Goudsche Courant, zondag 17 juli 1881

TAM DR BOER en T ENGBLBllEGT Gouda 14 Ml X881 Reohtie bondag 24 Ji UlAMdgtM atond o a tereeht B S ijouwrr te Oouda bekl ran landlooperq enTarwonding ISiob 2 maanden gti en ƒ 8 boet of 1 dag get Orar 8 dagen jM praal Oiataren namiddafC omitreeka4 are hai ket Sjarig loOB e Tan den hé H t W ket o g in het water tan de Zengstraat te tallen m werd bemerkt door J M Jager die niet aanelde oogenbitkkelijk ook Ie water te gaan en apocdig met het jongere op h t droogt auikwam Blqkena da SlMtKomrml tan 15 Juli 1 0 o a de tolgende fabrieksmerken iugeschreren ter griffie tan de arrondiaaem M rechtbauk te Rotterdam door den heer G J Wagenaar Vil püpeniabrikant alhier de gekroonde it door den heer C J C Prinoe piipeniabrikant handelende onder de firma Jan Prince en Cie alhier da melkmeid de hollandsche Iieenw de gekroonde 48 de gekroonde O de bot het oompagnieswapeu het lam ouder den boi m de gekroonde 51 de gekroonde B S de gekroonde J de letter Z in een cirkel de leeuw d kaan de gekncnde lurfmand het wapen tan Ierland een harp in een dubbellgnig otaal degekraonde T t D door den heer S tan B k pgpenfabriekant alhier de gekroonde 69 door de heeren F Gocdewaagen en A Gtoedewaagen pijpenfabriekanten handelende onder de firma P Gocdewaagen en loou alhier de gekroonde t6 door mej de wed J t d Kleqn Pc pqpcnfabrlkante alhier de gekroonde P S de gekroonde 67 Ia het tijdperk tan IS Juni tot 9 Jnli jl ign geen ambtsberiokten omtrent het toorkonien tan longtiekte onder het rnndtee ingekomen In het daaraan oorafgaand tqdtak tan tier weken waren eteumin getallen dier iekte bekend geworden Stuatic Mra t tan 19 20 Juni i Men meldt nit VHage Het aeölie ondcrwMk in de Eerate Kamer oterde Bottrrdamtdie en Amaterdamiohe waterwegen ia afgeloopen en de Commiasiën tan rapporteara reanmeeren hare teralagen Oter den Botterdamaehen waterweg iial naar men terneemt het teratag Bindtenlag 1411 daar tegen dit ontwerp geen prineipieele beiwaren ön gereicn en de Regaering de opmerkingen tan het tendag mondeling ud knnnen be rtwoMdeo Andera moet het gesteld agn met den A ptaidamaohea waterweg naar de Merwede I iniën daaroter moeten tóó terdeeld tqn dat da bealiaaing tan één a twee stemmen kan afhangen Oter dat ontwerp terwacht njep dat een Voorloopig Veralag lal warden opgenwtakt waarop dan de B geering eohriftelijk al antwo 6den De openbare disonaaie oter beide waterwegen kaï tegen Dinsdag nitcrlijk Woenidag worden tegaiaoet gezien In de Donderdag gehoadea titting tan de protineiale staten tan Znidholland is tot buitengewoon lid tan gcdep ataten gckoien de heer Maaa Qecatannai met 63 atemmen Ingctolge de praeadtiesen tan ged staten cqn afwyieude l eschikkingen genomen op het adres tan het baatnni der Ned tereeniging an gemeeute ambtenaren te Utrecht om labaidie tow het penaioen wees en weduwenfonds toor gemeenteambtenaren ca op het adres tan J h de Jongk te Amdide om tn oeding tan beweerde aokade ter lake tas het 6 jarig onderfaoud der hatenwerken te ktiddelkaruis De rekening tregens de enkel protiuoiale ea hniahondelgke inkomaten en nitgaten oter 187 werd goedgekeurd Voorta werden akugenomen tenchilleude toorstellea tot wjjtiging der reglementen tan enkele watersohaapen ca poldera Oter ket toorstel tan gedep atatea om ingctolge een ingekomen tenoelc tan ket bea aor tan den polder het Oude laad tan Strjjan ƒ 900 ala snbaidie te terleenen in de koaten tan begrooting tan een gedeelte tan den Oudelandadien dijk ontstond discussie De aitslag was dat het anbaidie weid terleead De beide begrootingea toor 1882 weiden tertolgena goedgekeurd nadat de beer Baja iDliohtiit en had getraagd ten aaniieit der qaacstie tan bet jaagpad tuuehen Leiden en Woerden en die omtrent de terbetering tan den waterweg Amsterdam Botterdam en de heer Blnsa loowel ala de heer Stoop dnaropliadden geantwoord Aanstaanden Donderdag tallen de atattn weder vergaderen Op de spoorweglijn Leiden Woerden igu gedurende de maand Juni 344 896 reitigers tertocrd getende eene opbrengst tan ƒ Sl7 l23 S7Vf t de opbrengst der beatel en trachigoederen enz beliepen de totale onttangsten a Landa middelen hebben oter de zes eerste maanden tan 1881 ongebraeht 47 9 7 737JtO i tqnde 1 156 488 SSV meer dan in bettelfde tydwk tan 1880 6 11 der ramiag vat i Mt eeO O In ket Weekhlaf mm Hei Stgt ImM men ket tolgende Zou DHB meaMli dat is Naderbuid ieawnd die bulten r ae toestemming door eene kieatcreeniging kandidaat gesteld werd tan den bnrgerlgkeu rechter eene schadetergoeding eitchende wegens die onrechtmatige daad jn fisoh gegrond ton liea tcrkUnnr Wg beMpÜD ket MM Inlusiohen iels dergelqki is dcicr dagen in Frankrijk beproefd en gelukt Bg de terkiezingen toor den gemeenteraad taa Decüe qirouleerde een Igst tan kandidaten die o a dea naam betatte tan den logementhouder Fillet die ala kandidaat der republiek werd aanbetolaa Zg werd gedrukt ter drukkerg tan zekeren heer Jacob op last tan zekeren heer Ifichot een anderen logementhouder wiens naam efikter op de kandidatenlgst niet toorkwam Fillet stelde bij de burgerlijke recbtbank tan Neters eene actie in tegen Micbot waarin bij wegeaa de krenking hem aangedaan èn aobadctergoediag tan 2000 rraaes en de openbaarmaking van het tonnis in de dagbladen tan Neten eisckte Voor Fillet pleitte de adrooaat Begnault Hg redeneerde aldna daar Michot de lyst zouder toeslemming tan Pillet deed opstellen en terspreiden maakte hij ziek aan eene otertreding schuldig en bracht den eisoher eene schade toe waartoor hq tergoeding terschuldigd is Daardoor heeft hg het recht gekwetst dat de eischer had om egnen naam buiten alle terkiezingageschillen te honden en zich in de terkiezingen slechts onder zoodanige toorwaarden te mengen als hg zelf in staat Eou zgn te bepalen Hichot bracht aldus den eischer een dubbel nadeel toe een zedelgk nadeel en een Bloffelgk nadeel ten eente door op de ti heid tac diens wil inbreuk te maken ttrw l Pillet met betrekking tot zijne clientele een materiëele schade als logementhouder heeft geleden daar teie bezoekers cijn hotel terlalen hebben wier inziohten met de hem aangewreten staatkundige riohling niet otereenatemden Daartegen toerd Gautherin adtocaat tan den gedaagde aan dat de naam tan Pillet niet toorkwam op eeue Igst die een beslist politiek karakter had en dat hg nog ter re hter lydc de terspeiding dier Igst heeft kunnen beletien Den 16n Januari en dus tan den aantang der terkiezing af wist de heer PHlet dat ija naam op de Igst toorkwam en hg nam ook dadelgH de tereischte maatregelen om de circulatie daartaa tegen te gaan Bn trommelatag heeft hg laten aankondigen dat hq niet kandideerde en hg keeft liiih zeltea naar den drukker Jacob begeren om het drukken der Igst te doea stakvn UÜ keeft toojrts noch sloffelqk noch zedetgk nadeel geleden geen zedelgk daar zgn naam niet met eene bepaald politieke richting in rerband werd gebracht geen stoffelgk daar het uit aieta gebleken is dat door dit roorral zgnc belangen cenige schade hebben geleden Begnault terklaarde daarop dat de lijst te laat in omloop is gebracht zoodat zg niet meer kon warden ingetrokken Ook werd de lyst ondanks het protest tan Pillet ddor zekeren heer Clair toortdurend rondgedeeld die daartoor tien francs erlangde toorta wilde hj bewgzen dat een gedeelte der logé s feiteiyk Fillet s hotel hebben terlaten De Bcchtbank nam na korte oterwcging de tolgende bealiasing Oterwegende dat iemand op een kandidatenlijst gebracht kan worden zonder daartoe formeel zgne toeslemming te hebben gegeten dat het ook ont rachillig is oi deze Igst een bepaald politiek karakter heeft en of achtenswaardige mannen daarop toorkon en dat tóiSr alles op de penoonigkheid en de trgen wil moet worden acht geslagen omdat zoo niet altgd een stoffelgk nadeel bewgsbaar is toch alt jd een zedelgk nadeel kan ontslaan dat men niet licht kan nitwiiaehen dat botendien in dit getal de Iqlt waarop Miehot Pillet keeft gebracht werkelgk een bepaald politiek karakter draagt daar de woorden frantcie repnilüi aan bet hoofd der Igst en de namen der kandidaten geen twgfel toelaten dat het dientolgens niet met grond betwist kan worden dat Pillet behalve een zedelgk nadeel ook een verklaarbaar stofiélyk nadeel heeft geleden dat tele personen feitelijk politiek mengen in zaken die daaraan geheel vreemd i jn en den hartstocht tóó trrre drqten om zelfs tan hun logementkouder deselfde staatkundige getoelens te eischen die cij toorstaan dat alzoo Pillet tolkomen gerecktigd is tot de toritering tot sohadetergoeding welke hg heeft ingesteld Wyst den eisoh toe en terklaart Pillet botendien Itereohtigd het tonnia in twee dagbladen te zgner keufe openbaar te maken en reroordeelt eindelgk Michot in de kosten tan het proces Hen sekrgft aan de L Ctj Zöodra de plakvaa komkommers toeneemt wat uu het geral is ontbreekt het ook Met aan dea groei tan aadewtwdere fcUrrnckleu zaoals aogurkoi ea snibooata die gaarne warmte hebben Het laat ilch aaniiaa dat het ecfi en ander dit jaar wel zl gelukken Over hel algemeca gaat het d ook hiat iat de tuingroenten hoewel eene rrgentlaag toor moezerq en weiland zetr telkom zou zqn tiè bloemkool tooral kan het slecht met droogte vinden Maar het hooi komt zonder stoonie zeer gewensoht bianen en de kte aaidaiipel slaat nw kraditig te teld als kan terlangd worden Met dm troegen aardappel gaat het ook in het geheel niet uadeellg hoewel er sprake is dat bg het rooien een enkele zieke knol getoaden wordt Uiaachien is het drooge wcér juist heilzaam om de ziekte Ie voorkomen Er zgn tolop geurige aardbezién maar naar perziken en pruimen ui te tergeefs verlangd worden Aan een boom zoo tol gtlaaen zal dit jaar gecnsiins op de pruim tan toepassing kunnen zga Ër worden uit de bakken mooie meloenen gesneden en de kasdruiTca zien tr heerlgk nit Ëf ia in heel Indië geen harder geen liohaamssloopeuder werk daa ket tkcedrogen dat doorgaans geschiedt boten groote turen in wgde breede koperen paanen waarin de thee aanhoudend terschoten of omgegooid dient te worden om niet Ie schroeien In die tropische hitte tan onzen Indisehen Archipel slaan de ougelakkigen die met dit werk den kost moete terdiencn dan toor die turen te blakeren de meaaten taa hes hondea het aiet laag uit allca terkorten er kan leven door Wie vraagt er naar dien prgs welken ket kopje tkee koet dat kg s middags na tafel d inkt F t Ia in den regel een onbegounea werk tan de menacken de opoffering te tragen tan iela dat anderen schade doet Ken pbilanlroep zelfs wil nog wel fetn maar iets of ftn dat waagt hg i iet Waar echterhet offer niet noodig ia waar hel kwaad rerholpeukaa worden door de nittindiug van en machine die de thee in korten tgd droogten zoo zel datde hoedanigheid er op terbetert daar gelooren wedat het plioht is alles te doen vm de intoering tandie mackinet Ie betorderen tooral daar waar deBegeering ket in kaar mackt keeft Het zgn Kiamond a theedroogmachinea die w j op bet oog hebben die bg minder ruimte meer arbeidstermogen hebben en dm spoedig de kosten van het aauschafien vergoeden daar eg minder werkkracht koeten terwgt zg ona de thee terschaft tonder dat honderden arme ougelakkigen er kun gcxoadkeid hun leten bu behoeven in la schieten In Calcutta i jn de mackiae reeds veel in gebmik wg hopen dat zg o k nietlang in Indié zullen ontbreken Uet is een plichttan onze Begeering die invoering te bespoedigen Agenten voor die machines zijn de heeren Qeorge Williamson en Co te Leiden £ A Door professor Bugs Ballot te Utrecht is eene circulaire aan onze landgenooten gericht waarin h j hunne ondersteuning verzoekt bg de tolvoeriug tan een grootich plan Een geheel jaar lang tan September 1881 tot September 1883 zullen nameljjk alle beschaafde natiën tan Europa zich tereenigeo tot het doen tan wetenichappelgke bgionder meteorologische en magnetische waarnemingen op doelmatig rondom de polen gelegen plaatsen Vooral laat de heer Bugs Ballot uitkomen dat deze onderneming niet tegen de Pooltochten tan de IfiUtm Bêmtt oter staat maar deze integendeel zelf aantult en uitbreidt Wanneer het doel nn maar een ieder duidelük toor oo n staat dan terlronwt de lehrqter zal de ondersteuning wel tolgen Inscbrqtingen daarvoor warden iiu ewacht aan den hoofddirecteur tan het Koninklijk Nederlandseh Meteorologilob Institnai leÜtrrckl In het museum tan Barnereld door de zorg tanden keer Kairao den burgemeester tenameld is ook een terzameling van toorwerpen nit onzen l jd merkwaardig om het doel waartoe tg gestrekt hebben zy werden getoaden in de kerketakjes waarin giften toor de armen werden opgezameld Het zg hief de link ithand der getera inderdaad niet wist wat de rechter gaf of dat zg werkelgk geloofden dal deze toorwerpen een welgetallig offer zouden zgn talt nietnit te maken maar knoopen ongangbare duiten stukjes gzer bodems tan lucifersdoosjes griffels enz werden den armenverzorgers uitgereikt eu vormen nu een snoer at in het museum wordt bewaard als illustratie der vanouds bekende Nederlandsche weldadigheid ook daaronder treft men teel ongangbare munt aan Arnh Ct Het stoomschip Inohulva werd den 29sten Mei op de reis tan Aden naar Bombay door een cycloon beloopen en passeerde het centrum over het vhip De gezagtoerder meldt daaromtrent het tolgeiide r De wind was des ochtends vroeg flauw uit het Noor den met donder en bliksem tan 4 tot zes ure de ochttitf begon bet zwaar te regenen g maakten de fok en bezaan taat ket weder baKQa dreigend nit te zien en de zon kwam bloedrood op Wij koenten noordwaarts met halte kracht ten t ure werd de gekeelc equipage op het dek geroepen daar wg aan ket dalen tan dea barameter bemerkten dal een eyokitn i aantockt as m m mm M Uaa moreel mogelgk zeeraat ea tgn op aleekt weder toorbereid ten 10 ure loopt de wind N O de barometer daalt snel en ten 11 ure begint de wind nit het N O met terschrikkelijk geweld te waaien en wg begrgpen dat wg in kat N Weatel e deel tan den orkaan zgn met het centrum in ket Z 0 dat snel op ona aankomt en wg geen tgd hebben om er voorover te komen zoodat wg er ons optoorbereiden dat het gerrecade ceniram oter ona heen zal trekken De wind nam in kctigheid zoodanig toe dat de zee niet kon rgten Dea middags ten 12 ure woei ket ontzettend steeds uit SA eu waait het dickt gereefde gaflelitil weg Deaokgalichlen ea allea waar de wiad slechte eanigazias tat op krggen kan worden terbrgzeld Ten i ure namiddags passeert ket centrum oter one en is ket til met eene treeselgk hooge en kokende zee de wolken dr tea zeer laag uil het Z W met eene lichte bries uit dien kork en Wanen eenige oogenblikken neemt de wind toe met treeselgke kracht en waait nog harder dan nil kei N O De regen valt bg stroomen en door ket kailen taa den wind wordt elk ander geluid terdoofd alles wat tot keden nog gespaard waa wordt temield de met dnbbele seizings geijorde tenten sloepen tentstullea trappen alles wordt stuk en weggeatagea Tea S are 20 n m is de storm op ket koogst en waait ket uit ket Z Z W aiet temielende krackl en klettetenden regen zoodal men geen 10 toet toor zich uit kaa zien ea men ziek niet bewegen kan terwgl laiken preaenaings en allea wat npg op dek ia otcrboord gaal Ten 4 n n m bedaarde het weder eenigstins de barometer begon Ie rgien Toen het oenirum oter ket schip keentrok daalde ket kwik op buitengewone wgze en werden eenige menigte insecten landtogels en waltiasohen zichtbaar Het bleef nog geruimen tgd hard nit het zaidea waaiea met rgzcnden harometei en buitengewoon hooge terwarde zee en teel onweder Dea middernachia werd het beter weer en tooteel mogelgk de sekade kenteld en de reia toortg zel T= OXiITIEL GEVONDEN eu aad ket Bureau taa Politie gedooneerd Ben kruiwagen eea medaille tan 12 ja en dienst een kinder ponemonnde met eenige centen een kippen kooi ca en maad mei graf Uair dia tsnnoedeiyk met da Vectaabait aa Zefcahiiaea alkier is aangebracht of daarmede terzonden moeat worden COBRBBPONDBNTIB Het ioiciODden ilak rU N lua niet wordea ga MtetD t Tia Z kont lMr qof tel nwt ia Mnnerkiag Am MD NiH Ud egmtf JtkêveretinffiHg x a opftmerkt dttMfi ntc fcnitehtc foer U1b ii dat de iDzcoder i o anmuo OOI Wkmd MMkt de Bed ctit ADVERTENTIËN PIETBB SAUERBIER s FEMINA JACOBA RUK Qouda 15 Jnli 1881 Ondertrouwd J L A VAN POBUE Hoofd der school a d Maasdgk en CHRISTINE M A GABRIJ Oouda 13 JuU 1881 RtcBFriE 17 Jnli Westhaven 161 V De Heer en Mevrouw SAÜERBIER Bnjc betuigen hunnen dank voor de vele bewgzen van belangstelling b gelegenheid van nn huwel k ondervonden De Heer en Mevrouw SAOERBIER Kxuzn en de Heer J D BUK betpigen hunnen dank voor de vele bewgzen van belangstelUiig hun betoond bg gelegenheid van het hnirelgk van hunne kindAen Hartelgk damk voor de zoovele bewgzen van deelneming ondervonden bg de geboorte onzer Dochters K JONKER J G JONKER D Lamob De He r m Merrouw ra WOLF MoNTiJN bedanken voor de bevrgzen van belangstelling bg de geboorte van hnnnen Zoon ondervonden Bezoeken woidm s ewacht Woensdag 20 en Donderdag 21 dezer De ondeigeteekende ondervonden hebbende dat vele Stadgenooten in de meening verkeeren dat hg zich niet meer met de re Ung derk afenissen belawt dedt mede dat hg daarmede BLIJFT voortgaan en beveeltsieh by vernieuwing voorkomend gevallen daartoe aan J HERICM de GROOT Direeteni Be grMi M t a GoppA 15 JnU 1881 Er kan TERSTOND en DIENSTBODE g aats worden Adiw WESTHATEN 198 TE HDÜB te GOUDA EEN HUIS geschikt voor LOGEMENT Te bevragen bg L A NIEU WVELD mr Metselaar Kuipersteeg C W vAiT DE VELDE GOUDA Kantoor Peperstraat E 245 HANDEL IN Wijnen Binnen en Buitenlandsch gedisteleerd mm MS zuiver liard van zoetwater IS STEEDS VOORRADIO te MAASSLUIS en AHSTERDAU en wordt verptlkt in balen van af 50 Kilo s of los TOT IEDERE HOEVEELHEID tegen lage prijzen geieverd IJS COMPJGXIE MAASSLUIS AMSTERDAM Haven HandtUkadt tgi ékmm De nekte beflnl met eene Uctite alorinc der llaac maar ala sU wonlt verzuimd dan dringt zij door bet gebeele abaai tast de nieren aan de letet ibet ktterbed en hetceheele Ulerenstelael terwijl de UJder ondragelijk kwijnt tot I de dood hem uit zijn lijden verlost De ziekte wordt dlk wljls voor andere kwalen aanI gezien maar wanneer men zlcliielf de volgende vragen Aeei zal men spoedig er over kunnen oordeelen Heb Ik n bet eten pljn ofmoellljklieldln de ademhaling Het Ik oe ge voel van matheid van tijd tot UJd met slaperigheid T Hebben de oogen een g le kleur Heb I Ik smorgenaroDdomdetanden en het Undvlucsch een dU kie I kleverige sUJm gepaard mil eeaonaaogeuaiueu smaak Ia de l agbeklagen t Heb ik pt n inde zijdon of ludpn ngtHeb ik naarde rcclilerzijde een opzetUng als r do lever groeier wordt f Ben Ik liardlljvlg Gevoel Ik draaicrighcid of duizeligheid wanoeer Ik eensklapa uit horizontale llgb in opsta t JJn de afocbeidingen uit de nieren vuillg en lioo gukieiirtl met een neerslag als men ze heeft laten slaan Begint bet voedsel na hel eten spoedig te gisten gepaard mcl opgeblazenbeid en oprispingen uil de maag t Heb ik dikwijls hartkloppingen t Al deze verschijnsvltm zulten zich wel nle te gelijk vootdr n maar wanneer de lieorlge ziekte nadert kwellen zijden lijder bcuriellugs Ala bet een geval van langdurig gelijken aard is koml er een droge atootende hoesl na eenigeu UJd gepaard met opgeven BlJ verder verloop krijgt de huid een vuil brulnaehUge tint terwijl aan handen en voelen een koude kleverige uitwaseming koml Terwijl lever en nieren Bleeds meer beginnen te lijden volgt er rheumalleche pijn en de gewone behandeling blijkl ten eenemale onvoldoende leten deze laatste kwelltng Het la das van bet bootale belaaig de ziekte avQcdlg en op geecblkle wijze te betaandelcn m taaien eersten graAd wanneer een klein medicament genezing zaï teweegbreogeo Bn zeua wanneer er eene vaate werking la moet bet ware middel worden volgebonden tot leder spoor der ziekta verdwenen de eetlnal teruggekomen Is en de verteringsorganen tot een gezonden loeütand zijn gebracht Deze ziekte beet tamiziekte Hel zekerste en meest aldoende middel er tegen la Belgei s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaaidlvd in Amerika en te koop btj K S White il Parrlngdnn Road I m den E C Deze Siroop tast de ziekte m den grond aan en verdiljtt baar met worM en Uk uil het Uchaam Breda van de aeorbergSi geneiaal depot voorH land ook verkrijgbaar bljalle Apotbekera In Bolland Java en Koloniën Prijs van de Siroop Al TS van den PlDen f S n Te SoTida THM Apotli Tras dE Drijfsteen Dazer dagen in lossing eene Lading puike TRAS en DRUPSTEEN welke tegen zeer Toori lige prgzen uit het schip gelost worden J MULDER Bouwmaterialen Honthandel Qduétj JPaK 1881 Socie it ter vervaardiging TAW t J Ver issfn Verfwaren enz HOLUN Co te Rotterdam uit hunnen dienat ia ONTStiAOEW aUl A LAROCBB en T erhoudende L i berichten hunnen geachten beganstigers en handelsrrienden dat hun reiziger QUINA LAROCHE van KRAEPEUM en HOLM Apoth U Zei$t I Opwekkend Versterkend KoortsveiiiiiyRp4 verkrggbaar in flesschen van L en l 90 te Goudahij den Heer O Ulim Apot verder door het geheele Rgk in de bekende de ts ledere flesch is met de handteekemng KRAEPELIBN HOLM voorzien 1