Goudsche Courant, zondag 24 juli 1881

W Naar aanleiding der venoh uing ran zyn 100ste boekdeel is in België het plan ontworpen om Hendrik Conacienoe den celieHen Vlaamsche Talksschrijver eene kalde te brengen Ook uit Noord Nederland hoopt men ran het beschaafde publiek dat Concience waardeert büdragen te ontrangen Ieder inaotryrer oor ƒ 5 ontvangt later een broDsen gedenkpenning groot model en en fraai gesteendrukt portret met fao similc De inschrijvers Toar ƒ 3 kr D alleen het gesteendrukt portiat Men veraoekt ons eventueele bijdragen uit Gouda in ontvangst te willen nemen waartoe wy ons gaarne bereid verklaren Uit het venlaf van üe directeuren dar siiaarbaDk te Haastrecht over het boekjaar 1880 81 blijkt dat er in dal tijdsverloop ingebracht is f 7917 5 jen teruggevraagd ƒ 3443 97 aan rente werd den 30sten Juni op de boekjes bijgeschreven ƒ 429 76 van 39 nieuwe inleggers werden gelden ingeschreven In de Donderdag gehouden zitting van de staten dezer provincie herinnerde de voorzitter met leedwezen dat bericht is ontvangen van bet overlijden van deu heer Westpalm van Hoorn van Burgh sedert vele jaren lid der staten Aan de orde was de ontwerp verordening op het bouwen op of in de zee of rivierwater keerende dijken en het graven in deze die eenige discussie uitlokte vooral ten gevolge van een amendement door den heer Vlielander Heiu om bij art 11 achter de woorden Deze verordening treedt in werking 1 Jan 1882 te doen volgen Zij vervalt van rechtswege 1 Jan 1883 Dit amendement werd verworpen met 42 legen 10 stemmen De geheele verordening werd aangenomen met 46 tegen 7 steramen Het advies van gedep staten in zake het adres van de hb Mahlstede c s subsidie voor de droogmaking der veenplaaeen onder Beeuwijk werd aangenomen en dus het subsidie verleend met 44 tegen 7 stemmen Voorts werd behandeld het adres aan de staten van Noord en Zuidhollaiid gericht door de beereu van den Berch van Heemstede c s ingelanden van Bijnland wijziging verzoekende van het reglement voor dat hoogheemraadsohap De oommissie ad hoc had voorgesteld dat er geene termen waim om tot deze wijziging over te gaan Dienovereenkomsti werd besloten Na goedkeuring von nog enkele polderreglemenlen werd de vergadering door den voorzitter in naam des konings gesloten liet gerechtshof te s Hage behandelde gisteren de zaak van J H besch van moord gepleegd te Rotterdam op een scheepskok op 29 April II Hg legde volledige bekentenis af Het O M requireerde wegens moedwillige doodslag een tuchthuisstraf van aoht jaar Uitspraak Woensdag a s Betreffende de nieuwe wijze van voeding der soldaten deelt hel V D mede dat bet Bijk gemiddeld per dag 6 a 7 centen bijslag aan de soldij £ oet toevoegen opdat na aftrek der uitgaven voor de menage het vereischte zakgeld i 10 cent per dag overblijft In de Weate Wagenstraat te Botterdam heeft zich een geval van slaapziekte voorgedaan bij de dienstbode van den Heer S snikerbakker De meid was Zondagavond op den gewonen tijd ter ruste gegaan doch kon s Maandogsmorgens niet wakker gemaakt worden Eerst Dinsdag gelukte dit toen gebruikte ze echter nog altijd te bed een kop thee waarna zij opnieuw neerzonk en insliep Woensdag heeft men haar met kracht gewekt eu beproefd haar te doen opslaan wat dan ook ten lantste griukte Zij was echer zoo wezenloos en versufd dal zy lot niets in staat was loodat men besloot haar naar hare ouders te Cnlenborg te vervoeren De bevolking der kweekschool voor zeevaart te Leiden neemt voortdurend toe zoodat er thans ongeveer 180 soheepjongens aanwezig zijn waarvan echter met 1 September a s een deel zal worden overgeplaatst op de Anna PcmloKna en de Watunaer ten einde daar verder voor den zeedienst te worden opgeleid Z M de Koning H M de Koningin en de jeugdige Prinses zq n gisteren avond ten ruim 8 ure op het Loo aangekomen in goede gezondheid 1 Men deelt mede dat de feestelijke opening van bet Panorama te Rotterdam is vastgesteld op 11 tingnstus Een dag laler zal het voor het publiek vorden opengesteld Het doek is thans geheel gereed aien is thans ijverig bezig met het aanvullen der ruimte tnwhen de wandes en dt tribune van waar m n het geheel kan ovenien Binnen eenige weken tal van wege liet departement ua binueidandsohe zaken eene circnlaire aan de lemeentebesturen worden vnonden met aanwijzing van eenige voorschriften betreffende de verordeningen op de heffing en de invordering van het vergunningsrecht voor deu kleinhandel in sterken drank De alg synode der Ned herv kerk heett aangezien het 26 Juli e k driehonderd jaar geleden ia datPhilips II van zijn waardigheid als graaf en heerder Nederlanden bij plechtige afzwering vervallenis verklaard besloten de leeraars der herv kerk opte wekken bg de godsdieustoefeuingeu op 31 Julie k met de gemeente dat voor de vryheid vanNederland en den bloei der herv kerk zoo gewichtige feit met dankbearheid aan 6od openlijk tegedenken De Nederlaudsche Vereeuiglng van spoorwegartsen hield onder voorzitterschap van dr de Boer Vervoorn den 21slen Juli Ie Amsterdam de 7de algemeene vergadering De voorzitter gaf een korte schets over het verleeuen van eerste hulp bij spoorwegengelukken De spreker ging uit vau het denkbeeld dat het spoorwegpersoneel een oppervlakkig begrip moet hebben van het aanbrengen van eerste hulp waardoor veel nut gesticht en geen nadeel aan de leiders kan worden toegebracht welk laatste zeer licht geschieden zal als het personeel nie het minste begrip heeft van hetgeen in de eerste oogenblikkeu van een ongeval moet gedaan vorden want het behoort zeer zeker tot de toevalligheden als er juist een geneesheer op den trein waarmee het ongeluk gebeurt aanwezig is Vaa wege het Emporium van den heer Krelage passage Zand voort warden op de plaalseu van ont t spanning te Zaudvooit kleine bouqueljes corsagei en bontdnuière bloemen en dergelijke verkrijgbaar gesteld De firma heeft tot dat doel eenige liloemenmeisjes aangesteld staande ouder behoorlijk toezicht en handelende volgens bepaalde voorschriften Ofschoon de inrichting der Flow r girl Brigade te Londen uitgaat van een geheel lander standpunt heeft de firma toch gemeend alvorens tot de uitvoering van haar pbin over te gaan kennis te moeten nemen van de wijze hoe die instelling wordt bestuurd Op haar verzoek om iuiiobtiogeu is door de patrones dier inrichting de barones Burdelt Coutts met de meeste welwillendheid gunstig beschikt Te Zandvoort heeft de firma van den burgemeester ook de meest gewenschte ondersteuning ondervonden en twee dames de dames C en M Henny aldaar hebben iet patronaat over de bloemenmeisjes aanvaard B en W van Amsterdam brengen ter openbare kennis dat bij ben van de inspecteurs voor de keuring van voedingsmiddelen bericht is ontvangen dat van eene party Attierikaausohe voorfaammeo afkomstig uit de sociëteit der halleu van de firma America Co Utrechtsche straat 85 aldaar twee stuks zijn bevonden tricbinenkoudend te zy n en twee io het begin van ontbinding verkeerden weshalve deze vier hammen in beslag zijn genomen Het XVde Nederl Nat Zangersfeest dat van B tot 8 Augustus e k te Amsterdam ondef leiding van AmstelsHannenkoor zal plaats hebben in het Paleis voor Volksvlijt belooft door de medewerking van circa 30 vereeuigingen die allen deel uitmaken van het Zangersverbond op het gebied van den mannenznng een waar kunstgenot te zullen aanbieden Weldra word het programma aangekondigd en zal de gelegenheid lul het verkrijgen van plaatsen worden opengesteld In Maart II had aldus schrijft een tolliciteerend ondermjzer in het onderwijsblad He Wekker het 2de gedeelte van het vergelijkeiid examen in de gemeente Vrijenban plaats eu tot heden hebben de beereu die daaraan deelnamen geen vergoeding van reis en verblijfkosten ontvangen nietlegecstaande eenige der sollicitanten zich meermalen mondeling of schriftelijk tot den burgemeester wendden De wet schrijft wel degelyk voor dat vergoedingvan reisen verblijfkosten moet worden verstrektaan ben die aan het 2de gedeelte van eenig vergelijkeud examen voor hoofd der school deelnemen Waar moet het heen indien andere gemeenten het alles behalve loffelijk voorbeeld van Vryenban gaan volgen door de onderwijzers meer dan drie maanden te laten wachten op gelden die huji van rechtswege toekomen P Wij hopen in het belang der onderwijzers dat het voorbeeld dour Vrijenban geven geen navolging zal vinden De Algemtene Synode van de Ned Herv kerk werd Woensdag te a Hage geopend door den heer O Brnna pred Ie Hasselt als oudste in diensttijd Het was juist 29 jaren geleden dat hy zoowel als zijn vriend de onlangs overleden olf emeene secretaris dr S F van Hasselt voor het eerst de vergaderingen der Synode bywoondeo Het toen gaf hem aanleiding tot waardeering van den toestand van verdraagzaamheid en vrede die ia die dagen heerschte en tot hulde aan zijn gcstitrveu rriend den algemeenen secretaris het thons tot de verklaring dat hij het goede niet voorbijzieude al moet het gepaard gaan met de opmetkiug va veel innerlijken strijd gelooft aan de toekomst der kerk die moge leeren bij haar streven naar eenheid het goed reoht der vencheidenheid te eerbied igeu en by haar rasteloos Mnrea naar waarheid de liefde steeds als de meeste erkennen De heer J J L Luti pred te Middelburg werd daarop tol voorzitter herbenoemd aan den heer Bruna wefd het vicevoortittenchap opgedragen Tot secundus vau den vioevooraitter werd de heer Brninwold Biedel pred te Waaxens benoemd De beer Luti aanvaardde het praesidium met een woord vau dank aan den heer Bruna ook daarvoor dat hij hem als vice voorzitter ter zijde zou staan herdacht opnieuw deu overleden secretaris eu was evenmin als de heer Bruna hopeloos omtrent den toestand der kerk al mocht die verre vau wensohelijk heeten Hij wekte allen op om baar te maken tot draagster van de waarheid des evangelies om eendrachtig samen te wirken zoolang overtuigingen hel toelieten en al het goede tot stand te brengen datlangs dien weg kon verkregen worden In Duitschland wordt sedert vele jaren belasting geheven op in den handel gebrachte speelkaarten Zekere heer Wolf een baudetsar io dit artikel te Dresden h ft behalve gewoua speelkaarten sedert vele jaren zoogenaamde Lenormaudache kaarten verkocht dienende om kaart te leggen Dewijl ze naar zyn beweren niet motsten dienen om kaart te speleh is daarvan door hem nooit belasting betaald en van de kant der autoriteiten is nooit belasting daarop gevorderd Aan alles komt eenmaal een eind zelfs aan de lankmoedigheid vanden fiscus Een hoofdambtenaar bij de belasting heeft eeu rechtsvervolging tegeil den genoemden Wolf ingesteld In de eerste plaats eischt bij de gewone belasting op speelkaarten welke gedurende een reeks van jaren niet is voldaan ten andere eene geldboete naar het tarief berekend wegens outduiking der bedoelde belasting De rechtbank heeft die béide eisohen toegewezen niettegenstaande de heer Wolff yop tijo eer verklaarde dat y naar zijn innige overtuiging uiel als speelkaarten werden gebezigd De boete waartoe hy is veroordeeld bedraagt 52 000 mark Wolf zal niet voorlprocedeeren Hoewel hy aan zijn goed recht vastelijk gelooft heeft hy meer vertrouwen op de welwillendheid des Kooiogs en dit brtcbt hem tot indienen van een verzoek om gratie Eeu tamelijk armoe lig gekleed man liet zich op zekeren dag bij Jules Saudeau aandienen Hij deelde den schrijver mede dat hij een priester was die door het lezen van Bandeau s roman Marianne voor z n beroep ongeschikt was gewordeu en uu Sandean die ouwillens zijn verderf was geweest om ondersteuning kwam vragen Saudeau drukte diep getroffen den armen man een goudstuk in de hand Ëeu dog daarna ontmoette Sandeau op deu boulevard Mery die somber keek Wal schort er aan vroeg Saudeau 0oh zuchtte Méry wy dichters stichten raak meer kwaad dan wij weten raad eens wie mij foaeven bezoek bracht P Terwijl hij sprak kwam Th pheil Gautier aan Er zijn nog al jd ezels riep deze uit die den invloed der letteren op den mensch loochenen Ik heb echter iemand ontmoet die door het lezen van een van myn werken voor tijn beroep ongeschikt is geworden Was het een priester vroegen Saudeau en Méry Iegelijk Hoe weet gij datp riep nu Oautier verbaasd uit De lezer raadt de rest De drie schrijvers waren slachtoffers geweest van denzelfden oplichter Dat de Mustnpha beu Ismall de gruote minister van den Bey ook zyne eigenaardige zwakheden heeft toonde hij den dag van zijn vertrek uit Parijs in het Orand Hotel Toen men hem namelijk de rekening die niet minder dan 87 000 fr bedroeg bracht raakte hij zyn telfbeheersching geheel kwijl eu kwam zijn woeste muzelmansche aard boven Brullend vloog hy op olie meubelen die onder ziju bereik stonden omgooiead en stuk slaand en daarby eeu stortvloed van vloeken en verwenschingen over de hoofden der omstanders loslatend Men trachtte het den Minister aan t verstand te brengen dat de som eer te laag dan te hoog was vooral met het oog op de bijzondere zorg aan hem en zijn gevolg tydens zijn verblijf n het Orand Hotel bewezen Mustiqiba keek hierop vragend naar M Volterra die als een welwillend makelaar voor hem vroeg of er niet twaidfduizend francs afkosden Doch de beiMibte van het ra oM wilde niets Tan afdingen weten en Mustapha moest wel van zevenen dertig duitcad fr afstand doeo Meermalen werd er op gewezen dat de anti revolulioaairen broederlijk zamengaan met hun doodvyaoden de katholieken maar evenzeer dat zij onder elkander geducht kunnen plukharen Nu zijn ze weer over de verkieziug te Zevenbergen aan den gang De leden van het ceniraal comité voor de verkiezing dr Kuiiper president mr de Savoroiu Lohman en ds Buijtendijk redacteuren van de Stand de Froii Noordir ea het ff aif WeekU zitten elkander daarover gedisibt in de haren Het Wajen WeekUai beschuldigt dr Kuyper het centraal comité eerst iu de zaak dier verkiezingen gehaald te hebben nadat hü zelf den kogel reed door de kerk gejaagd had eu de Pron Noordir noemt de houding van de Stand geenszins te rechtvaardigen of te billjjkeu De hoofdredacteur vau de Standaard heeft wel is waar als voorzitter van het comité per telegram het advies ingewonnen van de leden Maar met de leiding van dat aomité is een vaste commissie van advies belast bestaande uit de heeren Knijper de Geer en Lohraan Hadden die beereu na mondeling ernstig debat het niet eens kunnen worden dan had in zoo gewichtige zaak het oentraal comite niet per telegram moeten geraadpleegd worden maar dan had het moeten worden zaamgeroepeo om de gronden te veroemea waarop de leden der voale oonmissie van advies ban raeening verdedigen Door per telegram elks meeniug te vragen waarbij het natuurlijk onmogelijk was tevens de gronden dier meeniug op te geven werd de beslissing van het toeval afhankelijk gemaakt Bovendien wat door de w ze waarop it vragen zouder voorkennis van de vaste commissie van advies door den hootdredaoteur van de Stand gesteld waren de quaMe niet meer op een zuiver terrein Volgens de Courier d l M zonden na een onderzoek van 10 jaren thans aao de regeering ziju toegezonden de planuen Voor de droogmaking van de Zuiderzee over eeu uitgestrektheid van 26 000 bunders De koeten zouden ongeveer geraamd zijn op 110 millioen de tijd van uitvoering op 7 b 10 jaren Een dyk van 41 mijlen zon gelegd worden van Ënkhuizen naar de Overyselsche kusl op 5 M boven A F Bulteolandsch Overzicbü De commissie uit de Frausche Kamer voor de ondetwyswel stelt voor de verwerpiug van hel amendement van Jules Simon betreffende het onderwijs in de verplichtingen jegens God verder lou het godsdienstonderwijs facultatief zijn in de ptrticuliere scholen en een dag der week aan de leerlingen der openbare aüholen vacantie worden gegeven om indien de Ouders dat verlangen godsdienstonderwijs te ontvangen De Kamer zal tich hoogstwaarschijnl jk met de voorstellen der commissie vereenigen Het Ëngelsche Lagerhuis heeft de laatste artikelen van het wetsontwerp tot wijziging der bepalingen op bet grondbezit in Ierland bij tweede lezing aangenomen eu ook de benoeming van de leden der agrarische oommissie overeenkomstig het regeeringsvoorstel goedgekeurd De leden der oommissiezijn de heeren Serjeaut O Hagan lersch rechtsgeleerde i E F Lytton lid vau het Lagerhuis voorhet district Tyrone en J E Veruau grondeigenaar De benoeming had van den kant der lersche onverzoenlijken vrywat tegenkanting uitgelokt omdat zij deze funclicu wenscbten opgedragen te zien aanmannen die meer algemeen bekend waren en van wie men reeds bij voorbaat mocht verwachten dat zy voor hunne taak berekend toudeu zyn Doch de groote meerderheid van het Huis achtte die aanmerkingen voorbarig In elk geval kan men tien dat de commissarissen door de Begeeriug gekozen zich verbonden hebben om de land iill niet slechts naar de letter maar daar den geest uit te leggen en deze is geheel ten voordeele der pachters De ontvangen Kaapsche berichten bevatten weiuig nieuwe men klBaf de te Kaapstad en over het karige eu over het onjuiste van de berichten uit Transvaal naar t geen men er vaa o ist stonden de zaken echter niet ongunstig Voorts worden bysouderheden meegedeeld dip bevestigen dat by de overgave van Potohefstroom geen sprake kan zijn geweest van verraad daar de Engelsche bevelhebber wist dal de wapenstilstaud was gesloten Het Driemaoaohap had iu de Volksstera een manifest gepubliceerd gericht san de Traisvaalsche burgers waarin bijzonderhedei gegeven worden met betrekking tot de overgave en een brief gepubliceerd wordt van kolonel Wiusloif aan kommandanl Cranje gedateerd 18 Maart waarin gemeld wordt dat hy keunis droeg vau den wapenstilstand Het Driemanschap plaatst de geheele zaak iu handen der Commissie en veizoekt om verdediging tegen de beschuldiging van verraad Uil Praag wordl gemeld dut de nieuwe stedehouder de veldmaarschalk vou Krauss Donderdag de leden van bet provinciaal bestuur ten gehoore beeft toegelaten H verklaarde bg die gelegenheid het t volgende naar aanleiding van de jougate ongeregeldheden Als generaal heb ik geen politiek allerminst partijpolitiek te volgen Beide nationaliteiten zijn mij even lief ik zal mij alleen door de wet laten leiden om ieder te geven wat hem toekomt Als mijn eerste belangrijke taak beschouw ik de opgewonden gemoedereu tot kalmte te breugen en de broederlijke eendracht tnasoheo beide nationaliteiten te herstellen Ik zal de Duitsche en Czeohische inwoners des lands die Oosteurijk lief hebbeu tegen elke vijandige handeling weten te beschermen Blijkens de uitkomsten van de Egyptische begrooting over het dienstjaar 1880 heliken de ontvangsten met 663 000 Egyptische ponden de uitgaven overtroffen De Khedive heeft gelast dat 117 000 pond van het overschot tal worden toegewezeu aan de kas voor de publieke schuld en 546 000 pond voor kanaal en andere openbare werken overeenkomstig de bepalingen vau hst buitengewone budget GEVONDEN eu aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een gouden Broche met haar gewerkt eeu paar Handschoenen een kinder Armband van roode kralen met gouden sluiting een gouden Cachet een stuk Koper gewicht een gouden kinder armbandjeeen naaikistje een rood kralen Ketting met zilver verguld slot t L II i iisi ï esigggMBg Laatst e Berichten Londen 22 Juli De IMlf Newi verneemt dat Engeland Oastenry k Hongarije en Nederland eene gemeensohappelijke nota sullen richten aan Buslaod betreffende de strenge wetten legeu de Joden zooals dit door het geval van lievisohn nog oulangs is in bet licht gesteld Andere mogendheden zullen zich waarscbyulijk by deze nota aansluiten Eonstantinopel 22 Juli Volgens loopende geruchte i zal Munez Bey weldra Tever Pacha als Uiniatar na SoaoeiêB verrangea St Petersburg 22 Juli De Goiot zegt dat de berichten in bnitentaudache bladen Omtrent buitensporigheden tegenover de Joden te Quuaburg ongegrond ziju Tunis 22 Juli Sedert de laatste twee dogen is een belangrijke kalmere stemming ia geheel Tunis waar Ie nemen Te Kairouau en Souasa heerscht rust Deze gunstiger stemming wordt toegetokreren aan den indruk door de verovering vau Sfax teweeggebracht Munchen 22 Juli Blijkens hel thous volledig bekende reaiiltaat der verkleziagen voor de Beiersohe Kamer op gisteren zullen 90 s 92 anti liberalen t aoter 67 i 69 Uberalea ttaa De Rhy n Poliz en Mittelfranken hebben groolendeels io liberalen liu gekozen De BUBGEMEKSTëR van Gouda brengt bij deie ter keunis van de belanghebbenden dot door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 18 Juli 1881 is exeoutou verklosrd Het Kohier vaa het Pateatteohl No 8 over het dienstjaar 1881 82 Dat voormeld Kohier Ier invordering is gesteld iu handen van deu Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpüakl is zjjnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dal heden ingaat de termijn van DBIË MAANDEN binnen welke de reclames behoorea te wordea ingediend Gouda den 21 Juli 1881 De Burgemeester voorneemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN KENNISOEVINO BUBOEMEESTEBen WETHOÜDEBS vau Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1860 Stea Uad No 37 afschriften vau de Pi ocessen verbaal betreffende de benoeming van tes leden van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 62 en 67 dier Wet zijn aangeplakt aan den ingang van deu Korten Groenendaal alsmede dal gelyke afsohrifien op de Secretarie der Gemeente ziju nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgeui tien tot des namiddags een ure GOUDA deu 22 Juli 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOÜWEB Schattersraad te Ooada Bij vonnissen ran 21 Juli ly n veroordeeld wegens plichtverznim herhaalde afwetigbeid bij de exercitien de schutters H J P en M M ieder in een boete van f 3 en W M p H in een boete vaa 15 en aHe bovendiek in de kosten Burgen Ij ke Stand GEBOREN 30 Joli Fnoeini oaden P vso Eyck m B Dokter Citlurias Eliubetli oaden G Sibbei ea E de JoDg JoiDDi Uargirethi Frederics ooderi A C C Ver ijl en E J Jaipin 21 Geertrnij oaderi N Melckert eo 6 vin den Berf ONDEBTROÜMTD 28 Jali D van LMiiw a Mj sa A Hippel 22 i N de long 40j ra 6 Blom M j J 1 Broer 22 j ea B de Joag Sflj J de Beü SI j ea C A Jongbloed 25 j A T Mnlder te MurMn SSj co A L Kan s Zij H Blok 28 j C H Bok 20 j A de Grail 23 j en A C rortnijii 20 j apvertentiënT Bevallen van een Zoon M A P HABDIXZER WjESSStS Gouda 23 Joli 1881 De Ondergeteekende betaigt t nen dank aan allen die hem blaken gaven van belangstelling bg zgne herbenoeming als Raadslid J A BEMIJ Oe Ondergeteekende zegt dank aan allen die hem bewgg van belangstelling gaven bff zgne herbenoeming als Raadslid te Qouda Mk kist De Ondergeteekende dankt allen die hem bg gelegenheid zgger herbenoeming als I der Gemeenteraad eenig bewgs van belangstelling hebben gegeven D O SAM80M Gouda JnU 1881 I De ondergeteekende ondervoDdea hebbeude dat vele Stadgenooten in de meening veiiceeiei dat hg zich niet meer met de regeling der begrafenissen belast deelt mede dat hg daarmede BLUFT voortgaan en beveOtzich bij vernieuwing in vooi comm de gevallen daartoe aan J HEIIMAN de GROOT Directenr der Begraafplaats De christelijke Jongelings Vereeniging wenapht 3 AUGUSTUS a s des avonds 8 ure eene OPENBARE VERGADERING te honden in de E vang Luthersche Kerk alhier waareen opwekkend woord zal gesproken worden door den Hoog Welgeboren Heer Baron van DOORN VAH WËSTüAPELLB te t Gravmhage Htrr BESTUUR TOMGANO VBIJ TE HUUR voor een HEER of QAMS e n gemeubeleerde J met SLAAPPLAATS gelegen op een netten en vtDolgken stand in deze stad Adres onder Lett A H by den Boekhandelaar H C EDAUW Jr te Gouda GEVRAAGD tegen Augnstns a s een NET EUTDEBMEISJS niet beneden de 16 jaar Inlichtingen te bekomen bg den fioekh J W KNIPSOHBER Jr alhier 7 i