Goudsche Courant, zondag 17 juli 1881

8L0TEMAKER Co We8thaven 199 VRAGEN TERSTOND Een liI ECHT van goed schrgven gedrag goed kunnende lezen en ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogfleever Fortuijii Kotterdam Rente Deposito s Opvraagbaar na ie dagen o léfa maand 3 twee 3 1 drie 3Vi zes 4 twaalf 4V Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomat van den heer Mb J FOBTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda J SVyiTZER Az in TABAK SNUIF SIGAREN KOFFIJ THEE WUn en Gedistilleerd Lange Tiendeweg Wflk D N 29 TE GOUDA VAN j Bi i2srK M A isr Lange Tiendeweg D 60 GrOIJDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer bill ke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeljk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Snelpersdruk van A BRINKMAN te Qooda hem ook axn om sgue ma kaiikelijkheid Ëen zeer recent taaltje daarran lererde de raadszitting ran Dintdag 21 Juni 1881 De quaeitie run de gemeente met den heer W Hoogendijk Win werd behandeld Voor en tegenwerd gesproken ieder raadslid schaarde zich naafloop der discassien aan de eene of andere zijde alleen de heer Samsom bleef buiten stemming Nu it het gewoonte ouder oonscfentieuse raadsleden in zulk een geral te rerklaren waarom men buiten stemming blijft De heer Samsom deed dit niet en gafons alzoo aanleiding te deoken dat hij heide partijen te riend wilde houden en gaf alzoo een sprekend staaltje van zijn hoog grroemde onafhankelijkheid A A Mankeer tk Redacteur la de kiesrereeniging Oemeentebelang is ter bestrijding van den heer Samsom aangevoerd dat hij niet positief iets goeds deed in den Baad en dat zijne adviezen nooit invloed oefenden op zijne medeleden Is het ernst met dat argument dan moet men consequent doorredeneeren en de overige raadsleden die aftreden met dezelfde maat meten Doet men dat dan komt men tot de overtuiging dat er wel meer der aftredenden niet zijn wat men noemt invloedrijke leden althans naar onze meening Wil men b v den heer Remy volgens de adviezen die hij uitbrengt beoordeelen dan zou men waarlijk met de mond vol tanden staan als men geroepen werd hem te verdedigen tegen een bestrijder als de heer Samsom te beurt viel Men begrijpe mij goed ik wil den heer Remy gaarne herkozen zien hij doet volstrekt geen positief kwaad woorden uit Gemeentebelang maar herkiest men hem dan ook den heer Samsom Derhalve Dinsdag gestemd op den heer D C SAMSOM KaotoDgerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 13 Juli 1381 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLïEN te Rotterdam VEROORDEELD C van der P en J B arbeider te Bleiswijk ieder tot twee boeten van drie golden of twee dagen wegens visschen met een hengel in een vaart onder Bleiswijk in gesloten vischtijd en zonder vergunning van den rechthebbende op het vischwater L van R en M van R arbeiders te Beeuwijk ieder tot twee boeten van drie gulden of twee dagen wegens visschen met stekken in een water onder Reeuwijk in gesloten vischtijd en zonder vergunning van de rechthebbende op het vischwater M M arbeider te Reeowijk tot twee boeten van drie gulden of twee dagen wegens visschen met dobbers ia een water onder Reeuwijk zonder vlschacte en zander vergunning van den rechthebbende op het riaoh water J van der B arbeider te Zevenhuizen tot vijf galden vijftig cents of twee dagen wegens maken van nachtgeruoht te Zevenhuizen J B arbeider te Waddinxveen tot ééa gulden of een dog wegens spelen met geld op een erf langs den openbaren weg te Waddinxveen A P iandbonwer te Zevenhuizen tot drie gulden of ééa dag wegens rgden harder dan in matigen draf op de Veerstal te Gouda met zqn wagen bespannen met een paard C V koopman te Harmeien tot drie gulden of eén dag wegens r den harder dan stapvoets over de beweegbare brag op den Kleiweg te Gouda met zijn wagen bespannen met een paard H 1 P metselaar te Gouda tot ééa gulden of ééa dag wegens liggen in een booiAperk van het Plantsoen aan den Fluweelen singel te Gouda C V landbouwer Ie Gouda tot ééa galden of één dag wegen als geleider van een kar bespannen met een hond niet zorgen dat die hond voorzien was van een muilkorf op den fluweelen singel te Gouda K E koopman te Gouda tot ééa gulden of één dag wegens wateren in de Korte Groenendaal tegen eene woning Bargerlljke Stand Gouda OKBOREN 14 Jali Willem ouders H Worst m k de Jong 15 Aloisiai oqders L C tso der Vlist en A C Liepelt OVEKLBDEN 14 Juli 1 Rijweg 71 j M Schoonderwocrd 8 m S Viucher haisvr vso H Sluiter 59 j 10 m ONDERTROUWD 15 Jali I L A tbd Foeljc 24j ea C li A Olbtf te Boskoop 28 j H E sn der Koer 88 j en T Eogelbregt 2e j GIHUWDi It Jali P Stntrbisr en F 1 Rijk Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 7 tot 18 Juli 1881 Moordrecht GEBOKENi nietje onders P de Broio on W Mol OVERLEDEN A Bilvert 1 m J Ruiter 1 m L Dekker man van Tt untje de vr 1 j Oouderak ONUERTROUWD L We tbroek 39 j n Borkenwonde en T Brandse 2S j Stolwjjk GEBOREN Jacobs Helena onders B Hoflana en A Honkoop OVERLEDEN N M Sloof 10 v Haastrecht GEBOREN Bastiann Barnabas ondera B au der Sprong en J Compier Dirk Theodorua ouders W Verbij en G van der Vliat Reeuwijk GEBOREN Marinue onderi K Maldet en E Boekraad OVERLEEN C van Rooo 6 ra ONDERTROUWD K de Vri en G Scheer W Bata en J van Wijk H Vermaat en C Vermenlen Waddinxveen GEBOREN Geertruida Maria ouders H Spithoven en J Okkerse OVERLEDEN J van der Bie echtgenoot van A de Rooij 81 i ONDERTROUWD D van der Slar en N Heios M de Man en P van der Star GEHUWD A Mnllcr en W ran Hcijningcn Zevenhuizen GEBOREN Hendrik V illem anders S C Gording en A A de Lijster Hnihert A Jongeoeel en J den Toom Cathsrina onders C ren den Haak en W Ottevanger GEHUWD A Bogeveen en E van Blokhnizen Tegen 1 Augustus of dadelijk WORDT GEVRAAGD in het huisgezin van een Predikant EENE als MEID ALLEEN niet ongenegen om met Kinderen om te gaan Brieven franco Adres Mevr BANGE Zevenhuizen by Oouda l asschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEOEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mijne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zynveroorzaakt BULLETIN VAN DE fiODIISGHEJOURANT VAN Zes Leden van den Gemeenteraad van Gouda op Dinsdag 19 Juli 1881 Uitgebrachte Stemmen 480 van onwaarde 5 Geldige Stemmen 475 Alzoo volstrekte meerderheid 238 Daarvan vei kregen de hh Mr A A VAN BERGEN IJZENDOORN 453 stemmen J A REMY 431 J M NOOTHOVEN van GOOR 425 Mr P P P KIST 408 D C SAMSOM 384 Mr W HEMSING 378 De Aftredende leden zijn dus allen herkozen De heer H W G KONING verkreeg 77 Snelpersdruk van A Bbinkicah te Gouda I