Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1881

1881 Woensdag ZOZMl N 2637 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Jonda m OmstrekeD De nitgare dezerConrant gesoliiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Siad geschiedt de oitgaTe in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ii 1 25 franco per po t 1 50 ADVERTENTIÈN worden gepiaaiat Tan 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afconderlflke Nommers VUP CENTEN De inzending van advertentiên kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1881 Nau w renemen ia de leerling l r S H B 8 Ibier V A de Jttng gedaagd roor het examen fU de Syksveeartaeuqaeliool Zaterdag middag id op de Haren een meiije ia bet ater en Zaterdag arond een man lohippetikneoht in de Qoiiwe Beiden werden apoedig gered Uit ICeordreeht meldt men ona beden Öiatorcn avond ia de reebouder J de V alhier waaniAfalök teogeTolgc van te groote en langdurige iaapnaing b j de tegenwoordige hitte in het booUaod bexvekaa a ksft iaanw vadedea Voor d ipoorwegmaattobappg Leiden Woerden ia aanbeateed bet doen rljien van perrona en ladingplaitaao en bet doen van aanboorige werken op de euilons Bodegraten Zwammerdam Alphen en Hatenwonde Koodekarke De miuate iuiobrgrer waade heer C 1 C Hoogendgk te Oouda TOor 36S0 Hm beerlyk omrrweder lokte Zondag b jna op elk nar van den dag duiaeoden naar Scheveniugen zoo waren in den roegen morgen alle badatoelen aan bet atraud beset Den geheeieii avond bewoog tioh op het terraa een groote menaohenmaaaa Noob de atoomtnm noob de luagiohe Tramway maalaohappy hadden voortdurend materieel beaohikbaar om de menigte tatlwaarta te brengen De politie hield Ie 8ohe eningen voor bet afrgden der trarawagena trouw appèl en menigeen werd onder bedreiging an bekeuring gedwongen vit te atappen Het oponthoud dat daarvan het gevolg wai berokkende de Maatachappy heel wat acbade Het aantal paaaagiera dat loodag an den atoomtram naar Sonereniugen gebruik maakte bereikte het aaniieniyk cjjfer an p m 18000 De u heeft Zondag te Sobereningen weder een offer getiacbt Twee personen waren omstreekt halfoagen in den margen aan bet baden len noorden van de badplaats bj do grensaoheiding tuaaobeu Den Haag en Wassenaar De e u P i B geheeten te s Hags woonachtig beeft lioh waarsohgulgk te ver in lee gewaagd en zgn metgeiel die reeds uu het ster woe heeft hem niet apoedig genoeg hulp kunnen varteeneu loodat hg Isveulooa op het alrand werd gebracht Dr Mess die lioh op het oogenblik ran het onge al juist op het Oranje hotel be ond was dsdelgk by den ongelukkige Zoodra de badmeester het ongeluk vernam lond hg onmiddelgk een badkoets waarin de drenkeling werd opgenomen en ervolgens ervoerd maar een der badkumeri in het Badhuis Ongeveer een uur tijn door den baddoktcr alle middelen waaronder ook bet eleotriaeeren aangewend om de lerensgeeaten weder op te wekken maar helaas geneeskundige hulp kou niet meer bateh Eea enkelen snik heeft men an den ongelukkige nog geboord Het Igk is per rgtuig naar de algem begraafplaats gebracht P B waa dertig jaar oud en sleendrnkker van beroep hg laat een rouw met twee kinderen na De milioieo wies nlangs door eenouder officier in de Maliebaan te Uage een stomp in den rng werd toegebracht is éta de gerolgen daar an o erleden De ongehikkk e overleed aan een zware bloedspuwing D Mlfeant is in arrest De richting dér stoomtnmlgnen an Utrecht uitgaande waarvoor door de Nederlandsche tramwegmaatschappg konoessie is gevraagd is aldus Van Utrecht loopt in aoordweatelgke richting een Ign o er Zuyien Haaraaea Breufcelen Wilnisen Mijdrecht naar Uithoorn an waar drie takken uitgaan eene a er Amatelveen en Overtoom naar Amaterdam eene o er den Kwakel Kudelstaart Aalameer door den Haar lemmermeerpolder langs Hoofddorp en erder over Zuiden Noor Scbalkwqk naar Haarlem een derde over Vrottwenakker Nisiiw een Ze enho en en Aatde naar Alpban Te Alphen sluit dew Ign aan bg de twaad HJB die In aidwestelijke riehUng an Utrecht uitgaande de hoofdatad au het Sticht in erbiiiding brengt met Qouda den Haag Botterdam en Leiden Da richting an Heie Ign is aldus Van Utrecht o er den Hommel Oudergn Heikoop en de Poort anwaar een igign uitgaat naar Jntfaaa naar IJaelsleiu verder over Bieten igk Ze enbo en Lopikerkapel Lopik eu Caboow naar Seboonbovea lang Vlist en Haaatrecht naar Gouda en aa daar langs Bloemendaal Waddinxreeii MoerloqiBlle Kruisweg den Hoorn Zegwaard Zoetermrer Wjltveen Leidaobendam Voorburg Hoorobrug en Rgtwgk naar aHage Bg Kruisweg ackeidt rich de Ign af die o er Blijswgk Bergscheuboek en Hill ersberg naar Botterdam gaat tnssohen Bloemendaal en Waddiuxveen een andere Igu die over Gonweslnis Alphen Oudahooru Koudekerk en Leiderdorp Leiden bereikt Aan deze laatste Ijjo tgn Boskoop en Zwammerdam dooi tgigotjes rerbouden De heeren dr A Vrolik en mr A J £ nichedé hebben aan de Ned Maalsch ter bevordering van Nijverheid een kerk en ter van geschilderd glas in de Groote Kerk te Haarlem gesobonkeu dat gewgd ia aan de herinnering van het eeuwfeest der Maatschappij en een allegonBohe voorstelling bevat van haar doel en streven Bovenaan prgkt het wapen van Nederland rechts bet wapen van Holland links bet wapen au Haarlem Het midden ak wordt ingenomen door een oorstelling an de HoUandsche Maagd spinnende eeu herinnering aan de eerste tgden der Maatschappij toen ij zich veel bemoeide met het bevorderen van het spinnen De Mao d in den Hollandachen tuin met den Leeuw verdedigt de ugverbeid tegen vreemde kanvalleo Onder dete allegorie liet men een beeldje ter herinnering aan het embleem op de eerste medaille der Moatschappg toen ig als de economische tak geboren werd uit de Hollandscbe Maatschappg van Wetenschappen Die tak is een boom geworden voorgesteld als een oranjeboom hulde aan bet Vorslelgk huis Dan volgen drie voorstellingen zinnebeelden nn den Landbouw de Ng erheid en Koophandel en Scheepvaart In een ierde medaillon is oorgesteld de stichting an het museum en de teekenschool De eracbillende medaillons zgn omsirengeld door een band met do aloude spreuk Tiéa hart n doil Het enster is geplaatst bo en de zoogenaamde broodbauk links an het orgeL Het is een product au HolUudiche kuustindostrie De tee kening werd ontwerpen door den heer f J G Kujrpera te Amsterdam terwgl het geheel werd versaardigd aan de fabriek an de firma Niool teEoermond De aanbieding had pUata met een sierlgke rede van den heer Vrolik de aanvaarding bg monde an den heer Kruseman oor de Maatschappg en au mr J J Enschedé namens kerkmeestereo De justitie te Amsterdam heeft in zake hst instorten an een aldaar in aanbouw zijnd hnis w rdoor zeven werklieden min of meer zwaar gekwekt zgn een gerecbtelgk oudenoek berolen Bceds zijn een aantal getuigen in deze zaak gehoord door mr Hager reobter eommissaris voor atrahaken Volgnia desknudigen zou de kalk waaMncde de maren gemetaeld wuren hoofdzakelijk uit zand bestaan hebben bij het instorten zgn dan ook van de muren letterlijk geen twee steenen op elkaar geldevca De Ftrfmifimg tot veriettrng tm ie toUtaaf zal Woensdag a s in het Voadelparfc te Amsterdam een uitvoering geven met ongeveer twwhoadard van hare leeriingen Het bestuur der NederUndsohe Harddravnji n Benvereeniging beeft al bet mogelgke gedaan om de wedloopen op 20 Augustus te Bussum ts kouden luisterrgk te doen slagen Ten einde het publiek zoowel per rgtnig als te oet den naar den Benbaan zoo gemakkelijk mogelgk temaken ia de orerweg taa den spoor orer de geheele breedte bardgemaolEt Van daar tot aan de baan is de weg over het grootste gedeelte op een breedte van 4 meier met pain en grint bedekt en aangevuld zoadat er nu een piaditige weg is om tot de tribune en de baan te komen in het midden terrein is een flinke welpat gegraven welke hcerlgk drinkwater erachan ook oor de daar geplaatale paarden De tribune is aanmerkelgk vergroot soodat daar ruim 1200 meuacben kunnen pbiats nemen De baan met hindernissen wordt erbigd tol oor ds tribune an waar men den mooisten sprong o er sloot en bek an nabg zal kunnen zien Ten gerieve nn de mededingers is eene baan gemaakt aan de biunenzge an ItOO bg eene breedte an gf meter waarop zg hunne poanlen voor 20 Augustus zullen knauen oefenen Uit goede bron verzekert thana de MM Ot dat de beer jh J L de Jonge als lid an de weede Kamer zal bedanken zoodra tgne partg gereed is met een candidoat Hg zelf ofschoon zgn bedanken zeker is heeft daarsoor geen tgd geaoead Door een aantal predikanten an de meest uiteenloopende riohtiug de heeren G 8 Adama van Sckeltema te Ede dr A W Bronsveld te Utrecht S H Buvteudgk te IJselstein dr S Cramer te Enschedé W Fnuoken Ain te Botterdam G P Kits ran Heymiagen te Deventer P H Hugeuholtz Jr te Amaterdam dr i Knamiert t leiden 1 W Koch te Middelburg H C Lohr te Botterdam J U Marouier te Botterdam U Pisrson Ie Zetlsn dr L Proea te Leeuwarden J A Tour te Deventer en G 4 Vos Plz te Botterdam is aan al hunne ambtgenooten een oiroulaite gezonden welker inhoud wg aan den Werkmminrittti ontlaenen Hooggeachte ambigenoot I Het ia u bekend dat sinds 1 April jl een Post