 M De Sohotkolklengte der sluizen is 106 M voor deK V en 130 M voor Amtt Gouda de wijdte 10 M K V en ie M Amst Gouda In de K V zgn 3 idrettal openstaande sluiten en i altg d gesloten Van Amst Gouda daarentegen t opeustaander en altijd gesloten sluizto Adrsttaiiten nemen aan dat niet alleen de oorlogsvaartuigen maar mede alle de B jn schepen komende van en gaande naar de Kostverloren Wetering lioh zullen bedieneii van de bg het nader verslag der Hoofd IngeuieWs Conrad en JCazel van 23 Januari 1878 ootworpet Coupure of verlenging van de Kostverloren Wetering tot het Noordzeeka Da il hetwelk dan ooatwtarM de tohoonst mogetgke eu denkbare gemeeoachap oplevert met de Bietlaaden Zg wijten op de vtordeelen van het kaoMl Amrt Gouda uit het iNgfpnnt van ttroom letten op de ipoorkruisingen voor beide kanalen 4 in getal lu berekenen dat de tgd voor doorvaart voor de K V is 19 u 10 min terwfi die via Gouda 18 n S5 min bedraagt De gekoppelde slgia te Vreeawgk it daarbg voor ééa schutting berekend Moet daar twee hoog geschut worden too komen er 4l minuten bg De reit tutsoheu Amsttrdam en Oarinehen vordert dus 16 minuten of eeu uur minder tgd over Gouds en IJsselmonde dan over Utrecht eh Vianen en levert daarbg minder gevaar op van misrekening too omdat de kans van vertltgii door ophooping van schepen vddr sluit n watHoor uieta in de rekening is opgenomen veel kleiner it op een kanaal met iwte dan op een kanaal met t aoliuttiugen als omdat men te Goada niet gelijf Ie Vreeaw k Vianen en Gorincheni gevaar loopt de nvier boven whutpeil en voor onbepaalden tgd de sluiten gesloten te vinden wat met de sluit te Qoriaehem alleen in de maand Haart 1876 28 dagen aohteicen het geval waa Alt waterweg tnttchen Amtterdam n SoOerdam it bovendien de weg over Gouda en den IJsel 36 5 K M korter dan die over Oorinohem en Merwede Noord en Maaa en 17 K M korter dau die over Vreeswijk en de Lek Wat aangaat rieu t d noodig voor da uitvoering schrüven zg ioo min in het regeeringtplan tol verbeteringvan de Keulsohe Vaart ala in het plan tol verbetering van den waterweg tuaachen Amsterdam en Rotterdam is eene raming van den voor de uitvoering vereisohlen tgd opgenomen Zoo men echter in de raming van kosten een maatstaf toeken mag terberekening van den tgd benoodigd om het geraamd bedrag van geld te verwerked moet men aannemen dat de verbetering van de Keulscht Vaart geraamdop 12 200 000 meer türi tal vorderen dan devoor ƒ 7 720 000 Ie verrichten verbetering van deti waterweg langs Gouda ongeveer in de reden van 12 tot 7Vf Dinsdagavond omstreeks 11 ure is schipper H ten gevolge van het misbruik van sterken drank in hel water van de Spieringslraat gevallen eu tonde leker verdronken tgu indien niet de heer W J van Leeuwen op het hulpgeroep daarheea was gesneld en h em met een Ungen stok eu met behulp van andere personen hefn op het drooge bad gebracht SCHAAK C0RRE8PONUKNTIE Alkmaar Ë 4 Ë 6 Gouda F 6 Dl 7 Bg het deter dagen gehouden orergaagtezamen aan de Rgktlandbouwschool te Wageningen ign o a van de 2e naar de 3e klaaie bevorderd I C van der Torren van Waddinxveen G P Ham van Boakoop en J van der Breggen van Waddinxveen De dag waarop voor 300 j eo de afiwering van Philipt II vau Spanje plaats had tal op verschillende scholen te s Hage ook Zondagsscholen feeslelgk herdacht worden Gisterenmiddag werd Generaal van der Hegden t Amsterdam een feestmaal aangeboden door de Oroote Cliii Tal van harlelgke eu welsprekende toasten werden aitgebraoht terwgl den Generaal bg aaakomtt aaa het station met luide toejuichingen door het volk werd begroet Het SuaUUad no 97 bevat de wet van 28 Joai jl houdende wettelijke bepalingen tot regeling nu den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap Dete wet treedt in werking den len November 1881 De leening groot 260 000 sgnde de eerste ieric van de leening ran ƒ 1 000 000 ten behoeve van de afdeeling Zekerbeidsstelliiig vau de vereeniging i BiUp is volteekend en daardoor het beataan van die instelling gewaarborgd Staten Qeneraal ntun Kamu Zitiiug van 13 Juli In de gisteren gehouden litting tgn door de tldeelingen tot rapportenn benoemd over de onlwerpra Botterdamtche en Amsterdamsche waterwegen de ueren Borsina Merkei van Geudt Franteo vaa de Patte en van Tienhoven Vrgdag a t ten 2 are tgn eeu 12 tal kleine ontwerpen aan de orde Beeda ongeveer ƒ 10 000 is bgeengebraebt ia ans land voor ie vervolgde Israelieteu in Zuid Botkad HsB schrgft uit Ouderkerk a d Uael dd IS Jali Heden nacht ootstond er brand ia eeaa der tarfluodsea van de steenovens op de teeapèaaU De spraeuweuboek alhier met dat gevolg dal twe b j elkander staande loodsen geheel tgn in de taek legd Het belendende huis bleef door de kraabuge werking der spuiten behouden Kort na elkaar tgn op twee plaataeu te Hnlatea Ie Rotterdam peraonen die bekend ttqndeu als geoefende twemmers onder het twemnwa verdronken Men hoorde een angttkraf t en tag bea in de tUef teverdwgoen i Algemeen tal men dit veraehgnael lo s rf vei aaa kramp het schrikbeeld van eiken iwenaaer doch wg beriuoeren aan de uitkomalen fta d jongste ondertoekingen Het was meenen wg prof Vettenkofer ail Munchen die tut de ooncloaw kwaai dat hetgeen als krsmp aangeduid woa eigentgk verstikking moest heeten veroonaaki door het te water gaau met volle maag Herhaaldelijk wordt gewaarsehawd tegen het te water gaan wanneer niet minstens drie a vier uren verloopeu tiju sinds men een rahal bruikle Het zon daarom overweging verdieaMa op de Igken van alle verongelukte twemmers een naawgezet ondertoek toe te passen opdat door het coastateeren van verstikking door opperaing van vo dsel een noodelooie reden tot ongerustheid orde weggenome Bultenlandsch Overzicht Dinsdag heeft de minister Frère Orban in de Belgische Kamer der Vertegenwoordigers het woord gevoerd over het bekende voorstel vau den heer Janson en namens het Kabinet de volgende verklaring afgelegd De staatkundige eerlijkheid verbiedt der Begeering zich aan hel verlangen van den aanvoerder der uiterste linkertgde te onderwerpen Hoewel de leden van het Kabiiiet voorstanders eener oilbreiding van hel stemrecht tgn tullen tg nooh medewerken noch zich dienatbaar maken aan eene staatkunde gelgk die thans in practgk wordt gebracht Het Kabinet weigert niet het vraagstuk te oudertoekeu maar wil tioh tot niets verbinden en vraagt dus verzending van bet voorstel naar decentrale afdeeling Generaal Saussier de nieuwe militaire opperbevelhebber in Algerie heeft tioh naar tgn poet op weg begeven eu bg voortduring warden uit Frankrgk troepen naiur Orau getonden Men mag dus verwachten dat de krggsverrichtingen met kracht zullen geroerd worden Ongelukkigerwgze meeneii de Fransohe bladen dat het geschikte tgdstip op dit oogenblik voorbij i Zon g Tenyu De hitte en het gebrek aan water in de Sahara gedoogen in de maanden Juli Augustus September eu soms nog in October geen verre toobten en ecuegroote verwgderin