Goudsche Courant, zondag 17 juli 1881

Zondag 17 Jali 1881 N 2636 Tegen 1 Augustus of dadel k WORDT GEVRAAGD in het huisgezin van een Predikant ËENE GOUDSCHE COURANT ieÉvs en AdverleDtieblad vlior Oouda eo öinstrekeD Dj izutondlng van adTortentien kan geschieden tot 6éip nnr des namiddags van den dag der uitgave Kiesvereeniging Gemeentebelang In de vergadering van 11 Jnli 11 zgn tot Candidaten voor leden van den GEMEENTERAAD gesteld voor de VERKIEZING op 19 JULI e k van des morgens 9 uur tot des namiddags 5 uur Mr A A VAN BEB ili L IJZE DOORt J A KEIHIJ Mr P P P KIST J M HOOTHOVEI VAN GOOB Mr W HEMSII G H W G i OKli G die als zoodanig den Kiezers dringend worden aanbevolen Hkt Bestuub Dr H IJSSE L db SCHEPPER Prendent G J STEENS ZUNEN H W P BONTE J POST VA DEE BÜEG J A ROEST VAN LIMBURG Seeretam Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda leen welen wordt zegt dat als men illcn dat dUn ook ila ts hebben doch de Commissie niet toont dwrop het wellicht oht jaren heer Van Iterson het woord en zegt dat het zijn bedoeling was en eveneens die van den heer Muller om te voorkomen dat de Comniissie vaa Toezicht willekeurig handelde en wellicht jongens uit mindaien stand zou weren om hen niet naast tfJongeheeren te doen zitten Is er een eiame dan zullen willekeurige handelingen Sniet kunnen voor komen daar de raadsleden dan d arbij t8geuwoordig kunnen lyn Spr wil daarom een examen bedoeld of niet De heer Fortuin Droogleeveij slechte bedoelingen wil veronderal bij een examen kwade trouw kan volgens Spr mag men zoo iets bi veronderstellen De heer Noothoven van Goi bespotlelyke aan om jongens vai oud aan deftige examens te illeilonderwerpen nogal in de tegenwoordigheid van denffiaidi Spo is het met Jait Holland eens wuar Uj spreekt lan die eeuwige examens die men ten laatste nogikan de kinderen van een bewaarschool jïl willen opeggen De bedoelde leerlingen zullen éénvoudig leen soort tentamen moéten afleggen vo6r hm hqofd der school De heer an Itersdn verd idel t zijn ïeeping enzegt dat men iiietjaan het woïrd aX8men moet blyven hangen hij fedoelt niet ijndeh dan een collojuium doctu een sameiipratljye er hetgeen geleerd is Spr ooifst teert dat hq eigenlp nog geen antwoord heeft ofajteijn vraag Ao zal vóór het artikel stemmen in hoop dat ieder kind dat aan billyke eischen f SÊkï zal w orden to late J tot de burgerscholen t l De verordening regelende de heffing van mhoolgeld wordt daarop in stemming gebracht en mtt eikld met 14 tegen 1 s m die van den he r Ijnijl ii De verordening op da invordering der bchoolgelden tordt qadat daarin een fleiiie wijziging s gebracht tel gunste v n kinderen éie wegens ziekte langen tyd van de sphool afwezig zyn eveneens vastgesteld Iwegens zynde Op voorstel van den heer Bemy worden het vergevorderde uur de verdei aan de ordel zaken tot later uitgesteld Ten slotte wordt overg aan tot de benoeming van tw e leden en twee plaatsvervangende leden in het Stembureau voor de verkiezing van zes leden van den Gemeenteraad nadat de heer Mr van Bergen IJzendoorn de vergadering heeft verlaten en de heer Bcmy ab Voorzitter is opgetreden Benoemd woidt tot lid de heer W Post Dbost met IS st ta nj de heer Noothoven van Goor 1 st verkreeg tot 2f lid de heer G A Oudijk met 13 st terwql de heer van Straaten 1 st verkreeg tot It plaatsverv lid de heer G Stbavir met li tt terwijl de heer van Straaten en Kranenburg ieder 1 stem verkregen tot 2a plaatsverv lid de heer Mr H J KeanbnBuaa met 14 st De VoKTjiticr verzoekt de o erige heeren zich beschikbaar Ie stellen in geval de benoemde heeren mochten worden verhiuderd aan de benoeming gevolg te geven Dparop wordt de vergadering door den Voorzittter ge lotoa Laatste Berichten Washington ia JuU Het heden ten 8 ore uitgegeven bnlletin omtrent den toestand van deo heer Garfield luidt dat de beterschap steeds aanhoudt Brussel 13 Juli in de Kamer werd de dlsousaie over de wijziging der kieswet voortgezet De afgevaardigde Jauson verklaarde Uit zijn naam en dien zijner vrienden dat zy tegenover de nauw kM ige verklaringen gisteren door het hoofd van K Ëabinet afgelegd voor het ontwerp der regeering lullen slemmeu De Kamer besloot het amendement Janson en andere amendementen betrekkeljk de kicswelhervorming naar de centrale sectie te verzenden De heer Defuisseaux afgevaardigde van Bergen bahoorende tot de progressistische groep verklaarde dat hij niet voor het ontwerp kan temmen nam n ontslag en verliet de Kamer De bealiHiDg der Kamer is gevallen met 7 2 stemmen tegen 68 bij de volgende motie De Kamer acte nemende van de verklaring der regeering besluit de amendementen van den heer ansou betreffende de capaoiteiten aan de centrale icetie te verzenden KEI NISGEVIl G De VOOBZITTEK van den EAAD der Gemeente Gouda Brengt ier openbare kennis dat aan de K1ËZËB8 in deze gemeente zqn toegenuden de Oproepiugsbrieven en Stembiljetten tot het beaoemen van Zïa LEDEN VAN DEN GEMEENTEEAAD en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembrielje Verloren of er geen mogt hebben ontvangen hy zich tot bekoluing daarvantcr PI Secretarie zalk unuen vervoegen dat de iulevering der Stembriefjes zal aanvangen op drn 19 Juli aanstaande dqs morgens ten negenen eindigen dei namiddags ten vyf ure dat het Stembriefje schiiftelijk ingevuld door deo Kiezer in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen anqtr StembrieQe dan dat hetwelk van het Gemeentezei al voorzien is m ig worden gebruikt dit de in hra brieQe in te vullen personen duidèiyk met naagji en voornaam moet worden aaniiwezen M dat het briefje niet onderteekeud mag zijn en geeue affiere briefjes omvatten of daaraan opzeiteiyk zijn vastgehecht lUDA den 12 Juli 1881 Dt Voorzitter vdorneemd VAtfl BERGEN I fZENDOOBN W A R k T B j OoUda 7 Juli 186 j j j Granen zeer verdeeldi Tïrwe gewil n werd l 10 80 ƒ iho bes fï B N voor de p uikste partgtjes JS 10 80 a ƒ llïlO besteed mindere ilaar Jcwaliteiti ooh we ni i lialingebodeD Bogge f auw Sq a 40 cèois lager GeMR mede flauw terwijl voor havJcr flink e Jqzeu JiesteeiJ er en Andere gi auen zolder hanilel l I De jveemarktli me geWJnen aanvoer den handelj vlug met hoogeJ prijzen ken voor Londdl van 23 a 2t ot per hall kilo agffe Varkens en liggen iets trager dan de Vorige weekjlvette si apeQ mig lUimmeren traag hoAwel prased oog blijven M Aangevoerd 302 partgem kaas eerste k n iteit van 31 ik ƒ 35 tweedltoinder vlug v rf 28 i 30 w Noord HollMdscheikaas van ƒ 28 32 Goebotrr ƒ l pO a ƒ 1 60 l Weiboter 1 30 A 1 40 B u r g b rlij k p Staid OEfiOREN 11 Juli illcm Maoriti oaders J Coïteren A M Benier 18 Cornells ouders D E Visser en J ven OVKBLEDEN 12 Juli F A an der fi I 7 w APV ERTENTlfiN Heden overleed in het Oudemannenhuis alhier in den ouderdom van 71 jaar onze ge liefde Vader en REIJWEQ Behuwdvader JOHANNES Uit naam der Kinderen J GRENDEL C GRENDEL Rbijwbg Gouda 14 Jnli 1881 Op den 20oa Juni overleed te St Francisco de Heer J G ROOSEBOOM Med Doctor üenige kennügming DVEBÏE TIEI m alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeiyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda als MÉIO ALLEEN niet ongenegen om met Kinderen om te gaan Brieven franco Adtes Mevr BANGE Zevenhuiien bg Gouda STAATSLOTERIJ f 25 OrtO op N IS091 onder handteekening van den heer A C CO8UN gedebiteerd door de i Wea F KOVWUMBEBG I Bl kersingel W ordt GEVRAAGD tegen ï AUGUSTUS a s een J i t KtirpEBMEISJE H 50 nid beneden 1 jdren zo pr kost tegen ff per week i I bg den Boekh Jj Sier 1 iklichtitjgen Ite bekom W KNIPBÖHBER Je a Door T rmiinlkering Van j loon loei ik mg gedrongen om e i TUBI metjjSO Ceüii te VERMINDEEEN s per duizeni Veenman te Beeuvrtjk i Openbare Verkoopingp op MAAJfDAG den 18n Julii l881 des voormiddags tan Elf ure in het Koffijhnis cde Harmonik aan de Markt te Gotida van een goed onderhouden TUIN en ERF waarin sedert vele jaren het bedr f van KOFFIEHUIS FIEHUISen SOCIETEITHOUDER is en steeds nog wordt uitgeoefend staande en gelegen aan de Westhaven te Oouda wgk B No 159 kadaster Sectie D No 580 ter grootte van 2 A 56 C strekkende vóór van de straat westop tot achter aan het water der Peperstraat belend aan de eene zijde de heer Jan Bos kn Gons en aan de andere zgde Mej de Wed di MooiJ Te aanvaarden 1 September 1881 Betaaldaa der Kooppenningen 4 Aug 1881 Nadere Inlichtingen zyn te bekomen n Kantore van den Notaris P M MONTLJN te Gouda geschiedt DIN8DA i DenitgaV dezer Cburant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG In de Stad de ditgave in den avond yan ONDERDAG en ZATBBDAG De Vr £ par drie maanden i f 1 25 franco per poll 1 50 BU deze Coanu4 behoort een BUvockmI Zoekt Jaü Krj i t niet alleen onder de lagere volksklasse want hg is dikwgls ran goeden bdize Wat zgn karakter aa ug i kan men hem menigmalen zoo niet altgcl dMi saam Tan luchthartig heer geenszins oatttag Als hg zgn Igst van debet èit eré t optaairict er komt T t niet eens veel van dan bekreunt hg er zich zeer weinig om hoe de uitkomst wezen zal H leeft inde vaste overtuiging dat zijne dagelgksche behoeften in geen geval kunnen beperkt worden Hoe hjj aan dia behoeften bet gemskkelëkst kan voldoan d t is bg hem de grootp vraag Heelt h geld dan betaalt hg Is zgn kas nitg nt welno waartoe dienen de lei ai mwiim rut é winkelier b v mnitn dan om r gebmik Tan te laten maken voor wie het mochten begeeren Natunrlgk vrai Jan Krediet niets present iets van een neringdoende gratis te ontvanffen zon hem in zgn eer tasten Men schrgvedus Trgelgk op wat niet onmiddelgk betaaldwordt Als de zomer in t land is en de verdiensten belangrgk klimmen of ook als er een nieuw kwartaal is aangebroken heeit onze zorgelooze Jan geld genoeg in handen Uitstelis geen afstel hg is toch goed genoeg vooreen dozgn guldens Zóó ongeveer redeneert hg Doch of hg handelt in het belang van den verkooper en van sich zelven meenen wg gemst te knnnen betwpen Wg znHen de laatsten zgir die bewsrmi dat krediet in den groothandel gemist worde kan Toch aarzelen we niet er bg te voegen dat het in t dagelgksche leren niet zelden een kanker is waarvan de gevolgen zeer noodlottig kunnen zgn Hoe menig eerlgk kleinhandelaar die er steeds op uit was inne zaken uit te breiden eil dddtr vlgt en volharding zich een goed bestaan te verschaffen in de maatschappg werd tegen wil en dank in de noodzakelgkneid gebracht om krediet te verleenen aan hen die later bleken insoliede te zgn en op verre na niet nauwgezet genoeg om het aan ieder t zgnel met strikte eerigkheid toe te passen lüi al valt het niet te ontkennen dat sommige neringdoenden zoo nu en dan en niet ten onrechte voor hunne inbaligheid op gevoelige wgze worden gestraft omdat zg schuchtere koopers zonder geld in den buidel schier presten tot het doen van inkoopen dewgl de totaling er minder op aankomt dit neemt toch geenszins weg dat menig eerlgk enwelmeenend handelaar gedurig de dupe wordt van al te luchthartige zorgelooze koopers Er worden nog altgd lieden gevonden die er een eer in stellen hun krediet door allerlei lage kunstgrepen of uiterlgk vertoon te verhoogen Zg plegen er een kwaadaardig vermaak m te vinden als zg op behendige wg e een inkoop wisten te doen waarvan de betaliig Ikter zon volgen ofschoon pr dan later van zulk eén gev rlgken deagniet niets meer te halen Vvas Over dezulken hebben wg echter geen voornemen verder te stjhrgven Er blgven in lederen kring nog eerzame burgers en burgeresseo genoeg oref die aanvankelgk zonder eenige onedele bedoapng van het hooggeprezen krediet gebruik aiaken daar zg de schoone kunst niet verstaan om de nitgaven naar de inkomsten ta regrien Dit laatste is era raaataehappelgk kwaad waarmee zeer velen in dettn tgd behebt zgn De levenseischen nemen a den laatsten tgd bg allen verbazend toe oilehoon bg allen niet in dezelfde mate Hen wenseht steeds hooger op te gaan aan dan diseh des levens Zelfbeperking ook in het voldoen aan de zucht naar allerlei genietingen i voor honderden tt IMüiiden eb peb mak De Oadhollandsche vermaning om een juiste verhouding tnswihen tering en neriagtte bewaren wordt al te sterk op den acbteigrond gedrongen Meedoen is veler wachtwoord hetwoidt eenvoudig een inoodzakelgk kwaad geacht in een eenw als de onze die in kunstmatig opgevoerde weelde en bg gevolg in de wanverhouding tusschen veler uitgaven en inkomsten de vroegere dagen schgnt te overtreffen Er zgn tal van maatscbappelgke genoegens die men niemand raag ontzeggen in zoover zg op zich zelven niet afkeurenswaardig maar veeleer bevorderlgk zgn voor een gezonden levenslust en opgewekten zin tot den arbeid Doch ieder in zgn kring moet zich ongetwgfeld van eenig genot onthouden omdat hg kan het eenvoudiger n natunrlgker over het daartoe benoodigde geld niet te beschikken heeft Niemand is het ten volle gegeven om aan zgne steeds prikkelende neigingen tot weelde en genot den vrgen teugel te vieren Wie het waagt dezen maatschappelgken stelregel onbedachtzaam te verbreken loopt van lieverlede meer op zgne verdiensten voor de volgende week of het volgende jaar vooruit en steekt zich roekeloos in schulden dat op zgn best toch niets anders is dan bg voorbaat gebruik maken van toekomstige verdiensten Het is een bedenkel k verschgnsel in bet volksleven dat men zoo dikwgls na zich een ruim krediet geopend te hebben zonder blikken of blozen de betaling staakt De schuldeischer wordt dan vaak nog als een hardvochtig en streng vervolger afgeschilderd terwgl de arme schuldenaar de grootste sympathie ondervindt Het begrip van eerigkheid en goede trouw is op dit gebied wel eens wat zwak ontwikkeld De kalmte en gemakkelgkheid waarmee sommigen hun schuldenlast dragen dien zg misschien nooit kunnen opheffen doen werkelgk vermoeden dat hun gevoel van zedelgkheid en verantwoordelijkheid niet tot een bgzonder hoog peil is geklommen Of zal ieder man van beginselen en waren ka ADVERTENTIÈN worden gepl itat van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF RENTEN rakteradel het in zgn hart niet onedel laag en verachtelgk noemen als iemand het goed van anderen gebruikt zonder hen te betalen onbetaalde klederen draMt onbetaaldenwgn drinkt gasten ontvangt ten koste van den kruidenier slager groentekoopman en wijnfaandelaar Genoeg wg wenschcn dat het ras der luchthartige Jan Krediet s langzamerhand nitsterve opdat men zgn vrgheid en onafhankelgkheid in de maatschappg niet verkoope voor overdre ven behoeften en levenseischen wier uitgaveb men niet eerlgk en getrouw betalen kan H t schnldenmaken is dikwgls de oorzaak van lengen zorgen en dnbbelhartigheid Het kerft rimpels in het o n en onbezorgde gelaat en is als een dolkstedc in het edele rechtscluipen hart i Ieder wachte zich zooveel mogelgk voor zulke droevige ervaringen Men leerede schoone dengd der aelibebeeradiiBg getrouw beoefenen ennoame bet ptaet bnagen der rekenkunst niet een te pl na arbeid in bet dagelgksch en hmso Igk leven Aan de Franseoe spreuk dat men met honderd jaren berouw geen halven cent van igne schdden betaalt moge niemand tevergeefs herinnerd worden 1 BINNENLAND GODDA 18 oli 1881 Wg heriaoeran de ingnetenen dat da rerkietioK voor iet leden vaa den geunenleraad plaats heeft Dinadag 19 Jnli e k ran ntfen tol i are Aan bet toeiatiDga examen voor de Kon Mil Aoademie heefi o a voldaan de aapifant van AlderirerelL Indertijd heeft de Qeneeoteraad bepaalt dat d leerlingen der openbare scholen bg groole warmte 78 i 80 gr Fahrenheit racantie tou orden gegeven Ec jaarlgki findt men dan ook in de Teralagen der plaatselgke schoolconiniiMie opgemerkt dat ingevolge de Verordening gedurende den lomer bg groote warmte somtgda vaaantie waa verleend Nu deed tioh dezer dagen echter het vreemde rerschgnael voor dat die bepjiling op enkele aeholen dezer gemeente werd toegcpaal terwgl i j op de overigen niet werd nageleefd Wg mogen aaDnemen dat het voor de kinderen nadeelig ia bg een zoo benanweude warmte op aohool te zitten en achten het een goede maatregel dat zg dan naar huia warden gezonden dooh al ia men dit niet met oni eena hierin zal niemand met ona in gevoelen verachillen dat als de bepaling bestaat eg op alle aeholeu moet worden nageleefd Dit ge aohiedt hier ter stede niet en daarom vestigen wfj de aandacht van hen die het aangaat op het feit dat op énkele scholen niet gehandeld wordt ingevolge ds voorsohriften Het is in het belani der Qondsohe jeugd dat wg op naleving daarvan Bandringm In de littiAg der Botterdamacbe Arr Beohtbank van gisteren morgen werd veroordeeld S H arbeider te Gonda bekl van opliohterq lot i maanden gev