Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1881

eeser verklaring houdende bakracküging vau de dictatoriale volmacht van deu Vorst De zitting welke eenige minuten gedunr had werd toen gnalot ea verklaard De leden der oppositie waren giet vei cheneu Eenige oogenblikken vóór zijne aankomst had de vo st een protest ontvangen doorZaukoffonderleekend maar hg gaf daarvan gcene mededeeliug aan de vergadering Üe sohandelgke ongeregeldheden bij het overbrengen van het Igk van Piua IX nil de St Heterskerk e Rome naar de basiliek van den H Laureniius verleden Dinsdagavond zijn van ernstiger aard geweest dan het telegraphisch bericht deed vermoeden Verscheidene personen zijn min of meer ernstig gekweut en slechts met de grootste moeite gelokte hel aan de gewapende machl om de orde te herstellen In den Senaat heeft de minister van binnenlaudsche zaken op eene interpellatie geantwoord dot een onderzoek is ingesteld Van den anderen kant wordt gemeld dat Ijeo XIII de hoogwaardigheidbekleeders der Kerk heeft bijeengeroepen om met hen te beraadslagen over een protest dat aan het Quirinaal zon gezonden worden De toestand van Garfield blijft vooruitgaan Hij slaapt geregeld en zijn heratel zal binnenkort verzekerd zgn De Effectenkurs XLV Amaterdam 18 Jnli 1881 In de afgeloopen week vat de effectenbaudd voor deteii tgd van het jaar nog al geanimeerd en de prijs voor vele soorten beter Amerikaausche Sporen waren bijna de geheele wetk flauw doch herstelden zich tegen het einde eenigszins BlNNINLANDSCHE WAABDEN Statttfmdsm De 2 waren V4 U Vi hooger de 3 verloren is FrmuUtfiiiife Zoowel Aioat als Rolt loten sloten Vi boager Spooncefleeningen Zoowel aand Holl Sp als Ned Ind Sp monteerden i Centraal en Boxtelwaarden algemeen lager Van de eerste soort verloren de aand 2 de gestemp Obl I rn de nitgest sch 2 van de laatste ging de gest Ie Hyp 3 S o 2e Hyp en 4 i Oh V achteruit TramwayleeninffeH De Amst sloot beter de Aruh CU de Roti 1 de Jfedefl 2 lager Induilrieele waarde In deze soorten was de handel van weinig behiug en de stemming lusteloos Aand Ned Bank verloren 4l do Afr Hv 4 do Ind B iiik Arast Hv en Stoorav NederI 2 do Zeeland en Java 1 do Handel mg Amsi Bank l i beter Edropeïscbe waabden Staala ondten De nieu e Italiaansche leening waarvan de Ie Serie ad S6t millioen frs volgens berichten uit Londen met zooveel Kraakte ontvangen werd dat slechts 60 ten honderd der insohrgviugen kou worden aangenomen strekt tot afbetaling der achuld aan de bank en tot verbetering der aarde van bel p pierengeld De rente is 6 doch gelgk men weet vcriniodert dit bedrag met de ooupoubelasting die 13 bedioagt Ue koers vau uitgifte was ÜO Het eigenaardige van deze leeiiing is dat in metalliek geld moet Worden gestart bovenvermelde oorzaken derleeuiug maken dit duidelgk Toch is men vry algemeen van oordeel dat de invloed dezer leening op de geldmarkt slechts gering Z 1I zgn De oude Italiaansche schuld zoowel de origineele inschrijvingen als de eert Lamaison Bouwer noteerden 1 o l ger 6pCt Hong goudrente sloot 1 pCt lager Oostenrgkera daalden s doch sloten nagenoeg onveranderd Rosten zeer standvastig ook Oosterl 6e Serie 67 69 1 pCt beter 3pCt Portngeezen l er Spanje bleef gezocht de beide IpCl monteerden ruim l Turken werden eenigszins geslingerd en sloot de leeniog 69 lager Egypte Vt flunwcr Premieleeniiigen Bgna alle soorten circa Vt K SfOOTKefleeHingen Reeds werd iu mgn vorige de daling der aand Warschau Weenen medegedeeld wegens de verleende concessie aan een oooourrecrende Ign Hoewel deze berichten later werden tegengesproken en de koers weer steeg is men toch vrg algemeen van oordeel dat het eerste bericht niet geheel onwaar was Zoowel aand Theissp alt Vict Em werden lager verhandeld resp l 4 2 pCt Russische Sporen zeer willig en sommige soorten beluugrgk hooger zooals aand Gr Mg die 3 eu Z VV die S j rezen Amekikaansche waabden Staatijondten Mexicanen konden het geleden verlies tengevolge van vraag uit Londen herstellen Louisiana s 4 pCt beter doch overigens alle speculatieve soorfen lager Florida s Vs Brazilië 65 1 75 Pe Vf Veneiuela s Columbianen werden niet verhandeld SpoorwefleeningtH De vermindering bedroeg voor pwrbank id ons vaderland is opgericht volgens de wat van 6 Mei 1880 SIU no 81 Oadergeteekendeu Dcmen de vrijheid in dete regelen uwen aandacht op die nuttige iostelliug loo noodig te vatigen t I hannc orertQi ging dat het op den weg der prediicaalao ligt out volk en vooral de kinderen van ons volk bekend te maken met deze heiUatbe inri itiu die aeoe der votksdeagden de spaarzaamheid M krachtig bevorderen en het zedelijk leven van onze natie bepaald verhoogen kau Het onlangs vespreide zoo goed in dm volkstoon gestelde gaaohriftje dat die spaarbank iu hare erktaamheid kert kennen Uyft steeds aan alle postkantoren alsmede aan de voor den dienst der spaarbank geopend hulpkantoreo kosteloos verkrybanr Hetiettde geldt van de formulieren voor inlagen van ééa gulden iu frankeerzegels die den lust tot sparen bg ouden en jongen op uitmuntende wqze kunnen aanwakkeren 1 Een goed werk doet de predikant die bg geschikte gelegenheid dat geschriftje en dat formulier ander igne leerlingen en gemeenteleden weet te ver apreidei eu hoi op te wekken om gebruik te maken van deze spaarbMk die hare eigenaardige voordeeleo en gemakken heeft Aldus doende werkt hg met de Regeering mede en leert het volk ook door spaarzaamheid en ver taudige zorg voor de toekomst zgn eigen welzgii bevorderen De directeur van de Rgkspostspaarbank te Am BtwdAin tot uien een ieder per ongefrankeerden brief zicli wenden kan is tot het verstrekken van nadere inlichtingen volgaarne bereid 1 Een eigenaardig gebruik vun die formulieren kan men maken indien men in plaats van de gebruikeIgke fooien aan ambachtslieden dienstboden enz die zoo dikwgla niet goed besteed worden zulk ecu formulier van eenige blauwe postzegels voorzien uitreikt en den begiftigde aldus tot sparen opvekt Men sokrgft ona uit Utrecht Sohoolblgv n is een straf die elk mensch in zqu leven wel eens is opgelegd Maar zulk sohoolblg veu als hier dezer dagen een meisje van 12 a 14 jaar op een der openbare scholen heeft moeten doen ia waarschijnlgk eenig iu de geschiedenis van het onderwijs Het kind was door de onderwgteiessen eenvoudig vergeten deze vertrokken sloten de school n lieten er hel meisje den geheelen nacht in Men kan zich den angst van het kind voorstellenen niet minder dien van de bezorgde ouders die zich natuurlijk allerlei voorstellingen maakten welke alles behalve vleiend waren voor hel kermisvolk waarvan onze stad thans vol is Den volgenden morgen werden zij echter gerustgesteld Een onderwgzerbad het kind bg den aanvang der lessen gevonden en bracht het te hnis JV R Ct Naar wij vernemen tal weldra met het alom bekende Zuid Hollaudsohe Koffiehuis op de Korte Hoogstraat te Rotterdam een belangrijke verandering plaats hebbeu Het is in eigendom overgegaan aan twee beeren die er een naamloote vennootsohap van willen maken met een kapitaal van 5 ton waarvan 3 ton in aandeelen eu 2 tou als dbligatiën zullen geplaatst worden De particuliere woning die er aan grenst lal er bg getrokken en het koffiehuis geheel verbouwd en grootscher ingericht worden zoodat er o a ook een wintertuin aan verbonden wordt Verder zal het bovengedeelle uitsluitend bestemd zijn voor tentoon tellingslokaal voor schilderyen van levende meesters Rott mi Ata een beproefd middel om de muggen uit huis en atalliofi te verdrgven wordt aanbevolen het branden van een weinig kooi hetwelk men na er de vlam te hebben aangebracht slechts b hoeft te laten dampen Door dazen dampgeur zal dit zingend stekend ja zelfa ven fnig inaeot zich aanstonds verwgderen Landb Ct by celefenbeid van het 30 Jarig bestaan der Stads Muziekschool te Gouda Hel waa een goede gedachte der Commissie van Toesioht over de Stads muziekschool om het 30 jarig beauan dcier inriohting niet onopgemerkt te doen voorb ig an Zij heeft Ie veel nuttige vruchten upgeleveid en vooi de muziekale ontwikkeling van Oouda s jeogd t gnnatig gewerkt dan dat niet deze gelegenheid lou worden aangegrepen om eens vol erkentciykheid en waardeeriug terug te zien op het verleden en ieeatelgk het beslaan der school te herdenken Hiar rn daar in onM gemeente zag men gisteren reeda vroeg vlaggen wapperen als uitnendig blgk van de inwendige feestvreugde en om één uur de namiddags vereeuigde riob een talrijke schare belangstellenden in de groote zaal der Sociëteit Ous Genoegen om de opening van het feest bg te wonen De ingang tot den tuin was fraai gedecoreerd en de zaal zelf was eveneens keurig versierd met vlugdoek bloem en plant Vóór het tooneel vanwaar de voorzitter der Commissie de heerM Sprugt het wojrd zou voeren namen de overige leden der Commissie van Xoeziclit zitting de hii D lloogeubooiu Corn S B Smelt H J Beusekamp en Harting benevens de hfa feestcommissarissen M H Kluitman en D J van Vreumiugen eu ile hh S van Milligen en J O Arentz leeraren aan de school terwijl het ons hoogst aangenaam was daarbg ook den heer J Kwast uit Amsterdam op einerkiu Hiealaoudonderwgzer aan de Muziekschool door zgtie tegenwoordigheid een gewaardeerd bewijs van belangstel ling gaf Daarachter zaten de leerlingen der school en verder vele belangstellenden waaronder ook enkele leden van den gemeenteraad waren op Ie merken Op den bepaalden tgd beklom de Voorzitter der Commieaic de heer M Spruijt den katheter en sprak in hoofdzaak aldus Ouders en Voogden Genoorligdcu Zeer gewaardeerde belangstellenden Hartelijk welkom te dezer plaatse Kan het anders of Vve tegenwoordigheid bij onze Feestviering moet ons tot vreugde stemmen P Ik ontveins htt dan ook niet dat ik mg gevleid gevat 1 dit feest te mogen openen Wg leven in den gelukkigen tijd waarin men de jeugd zooveel mogelijk in de gelegenheid stelt alles te leeren wat haar nuttig en aangenaam kan zgn wat hen tot beschaafde eu ontwikkelde meuscben kan vormen en hieronder behoort ook het beoefenen der edele toonkunst Gelukkig wanneer dit ook doo de ouders wordt begrepen in het belang hunner kinderen De school uu waarop die sohoone kunst wordt onderwezen viert heden haar 30 jarig bestaan Dat zij reden heeft dit feest met opgewektheid te vieren zal u weldra bigken Sta mg toe dat ik U een klein historisch overzicht geef Gg zult daaruit zieii hoe allengs de lust tot beoefening dier kunst is toegenomen en daardoor de school tot meerderen bloei is gekomen Terwijl toch bg de oprichting in 1S51 het getal leerlingen slechts H bedroeg klom het cgfer hoewel langzaam tot het dubbele Het is moeielyk na te gaan wat de reden kon zgn dat het getal leerlingen in den aanvang zoo klein was Uitstekend onderwijs gepaard aan gering schoolgeld moesten integendeel factoren zgn die gunstig moesten werken rn toch niettegenstaande dat alles kou nadat de school 16 jaren bare poorten I had geopend haar voortdureud beslaan niet als verzekerd worden beschouwd Ieder die een open oog eeft voor hetgeen in zijne directe omgeving geschiedt zal iu de gelegenheid zijn waar te nemen dat raen soms eene zaak langzaam ziet vermindereu zouder dat er eeue aauleidende oorzaak daartoe onmiddelyk is aan te wgsen Zoo was het met de school tusschcn de jaren 63 en 66 Toen wasereeu oogenblik dat men vrees koesterde de school niet meei datgene zou worden wat men er zich van had voorgtsteld Zeker is het dat daar waar een goede gelegenheid wordt gegeven kennis te makeq met deze of gene wetenschap of kunst gaandeweg de lust lot beoefening daarvan zeer wordt opgewekt Of dit in 1867 het geval is geweest met de Goudeche muziekliefhebbers of wel dnt andere oorzaken daarbij in het spel kwamen weet ik niet maar zeker is het dat het getal leeriiugeu in dat jaar tot 60 klom en sedert is het klimmende gebleven eu mag de schooier met trots op wgzen dat het getal op dit oogenblik 240 bedraagt Het spreekt van zelf dat de uitbreiding von de school het hare heeft toegebracht om dat getal zóó te doen siggen Ik behoef slechts te gewagen van de later aan de school toegevoegde klassen eu noem in de eerste plaats de Piano klasse vervolgens de Orchest klasse eu ten slotte ook de Schutterijklasse Het is overbodig hel nut dezer klassen aan te toonen de gehouden examens hebben be e zen wat zg sedert hun oprichting hebben gepracsteerd De Pinnoklaase wordt druk bezocht ook de Orohcslklasse heeft reden van bestaan en spoedig zal blijken wat er onder goede leiding reeds van haar is geworden de sobutlerijklttsse is niet minder nuttig het doel toch is dut jongelieden die bg de schuttergmuziek weuscheu Ie komen op de school het oiiderwgs op een of ander instruinenl dut zg verkie zen genieten en niet eerder als lul bg hel schutterijkorps worden ingelyfd vóór dat zg proeven kunnen geven dat zij hunne partg machtig zgn Ik behoef niet te zeggen dat het niet anders dan hoogst nuttig kan zgn voor het korps Uit een en ander blijkt dat de school hareu werkkring breed opvat eu wanneer wij dan om met den dichter der feestcantatc te spreken terugzien op dat ledere plantje dat uu tot een prychtigen boom i ia geworden hoe denk ik onwillekeurig aan dan die dat teedere pinnije hebben gekweekt eu levensvatboarhdd hebben doen krijgen dan komen mij daarbg zuuveel personen en zaken iu herinnering dat ik niet nalaten kan er een oogenblik bg atil te staan Don koraen mg allereerst de aamen van vrotgere bestuurders eu onderwgzers te binnen en mai ik vooral niet vergeten die van de hh Kluitman van Gennep Terpstra Knaap en anderen dan zweven rag ook de namen Bekker Kwnst eu anderen voor den geest Van de vroegere bestuurderen bg de oprichting hebben wg onzen waardige en waarden heer Kluitman nog in ons midden Sta mij toe datik d zen een woord van dank breng voor uwe welwillende hulp bij onze feestviering Reeds van af de oprichting der school tol on toe gaaft gg steeds ondubbelzinnige bigken van belangstelling in haren bloei Het is ons recht aangenaam dat gg el hebt willen gehoor geven aan onze uilnoodiging nu dit feest Ie helpen samenstellen Behalve de zoo even genoemde namen z ju daar nog zoo vele zaken uit de geschiedenia der school die mij te uitvoerig zouden doen Worden dan dat ik daarbij langer mag stilstaan Bg de vele liohipuntin zijn er donkere stippen waar te nemen maar het ia daaimede eveneens als met zoovele andere zaken Welke indruk toch zou eene ichildeiy ons geven wanneer er geen schaduw of perspectief iu ia te bespeuren Wat zouden bloemen en groen ons vi rvelen en vermoeien wanneer daar geen kleorschakeering wat wat zon de muziek ons eentoonig in de ooren klinken wanneer er geen verschil van tonen van klank en maat was Een on wederlegbare waarheid iu het verder dat er gceu onverdeeld genot bestaat Eu toch hebben wg zoovele sehoone oogenblikken in de historie der school dat ik die allen hier wel ter tafel zou willen brengeu Doch genoeg jraimeer ik slechts enkele releveer wanneer ik beriujier hoe de school met uitstekend succps zich op philantruphisch gebied ook heeft bewogen hoe zg reeds menig degelgk musicus heeft gevormd hoe het dadelgk aan spel en zang is waar te nemen of het leerlingen der school zgn geweest En nu de historie der school daarlatende kom ik van zelf op het bedeu het lijdstip wnarqp wij met onze school fcLslviereo Dau komt in de eerste plaats onzen legeowoordigui onderuijzer den heer van Milligen eeuwoord vsu lof toe voor zgn uitstekend onderwijs op onze school hopen wg hem nog lang aan onze jiohool verbuudefi te zien Voorts wenschen wg di n lieer Arentz de voetstoppen van genoemden underwgzer tu doen drukken en ten slotte vragen wij den steun voor het geraeeutcbfstuur en nog veel meer rekenen wg op de blijvende belangstelling eu iiigenomeuheiil van de Goudscbe burgerg met onze school en daaraan twijfel ik niet wanneer ik toch dat zeer groote geltl leerlingen tdaar voor mg zie is mg dit een bewijs dat de lust lot beoefening der edele toonkunst steeds alhier toeneemt Ën dat gij leerlingen der school ons door gver en goed gedrag ons in onze pogingen zult helpen daarop vertrouwen wg Moge dit zoo zijn dan zal onze school een sieraad blgven van de stad en het der Commissie een reden te meer zgn op den ingeslagen weg voort te gaan en zal zg iu den bloei der school haar grootste beloouiug vinden Welnu dan feestgenooteu Op ten feeat om met dru dichter der feesteantate te zeggen Slemt allen dan het feestkoor aan Bazuin trompet en fluit I Vereenigt U bg snnreuspel Met zang en galmt bet uit Ëer aan de knust I Zg bloeie schoon I Vcredle hart en smaak Eu Gouda hoede en kweek ze aau Als aangenaamste taak Waar t volk de sohoone kunst waardeert Haar opbouwt en haar vruchten eert Bloeit edien zin voor schoon en goed Daar is zij de eer van l Neerlandsch bloe d Een daverend applaudissemenl volgde rn de aanwezigen begaven ziol daarop naar dru tuin waar een Matinee Musicaie werd gegeven door het Schutlergmuziikcorps dezer gemeente onder directie van den heer J Q Arentz Het was geruimen lijd geleden dut wg ecu bepaalde uitvoering bgwoonden van ons sohnltcrijmuzi corps en voor htt eerst onder directie van den ter Arentz Wg twgfeleu niet of velen der toehoosrdera zullen met ons veel genoegen hebben gesmaakt in do nette uitvoering der versoiiillende nrs Wg hopen dat het den nieuwen Directeur gegeven moge zijn de lust en ambitie om iets goeds ten gehoore te br ngen voortdurend op te wekken bg de inuziekanten en wg meenen dan te mogen voorspellen dat onder zijne directie bet corps een goede toekomst te gemoet gaat Een onmisbaar vereischie om die ambii ie levendig te houden is I echler belangtteUing van het publiek en daarom driiig V er bg de Qoudscha iugeieteuen op non om d uitvoeringen van ons stedelgk mnziek corps nooit met onverschilligheid te bejegenen of op hooghartige wgze te vetoordeelen zooals helaas I nog wel eens plaats heeft maar zoo dat corps ernstig streeft naar het scbooae het de sympathie en ondersteoning e schenken die het dan zeker verdient Wg hopen spoedig weder in de gelegenheid te Z jn een uilvoering der Schuiterij muziek by te wonni Des avonds ten 7 ure bad in Konttmin een uitvoering plaats der Leerlingen der school Het hoofdnr van het programma bestond uitdeFEisTCANTATE woorden van den Heer M H Kloitinan muziek van den Heer van Milligen welke werd uitgevoerd op een wijze die inderdaad lof verdient Wij wenschen h erop gaarne in een volgend nr terug te komen daar ons thans de noodige tyd en gelegenheid voor een meer gedetailleerd verslag ontbreekt Alleen willen wij er reeds nu dit van leggen dat de avond van gis rren een zeer gunstig getuigenis gaf van het onderwijs op de muziekschool De beer van Milligen komt een hartelyk woord van dank en waardeering toe voor zyn toewyding aan de school Heden morgen werden de leerlingen der school onthaald en heden middag heeft eene Matinee Muticale plaals van de Mililairr kapel der Grenadiers en Jagers onder directie van den heer Vollmar Over een en ander in ons volgend nr nader Ruitenlandscli Overzicht De Fransehe Kamers zullen waarschgnlyk 23 dezer worJeu gealoten lerwyl de algemeene verkiezingen zouden bepaald zyn op i October Naar het zich laat aanzien zullen de Noord Afrikaauscbe zaken in bet gebrek aan uieuwa voorzien wanneer de Kamers naar huis zgn want men verwacht daar nog groote dingen Bou Amema heeft zich als naar gewoonte op de vlucht laten slaan en de officietisen spreken weer van een schitterende overwinning toch kan er vau een eigenigke overwinning geen sprake zgn zoolang men Bou Amema niet gevangen beeft Het heet ook dat er krachtige maatregelen zgn genomen om de kolonisten te besoherDMu maar de tijd zal leeren ia hoever ittfn daarin slaagt Vóór September kan de veldtocht in het tuiden van Algiers nÜt aanvangen de groote hitte maakt dit thans onmogelgk Te Pargs is eindelgk het bericht ontvangen waarnaar sedert eenige dagen in Frankrgk reikhalzend werd uitgezien Eene dépêche van 17 dezer mrldt Sfux ia giatereumurgen genomen doos de Fraosohen die baar met een sterke troepenmacht hebben bezet De dépêche voegt er W dat de inneming op schitterende wijze gesohiiflde De samenkomst van de Keiiert van Duilscbland eu Oottenrgk zal op 6 of 7 Augustus plaats hebben te Ischl of Ie Saltbarg de keuze der plaals is overgelaten aan den ondete Keizer Wilhelm De anti liberalen te Berlg liggen met elkander overhoop eu de oueenigheid is zoo hoog geloo j pen dat deter dagen de anti semieten plechtig en indrukwekkend een kiesvergaderiug verlieten de vgaoden der Joden achten zich bij het stellen van candidaten verongelgkt Graaf Hatzfeldt heeft Ir Berign als staatssecretaris dt leiding der buitenlandsche zaken op zich genomen Zgn benoeinfng tot Pruissisch Minisier volgt zooiira hg definitief zgn ontslag heeft als ambasaadeur te Konstantiuopel De financieele zaken van Hatzfeldt io igncu geregeld men hoort althans niets meer daarvan Uit de Londenaohc bladen deelen wij het volgende mede over de zitting der Nationale Vergadering van Bulgarge Ruim drie honderd afgevaardigden kwamen des morgens tr 10 uur bijeen in een houten gebouw te Sislowa opzeitelgk voor de zitting der Nationale Vergadering Qloi Sobratv opgericht Het was een bont tooneel want de meeste der verkozenen verschenen in hunne nationale klcéderdraoht Toen de Vorst die de uniform van Russisch kolonel droeg de zaal binnentrad werd hij levendig toegejuicht hg na m plaats op een troon in de gereserveerde tribune opgericht j tan weerskanten schaarden zich de leden van het corps diplomatique de exarch de bisschoppen en een groot aantal Russische of Bulgaarsohe officieren De Vorst nam het woord hij bedankte de afgevaardigden voor de hnrtclyke wgze waarop tg hem ontvangen hadden en noodigde hen uit zonder omwegen Ie verklaren of zg hem met de volmacht wilden bekleeden in zgn besluit van 9 Mei vermeld Hg hud nauwelyks uitgesproken of eenige der afgevaardigden riepen PrfjeeliiHe I Pryechme I Wg allen nemen aan Deze kreet werd spoedig algemeen en daarop volgde het teekenen 7prt Obl 3t Paul Mina en Kick Cenir 8 voor Qhic Or Tr Ohio Boek lal Deur Rio Gr St Louis en San Frans camm St e Mist Kans 2 voor anderen 1 pCt Clev M Vernon Obl Milw sb en 6pCt ün I Pao hoofdl 2 pCi beter Industrieele tcaarden Louisiana Baokthares stegen l lf Colorado s 1 Maxw sk 6 do Inc bdds S t Peolonoatikbentb Dr rente steeg in de afgeloopen week van 3 tot 5 pCt De geldscbaarsie moet in verband slaan met fourneering voor de Chi cagoAtlantic leening waarvan naar mes zegt ongeveer 12 milliuen gulden te Amsterdam zou geplaatst zijn Zaterdag was a 4 pCt gemakkel k geld te tekoaaen T P S Heden oabednidtnde handel Ome Staottfondsen noteeren 67Va OV 104 104 4Amsterd loten 108 en ll l j Bolt do 102 i Afr Hv 217 6pCl Hong goudl 84 4 do 78V8 Melall papier ± 66 zilver ± 67 goud 81 Rusten oude 99 6e S 58 6e 82 77 93 8 Ooiterl 87 t 6 57 Spanje IpCl 87 25 ï5 ïpCt 44 42 Tnrkge 65 16 t 69 16 4pCt Egypte 78 Warschau Weenen 80 Russ Gr Mij ISlVfc Z W 6S Cairo 8t Lonit Cert j 93 Canada South 64 III Centr aand 138V8Prolongatie rente 3 Afloop van Openbtire Verkoopingen vaii Onroerende Goederen VEILING 18 Juli Huis Erf en Tuin Westhaven B 159 ƒ 5000 kooper J van Gastel GEVONDEN eu aan het Bureau van Politic gedeponeerd Ben gonde i bros met haarwerk een zonden oorbel met steen een paar haudsaheenen De BURGEMEESTER van GOUD brengt bj deze Ier kennis van de belanghebbeode dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Direete Belastiogen enz te Rotterdam op den 12 Juli 1831 18 rxreatoir verklaard Hel kohier No 2 van het patentrecht dienstjaar 1881 82 D it voormeld Kohier ter invordering is gesteld lu handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkorocode verplicht is zyaes aanalag op den bg de et bepaalden voet te voldoen eu dat heden ingaat de tcrmgu van DRIE M VANDEN binnen welken de reclames bebooren Ie worden ingediend Gonda den 14 Juli 1881 1 cifCt t 4 De Bnrgemeetter loornaemd r 1 VAN BEBGEN IJZENDOORN Bargerl ij ke Stand Oouda OKIXJREN 16 Juli JohoiiaeiAlbertaa ouden J Coiterii en H U vuu Omuinn ElinMI oiders a Hyubout eu b LsfelMr 17 Jet Du atitft B U vu Lodenilegn eu J L Ageliuk Vin ftentergcm OVERLEDKN 16 Juli J HaruMt M J 17 C Schefrer 9 UI J A Holl trop 4 m U Koog 14 in C vau der Wolf 3 in QEUÜWD ItJali JL Hou4gk a H M van Ue en Moordrecht REUOKEN llU tje ondera f ie Urum en W Mol OVKHLfcDBN A den Baivert lm ii Ruiter 1 m L üekkcr 61 j f herpiaainng vege wMttelltng ABV ERTENTIÊM Bevslten win een Zoon J L A€IBLINK TAN RBNTEBGEM geliefde Echtgenoote van B M TAN LODBNSTEIJN ffoMda 17 Juli 1881 Heden OTerleed te Naardtn oqze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejdfiroaw N MBTZ Eohtgenoote van den Heer H RookHCizsN in den ouderdom van bjjna 70 jaar F C BIK B BIK RooKHtnzKN Gouda 17 Juli 1881 f