Goudsche Courant, zondag 24 juli 1881

1881 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBLTDAG In de Stad getchiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 üranco per post 1 50 ELEHTIGHE DEIT Een drogist yroea eens ia een advertentie een Imecht en verscheidene jongelieden kwamen zich aanbieden Hg liet hen allen tegelyk in zyn winkel komen terwgl by hun stuk voor stuk een zakje gaf en een kleine hoeveeliieid van zekere waar om er in te doen Vervolgens keek hjj na wie iiet zakje het netst toevouwde eu koos dezen tot knecht Hg redeneerde aldus die in kleiuigliedea orgvnldi en ordeigk is dien kan men veer übi gebmifcen Het bovengtOaade verhaal en de daarbg behoorende korte toelichting meeoen wjj onlangs in hoofdzaak althans by een Engelschen schrqver gelezen te hebben Inderdaad als et ooit een man i B fl s t die op de waarde der kleinigheden in de wereld nauwkeurig toonde te letten en haar zorgvuldig tot eigen voordeel wist aan te wenden dan was het zeker deze bgzonder opmerkzame drogist Niemand verkeerein den oppervlaklrigen waan dat de man die een open oog toont te bezitten voor allerlei nietige dingen den minder vleienden waan van een Ueingeestigec niet ontgaan kan zeker er zgn lastige menschen genoeg die zich naar het schgnt zeer raoeielgk kunnen ontdoen van de dwaze en onbehage yke bebbelykheid om de mug uit te ziften t en den kameel door te zwelgen wat op betzelfde neerkomt als om met kinderachtige bekrompenheid vast te honden aan weinig of niets beduidende zaken en het belangwekkende en onontbeerlijke lichtvaardig zoo niet met zekere minachting te bejegenen Dat het met zulke lieden secht ploegen is en wg telkens in de verzoeking worden gebracht om hun kring te verlaten om op deze wyze ons voorgoed te onttrekken aan hun enghartigen zin springt ieder terstond in bet oog Doch een verstanilige waardeering van kleinigheden en een al te bekrompen vasthouden aan niets beteeken nde dingen staan met elkander in geen rechtstreeksch verband Het eerste is een niet te versmaden maatschappelyke deugd het laatste kan een dwaze bebbelykheid heeten die veel nadeel berokkenen kan Over t algemeen is bet verwaarloozen van het kleine t werd e ens naar waarheid opgemerkt de gevaarlyke klip waarop de groote meerderheid der menschen schipbreuk lydt Wie stemt niet gaarne toe dat dit zeer te bejammeren is Wat toch is het hienschel k leven anders dan de som van een onnoemlgk aantal kleinigheden die ieder op zich zelf weinig beteekenis hebben maar die te samen een reeks van feiten en toestanden vormen welke onze opvatting en waardeering van het leven bepalen Geheel ons maatschappelgk en hniselyk ge uk staat met onze zorg voor het dusgenaamd onbeduidende met onze nauwgezetheid in het volbrengen van kleine plichten en met het bewyzen van geringe diensten in de innigste be Ilea op Ul 1 k 3 regel 1 b itolt hue denk ik on willekeorig UD im Oit noet 1 11 d dent t onmlUktitng amm Jken regel 18 k tut lU m toe det ik dezen Dit moet tva SUmv If M a V in regel M i o ut hopen wg hem dit moet iljd n ioftn u ie tegel 47 en 4ft v o itut te doen drukken Uit uoet egn U ntn dntktn P OLITIE OETONDSN eu nan het Bureau au Politie gedepoueerd en bloedkoraleu kiuderarmbaud met gouden luitiug eea atuk koper gewicht eu eeu Cachetje MARKTBERICHTEN Gouda 21 Juli 1881 Gniuen iu tumeljjk raate slemraing behalve raf ge welke uog sleedt in prga teruggaat Puike zeeuwatsbe tarwe i f lO BO a ƒ 11 miudere ƒ 9 80 a ƒ 10 40 Boge 8 10 tot 8 10 iu uitgeioohte soort Gerst winter ƒ 6 20 a ƒ 6 10 zomer ƒ 4 90 a ƒ 6 30 Haver Yaat naar gewicht eu kleur ƒ 4 a ƒ 5 Met het warme weder kan er de volgende week recda nieuw koolzaad verwacht worden De veemarkt met gewonen aanvoer den handel traag echter hooge praten vakeua voor Londen vanSS a 26 ot vette varkens van 26 a 28 ot per half kilo magere varkeus en biggen iets trager dan de vorige week vette schapen vlug lammeren traag te verkoopen Aangevoerd 166 partgen kaas eerste kwaliteit van SI 4 36 tweede van ƒ 2 a ƒ 30 ÜMdel vlag Goebottr ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Welbeter 1 36 i 1 46 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 29 4 ƒ 33 2e Kwal van ƒ 25 4 ƒ 28 Handel matig Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 18 Jiill rnooma Johanna ouden K Tceuwen eu F la Porce 19 Ludoticus ouders G H Niehoff en C S Liebert 20 Hendrik ouden H de Vriea en W S van Leeuwen OVEBLKDEN 19 Juli G C de Hoojj 6 w T Nobel 88 j 20 P P van der Geest 19 j J van W illijien 12 rn bËHUWD 20 Juli j Hruekliulzen eu M de Kcetiw Burgcrlgke Stuud vau uuderatuande gemcentfii aii 14 tul 20 Juh 18S Moordrecht GEBOREN Elisabeth Aoluiuella ouders A Uroog eu A dan Braber Catbanua ouders J W fi van Maanen en C h Visser OVEKI EDEN G Vollebrfgt 69 j J de Vries 55 j O NDKKTROÜWD A Verburg 28 J eu G de Bok 23 J GKBUWl J Caalelgn au Reenwijk en C Ker er Qouderak eSBOBBN Fggje ouden A Hoogendoorn en i i Harraoan OVERLEDEN VV Schouten 3 w ONDEBTROUVVD A van Vliet 23 j en A Verboom 23 j Stolwijk GEBOREN Coruelis ouden T van der Vliet en O Bnijtelaar OVERLEDEN C van der Vliet 4 d Haastrecht GEBOREN Catrina ouders J v n deu Berg en M Straver OVERLEDEN P van der Sprong 18 m Reeuwijk GEBOREN Matlhgs ouden M Nleburg en i C van Wgugalrden Heudricus ouders K Edelman en H Jager Geertrnida oudere K RollmaQ en 1 Zekveld Jan ettdera W van Dam eu A Buitelaar OVERLEUBN P vau Duiken 6 m H Kraan 52 J Waddinxveen OVERLEDEN W van Heetcboteu 2 m G van der Torren 4 oi H Uroog 5 m T de Roog 14 in 6 van Hofwegen 2 m Zevenhuizen GEBOREN Gaertrni ouden k van Vli 1 én A TU kiroaella Anna ouden H van Zuglen en P A Qnaut Cornelia Dederika ouden G Boa eu J Grisuigt Pietertje naders A Roggeveen en M M van DogI OVERLEDEN C Buurman 2 m APVERTENTlfiN BevalleD van een Dochter E SIBBES Di Jong 6 mda 20 JhU 1881 Suelpendrak vau A Bbinkkan te Gouda Bevallen van een Dochter L E G LUIJTEM Gïb Luutbh JRotterdam 21 JnU 1881 Heden overleed tot onze groote droefheid na meermslen gesterkt te zgn door de H H Sacramenten der Stervenden onze veelbelovende Zoon PAULUS PETRUS in den ouderdom van 19 jaar W G VAN DER GEEST A VAN DEB GEEST BOVMAN Heden overleed ons geliefd Dochtertje HENBISTTK 6 F SNIJDERS G M M SNIJDERS ESOM Haarlem 20 Juli 1881 ♦ Voor de bew yzen van belangstelhng ons 20 dezer betoond bg de herdenking onzer 45 jaren geleden Huwelflkavoltrekking betuigen w onzen dank W J FORT DIJN DROOGLEEVER J G D C FORTUIJN DBOOGLEEVER NlJHOPP Gouda 21 Juli 1881 Te KOOP of te HUUR g evraagd EENEUITENFLAATS of HUIS met TUIN gelegen daar waar goede gelegenheid tot visschen bestaat hoofdzakeiyk met den hengel Offerten met opgaaf van prgs en waar gelegen worden ingewacht onder lett K bij den Boekhandelaar P M BAZENDIJK te Rotterdam Openbare Verkooping op DINSDAG 26 JULI 1881 voorm ten negen ure aan het Huis West Haven B N 174 te Gouda van IN BOEI HL KOLONIALE en KBUIDENIER8WAREN INVENTARIS vaneene Winkelnering en Slijterij gewerkt GOUD ZILVER JUWEEL eng en Inlichtingen by Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Curator in het faill en hg Mr KIST Notaris beide te Gouda m alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda prof Pergrer d Alion HAAREXTRACT Geheel eenig in zyn samenstelling en afwekend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prgs ger flacon met gebruiksaanwijzing 40 et V rkrygbaar iu de onderstaande depots Beuzemaker Co Leiden A Bot Nieuwkoop A Prin Zevenhuizen T A G vanDetli aauda J H Keller tZa W WaKeust L A Schoutena SohluterI OMtmoleustr Botterdam TX HUUR voor een klein Gezin een vrgen opgang hebbend B0VËI HU18 Buurprys l SO Adres aan het Bureau dezer Courant Puike IXieuwe AALBESSENGENE7EB 80 Cents per KAN van af heden bij Ma J OOSTEIILIMG DISTILLATEUR LIKEUR8T0KEB Hoogatrcuit 118 Er worden 2 3 BEKWAME NAAISTERS gevraagd op een attelier van MANTELS ei COSTUMES Adres aan het Bureau dezer Courant UEBANUS PILLEÏÏ bereid volgeus het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zjjn zeer nuttig tegen ongesteldheden der maag heilzaam voor de spijaverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laocerend en sUjmafdrijvend 37 Ct de Doos verkrijgbaar te GOUDA alleeu bij L SCHKE Uoordreckt O H Poet Oudeicater Pr Vree Woerden F W iweermaO Zei enkmzen A Prins Senthuuen W d Bouwmeester Blewciji S van der Xraats j Bodtf raven F Versloot Haailreckl K Oosterling eo ID de bekende depots in andere plaatsen Hen wachte zlcb voor namitaluelg 1 1 Elk doosje IS elaki en geitempeld met de handieekening van de vervaardigers Wm KUENEN ZOON ChemüUm Salvator Oranje NasHuu Charleslowfi Extra tezoiide tijiie Maag veriiterkeude TAFEL LIEEïïEENs Maagbier Boonehamp Bekroond op 9 vertchillende tentooniteüingen Specialiteiten van de firma WAUTERS DB BUSSCHEK Mechjien Fabriek voor Nederland en Exportatie te Rosendaal Nd Bt B S C B O O M H ï T Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DBE MEE Spieringstraat P 47 Gouda Verkrjjubaar te Oouda W N BAAIJMAAKEES Bauketbakker Ooethaven id C GMLUK Winkelier Blaauwatraat Alfhm G DE BLANKEN Sluier in W jn eu Likeur aUlM LAROCHi en Ytterhoudende QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOLH Apoth te ZeUt Opwel I eud Versterkend Koortgverdrytend verkrijgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gouda by den Heer O Thim Apot verder door het geheele Ryk in de bekende depots ledere flesch is met de haudteekening cKRAEPELIEN HOLM voorzien N 2639 Zondag l M GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo OmstreiteD ADVEBTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Del nam dvwenuen a u to n 4 i den 4 L Y ji En ook voor ieder persoonlgk geldt het woord van den wyze dat zjj de meeste zelfvoldoening en levensvreugde genieten die jegens zich zelven en anderen ook in de kleinste maatschappelyke deugd getrouw toonen te zgn Terecht zgn dezulken vergeleken geworden met de nederige viooltjes die ofschoon zg in de schaduw leven en weinig in het oog vallen den ganschen omtrek toch balsemen met een zoeten verkwikkenden geur B INNEN LAND trekking Ook zullen onze ondernemingen gelukken of met onvmchtbéurheid geslagen worden naarmate wg met ventandigen gver en onverpoosde volharding onze aandacht aan het kleine geschonken hebbeu Zelfs de vorming van ons karakter dat men de harmonische samenwerking zou knuuMtlioemen van verschillende edele dryfveeren in ons binnenste is van dat kleine niet onafbaokeijjk De schynbaar nietigste voorvallen en onbeduidendste invloeden plegen niet weinig in te werken op de oefening van onzen wil d i op het zich vastzetten van onze persoon Igkheid GOUD V 8 JbU 1881 VEBGADEBING van bbn GEMEENTERAAD Diudag dcu IA Juli Utl de ouwMap tea I OK t einde te behandelen De adreeaen nu H Faay en J BonDeur betrekkelijk de uitgifte vau gerioleenle ïroudeu aaa de Veat Het adrei ran 8 Laféber betrekkelyk den aaukoop ran boawterreio aaa de Crabeihstraat Hel adree ran t de Vries Bobbé betrekkelijk den aankoop an een stukje fioai aan de Veat Hrt adrea tan A Kaptijo betrekkelyk den aaukoop van een stuk groifd san de Crabetbttraat teu behoere van den stoomtramweg tussohen Gouda en Bodegrareh Het voorstel vau de Comniissie van Toeiiobt op de SladsMuiiekschool tol yiiging van het pianoonderwgt op de school in rerband met rerhoogiug der jaarwedden van de oadervyieni Het adrea van C A Schouten en andere Kaashandelaren betreffende de bepaling ran een rast uur voor hel bc in der kaasmarkten Beuoeming van drie leeraren aan het Progymoasium Ie weten en leeraar iu de wiskunde een leeraar iu de Nederlandiohe taal eu latterkaade een leeraar iu de Aardrijkskuude Benoeming van eene stadavroedvroav Aan deu Boei Wedslr jd gisteren namiddag uabij het Koffiehuis de Kap gehouden is door 18 personen deelgenomen De prgs Een lilvereu Horloge is behaald door E Hornemau alhier De premie een met zilver gemonteerde Sigarenkoker iS behaald door i Tan den Hoorik te Beeuirijk Onwillekeurig worden wg hier aan de grootste aller volksdengden ha tparen herinne Als er iets is dat zonder nanwlettende zorg voor bet kbine oniiiogel§k o oede zedelgke grondslagen kan rusten dan is het de spaarzaamheid het volhardend in practgk brengen van dezen eenvondigen stelregel dat vele kleintjes één groote maken Het 18 een verblydend verschgnsel dat onze Regeering de Rykspostspaarbank in het leven heeft geroepen waardoor de kleinste burger in de gelegenheid gesteld wordt iets van zgne verdiensten af te zonderen dat hg later als een meer vry en onafhankeljjk man met winst en vol zelfvoldoening kan terughalen wanneer de last van zgne levensjaren hem ongeschikt maakt tot den arbeid of onvoorziene levensomstandighedeo soms buitengewone uitgaven eischen Zonder twyfel zouden Und en volk een geheel ander aanzien verkrygen indien de geest der spaarzaamheid meer in de verschillende klassen onzer samenleving gevonden werd en allen doordrongen waren van deze waarheid dat selfh elp de eenig ware hulp is die niet onteert maar verheft en gelukkig maakt By de Bemonstranlsche gemeente sal morgea U Juli geene godsdiensloefeuing plaats hebbeu De Christ Jongelings irereeuiging zal Woensdag 3 Augnslua e k in de Evang Luth kerk alhier eene openbare vergadering houden waar Baron van Uoora ran West oapelle uit s Hage als spreser tal optreden W j vermoeden dat het doel deler bijeenkomst lal weten eene waarschuwing tegen hst viereu der kermis die hier binnen kort lal plaala hebben Op renoek reatigen wg op deze reigaderiug de aandacht onier stadgeuooten Gisteren was het 26 jaar geleden dat C W ran Gent stoker op de stoomboot de IJtsel lijne be trekking aanvaardde Zoowel ran de Directie alt van de Equipage onderrond hg bg deie gelegenheid rele bewgten van belangstelling De stoomboot hel tooneel tgoer 25 jarige werkiaamheid wat Ier eere ran ran Geul feeatelgk rertierd In een verstandige zorg voor het kleine ligt bovendien een zelf opvoedende kracht die niemand mag geringschatten Zulk een zorg gewent aan stiptheid en orde in den werkkring waarin men zich beweegt Zy wekt zelfbeheer sching op en een inuerlgk krachtsbetoon als verkeerde zedelyke prikkels hunne werking doen gevoelen Zjj adelt het karakter omdat zy nauwgezet en getrouw leert worden ook in de geringste pUchten die men te vervullen heeft Met welk een vriendelyken glans zon gansch het maatschappelijk leven worden overtrokken als ook aan de kleinste schakels van de maatschappelijke keten een welwillende zorg besteed werd als het bewyzen van kleine diensten en kleine oplettendheden wars van enghartig en afstootend egoïsme de leus van al en geworden was Wy wenschen de huisgezinnen geluk wier leden met elkander verbonden zgn niet door koele en zelfzuchtige berekening maar veeleer door de meest stipte vervulling der kleinste plichten en door welwillende bewgzen van toewijdende offervaardigheid in het geringe en roote