Goudsche Courant, zondag 17 juli 1881

Zondag 17 Juli 1881 P van ÜTEECHT op de Bogen No 0 116 61HERAAL BIEHA6BHT levert franco aan huis puik prima Bosehbier 6 p vat v 801 Maastrichts B 6 dubbel Gerste Bier 5 25 s s s nit het MAGAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEBEUNDER J Markt 148 Gouda Roei Wedstrijd te houden by hei Eoffiehuis De Ka allüer op VRIJDAG den 22 JULI 1881 des namiddags ten 8 nre voor Jongen van lé tot 18 Jaar Prgs een zilrer Horologie premie e i Sigareskoker met zilrer gemonteerd Mededingers zich vóór 2 unr aan te melden De Kastelein SCHWEMMEB NB Bg ongunstig weder den volgenden dag Aanbesteding Aet BESTDUR van den Polder WILLENS bfl Gouda is voornemens op MAANDAG 1 AUGUSTUS des middags ten 12 ure in het Koffiebois dï Kap by Goudq AAN TE BESTEDEN 1 Het leveren en stellen van een horizontaal werkend Stoomwerktuig met Scheprad Stoomketel enz 2 Het Gebouw voor deplaatsing van bovengenoemd Werktuig Stoomketel en verdere aanhoorigheden De Bestekken en de Teekening liggen in bovengenoemd Koffiehnis ter inzage van den 17den Juli af terwgl gedrukte Bestekken tegen betaling van 1 per exemplaar van dien datum af verkrggbaar zfln bfl den SecretarisPenningmeester des Polders den Heer HEBMAN DïGEOOT Lange Tiendeweg 62 te Gouda De aanw ng zal plaats hebbeo op DONDERDAG 28 JULI il881 des middags ten 12 uur op het terrein bg voornoemd Koffiehuis door den heer J PAUL Architect te Zetmkuiten bg wien tevens nadere inlichtingeo zgn te bekomen idet Bestaur van den Polder Willetu De Fóor r J Dz KRÜUT De Secretarie F HERMAN dï GROüT Eau merveilleuse 18 HET MOOISTE HAARKLEURMIDDEL II f i OÓ per flacon alleen bij Louis P WELTER Fz 193 Westhaven 193 KRISTALHELDER Limonades Vruchtensappen J BREEBAART Lz MAEKT GOUDA JL de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMENTEELE ZDIVERUR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227 Mei 3 j aar Garantie SndperrfnA van A BBlintMAH te Gonda Kiesvereeniging Gemeen tehelang In de vergadering van 11 Juli U zgn tot CanéUdaten voor leden van den GEMEENTERAAD gesteld voor de YERKOOSING op lö JULI e k van da morgens 9 nnr tot des namiddags 5 nur Mr A A VAN BEBGEi UZEIVDOOBN J A BEMU Mr P P P KIST J M MOOTHOVEK van GC 0B Mr VV HEMSII G H W G KOKl G die als zoodanig den Kiezers dringend worden aanbevolen Hkt Bmtvcb Dr H IJS8EL de SCHEPPER Prendent G J STEENS ZIJNEN H W F BONTE J POST VAK DBB BURG J A HOEST VAM LIMBURG Seeretaru Goudsche Kiesvereeniging Verkiezing voor leden van den Gemeenteraad oj DINSDAG 19 JULI 1 1 van des morg ens 9 uur tot des namiddags 5 uur De G0DD8CHE KIESVEREENIGING hwfl in hare vergadering van 11 JULI tot Candidaten gesteld de aftredende leden van den Gemeenteraad Mr A A van BEBGEN UZEIVDOOBN J A BEMY Mr P P P kist J M l OOTHOVEI VAN G04 B D C SAMSOM Mr W HEMSIIMG en beveelt de KIEZERS bg deze aan door trouwe opkomst genoemde heeren met eengroots meerderheid te herkiezen GeendefecteNaaimachiDesmeer REPARATIE GOEDKOOP EN SPOEDIG Gednrende de REPARATIE kan men een ander in gebruik krggen Uvering van verbeterde SINGER NAAIMACHINES Wijdstraat J GOEDEWAAGEN gebmiken dit middel om voor att d daarvan bevrgd te blgven bg velen ja bg oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig met lette maar op dat men bg voortduring verplicgt is op verderen afstand te zien bt letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlgk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welna gebruikt ür Chantomelanns Oogenwater en gg znlt n beter gevoelen et is verkrijgbaar it 60 cent per flacon bg i BeniemRker Go Leiden A Bots Nieuwkoop A Print Zevenhniien T A G vanDetta OuDds J H iOillerkZii W W f D l L A SchoQtena Sohlnter Ontmolenatr Botterdam MAITRANK i n E I w I j ni bil SLOTEMAKER Co Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last t ongerief en tgdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zgn denzelfden te moeten gebruiken Welnu I er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zgn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebmik van Da CHAKTONFXANUS Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon ii opgebruikt Maar vooral ook zg die nog geen bril behoefden BuUeDlandsch OverzIclit Het Belgiwhe onweder il afgedreven de telegraaf deelde tont Woeü daga oiid mee met oilïoodering van een verstokte namen de radioslen genoegen met üe veneudiug van hun voorilel naar de centrale eotie waar het nu rustig zal blijven liggen met grootemeerderheid 72 tegen 58 werd bealoteu tot die verzending Het Ministerie viert een te choouer triomf omdat het roudail he ft gezegd waar het op ilaat en den radioalen harde waarheden beeft gelegd De kiezen kannen hun voordeel doen met bet gebeurde en ziek oefenen iu voorzichtigheid om ffsta afgevaardigden te kiezen die ouverwaobti in hun hoofd krijgen groote politieke quaestiet aan de orde te atellen al ia het dat zy daardoor hun vyanden dreigen aan het bettuor te brengen £ ere echter wien eere toekomt Janiou gedroeg zich loyaal hij begon met te verklaren dat de oppoaitie haar reden van beataan verloren had DS de mededeeling der Begeering hij ttemde toe iu de vndaging maar niet voor onbepaatdeu tyd er srss noch eeu non poaaumua noch een non volamot de zaak wasaau aan de orde geateld en zou na de verkieziugeu van 82 weer op t tapy t komen vuortaau zou elke Begeering met de kieaqtiaetlie moeten rekening houden had de Begeeriug gezegd gij kant gewapend blyven tegenover de Begeering wy willen eindigde Janaon geen gewapenden vrede wjj willen een loyalen vrede De rechterzijde as natuarlijk erg uit haar humeur over den loop der zaken vandaar dat men by monde van Malou er op aandrong dat het geachit in den vorm van eeü motie zou worden besleckt w t niet eena noodlg was Steeda blyveu de berichten an Prealdect Oarfield nMig d agekawU kitta welka ia Auusrika beertchl oefent op de genezing natuurlijk geen gunstigeii invloed men ia er echter in gealaagd de kamer geregeld te verkoelen Het groote volkafeett ter herinnering aan de inuc ming der Baatille ii Donderdag in Fronkryk gevierd B O aeint uit Parija het volgende Den geheelen dag verkeerde de bevolking in eene vroolijk opgewekte atemmiug vooral in de volkryktte wyken De verlichting wa aohitterend en de menigte ontelbaar Üe revue ovei de troepen ia zonder eenig belangrijk voorval afgeloa ien men woaalgemeen opgetogen over de goede houding der troepen die voor den preaident drr Bepubliek defileerden De Miniater de voorzittera van senaat en Kamer vele seualureu en afgevaardigden en bijna al de ambasaadeura woonden in de tribuuea het militaire achauwspelb j Het weder waa allerprachtigit en volgens de tot dusver ontvangen berichten is geen enkel ouaaugeuaam voorval de rreugds komen verstoren De Pranschc Senaat beeft Woensdag de beraadslaging over de wet op den teerplicht bij de tweede leiiug ten einde gebracht üeneraal Bobert stelde een amendement voor waarby bepaald wordt dat all er in eene gemeente geen andere openbare school bestaat dan eene gemengde de ouders dan niet gedwongen kunaen worden hunne dochters er heen te zenden De oommissie verklaarde bij monde van haren rapporteur het amendement te verwerpen De heeren Ie Ouay en de Bavignan verdedigden het Het zenden van meisjes naar eene gemengde school waar het onderwijs gegeven wordt door mannen is uiet onder gevaar De toepassing van het Amerlkaansche stelsel zal in Frankrijk tot betreurenswaardige dingen aanleiding geven en n itsdieu op verzet stuiten De heer Buffet verklaarde zich insgeiyks voor het amendement Als het verworpen wordt zullen de halsmoeders aan de wet niet gehoorzamen De mi nisterpresident verklaarde zich tegen het amendement AU het meisje thuis wordt gebonden zal het eene tiraatloopater worden en vagebondage en wat al niet meer zal er bet gevolg van tijn Veel beter naar de openbare aohool zy t ook eene gemengde Het amendement werd daarna verworpen met 171 atemmen tegen 113 en de wet in haar geheel vervolgens goedgekeurd met 173 atemmen legen 116 Alzoo heeft de Senaat dat werk ten einde gebracht doch vermoedelijk niet voor goed Algemeen toch is men van meening dat de Kamer van afgevaardigden het door Tulea Simou daarin nangebcschte amendement op art 1 verwerpen zal waorby bepaald is dat de onderwijzer aan de kinderen de plichten jegens God zal onderrichten Dat ia positieve godsdlenat die het terrein openlaat voor allerlei begrippen gelijk onder anderen door den minister Perry is aangevoerd t ia in atrijd met het onzijdig karakter der wet Ën ala nu gelijk te verwachten ia de Kamer art 1 in zijn oorspronkelijken tekst herstelt dan kan de Senaat opnieuw aan t beraadslagen gaan Maar gedurende deze zitting zal die zaak wel niet tot afdoening komen Het einde van den wetgevenden arbeid is op handen Eu geateld al dat de Kamer van afgevaardigden de wet op den leerplicht nog v r haar heengaan Iu behandeling neemt dan zal de Senaat wien nog vry wat werk wacht onder anderen de begrooting geen tijd hebben om andermaal In tweede instantie uitspraak te doen over de bealiaaing der Kamer INGEZONDEN Een enutlf woord uui de Goodsche kiezer voor den Gemeeateraad Is de heer Samsom waardig om herkozen te worden tot Lid van den Baad of moet hy om de woorden van zijn voorsteller in de vergadering der klesvereenigiug Qemeentebelang den Weledel geboren heer C C H Prince te gebruiken worden uilgeipaunen en moeten wjj den heer Koning in zyue plaats tellen De heer Koning ia zeksr een achtenswaardig persoon doch op politiek gebied een vreemdeling Letten wy op de aanbsveling van hem die kem Iu Oemeeiitebelang vooratelde dan hooren wij doarin niets te zijnen vQordeele aanvoeren dan dal hij een goed meuseh a Nu mogen er al Iu de maatsohappij niet zooveel goede ais slechte meuschen geyonden worden tooh geloof ik niet dat dit alleen voldoende ia om iemand tot liid van den Oemteuteraad te verkiezen en vooral uiet wanueer w j daarvoor een man als de heer Samsom moeten laten vallen een man waarvan wy weten dat h j gedurende de 9 jaren die hjj in den raad zitting had de gemeente steeds trouw en eerlijk heeft gediend voortdurend zelfstandig handelde en stemde al stond hij ook alleen een man die steeds toonde tot geenerlei coterie te behooren men was wel zoo vry hem zulks in de vergadering van Qemeentebelang ten laste te leggen doch kon zelfs niet het geringste feit voor die beschuldiging aanhalen Men weet dan ook wel hoe gemakkelijk het is losse plompe en bolle beschuldigingen iemand aan te wrijven dooh een man met zelfs een weinig opvoeding leent zich daartoe niet De heer Samsom gy weet het allen is een der onafhunkelykste leden van den raad is steeds vol ijver voor alles wat de gemeente aangaat en komt het soms onder de vele kwestién die zich dikwerf in den raad voordoen voor dat hij van het een of ander niet goed op de hoogte is dan deinst hy er niet voor terug zich al is het ook door geldelyke opofferingeb door deskundigen te laten vaorlloh en Ëu zult gij nu een dergelyk raadslid uitspannen F Neeu zoo ondankbaar kunt gij niet zijn Het moet u immers evenals mij nog versch in het geheugen liggen hoe trouw bij steeds den voorstanders der reeds zoo lang in onze gemeente gewenichie waterleiuiug ter zyde stond Gij wilt er hem tooh geen verwijt van maken dat hy niet steeds voor de voorstellen van Burgemeealer en Wethouders stemt maar zijn stem van eigen oordeel laat afhangen P Gy wilt toch in den raad geen oulomalen die op de wenken van hunnen gebieder ja of neeu knikken zochten of lachen f Zoudt gij nu nog zelfs er aan deuken uw stem op den heer Koning uit te brengen een man geheel onbekend met gemeentezaken Ik geloof het niet veeleer houd Ik mij overtuigd dat gü a B Dinsdag tuasohen 9 en 6 uren als ééa man uw slem zult uitbrengen op het aftredend Lid D C SAMSOK DE VERKIEZING VOOR DEN GEMEENTERAAD Ben vijftal der aftredende raadsleden zal voorzeker zonder slag of sttMt opnieuw worden gekozen De eenige vraag die zich bij de stembus ditmaal hier voordoet is deze wien moeten wü kiezen den heer Samsom oi den heer Koning f By de beantwoording dier vraag moet atlereemt warden uitgemaakt deze quaestie waaruit moet een gemeenteraad bestaan Wij zijn het er zeker allen over eene uit de meest ontwikkelde meest onafhankelijke meest eerlyke ingezetenen der gemeente De vertegenwoordiging moet gekozen nit de élite der burgerij d w z de raadsleden moeten zijn mannen van ontwikkeling en bovenal ook mannen van karakter Dat eenmaal toegestemd is het een nitgemaakle zaak dat voord zulke personen in den Basd behooren lo die de gelegenheid hadden ecnt rond te zien in de wereld ook guiten Gouds 2 die door een goede opvoeding zin en lust kngen in degelijke lectuur waardoor hnn blik verruimd hun smaak veredeld werd 3 die geUrand hebben een fier onafkankelijk karakter te bezitten dat wan is van sliuksche streken en dat hen weerhoudt met de hoed iu de band rechts en links Ie buigen om zoo mogelijk door beleefdheid het haft der kiezers te vermurwen Wanneer wij nu mogen aannemen dat dit vereischten zijn voor den Baad dan komt het sohrijver dezes voor dat de heer Koning de voorkeur verdient boven den heer SamsoD De Ver Koning tooh is een mau vaa opvoeding van beschaving en van onafhankelyk karakter Wy laten de keent Samsam geheel in tgo waarde aU mensch hij heeft wellicht vele goede eigenschappen die maken dat men hem op vele pioatNn gaarne ziet venchynen maar als rauUlid is b j minder op zijn plaats Men heeft hem vooral aanbevolen om zijne kennis van bouw zaken maar in ernst zij het gevraagd wanneer heeft hij daarvan blijk gegeven Toen hy voorstelde een trottoir te maken Haar is daarvoor bouw kennis uoodig I Toen hij voorstelde de Blauwstraat te dempen Maar zou een leek in bouw zaken dat niet evenzeer kunnen doen 1 Bij die voorstellen had hjj immen loonen een deskundige te zijn door iu een gedetailleerd voorstel aan te toonen koe dat mogelijk en Iteeceel dat zou moeten kasten maar hü tornde het niet want geheel in den wilde zooils de eenlede beste het ook zon kunnen stelde hij die uken voor zander eenige bouw kennis ten toon te spreiden Als bouw kundige hebben wij den beer Oudijk in den Baad Deze toonde ons bouwkundige kennis te hebben deze bewees deskundige te zijn terwijl de kennis van bouw zaken van den heer Samaoffl nooit bewezen is Aan een bouwkundige is dus geen behoefte ia dtn Baad maar wel aan een industrieel Er Vi indoatrieelen in den Baad mannen van ijveren bekwaamheid maar als wy zien hoe talrijk de rechtsgeleerden zijn vertegenwoordigd hoe talrijk de medici zijn gerepresenteerd dan is het duidelijk dal hel gebd industrieelen moet virmeerderd vooral daar Gouda s welvaart zooveel belang heeft bij de nijverheid Het is dus iu hun belang van Gonda den beer Koning Ie kiezen Het verkiezen van een raadslid is geen daad van medelijden bet is een ernstige zaak Ieder die zich bewust is van hetgeen by doet zal bij het uitbrengen van zijn stem niet vragen zou het aftredend lid gaarne herkozen worden maar veeleer dit wie van de twee oandidaten is het meest een ernstig degelijk beachaafd man Zij die zich deze vraag stellen sullen zeker hun slembiljet invullen met den naam van H W G KOIOTG Mijuieer Je Sedaeleur Vergun mij gelegenheid tot het maken vaa deze opmerking ter overdenking uwer lezers De voorstanders van den heer Samsom bevelsn I