Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1881

De geraeenterekaning over 1880 zooals zij den gemeeuteraad vau Haastrecht aaugebodeu la bedraagt in ontvangst ƒ 8963 83 en In uitgaaf 8080 64Vj Voor h t oDdetwijs werd uilgegeveu ƒ 343i S7Vs Bg de verkiezing te Seenwgk bevonden zich vier stembiljetten in debus welke waren ingevuld als volgt Ons Burgerhoofd Bulaeui Brack En Jan van Leeuwen met gemak Zult gij er rijk doorkomen Ik wenschte en t is zonderling Dat het met acclamatie ging Maar ik heb het nu al vernomen Dat er nog onversohillig zijn Die moeten leereu ook van mijn Om uiiumer weg te blgveu En t is zoo makkelgk het gaan Zy storen zich er haast niet aan k Wil zulken ook niet schrijven II Ik stem de aftredende Heereu En t zal dunkt mg niet veel mankeereu Brack en va Leeu en ztju er opgezet Ik wil hen alle achting Scheuken Daar zij ook aUgd aan mij denken Nu wordt van plicht een vaste wet Ik weet al was ik ihuis gebleven Ain U benoeming niets zon geven Maar dit zou mij zeer leelijk staan Ik zal hoogachten eu waardeeren Die mg met bare gunst vereeren Hierop kan men voortdurend aan ni Arnoldus Vis heet is niet kwaad Nu er geen Candidaat bestaat Wie zal ik moeten stemmen CornelU Breedyi stem ik nu Mg dunkt t ia ook den wil van V Al mogt sgn tong soms klemmen Maar kwaad geloof ik is hg uiet Als t onnozelheid geschiedt Last ons hein dan niet baten Al ia bij uiaar eeu halve man Mg denkt hij zeer goed werken kan k Zal maar niet eerder praten IV Maar wie er Candidaat nu ia Voor Hendrik Arnoldus Vis Schijnt men maar uiet te melden lAar k niet graag stem die ik niet ken Loopt all de blindeu fuikwaarts eu Nogthaus t gebeurd uiet zelden Ik ben eeu rgaud van onwaarde k Stem haast de nietigste op aarde En faului Burger is zijn naam Ik stem volstrekt uiet op deu gis Of bij mijn vriend of vijand is Ik weet hg is tot niets bekwaam Het gerechtshof te s Hage hield zich Woensdag bezig met het ouderzoek der zaak van A E oud 71 jaren ontslagen ontvanger der registratie en domgnen en bewaarder vau de bypotbekeu eu het kadaster te Goes Dit adres zal heden in de zitting van der Staten behandeld worden genlgk geschiedt De verlichting heeft plaats door middel van gas uit olie gestookt dat iu samengedrukten staat wordt medegevoerd iu reservoirs ouder de rgtuigeu eu van daar door middel vau eeu regelaar onder een druk als bg gewoon liohtg wordt geleid naar de pitten in de rgtuigafdeelingen die van porleleinen reflectors zijn voorzien en met eeu glazen bol omsloten De reiziger kan door middel eeuer kraau de lichtsterkte regelen zonder evenwel het licht geheel te kunnen uitdraaien Het gas wordt vervaardigd in eeu daartoe op het station te Amsterjam gebouwde farbiek eu aldaar door krachtige pumpwerktuigen geperst iu drie groote zeer sterke reservoirs dip door buialeidingen onder den grond verbonden zgn met verticale kolommen op bet stationsterrein ter plaatse waar de treinen staan De vulling der rgtuigretervoirs gtschiedt uit die kolommen door caoutchoucalangen ieder rgtuigreaervoir houdt eeu hoeveelheid gas in voldoende om nagenoeg 24 uren te branden Het Voorlüopig Verabig der Eerste Kamer over het ontwerp lot deu aanleg van een kanaal ter verbinding vau Amsterdam naar de Merwede zag dezer dagen het licht Bg onderzoek iu de afdeeliugeu stonden twee gevoelen scherp tegenover elkander waarvan het eene verwerping der voordracht in het welbegrepen belang des lands dringend noodzakelgk keurde eu het andere met uiet minder overtuiging op aanneming aandrang Uit eeu financieel oogpunt werd de opportttuiteit van het ontwerp aan bedeuking onderhevig geoordeeld uit eeu eoonomisch en handels oogpunt werd die oppertuniteit eehter M iefinul nagenoeg algemeen toegegeven De vraag die de leden verdeeld hield was dan ook geene andere dan deze of dit ontwerp op voldoende wgie en binnen den kortslen tijd eene verbinding van Amsterdam uaar Noordieehaveu met den Egn waarborgt Men betoogde dat op even voldoende betere wgze het beoogde doel kan worden bereikt De voorstanders waren met de KegeeriDg en met den staf van Waterstaat van oordeel dai het voorgestelde plan de eenvoudigste beste en spoedigste oplossing behelst van een vraagstuk dat voor Amsterdam en voor Nederland van zulk een groot beUog is De £ amer van Koophandel eu Fabrieken te s Orareuhage beeft aan Z kie deu Minister van Justitie een adres gericht waarbg zij eerbiedig de vrijheid neemt als ha meeniug kenbaar te maken dal het iu hel belang van deu koophandel hier te lande wenschelgk zoude zgn terug e keeren lot het stelsel vóór 1 October 1838 aldaar in vigaeur voorzooferre betreft de wederinatelling van Eechlbanken van Koophandel overhebben Natnurlgk na Fsrre Minister van Ooriog is kan wit ook wel zwart zgn Zoo gaal het Uit NoordAfrika weinig nieuws dat het er in Tuuis slecht uitziet weet men Óe Minister van Ooriog diende bij de Kamer een wetsontwerp in tol verlenging van den Algerijnseheu spoorweg van Saida naar Kreider Sfax moet gijzelaars stellen en 15 millioeu tr schadevergoeding geven De dieiricl attornef procureur generaal van Washington heeft het volledig verslag openbaar gemaakt I aangaande deu aanslag op het leveu vau president Garfield volgens de eigen bekentenis van den moordenaar Laatstgeuoemde kwam op 6 Maart II te Washington aan Hg had geeu middelen van bestaan leefde van de hand iu den tand tot 18 Mei toen hg het plan van den aanslag opvatte Op 8 Juni leende hg van eeu vriend ouder voorwendsel zijne huur Ie betalen 16 dollais kocht daarvoor eene revolver en oefende zich in het schieten totdat hg zeker was zgu doel niet te zullen missen Op 12 Juni volgde hij den heer Garfield naar de kerk maar ziende dat hg den President niet zon kunnen treffen zonder het leven van andere personen iu gevaar te brengen stelde hij de uitvoering van zijn mudadig plan tot den volgndeu Zondag uil Den dag te voren even nel zou de heer Garfield met zgn vrouw naar Long Branch vertrekken Dit kwam Guitesn ter oore eu bij besloot den aanslag één d te vervroegen Hg begaf zich naar het spoorwegstation waar de President zich reeds bevond maar op het zien van mevrouw Garfield die toen zeer ongesteld was gaf hij opnieuw zgu voornemen voor dien dag op Op 29 Juni maakte de President Washington teruggekeerd eeen rgtoer Guitean volgde hem maar vond geene geschikte gelegenheid Op 1 Joli des avonds begaf de heer Garfield zich te voet uaar deu heer Blaine eu keerde met laatst geusemde naar het Witte Huis terug Gaiteau volgde hen maar toevallige omstandigheden verhinderden hem nogmaals iu de volvoering van zijn nootlottig opzet Hg besloot echter den volgenden dag waarop I de heer Gargeld uaar zijne vrouw te Long Brauch zou l erugkeereu niet langer te aarzelen Men weel dat hg eenige minuten vóór deu President aan het station was en op een bank ging zitten om hem af Ie wachten foen Garfield versoheeu loste bij van achteren twee schoten uil zgn revolver Daar hg voornemens was zich uit eigen beweging gevangen te stellen had hg vooraf een rgtuig büleld dat hem naar de gevangenis moest overbrengen Men ziet dat de misdaad sedert lang was beraamd Tol vijf malen toe had de misdadiger op iju slachtoffer geloerd Niet slechts het staatkundig deel der Bussische bladen is aan de censuur onderworpen ook alle adverlentién moeten baar vooraf worden voorgelegd i Deze laatste bepaling werd tot dusver zeer mild toegepast eu slechts op die adverteutiéii welke aan de redactiéu zei ven verdacht voorkwamen Onlangs echter is aan de ambtenaren in herinnering gebracht dut zg streng moet gehandhaafd en alle adrerteutiea zonder onderscheid vooraf aan de censuur moeten onderworpen worden slechts die van letterkandigen aard zgn uitgesloten De Porjadok vestigt de aandacht op het onhoudbare vun zulk eeu maatregel vooral omdat de censuur uiet vlug is met het terugzenden der auuouces eu daardoor vele van spoedeiscnendeu aard vervallen Bg de verkiezingen iu Beiereu voor de Kamer van afgevaardigden zgn wat de voornaamste steden betreft Muuoheu Passau en Eegeusburg in handen der clerioalen geralleu terwgi voor Augsburg wel de liberale afgevaardigde Volk behouden zal blgven maar de burgemeester Fischer wiens naam aan de gewichtigste werkzaamheden op wetgevend gebied iu Beieren is verknocht zgne plaats in de Kamer voor een tegenstander zal moeten inrulmeu Iu de eerste afdeeling van Muncben zgn in hel kiescollege bestaande uit 320 leden 290 ullramoutanen gekozen Iu de Iweede afdeeling reeds olericaal vertegenwoordigd was geeu sprake van eigenigken strgd De liberalen zegevierden te Erlangen Msrnau Kolbermoor Sembach Sohiiliugafiirt Uffeuheim Feuchtwangen Kissiugeu Burgau Memmingen Lindau Neuhaus ïegernsee en verscheidene andere plaatsen terwgi tg iu nagenoeg alle districten van den Egupaltz de meerderheid verkregen Daarentegen hebben de olericaleu de overwinning behaald o a Ie Landau Ingolatadt Landshut Struubing Amberg Bamberg Dillingen enz Er werd gerekend dat de nieuwe Kamer uit 88 leden der conservalief clericale partg en 71 liberalen zal bestaan Toch meent de Germania de ultramonlanen te moeten waarschuweu tegen te groote verwachtingen omtrent de gevolgen van deze versterking der olericale partg Kaars inziens zal de meerderheid zich voorloopig moeten tevreden stellen met het feit dat zg het ministerie lal kunnen noodzaken meer dan vroeger acht te geven op de wenscbeu van de katholieke meerderheid des volks Doch gelgk zg verder doel uitkomen daartoe behoort Een ingezetene laa Dereut rflU de zonderiiiige gewoonte om terwijl er iu 9 Hast zyn woning staande kerk dienst was altijd 1 slaau op een trom die hg zelf had vervaardigd Op de aanmerking dat hg daarmede den kerkdienst stoorde antwoordde bij altgd la miju buis mag ik doeu wat ik wil De rechtbank te Zutfen heeft thans anders beslist op grond dat om expresselgk de godsdienstoefening iu een kerkgebouw te storen men uiet iu het gebouw self behoeft te zijn en dat men dit zelfa iu ziju eigen woning kon doen zooals ook met beklaagde het geval was Hij werd derhalve tot een geldboete van 20 veroordeeld Het bestuur van het Aardrijkskundig Genootschap heeft het plan opgevat de bouwatolfeo Ie verzamelen voor de kennis van den oorsprong en de geschiedenis der Nederlandscbe aardrgkskundige namen Aan eeu 60 tal deskundigen is de uitnoodigiug gezonden zich te willen belasten met het ouderzoek van éeii of meer Nederlandscbe aardrijkskundige namen of groepen van nameu ter hunner keuze Dit onderzoek zal zoo mogelgk moeten omvatten den oudsten vorm vau bet woord en de vermelding der daarmede verwante personennamen de vermelding vau de verschillende veranderingen welke de naam allengs ondergaan heeft en die den overgang maken tot den huldigen vorm de beteekenis eu afleiding van deu naam eu zgn vergelgkiug met verwante of gelgkluideude woorden I e antwoorden Zulleu zoo dikwijls er een heel of half vel druks mee gevuld kan worden gedrukt worden als bglage eener aflevering vau bet tijdschrift van het Geuootsohap telkens met een alphabetlsch lystje der namen die ilaarop voorkomen Meo zal zich herinneren dat de arrOBdisaeinenlirechtbank te Amsterdam deu drogist M Cléban heeft ontslagen Van rechts vervolging er take vau de aanklacht van ouwilligeu imuislag en ziju bediende G deswege tot een celstraf van 1 5 dagen heeft veroordeeld Het gold de bekende zaak waarbg die bediende in plaats van eeu gevraagde boeveelheid wonderolie een hoeveelheid vitriool heeft afgegeven waarvan het gebruik deu dood vau eco jeugdig kind heett veroorzaakt Het hof heeft de veroordeellng van deu bediende bekrachtigd doch overeenkomstig bet requisitoir van deu procureur generaal mr H J Kist het vouuis ten aanzien vau Clcban veruietigd hem sphuljTjg verklaard aan ouwilligeu muuslag door ouaohtZHalnheid en hem deswege veroordeeld tot eeu oelstO f van 46 dagen en betaling eeuer geldboete vitn Ï6 Het hof overwoog o a dat de drogist Glélan niét wordt vervolgd ter zake van een ouiitmun d ïit eu dat hg door di plaatsing der beide fleascb u nevens elkander ouder het bereik vau eeuig persoon zonder inachtneming van voorgesphreveu politie inaatregelen met het oog op vergiften deu verkoop eu de aflevering van vergift mogelgk heeft gemaakt tot zoodanige hoeveelheid als de dood van het bewuste kind heeft veroorzaakt Uit Ojeddah wordt aan hel üanieUblad onder dagleekeuiug van 28 Juni gesehreven De heer A J Schelling de verdienslelgke Nederlandscbe reiziger welke zich het onderzoek van MiddenArabié beeft ten doel gesteld is hier aangekomen en dttdelgk met de voor zgu voorgenomen expeditie noodige voorbereidende werkzaambeden aangevangen welke expeditie voor zooverre Yemen en Assyr aangaat alle kans op welslagen aanbiedt doch eerst over een paar maanden zal kunnen worden ondernomen Inmiddels levert Djeddah eo omstreken zelf deu ouderoemenden Nederlauder overvloedige gelegenheid tot nuttig eu vruchtbaar onderzoek weljie gelegenheid de heer Schelling tiob dan ook onafgebroken eu onverpoosd ten nutte maakt Na toezending der nog ontbrekende instrumenten door bet meteorologisch instituut Ie ITlreokt worden thans door deu consul der Nederlanden te Djeddah geregelde weerkundige waarnemingen gedaan eu ksn daarmede dus gezegd worden Aat in de Boode Kee een Nederlaudscb meteorologisch station gevestigd is De toestand van den Hadjah is nog steeds allertreurigsl de burgeroorlog tusscb n de Bedoving slammeu ia feitelgk uitgebroken en daarmede heersoht overal de grootste onveiligheid Spoedig deel ik u hieromtrent nadere berichten mede Buiteolaiidscli OverzieJit De Franeohe bladen voeren polemiek over de gevolgen vau de parade op hel groote feest eeuigs soldaten zgn ten gevolge van de hitte bezweken een groot aantal ziek geworden Sommigen maken den Minister van Oorlog er eeu rerwyt van dat hg op zulk eeu dag om 2 uren het warmste gedeelie de parade liet houdeu De eenige verontschuldiging voor deu Minister is dat het feestprogramma moeilgk veranderd kon worden en niemand van te voren kon weien dat het zoo snik beet zou zgn De Gambettisten gaan echter nog verder vooreerst loochenen zg de cgfers van de dooden en zieken trouwens in de ofliciëele organen geschiedt dit ook ten tweede beweren zg dat de soldaten 100 dol op de parade zgn dat ifj er alles voor j Eene jufl rouw te Vlijmen zoo lezen we In 8 r heeft een oofttuin van i hectare beplant met struiken van witte kruisbesssu lueta anders Men vroeg aan die juffrouw hoe groot de opbrengst was vun bare teelt Zg deelde mede dat zg bg eeu goed jaar rekenen kon op eeu opbrengst waarvan zg twee jaren deven kon Dit antwoord was nu wel wat outwgkend maar toen men verder vroeg hoe groot de opbrengst was van elke struik deze waren zeer groot toen zeide de juffrouw dat ze gemiddeld op 3 zegge drie guldens per struik kon rekenen Nu zullen er p m 3000 kruisbcssenilroiken op een halve hectare geplaatst kuuuen worden als men ze op 1 25 M afataud plaatst wil meu ruimer planten bgr op 1 16 M dan kan men rekenen op 2100 struiken ij t eerste geval zou genoemde juffrouw bgeeu goed jaar 9000 gulden in het tweede geval 6000 gulden trekken van een halve hectare 11 Neemt men nu aan dat op een goed jaar niet altijd te rekenen valt dat de opbrengst slechts op l gulden per struik gemiddeld mag gerekend warden dan is deze teelt nog zeer voordeelig 3000 of 2100 guldeu van een halve hectare Daarbg dient men in t oog te houden dal de oogst iu vier of vgf weken binnen is want de kruisbesseu worden groen geplukt dat men geen moeite behoeft te doen om de vaar aan deu mau te breugeu want agenten komen de vruchten opkoopen lang voor men ze plukt De wgze waarop het meerendeel der spoorwegooup van de H S M tegenwoordig worden verlicht heeft zoo algemeen tevredenheid vcrvfekt dat het zeker velen wel belang zal inboezemen te vernemen hoe zg el Het hoofdcomité voor de IJszeevaart ontving Maandagavond een telegraji uit Vardó van luiteuant Vau Broekliuijzeu den kommandant van de Willem Barentt Allen aan boord waren wel De rtis naar Spitsbergen was volbracht Spitsbergen was gezien duoh ineu was er nitt geland Over twee dagen wordt de reis uaar de karazee ouderuoineu De concessie tot droogmakiog van veeiiplassen ouder de gemeente Eeeuwgk iodertgd door Z M deu Kouing aan de Jieereu Vau Hall eu Muntgn verleend is evenals het door de Provinciale Staten van ZuidHolland toegestaue subsidie van f 100 000 daar met het werk biniieu deu gestelden termgu geen aanvaug was gemaakt iu het begin van het vorige jaar komen te vervallen Dit heeft de heeren J P Mahlstede notaris te Bergambacht J Paul architect te Zevenbergen en H is Oving Jr industrieel eu koopman te Botterdum aauleidiug gegeven tot den Koning het verzoek te richten thans aan hen concessie voor hetzelfde werk Ie verleenen en zich tot de Prov Staten te wenden om eeu subsidie van gelgk bedrag als aan de beide bovengenoemde heeren werd toegestaan De commissie uit de Staten adviseert aan de beeren Mahlstede c s voor het geval hun voor de droogmakiog der Eeeuwgkschc en Sluipwgksche plassendoor Z M den Koning consesaie wordt verleend een subsidie uit de prov fondsen tot een bedragvan 100 000 toe te slaan op de door Gedep Staten voorgestelde voorwaarden béhoudeus eukele wgzigiogen r BeritntomJe Herkozen de heer A Boer en ter TerkieiiDg van twee raadsleden herstemming tusachen de hh jr Doeland D Kool E van der Baa en A den Hoed Sodefnun Herkoien de kcec W P Brunt eu J F Begrn Gz De heereu A Breekland eu A Moous komeu ia herstemming met H an Elteu Jr ea Ca Bttelaau BMiof HerkoMU P O vau Nes K van Ife Dl en A de Jong Qoudertk Herkosen de hh M Bron en L de Joug eu benoemd in phutts rau het retrokken raadslid W van Dorp de heer ï van SchieTeeu JSatulreeU Herkozen de aftredende Ifden J C Muller W Snelleman en P van Vliet Uaterncoudt Herkozen de heereu S ran Beek W van Driel eu J ü van deu Akker Gekozen de heereu 8 GQsbeek Molenaar W au der Poel N van deu Toorn herstemming tussoheu P Veleuturf eu Jb Koetsier Jloornter Gekozen zyn D K Aanen en A Donk Habtemming tussohen J Slob 8r en G Slob Gz Krimpe a d IJtel Herkozen de heeren L Koog eu C van der Giesen Kriapen a d lek Herkozen K jrau den Berg met 64 P van der Hoog met 62 eull Bogaardt met 41 stemmen Lekkerkèrk Herkozen de hh 0 Kersbergeu A lie Jager en A Berkouwer Maordretkt Uitgebraéht 25 geldigie stemmen Beuoemd de aftredende leden de heeren G A van Hoaweuinge met 24 IJ J de Joug met 24 eu A Tom met 21 stemmeu NUuKirkerk a d IJul Verkozen de hh E H Ttn Lange A Via en J in t Hout NieuKieen Herkozen 8 van Driel en A W P van Ttutum respeotievclyk met 64 en 40 stemmen Gekozen L van Leeuwen LzD mei 41 at Oiukrkefk a d IJul Herkozen de heereu G Vouk Jz met 76 en B Schelling met TOatemmeu Herstemming tuascheu de heereu C de Joug Mz die 41 eu Jaos van Holat die 36 stemmen verkreeg Oudeteater Van de Mi geldige stemmen wareu uitgebracht 110 op den heer A C van Aeist reneens 110 op deu heer H au Wgk eu 99 op deu heer G van lugeii Jchoutej zoodat de aftredende leden met groote imerderfaeid herkozen lijn Verder wareu op den heer M J J Niejseu uitgebracht 14 stemmen op deu heer Jougeneel 6 en een nog kleiner aantal stemmen op verscheidene andere personen SeeuKi k Uitgebracht 84 geldige at r Herkozen F H Bulaeus Brack roet 83 en I van Leeuwen Jz met 68 et Voor de vacature werden nitgebracht 91 st Herstemming tussoh n L Kompier met 43 enP L Stof berg met 18 st Slolicijt Uitgebracht 1U2 geldige stemmen Volstrekte meerderheid 55 Hiervan verkregen J C Kroon rOO L A de Vreugt 37 N Zgderlaau 64 J Verkaik Tz 46 J Verkaik 19 A Graveland Az 11 A Graveland 3 P vau Wgucn 3 K van Megereu 4 U H Bekker 2 M Bekker Gz 1 G Boer 1 W de Vries 1 eu G Burger 1 stem Aizoo benoemd J C Kroon eu N Zijderlaan Herstemming luaschen L A de Vreugt en J Verkaik Tz Flitt Herkozen 2 der aftredende leden B Wenk en J Kasbergen Gekozen C Slingerland H addinxveen Uitgebracht 168 stemmen van onwaarde 1 Herkozen K Jonkheid met 137 L Vergeer 128 P Bupke 111 en H M van der Haak 94 stemmen ff oetde Herkozen de hh van Wgk J W Moutou J Bruut Jz eu A J T Hofman ZecenAiiheit Uitgebracht 78 geldige stemmen Herkozen de heer E Jougeneel met 66 st eu de heer J Paul Hs met 61 Herstemming tuascheu de heereu W L Preu jt die 27 stemmeu bekwam eu H Bipping die 21 stemmen verkreeg Verder werdeu uitgebracht op de hh D C Marck 16 C D B f n Leeuwen 11 G Klapwgk 11 VV J fiegaders 8 C v d Wilt 3 A v d Hili 2 S C Cording 2 A Paul I S Bos I P Krgitsmau B Nieuirlaud 1 P Ziere 1 K Markus 1 D van Tilburg 1 eu G Hoogeudooru 1 st ZmmMerdem A oorp Ponlonuiera uit Dordrecht heeft gisteren over deu IJsel taischen CaptUe en Krimpen een brug opgestagiu welk werk zeer vlug en handig geschiedde Bg kou b luit vatt 16 Joli jl is tot hoogheemraad in het hoog he imis dsehap Egnlaud berbenoemd de beer A ran Lesnep die als zoodanig moest findeii er iu de eerste plaats onder ie katholieken eenifjféziudbeid te bestaan Zg moeten vooral in t oog houden dal zij slaan tegenover een ministerie het welk door zijue afdeeling der kiesdistricten en andere maatregelen getoond heeft de katholieke meerderheid te willen onderdrukken eu jegens hetwelk dus elke uiting van vertrouwen een verraad elk oompromis eene noodlottige zwahkeid zouzijn Langs wettigen weg moet al het mogelgke warden gedaan om dat ministerie ten vat te brengen Dit tal wegens de hooge gunst welke het in de hoogste kringen geniet wel een zeer moeilijk werk zijn maar met beleid en met een goed gebruik der besobikbare krachten moet hel toch eindelijk gelukken Evenwel en hierop meent de Gtrma ia nogmaals nadrukkelijk Ie moeten wgzen daartoe moet nu allereerst worden getracht een voldoende overeenstemming tusschen de patriotten en de mannen der uiterste richting in ade gewichtige vraagstukken tot stand Ie brengen vooral na de liberalen nog at ttULue koop vestigen op de oneenigheid onder de katholieken De heer GUdstone heeft Dinsdagavond in het Lagerhuis verklaard dat hij geen kennis droeg van hetgeen door de ochtendbladen gemeld als zou de Transvaal oommisaie eene overeenkomst aan hel Drieraauscbap hebben voorgelegd dat daarvan zestien artikelen ton verworpen hebben Hy achtte het bericht doMrom ongegrond Art 46 tot en met 60 der lerscke UnMUl zgn heden aangenomen I M Q K Z ÖlwPrÊ N 1581 26 Juli 1881 Afzwering van Filips II Koning van Spanje Waarde EedaotcurI ÜEd zult ons zeer verplichten door onderstaande regelen als ingezonden stuk in Uw veelgelezen blad van beden op te nemen 26 Jtlli 1S81 Gedenkwaardige dag waarop onze voorouders door den nood gedrongen vertrapt door Spaansche dwingelandij het besluit namen hem die al hunne privilegiën had geschonden niettegenstaande hij gezworen had die te znllen handhaven afzwoeren en alzoo den eersten steen legden van wat wij thans ziju een vrij e mafhankelijk volk verdient gg niet feestelijk herdacht te worden Ja en nogmaals ja want aan U wij herbalen het nog éénmaal aan U hebben wij het te danken onvergetelijke Prins Willem van Oranje I dat wij niet totaid door Spanje zgn verdelgd geworden en in het niet zijn teruggeworpen En zonden wij dan V niet herdenken Voelt elk rechtgeaard Nederlander zich niet het bloed door de ad ren zwellen wanneer hij bedenkt dat ditzelfde land aan wier en dras ontio tu later de wetteii vuorsclireef aan datzelfde machtige Spanje t welk eert ons meende te vernietigen zoodat elke natie vol bewondering de oogen daarop vestigde en er geen land werd gevonden dat zulke uitgebreide relation had zoowel in Ooat als Westludiê en dat alles wg moeten er weder op terug komen door het feit de afacering va Miipi en kil tick te zm vereenige om zich aan een dwingelandij te ontrukken welke niet langer was te dragen Daarom Burgers van Gouda I laat ons in deze niet achterblijven maar toonen dat wg oprechte vaderlandslievende Nederlanders zgn die mede alles voor het Huis van Oranje Nassau onder welks bewind wg heden nog leven over hebben I Laat onshiervan een bigk geven door het uitsteken der vlagJgen opdat zij vroolijk van elk huis mogen wapperen tot eer van onzen naam en ter nagedachtenis aandien nooit te vergeten stonde I Dat is de wensch derHervormde Vereeniging Oranje en Nederland Namens het Bestuur W G VAN GEULEN Pretident 1 1 Laatste Berichten Londen 20 Juli Aan de Timet wordt uit Petenburg geseind dat in Siberië op verschillende punten de pest is uilgebroken die menschen paarden en ve doodt De Daüf lfeto meldt uit Alexandrie dat de Khedive bet besluit tot afschaffing der slaverng in geheel I Egypte de volgende week openbaar tal maken Volgens het besluit mogen de tegenwoordige bezitters van I slaven dezen behouden doch tg mogen geen nienwe slaven aannemen VB BBTBRINQ Ia hel iu uul vorig nr opgeüomen VeMlsg dtr feestviering der MuiiekKhool ii a eakdi zinsloreodo drukfeuteu geilopea