Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1881

Tin de btaia der kr Terriohtiogen De laatate veldtoeht louder aenig goed gevolg gevoerd ia loolang Toortgetet ala het aeizoen maar eeiiigauiia gedoogde en telfa uiet tonder buitengewone inspan ning van deu kant outer aoldaten In aommige korpsen heeft men telfa te veel van hanne krachten gevergd en moet men beu tot adem laten komen Nu het getobikte t datip voorby is mag meu tot op de intrede van een gnuatiger aaiioen alechta Terwaobteu dat onze krygsmacht verdedigeuderw te zal te werk gaan en tioh bepalen tot hel dekken Tan den ïell en van oute vooraitgeschavea posten en tot eenige vervolgingen op kleinere schaal Maar hij den aanTaog van het najaar zal de eigenigke oorlog weder beginnen eu de generaal Saussier den T aad in het Terre Zuiden kunnen opioeken Met betrekking tot de Zuidoostkuat van Tunia hoopt heti lfde blad spoedig de bezetting van Souasa Sfax Qabea en het eiland Djerba door de Franiohe troepen te tullen vernemen Deee bezetting was reeds vóór eene maand uoodtakelgk legt Le tempt maar eveoala in Algerië heeft men te laat een besluit genomen Het bigkt overigens meer en maer dat men gelijk wq reeds vroeger opmerkten de troepen van het expeditiekorpa veel te apoedig heeft teruggeroepen en al mogen de koaten tot duaver betrekkelijk matig tjjn geweeat wat er thans bijicomt zal ze uiet onbelaugrgk vermeerderau De ongeregeldheden te Pranjg waarbij de rassenhaat tusscheu Cteohen en Duitaohera weder levendig voor den dag trad schgnt geëindigd te zijn De Oosteuriijktohe regeering tand een nieuwen gouverneur naar de Boheemache hoofdatad den ridder van Kraus en tg gaf hem den last mede om in ieder geval teer geatreng da orde te handhaven en de leidera der Cteohisohe bevolking te doen tien dat het met dit voornemen ernst is De Czeoben hebben echter volgeus Duitscbe bladen reeds gumerkt uit welken hoek de wind waait tij beginnen uadat tg de Duitsohen flinke pakken slagen hebben toegediend recda te spreken van tachtmoedigheid en venoeuing Het ia met die standjes weer uit tut den volgenden keer want de kiem er van is niet uit te roeien Aan de Sta dard wordt uit Panama onder dagteekening van 4 deter gemeld dat de werkzaamheden aan het kanaal slechts geringe vorderingen maken egeifi de ontevredenheid welke over het algemeen onder de arbeiden heeraoht Welke de redenen der ontevredenheid zijn wordt niet nader opgegeven wellicht is zg een gevolg van de koortsen aaraan verscheidene werklieden Igden Met de eigenIgke uitgraviug ia meu nog niet begonnen alechts met de gereedmaking van hei terrein yergadering van deu Qemeenteraad DINSDAG den lï JULI 1881 Toonitter de heer van Bergen IJiendooru l egenwoordig tgn voorta de heeren Lugten filfaae Noothoven van Goor Oudgk van Iteraon Muller Hemaing de Botte Straver Samsom Post Drost van Straatea Fortugn Droogleever en Bemy Afwetig lijn de heeren Kist eu Kranenburg Na opening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat de heer Kiat heeft kennia gegeven verhinderd te tgn de vergadering bg te wonen waarop de notulen der vorige vergadering worden voorgelen en goedgekeurd Daarop doet de Vcurzitter de volgende mededeeliogen dat door ZEx den Minister van Binnenlandaohe Zaken is goedgekeurd het raadsbesluit van 27 Mei tot vaatttelling van bet personeel der leeraren aan het Frogymnaaium en het bedrag hunner jaarwedden dat door Gedeputeerde Staten tgn goedgekeurd de raadabealniten van 21 Juni tot afatfnd van grond ten behoeve der IJaelwater leiding en van grond aan F C Bik dat de gemeente Vreeswgk eindelgk het bedrag van ƒ 40 69 aan dete gemeente heeft gereatitneerd tonder dat het noodig is geweest dat de gemeente haar toevlucht nam tot een vervolging in rechten eo dal de kas van den gemeente ontvanger door B eu W geverifieerd ia waarbQ gebleken ia dat de boeken in orde en het geld in de kas aanwe UC Aangenomen voor kennisgeving Ingekoman tijn 1 £ en voorstel van B en W tot benoeming van drie leeraren aan het Frogymnaaium waartoe warden voorgedragen Voor ijeeraar in de Wiskunde de hh Dr I S Ghnnt te Goes en Dr L Voortanger te Boermond voor Leeraar in de Aardrijkskunde de hh A F Kremer te Yoorachaten en C G Jager te Hoorn voor Leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde de hh L A Hissink te Doetinchem en l Brevee te Winschoten De voordracht wordt met het advies van den jMfeeteor voor d rMdiled ter visie felegd i Een rapport van B en W betrekkelgk de demping van de Turfmarkt Uit Ue opmetingeu Van den gemeente bouwmeester en door hem gemaakte raming van kasten is B en W gebleken dat de kosten louden bedragen ala volgt van de Hoogstraat tot vó Sr de tteenen brug in de BUuwstraat 19000 met gemetseld riool af 1B600 met oement riool van de Hoogstraat tot bg de brug over het Lombardswatertje S4800 of ƒ 19800 en van de Lombard tot de Gouwe 87300 of 81000 Burg eu Weth meenen met het oog op den tegenwoordigen stand der gemeente finantien de demping der Turfmarkt uiet te mogen aanbevelen daar tg de voordeeleu daarvan niet geëvenredigd ichten aan de groote kasten Wel tou die demping de stad eenigtiina verfraaien maar nuttig en noodig wordt dete niet door hen geacht terwgl het ten slotte een groot ougerief ton betorgen aan de scheepvaart eu ook aan een tal van neringdoenden die thans een uitmuntende gelegenheid hebben om met hunne vaartuigen in de nabgheid der Markt te komen In de raadsvergadering waarin dete demping is besproken werd dete taak ook aanbevolen uit een oogpunt van hygiëne eu dat achten B eu W met het oog op het stilstaan van het water aldaar niet geheel ongegrond waarom tg ien einde aan dal betwaar tegemoet te komeo voorstellen een toogeoaamde tkcerdeur te maken in het Lombardswatertje ter hoogte van het riool dat ouder de Bank van Leeuiug doorloopt welke ongeveer 1350 tal kotten Ter vitie 8 Ken mitaive van de Commiaaie van Toetioht over de Stadsmniiekschool kenniagerende dat 18 en 19 Juli a at het voorgenomen kiuderfeeat zal plaala hebben tot bijwoning waarvan tg de raadsleden uitnoodigt De Voorzitter tegt dat die leden welke daartoe in de gelegenheid tgn leker gaarne vau de uitnoodiging tullen gebruik maken waarna hg voorstelt de missive voor kennisgeving aan te nemen Aldus besloten 4 Een ailrea van den heer A Kaptgn te Woerden namens de hh de Beueditly en Beer te Amsterdam afstand van grond venoekende aau deGrabethstraat ten behoeve van deu stoomtram wegvau Gouda naar Bodegraven tegeu een prga van O BO de M In handen van B eo W Om bericht en raad 5 Een adrea van deu heer J de Vries Bobbé directeur der Gasfabriek verzoekende voor deMaatschappij van N A Gaabereiding afstand vaneen strook grondt aan de Veat tegen een prgavan ƒ 6 de oentiarr In handen van B en W om beriobt eu raad 6 Een adrei van den heef F Herman ftn venoekende het gebruik van eenigen gerioleerdengrond In handen van B en W om bericht en raad 7 Adressen van Mej F Berends te Amsterdam wed A Kok geb Brandsen te Nieuwer Amstel en M Stuivenberg te Vollenhove vertoekeude benoemd tewarden tot stadsrvroedTrouw Ter visie terwgl de xnoeming aan de orde word geateld tegen de volgende vergadering 8 Een adrea van deu heer J L A van Poelje venoekende ontslag ala onderwgzer aan de eerste burgerschool voor jongens tegen 16 Augustus Wordt eervol verleend 9 Een adres van A Haverkamp verzoekeode den Baad om raet B en W den aohooloptiener en de hoofdonderwijzers in overleg te treden hem hetnoodige levensonderhoud te doen verdienen of hemop andere wgte datgene te doen verwerven wat hgdaartoe noodig heeft Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde tgn de voorstellen tot wgziging der Verordeningen op de i fing van MhoolgeU en op de regeling der leervakken op de openbare lafe tekolen De Voortilter stelt het eerst in behandeling net voorstel der hh Noothoven van Goor van Iterton en Hemsiug om op de beide Burgerscholen voor Meisjes ook witkunde en op de Eerste Burgerschool voor Meiajea ook de fraaie kandteerken te doen onderwgzen De heer Noothoven van Goor vraagt daarop het woord en licht het voorstel nader tpe waarbg hij tegt kort te kunnen tgn daar hg een dergelijk vooittel reeds vroeger deed en ook de bg het voorstel gevoegde memorie van toelichting de motieven voldoende aangeeft De fraaie handwenn op de school van den heer Kramers te doeu ooiferwij u acht spr teer noodig daar de meisjes dié daof Jachool gaan en waarvan de meesten later uiet notr de school van jnffv Gretser gaau behoefte hebben meer dan alleen de nuttige handwerken te kennen waartoe men trouwens te eer kan overgaan daar het de gemeente geen geldelgke opofferingen tal kosten Mc in de witkoode ia onderw t op de beid burgerscholen rbor meisjes noodig waarbg spr er op wgsi dat volgens de tegenwoordige verordening nog ƒ 60 staat uitgetrokken voor hem die do wiskunde onderwgst ofschooa tegenwoordig die acte uiet aftonderlgk wordt verkregen maar ta genomen bg de hoofdouderwgiersacte De wiskunde tt daarom vooral noodig voor de meisjes op de bedoelde soholeii ondat dit vak onder die tot voorbereiding voor de Normaallessen moet wurden gerangschikt De Voonittsr bestrgdt het voorstel der hh Noothoven van Goor c s Spreker herinnert de vergadering dat nog onlangs een dergelgk voorstel io dete vergadering ia gedaan en dat toen het voorstel betr invoeriug van het onderwgs in de fraaie handwerken op de Eerste Burgersohool wegens niet voldoende ondersteuning niet in behandeling kon komen terwgl een voorstel om onderwgs te doen geren in de wiskunde door den Baad verworpen werd waarom hg vragen moet wat is er na December geschiedt dat de Baad nu een besluit ton nemen geheel in strgd met tgn besluit van December Het tegenwoordig voorstel wgkt alleen in looverre af van dal hetwelk dettgds geaehiedde dat nu ook de wiskunde wordt voorgesteld op de school van mej Gretser Spreker verklaart tioh ook nu tegen het vooratel De voorstellers teggen aldus vervolgt spr dat het geen geldelgke opoffering tal kosten aan de gemeente maar spr betwijfelt of dit juist getien ia wellicht zal bet in den eersten t jd geen kosten na tioh sleepen maar later men is over het algemeen nog al eens genegen de tractementen te verhoogen tal men wgten op hel gewicht van het vak enz en op de verhooging oaodriugen Doch al kostte het ook geen cent meer zegt spr dan nog kan hg er zich niet mede vereenigen De heer Noothoven van Goor door wien zegt spr in dec regel hoogst gewichtige argumenten worden aangevoerd in deze vergadering was ditmaal uiterst zwak in zijn betoog en de aangevoerde gronden hebben spr dan aak uiet overtuigd De voorstellers zeggen in bun rapport dat B en W die de gelegenheid open willen stellen voor on en minvermogenden tot onderwgs in de wiskunde dit blijven weigeren voor de gegoede meisjes leneyl teek allee maar ketgetlackt tertckilt Maar dat is het juist tegt spr waarom B eu W niet in het voorstel kunnen treden Zg meenen dat de vrouw een geheel andere opvoeding eischt dan de man eu spr vraagt Zijn wg dan al too verre gevorderd op den weg van da emancipatie der vrouw dat tg geheel moet worden gelijk gesteld met den man f Loatttgeuoemde heeft mekmde noodig voor de betrekking waaraan hg zich wgdt doch de roeping der vrouw ligt in het hnitgetin Dat is een iieacheiden werkkring doch tevens een hoogtt nuttige waarin tg gelegenheid heeft geluk en tegen rondom zich te verspreideu In den regel heeft de vrouw niet tooteer behoefte aan wiskunde en voor de enkele mcuges die daaraan leel behoefte hebben met het oog op hua toekomst gaat het toch niet aan de wiakund op te nemen ouder de vakkeu der school want dan tal daaroau een of meer uren in de week wordeu gewgd eu in den vrgeu tgd tullen de meiajea tioh ook daarvoor moeten voorbereiden Men moet niet vergeten zegt tpr dat een lagere achool geen vormschool is tg die onderwgzeret willen worden beioeken de normaal school en dus behoeft met het oog op toekomstige onderwijzeressen dit vak niet te worden ingevoerd Dat er tegenwoordig enkele meiajes naar de Hoogere Burgerschool gaan wat eveneens is aangevoerd teu guntte van het vooratel is evenmin een reden daartoe te besluiten Spr ia vooreerst min of meer geneigd tioh te scharen aan de igde van den Inspecteur van het M O die de toelating van meisjes op de H Burgeriohool voor jongens pernioitui acht naar wil men de meisjes die lesten doen waarnemen dan behoeftdaarvoor toch geen speciaal oadtrwgs te worden gegeven Fermeerdering van vakken is over t algemeen niet gewenscht eenigen tgd geleden heeft een der raadsleden gezegd nooit tgn item te zulten geven aan een vermeerdering uan vakken op de lagere chool daar er reeds genoeg gevergd werd van onze kinderen en dat woord heeft instemming gevonden zoowel bg deze vergadering ali bg de burgerg en Spr tal voor tich althans aau de nu voorgestelde vermeerdering tgu atein uiet geren De heer Noothoveu van Goor beantwoordt den Voorzitter en toont aan dat in de raadatittiug van December toen ditielfde vooratel behandeld werd het door M deuVooriitter voomamelgk beatredeu werd op grond dat de Commiasie van Toezicht op het Lager Ooderwga de verandering uiet geweiiacht had maar than heeft tij dien wensoh keubaar gemaakt En wanneer ub die Commissie waarop tich de Voortitter toen beriep een ander gevoelen beeft geopenbaard is dit volgens spr voldoend motief de zaak opnieuw in den raad ter sprake te brengen D vrouw vindt baar taak in het hnisgeiin meende de Voorzitter en spr juicht het van harte toe dat tli daar haar levensdoel zoekt maar nu het een feit h dal het getal ongehuwde mannen toeneemt is menige vrouw geBoodzaakt zich door eigen werkkraoht eene poaitis te scheppen in de maatschappij en by enkele vakken als b v de telegrapbie vindt t j rerda eene welkome plaats En nu ia het voor die meiajea welke liter zelf een betrekking wenschen te bi kleeden hoogst weiisohelgk ja noodig wiskunde le kanueo Vermeerdering van vakken moge ia t algemeen sohadelgk t ju in dit geval uiet ant wordt de wiskunde ingevoerd dan zal daarvoor b V een uur van h t rekenen wordeu afgeDomi u De fraaie handwerken die nu buiten de gewone schoolureu worden gegeven is meer een uitdan een inspanning en die vermeerdering van het aantal vakken zal dut evenmin aohadelgk kunnen tgn Do heer van Iterton vraagt daarop he woord eo zegt het volkomen eeut te tgn met den VoorliKtr dat de vroijjr geroepen is geluk en tegen in het huishouden te venpreiden maar spr meent dut daarvoor juist onderwija in de wiskunde noodig is Spr geeft aau wiskunde de voorkeur boven de studie in vreemde talen Dete laatalen geven niet vrrl meer dan dat de meiajea een woordje Fransoh Engelach of Duitsch kunnen meepraten of romannetjci lezen maar de wiskunde leert logisch denkeu lEn d it vooral heeft de vrouw die de opvoedtler is der kinderen hoog noodig Getond verstand en logisch redeneereii wordt oog te vaak gemist en dat juist moet de gRindslag tgn van een goed Imiskoudeu Eerst waar dat gevonden wordt in een huis is de man niet geuoudzaukt naar elders te giuinom getelligheid te zoeken die hg t huis niet vindt Het is bgua spreekwoordelgk geworden tegt spr dat een vrouw geen cooolutie kan maken en juiat lie weinige logica der vrouw geeft aanleiding tot twiat Vraagt men nu is de man dan altgd loglsoh P Dat tij verre maar hg is het maer dan d vrouw doordat hg beter onderwijs ontving vooral in de wiskunde Daarom is de invoering van dat vak ook op de hie beataande meisjes soholeo noodig Nu heeft meu er op geweten dat vermeerdering van vakken schadelgk ia voor de jeugd waarvan toch al zooveel gevergd wordt maar ia dat tooP Vdlgens spr niet en het tgu vooral die pertouen tegt hij die schimpen en smalen öp de vele vakkeu vau tegenwoordig die telf in hun tijd uiet genoeg profiteerden van bet onderwgs Nadeel voor de geiondbeid behoeft niet te wordeu gevreesd ten gevolge van de vele fokken thaut onderweten en spr wgsI daartoe op de vele krachtige gezonde jongelingen in dtte gemeente die blijkbaar geen schade leden door het onderwgs De heer Hemsiug sluit tich geheel aan b j hetgeen doar de hh Noothoven van Goor es van Itatamt geuKd i Spreker meent voorta dat d vraag of het weoachelgk ia meisjes op de Hoogere Burgerschool toe te laten de quaeatie thans aanhangig niet mag beheerschen want er tijn nu eenmaal ouders die hunne meisjea uaar de Hoogere Burgerschool tendeii en nu is het een feit dat deze genoodzaakt waren die meisje van de school af te nemen en hun rivaat lea te doen geven in wiskunde wat noodig waa tot toelating op de H Burgerschool Dat in aanmerking nemende meent apr dat wel degelgk de wiskunde moet warden opgenomen onder de vakken op de eerste eu tweed Burgeraohool voor meiajea De heer van Straaten verklaart tioh niet te kannen vereenigen met het voorstel der hh Noothoven van Ooor o s Voor de meerderheid der leerlingen op d bedoelde echolen aoht apr de wiakunde niet Doodig De wiskunde toch ia een vak waarin men uooit is uitgestudeerd uaar spr weleens heeft gehoqrd eu dit vak is slechts voor enkele kinderen die veel aanleg hebben goed en dezulken vinden toch wel een gelegenheid om het le leeren Voor hen di geen aanleg hebben Is dat vak niet goed Het geluk van hrt huisgezin hangt volgens apr leker uiet van de wiskunde af eu de vrouwen hebbeu veeleer andere boeken noodig dan die over wiskunde handelen De heer de Botte blgft bg tgn gevoelen in December genit dat wiakunde voor jeugdige meisjes uadeelig ia Van de h r en wordt teggnwoord toch reeds zooveel iuspanning gevorderd dat vermeerdering van vakken niet wensohelgk is Fraaie kandieerken dat ia ieta ander dat ia meer eeue uitspanninv zooals de heer vau Goor terecht opmerkte De Voorzitter beantwoofdt daarop deu he ir van Goor en merkt op dat al is de Oommissie vau Toezicht op het Lager Onderwgs van gevoelen verandert de gemeeuleraad die zelfstandig oordeelt nog niet uoodzakelgk eveneens een andere zienswijte moet tgn toegedaan al in December Sedert toen ia uiett veranderd en apr meent daarom dal de Baad bg tgn bealuit mo t volharden Merkte de heer van GüOr op dat de vrouw niet uitsluitend voor t huisgetin wordt opgevoed maarHegenwoordig ook betrekkingen bekleedt als telegrafie ent dat is too maar de lagere school is niet om de meisjes voor die betrekkingen op te leiden daarvoor moeten tg andere aohoieu betoeken Spr beantwoordt voorts den heer van Iterton die in wiskunde het middel looht om de vrouw logisch te doen deuken Spr stemt toe dat wiskuhde een krachtig middel is tot verstandsontwikkeling maar spr meent dat men er tegenwoordig vry algemeen vau is teruggekomen om daarin het vooruaamste middel daartoe te tien en b v grammatica wordt thans uiet minder als toadanig gewaardeerd De beer Noothoveu van Goor merkt uog op dat er hier geen andere schelen tgn waarop de meisjea dan voor die betrekkingen kunnen worden opgeleid zoodat de bestaande scholen daarvoor wel degelgk moeten dienen De vrees voor vermeerdering van vakken waarop de heer de Botte doelde zegt spr ia gdel want de bedoeling ia alleen eerate beginselen vau wiakunde en het onderttrga daarin zal den kinderen niet nadeelig zgn De heer Muller gelooft dat ooderwga in de wiskunde in de hoogste klasse nooit anders dan ten unite der meisjes kan atrekken vooral met het oog op de tegenwoordige richting in den godsdienst die de meisjea dweepzuchtige ideeën geeft en daartegen tal onderwgs in de wiskunde heiltaam werken Wat de missivï van Gedeputeerde Staten betreft die aanleiding gaf tot het voorstel van B eu W Spr ia bet meer met Gedep Stalen eeus dan met B en W en gelooft dat het wel degelgk in de wel ligt opge loten om de kinderen koetelooa onderwijs te verzekeren Meende bg het tegendeel hg tou tegen het vooratel stemmen niettegenstaande het gevoelen vau Gedeputeerde Stalen De beer Luijteu motiveert zyn stem betoogt dat een groot aantal leervakken meestal nadeelig is vooral bg het onderwgs komt het aan op het nültim niet op het multa eu de tgd zal het leeren of b r ook hel onderwgs op de Hoogere Burgerscholen niet te veel vakken omvat wat spr voor tich nog even ala vroeger gelooft Spr meent dat het onderwgs in de fraaie handwerken op de school van den heer Kramers zal gegeveu warden teu nadeele van dat in de nuttige handwerken en wat de wiakunde betreft als middel tot goed leeren denken ook hel rekenen is tolk een middel en de wiskunde als toodanig onnoodig tpr vereenigt zich geheel met hetgeen door den Voonilter geiegd is Daarop wordt in stemming gebracht het voorstel om de fraaie handwerken op te nemen ouder de vakken op de achool van den beer Kramers Dit wordt verworpen met 9 tegen 6 stemmen die der hh van ItersoB UuUer Post Drosi Samsom Uemting en Noothoven van Goor Het voorstel om de wiskunde op te nemen onder de vakken op de beide Burgerscholen voor meisje wonil v ene n s neneorpen ent l 11 tagen 4steaun a die der bh van Itertou Muller Heinsiiig n Noothoven van Goor Daarop as aan de orde het vooratel van B en W oas kinderen van min en onvermogenden toe le laten op de vier Bnrgerietolen de eeraten tegen een verlaagd schoolgeld de laaUteu om niet met dien verstande dat zg eertt dan aan het onderwijs op die scholen zouden mogen deelnemen wanneer zij blijken geven het zoogenaamd gewoon lager onderwgs te hebben genoten De heer Lugieu vreest dat hierdoor groote verwarring tal ontstaan eu vraagt nailere inlichtingen alvorens tgn stem te bepalen De Voorzitter geeft die en meent dat er gren vreet voor verwarring behoeft te tgn Vooreerst tal hel aantal kinderen dat plaatsing verlangt niet too groot ti n en voorts is de taak moeilgk op andere wgte te regelen Uit het rapport der Commisaie van Toezicht waarmede B en W tich geheel vereenigen is gebleken dat het voorgeetelde het doelmatigste middel is om te voldoen aan den wensch van Gedeputeerde Staten D heer Maller vraagt of het niet noodig ia dat de Baad bepaalt waaruit die Slyken moeten beataan dat het gewoon lager onderwijs met vrnobi is genoten Spr ton het wenscbelijk achten dat de onderwijzer der school die door de leerlingen werd veilateu en die van de school waarop de leerling kwam daarover oordeelden welke onderwgters beter dau de Commissie van Toetioht daartoe in siaat is De voortitter merkt op dat de onderwijzer de bekwaamheid beoordeelt en de Commisaie de quaestie beslist of de leerling in de termen valt De heer Lugten acht de geheele taak iets zoo buitengewoons eu vindt die verphutaing van kinderen van de eene school uaar de andere zoo vreemd dat h j vernomen hebbende van den eenen kant dat het uit de nieuwe wet voortvloeit en van de andere zgde dat dit niet het geval is tioh tegen hel vooratel zal verklaren De heer Oudgk vraagt of het niet uit te maken zon zgn wie al of niet in de termen zal vallen voor verlaagd schoolgeld of voor vrgstelliug van school geld waarop de Voortitter antwoordt dat dit moeilgk it terwgl de Commissie reeds nu dit beoordeelt voor de koateloote acbolen De heer Noothoven van Goor geeft Ue vergadering den raad het voontel vau B en W aan te nemen daar bg verwerping ona bet gevaar boveu het hoofd hangt dat Gedeputeerde Staten oprichting eeuer nieuwe school gelasten uitsluitend voor hen Ien wier behoeve uu de vier burgerscholen touden worden opengesteld De heer van Iteraon is het met den heer Muller eeus dat het noodig is te bepalen waaruit die bewijzen zullen bestaan Wordt een examen voorgeschreven waarbg de leden van deu raad tegenwoordig kunnen zijn dan ii de weg afgesneden tot willekeur Moet de Commissie van Toezicht daarover alleen beslisseu dan is het denkbaar ofschoon er nu bij de tegenwoordige Commissie geen grond voor bestaat dat men om kinderen van minderen stand niet naast jougehceren te doeu zitten hm eenvoudig weert onder de opmerkioji zg gaven niet voldoende oewgzen van met vrucht bet vroeger onderwijs genoten te hebben Zoo aU it niet mogelgk bg een examen De heer Muller is van meaning dat de beoordeeling of een kind al dan niet in de termen valt vau kosteloos onderwgs te genietrn meer behoort bij B en W dan bij de Comnistie van Toezicht De Voorzitter doet opmerken dat de vroeger vaatgestelde Verordening waaraan naar spr gelooft ook de beer Muller zijn stem gaf reeds de commisaie daartoe aanwgat De heer Maller re iUceert dat die Verordening toen met eooreelapaed ia behandeld dat daarop toen niet ia gelet doch hg geeft B en W de vraag in overweging of de beslissing niet meer bg B en W thuia hoort dan b j de Coromisaic De beer Post Drost acht de Canunissie hetmecU daartoe bevoegd die tich vaak in Iwjgfelachtige gevallen doet voorlichteu door hel Burgcrlgk Armbestonr Nadat de algemeene beraadslagiuf en z n getlotee wordeu de artikelen der Verordening regelende de heffing van schoolgeld achtereenvolgens behandeld Bij art 1 b stelt de heer Noothoven van Godr voor het schoolgeld op de 3e Burgerschool voor joogena te brengen op 40 o a op grond dat de wetgever het schoolgetf slechts als eene tegemoetkoming wil beschouwd zien en daar de school slechts weinig aau de gemeente kost zij op die wgte bgiia geheel door het schoolgeld wordt b ald en volgfus spr is er geen reden om hier honger schoolgeld te heffen dan bij jufvr Gretser De heer Paal Drost zegt legen het voontel te zullen stemmen Over t algemeen is spr voor laag schoolgeld maar men moet niet vergeten dat de school van den heer Leopold in het leven ia fe roepen zouder dat daaraan behoefte beatund liet is alt t ware een school voor den deftigen staiid en inet het oog daarop is ƒ 60 uiet te hoog lie Voonilter deelt de zienswgte van den beer Poat Drott eu zegt nog dat hel onderwgs op de school vaw den heer Leopold meer omvat dan dat o l die vau mej Gretser zoodat een hooger schoolgeld niet onbillijk is De heer Noothoven van Goor fVerdadi t nader zijn vooratel eu beriunert dal de Baad tot da oprichting der school van den heer Leopold besloot nadat B en W vergrooting der school vau den Huber hadden voorgesteld wat met het ag op hel onderwgs afkeuring verdiende Na eenige verdere discusaie waaraan de bh lugten Noothoveu van Goor en de Vooiritthr deel uaraen wordt het vooretel tot verlaging van atfolgeld in stemming gebracht eu veneorpen lifet 10 tegen 6 stemmen die der hh Straver Salwim Hemaing Noothoven van Goor en Lu fte Eg art 1 c doet de heer Hemsiog een voorstel om meerdere gelgkheid le brengen in de bepaling betreffende meerdere kiudereu uit één f etin Urwgt bg ook broeden en zusters uiet meer in één gezin wonende als b v de ouden overleden zgn wil doen deeleu in de gunstige bepaling van dit artikel Dit voontel wordt door B eu Vv overgenomen Bg art 3 komt de beer van Itenon terug opde boven genoemde opmerking van den beer Mulleren vraagt wat men te verataan heeft onder de woorden dat kinderen van minvermogenden kuiAen worden toegelaten op de burgeiacholen na iew ften te hebben afgelegd dal tg voldoend onder gaheblmgenolen Waaruit beataan die bewgtanP Nadat de heer Noothoven van Goor heeefl zegd dat bet principe dat ten grondslag legt aan art 3 reeds in art 2 is aangenomen en dat het beter is dat de Commissie beslist en niet B en W omdat de personen dan nog in beroep kunnen komen bg laatstgenoemden constateert de beer van Iteraon dat hij geen antwoord heeft op z jn vraag en dat hij als h j wellicht een onbescheiden vraag deed verzoekt die ala niet gedaan te beschouwen De voorzitter zegt de vraag niet onbescheiden te vinden maar dacht dat de heer van Goor haar beantwoord bad De heer van Iteraon herbaalt daarop zgn vraag mumtit die tmcijeen beitaan waarvan dit artikel spreekt Nadat de Voorzitter heeft gezegd dat het hoofd der school zich zal overtuiapu van de bekwaamheid der leerlingen die overt aan willen en de heer Hemsing heeft getracht aan het betwaar van den heer van Iteraon tegemoet te komen door eene gewilligde redastii vraa d