Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1881

Vrijdag ZZ JaU 1881 N 2638 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inxonding van aAvertentieii kan gescbieden tot aar dei namlddaga van den dag dur uitgave Oproepiïi van lelanghebbenden De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland Roep B bg deze op dé onbekende belangkebbradni om met betrekking tot een door genweii nm panden langs t e f e der CtotMM gedaan rersoek om remietiging ran htt besluit der Vergadering van Stemgeregtigde inplanden van den Oostpolder tn Schietand dd 26 MEI 1880 bg hetwelk de onderhoadakosten van de Westzijde der Oouwekade yoat zooTerre deze binnen de grenzen Tan genoemden polder gelegen is voor de helft ten laste ran eigenaren van panden langs de Gouwe is gebragt zoo zg t noodig achten hnnne memoriën en bewgsstukken in te zenden aan hun Collegie vóór den 7 Augustus € umstaande Tot dien dag liggen de ter zake betrekkelgke takkan lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 me ter inzage aan het Gebouw Tan het Provinciaal Bestnur Korte Vkiorhout te s Oravenhage t Oravenhage den 12 JtUij 1881 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVBNEAAT Griffier Openbare Verkoopingf 6p VltUDAG 22 JULI 1881 des voorraiddags te 9 uren ten Sterfhoize van den Heer A QODORAAD aan de Gouwe Wgk C N 5 te GMda van Nieuwe Meubelen POBCBLBIN GZAS en AABDJE WSMK alsmede van eenen f wawonder BEDDEN en BEDDEGOED Te zien Donderdag 21 JULI des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 niea Nadere inlichtingea zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTULJN OBOOGLEEVESte Oouda uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM VeriaÜbaar hg G OVEREIJNDEB Ja Marirf 1 Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN Uiieir is uitgegeven en alom te bekomen OEOOUBSCaEQLAm tf de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartenteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afeonderlgk levensberieht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHBISTIAAN KRAMM lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der van Bouwkunde te Utrecht Pr js 80 Centen Roei Wedstrijd opgeluisterd door MUZIEK te bonden hg het Koffiehms De Kap alliier op VRIJDAG den 22 JULI 1881 des namiddags ten 3 ure voor Jongens van 14 tot 18 Jaar Prgs een zilveren Horologie premi een Sigarenkoker met zilver gemonteerd Mededingers zich vóór 2 uur aan te melden Onder medeweAing van een Commissie uit de leden der Sociëteit BUITMNLU8T De Kastelein SCHWEMMEB NB Bg ongunstig weder den volgenden dag NB Heeren Leden met hun gezin hebben vrgen toegang in het afgesloten terrein Men VERLANGT tegen goed loon TWEE DAGEN per week eene fatsoenlgke WERKSTER Adres bg den Uitgever dezer Courant ouder No 600 TB HU UB GEVRAAGD tegen 1 November BEN NIET TE GROOT WINKELHUIS Brieven franco onder letter B aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM IN ZOON te Gouda er OVERNAME AANGEBODEN Bakkerij Gereedschappen Twee TOONBANKEN STANDAARD met twee KOPEREN BALANSEN en SCHALEN een zeer mooie MORTIER en andeie voorwerpen tot de bakkerg behoorende Te bevragen ter Boekdrukkerg van H GOORI8SEN te Gouda 4 penbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 25 JULI 1881 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis Bakhonm aan de Markt van Een HUIS en ERF in de Lemdulsteeg te Oouda Wgk M No 206 Een HUIS en ERF in de Bobaarsteeg aldaar Wgk M No 145 Vier HUIZEN en ERVEN iir de Jan Cattingsteeg aldaar Wgk M No 104 105 106 en 108 Een HUIS SCHUUR en ERF achter de Kamemelksloot aldaar Wgk R No 474 Een HUIS SCHUUR en ERF meteen stuk GBOND daarnevens en achter onderde Boompjes aan de Wachterstraat aldaar Wgk P No 204 groot 240 Centiaren Eenige perceelen LAND eo WATER liggende in bet Weegje in de gemeente Waddmxveen groot 3 H 60 A 30 C Twee HUIZEN en ERVEN aan hét water van de Groeneweg te Gouda Wgk L No 112 en 113 En twee HUIZEN en ERVEN in de Geuzenstraat te Gouda Wgk L No 46 en 47 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBOOGLBEVBB te Oouda Ten spoedigste een LOOPMEISJE gevraagd bg de Gez van DAM Baam 0 225 Tegen 1 Augustus of dadelgk WORUT GEVBAAGD in het huisgezin van een Predikant EENE als MEID ALLEEN niet ongenegen om met Kinderen om te gaan Brieven franco Adres Mevr BANGE 2 venhuizen bg Gouda Openbare VrUwilllge Verkooping te GOUDA Op MAANDAG l AUGUSTUS 1881 des morgens ten 11 ure in het koffiehoM de HABMONIB aldaar De Notaris Mr I MOLENAAR geve8t il te Waddtnxveen zal ten verzoeke van de 1 A genamen van wjlen den heer JOHANI BEU MER op bovengemelden dag plaats en unt publiek veilen en verkoopen Acht Dieuw gebouwde HUlZENBietERVENenGRO D staande en gelegen in de Korte Akkow binnen de Gemeente Oouda Bg verspreide billetten in t breede omschreven Betaling en aanvaarding op 1 September 1881 Nadere informatien te verkrggett ten kanto van genoemden notaris sw sm Bierbrouwerij en AzIJnmakeriJ DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak rgkdom aan extract d i voedende bestaak deelen tegenover gering gehalte aan alcobc volgens scheikundige analyse van den Hoof leeraar Dr J W GUNNING te Amstordu die op aanvrage verkrggiMar is wordt dOor tal van geneeskundigen aanbevoleii A T Tt in coDcnrrentie met Engalschefabn katen tegen veel lageren prgs PBINamSE en BBUIÜB BISBEN van onderscheidene qualiteiten BOBDEAVX AZIJN KBUIDESAZIJN BBAGONAZIJXea WIJSAZIJN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Bottelaars zgn opatih vrage te bekomen VAN VüLLENHOVEX Ca Amsterdam EOETEHBOma Onder dankbetuiging meld ik UEd dat ad ütee Uaar ontwikkelinga BaUem de kalepUkka op het hoofd mijner Dochter geheel zijn herstM UEd moogt dit vrij adverteeren Veenendaaï 15 Maart 1881 Mit alle aehti get C V HARDEVELÜ Pa ontvangen du het 768 get tot tom der deugdel üeid mijner Art tlen en dat wat zeggen niet waar f Beeft u du etnofm der gebrek aan uw Hoofdhaar fr aanvraag i de Baliem b f de fl bij den eenigeit THEOPHILE 32 Fretierihplein Amtterdtfm NB Geheime verpakking brief terug Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda Pe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG D pr B per dri maanden is 1 25 finmco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA SI JaU 1881 De uiulig Ier Terkieiiog voor Zei LedcD tsu den Gemeenteraad alhier reeds giatereu aan ouu abouuéi InaDeD Oouda bekend gemaakt ii aU volgt Uitgebrachte Slemmeu 480 van onwaarde 6 Oaldige Stemmen 476 Atloo folatrekte meerderheid 238 Daarvan verkr en de hh Mr i A van Bergen IJtandooni 4SS 1 A fiemy 431 J M KootkoreD van Goor 426 Mr P P F Kiat 408 D C Samaom 384 eu Hr W Uemslag 378 atemmen De aftredende ledeu aun du alleil kettoua De mtfV W O Koning verkreeg 77 atemmen Vooria ferkregeu nog stemmeu de hh C van Eeutrea H Jager 4 C Hoogenboom 4 C Messemaker 4 1 J Oroolendorst 3 P M Boicndaal 3 M H Diepei n S W van Klugre 2 H W Otto D Krggei 2 0 Brnnt 2 P Schollen W Meaaiog A H vau Dillen D G au Vreuiniugen A C Sohouun J van Berkel C Smelt dr Kohne C vau Dilhn van Dort W Lampe M vau Daiiltig O A Bonter C J van der Kieqn C van Eyk L de Brayn J Horuis A Koek G Overegnder Jr C van 0 en P Goedevaagen elk 1 atero De affioier van gei A W J Zubli is van hier oveneplaatst naar Delft als dirig officier van gei Id den afgeioopen naofat werd een begin van brand ontdekt in net distillatiegebonw der Stearinekaarsenfabriek alhier £ en houten wasemkoker boven een reservoir van vetiuren had ten gevolge van aanraking met een brandende lantaarn vlam gevat Onmiddelgk werden de slangen aan de stoombrandspnitleiding verbonden en was men iii korten t het vuur meester Aan de waakiaambeid van den naohtbaas Siraver en de doortastende maatregelen onder de leiding van den fabrieks ohef den Heer de Mink genomen is het te danken dat groote onheilen werden Toorkomen Ben enkel woord omtrent de uitgevoerde mnliekwerken ter gelegenheid der feestviering op Maandag eu Dinsdag II igu wg nog aan onie lexers aefauldig Wg herhalen wat wg met eeh enkel woord hebben gesegd omtrent de vorderingen die het Muiiekkorpa der dd Schutterij naar ons iniien heefi gemaakt en in de toekomst lal dan ook wanneer de mniiekschool hare krachten daaraan bigft wgden dat korps veilig naast anderen geplaatst kunnen worden Wat betreft de uilvoering der leerlingen too moeten w erkennen dat enkele uos hoogst verdienstelgk verden uitgeroerd Het Larghetto van MoiarJ werd dan ook 6jn afgespeeld en schonk den hiorders eenige aangename oogeublikken too ook het Mlegro van Beethoven en het Trio van Haydn terwgl de Bommage i Béniel aan teer goede banden was toevertrouwd Ook het Orchest heeft lioh dapper ge ireerd jammer dat de empcratuur van de laal eenigen invloed scheen nit te oefenen op de stemming deia was echter niet binderlgk om eene aanmerking I l i M l wm I er van te mogen maken integendeel wg gelooven dat in atumerking nemende het kort besiaau dier kUsaa iedereen tevreden mag iga aaet hetgeen ig heeft gepraesteerd a Uulnotle t de CWble Zoowel de instrnmentalie aU de tattgeompafitie is gelukkig te noemeu eu de uitvoering overtrof de beste verwaehting Gok den dichter een weovd van lof en dank I Het waa dan ook eea 4iooa oogeubHk toen na de laatste tonen vsa het bijpleidende Orahest ch deden hoonsa door een paar kerlingan der sdiool loovel dichter als eompouist beiden een fraaie laoverkraas werd aaagebodea ader een Uoemenregen De toehoorders namen iM elgk deel aan deie verdiende ovatie en het Or sat begeleidde het met eenige fanfares Het was een trcffead oop enblik geen wonder dat beide heeren zichtbaar woreu aaugedaoa over ilÊt Uittd vaa erkaaniiig tenJimisle dU ait dan boeiem der teeriingea self Vaa gesprotoB Hiermede eindigde de eerste fsütdag Beeds vroeg in den ochtend van den volgenden dag begaven iieh de leerlingen weder naar het fenigebouw eu onderhielden ig sich daar met sptlen als ludersims ook een prnchlige tombola verhoogde het vermaak en wanl daarbg menig aardig oogenblik gesleten Over de Maiuée die daarop voijde kunnen wg kort tgu en alleen leggen dat het een genotvolle middag was eo weteu wg niet aan welk no omen voorkeur te hechten Ook het Kinderbal en het groot Bal dat s avonds werd gegeven was goed beiet Het was een heerlgk geiioht die dansende kleinen too in beweging te tien Of de jongelui zich amuseerden behoefde niet te wordeu gevraagd Eén blik op die vroolgke kiudergeiiohteu die sehilterende oogjes en lachende mondjes was voldoende om Ie getuigen de kleinen hebben recht éél genoegen Ook de volwassenen lieten zioh daarna niet door de warmte weerhouden aan het bal deel te nemen Men moet lelf harlstooh elgk danser ign om ten volle het genot te kunnen waardeeren van op een toineravoud te danaeu maar na het eenmaal een feit is dal velen een bal tot de hoogste genoegens rekenen had de comminie looveel mogelgk ieders smaak villende voldoen gelgk ook dit op te nemen in baar programma Het feest is naar onie meening olxoo uitstekend geslaagd Donk ig de doelmatige regeling die oud en jong ieder op ign beurt het tgne gaf tot genieten lal het feest nog lang bg velen in aangename herinnering bigveu De Commissie van Toeiioht i j een voord van erkentelijkheid gebracht voor hare goede lorgen eveneens de feestoommissariosen en ook die belangBtellende ingeietenen welke hnnne medewerking tot het feest verleenden Wg eindigen met den wensch dat de Mutieksahool voortdurend in bloei moge toenemen ti steeds het hare moge bgbrengen tot de muiikale ontwikkeling van Goada s jeugd Dinsdag en Woensdag jl erd te Botterdam de SSe jaarvergadering gehouden van het Ned Zendeling genootsohap Gisterenavond werd op die vergadering een rede gehouden door Ds H P S him vaa der Loeff uil Gouda naar aanleiding der Uatote woorden van I Sam X VI 12 Is Saul ook onder de profeten f het oude bekende laraülitiaohe spreekwoord hetwelk ook in onie spreektaal is opgeno ADVERTENTIËM w Men geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LETTSBS worden berekend naar plaataraiKte A onderlgke Nonunen VUP CENTEN men en er leker bnrgerreeht heeft verkregen Z sa intiena kon men de taak der lending breed opvattende haar niet beter ousehrgven daa in een bg de tendingsvrienden bekend geschrift is gedaan laet de voorden Voor Indie het volle lisht en vaaraehtig leven door Christus geest Hierin lag men tveeêrlei arbeidsveld geopend U ladie hetvelk lieht en leven behoeft 2 ante eigea kringen van vaar dat licht en leven moeten uitgaan Met het oog hierop vond bg in da vraag door hem tot t gckoien eensdeels een laebt maar crntig vervgt anderdeeU een reden tot troost en bemoediging In de behoadeling de paaien deed hii a o aitkomcn dat het gvaiea Mor de Zending te veel vordt overgelaten aan predikoutea Waaromf Uit den aard der laakf Noen Als de vraag laidde is Saul ook onder de prieatetlf dan lOB het iets anders ign maar hier is sprake vaa prafeten van nunnen nit het volk mannen ait het vrQe voord mannen die op itae l n sioau met ieder ander Aan het verk der Zending kan worden deelgenomen door iedereen Aan wien ligt het dan dat er ten dele bn de groote menigte geen geooegiame deelneming bematf Hel gaat nietaau hierop kurtaf te antwoorden mat te wijlen op dén geest des tgdi eu Ie spreken van pesaimiaine Dialerialisme en wie weet hoeveel andere israen of eigenlgk gelegd de schold alleen bij anderen te willen toeken londer ooit eens de hand in eigen boezem te willen steken Gold dit het arbeidsveld in eigea kring zoo kwam men bg eene beschouwing van het arbeidsveld in Indie als van telf tot de vraag nf niet aan het Sanlselemeut een raimer plaats in de lending moet worden toegekend In antwoord op eene prijsvraag heeft een Bollerdammcr van Vollenhoveu indertgd igne denkbeelden op dat punt blootgelegd Dezen werden toen beschouwd als te veel hnn tijd vooruit zgnde Toen er jaren later in 1866 een voorstel werd gedaan om de door hem aangeweien richting te volgen werd twee jaar daarna wel besloten dat denkbeeld te verwetenlgkeii maar de uitvoering is tengevolge van omstandigheden tot nog toe oohterwage gebleven Spr hoopte evenwel dat het eindelgk er toeiou komen en in die hoop eindigde hg igue rede met eene krachtige aansporing om dat punt uiel uil het oog te verlieten SCHAAKOOBRESPON ÜENTIE Beiaohe In de titling der Arr Kechtbaak van Dinsdag morgen werden vrggesprokea B 8 sjouwer te Goadi bekl van laadlooperij en vervonding U H verkmaa te Goada beU van mishandeling In dieielfde lilting veid verder aog vetoördecld J F A koopman te Moordreeht bekl vaa moed mish tot 14 dogea gov De uilslag der verkieiing voor gemMBteraodsleden is in de volgende gemeenten aldus Jmmerilol Uitgebracht SS stemmen Herkoien de heeren C Zaanen met 2t en P Stuurman met 21 stemmen Berg Amiaekt Uitgebraoht 138 stemmen Herkoten de heeren P van Wgngaarden Az met 102 J P Mahlitede met S n D Blankea As met 91 itemmen