Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1881

Woensdag 2T JalL 1881 GOUDSCHE COURAWT leuws en Adverientiebiad v or Gouda en OmstreJieD mmi HMETJES bij P HOtfil ËS Gouwe C 71 80 cent per liter SWITSEB ISOCIETEIT OITS GEITOEGEF te flOTOA ZONDAG 31 JULI 1881 € ü € 1 1 T T £ OEVEK DOOS de volledige Koninklijke JMilitaire Kapel VAN HET I EGIMEIIT GEENADIEES EIT JAGEES onder Directie van den Heer J H VöLLMAR AANVANG te 7 uur aavfonda H H Leden hebben vr entoegang i Introductie voor Dames of Kinderen 75 ets de persoon Vreemdelingen ƒ 1 49 per persoon Namens het bestüdb J M NOOTHOVEN van GOOR Vook J C IJSSELSTIJN Secretarü mm imm is mm wura AJle soorten van BORDEAUX en andere W IJ V E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bitonder ƒ 27 wordt SAnbevolen do gerenomeerde BORDEAÜXWIJN van ï t H ® P Anker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en half ankers verkrygbaar Prijscouranten worden op aanvraeégratis en tranko toegezonden tx x so Alles wordt franko t huis geleverd Het depól der Origpineele DER SINGER MAATSCHAPPIJ OEI bevindt zich te GOUDA HOOGSTRAAT 122123 Openbare Verkooping op DINSDAG 26 JULI 1881 voorm ten negen lire aan het Huis West Haven B N 174J te Gouda van INfi OU DHL KOLONIALE en KRUfDBNIEBSWAMEN INVENTARIS van eene Winkelnering en Slijterij irewer ct GOVD ZILVER JUWEEL en en Inlichtingen bg Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Curator in het faill en hg Mr KIST Notaris beide te Gouda f lOOO ApVEttTE TlEIV in alle Binnen en Bultenlandsche Couranten worden dadelflk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ontvangt diegene die na het gebruik van KRIEGER S LIKDOORN TINCTUUR nog Likdoorns heeft Wï sschen Bepareeren Opmaken H lïOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATEASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzuivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onvergchillig of die door besmetting of andere ziekten zün reroonaaki Deze tinctuur neemt binnen drie dagen volstrekt zonder pgn lederen likdoorn met zgn wortel geheel weg Duizenden zjjn reeds genezen daar dit HET EE ICi illDDEL is dat doelmatig werkt De prjjs van I flesohje benevens penseel en gebruiksaanwijzing is ƒ tegen remboers of voorafgaande inzending van het bedrag per postwissel Alleen echt verkr gbaar bjj KRIEGER Kerkstraat No 62 te Amsterdam ITieuwe Eessensap bg minstens 12 flesschen a 20 cents per fi Bestellingen worden ten spoedigste iage wacht daar de prgs door schaarste van be n met primo AUGUSTUS bepaald verhoogd woi NIEUWE FRAHBOZE LIHONAD £ Citroen Limonade ISTJT7T IJS volgens prösconrant DAGEJLLJKS vrii HUIS J BREEBAART hz Mejuffrouw van deb BURG Wijdstraat verlangt met Augustus of later een niet beneden de 16 jaar Aanbesteding Het BESTUUR van den Polder WILLENS bij Gouda is voornemens op MAANDAG 1 AUGUSTUS des middags ten 12 ure inhl Koffiehuis DE Kap bj Gouda AAN TE BB STEDEN 1 Het leveren en stellen van eea horizontaal werkend Stoomwerktuig met Scheprad Stoomketel eni 2 Het G ebouw voor de plaatsing vAn bovengenoemd Werktuig Stoomketel en verdere aanhoorlgheden De Bestekken en de Teekening liggen in boyengenoemd Koffiehuis ter in ge van db 17den Juli af terwfll gedrukte Bestekken tenen betahng van l per exemplaar vanlen datum af verkrggbaar zjjn bj den Secretarie Penningmeester des Polders den Heer HEEMAN üE GROOT Lange Tiendeweg 62 te Gouda r jR K Pl hebben op DON DBRDAG 28 JULI isSlj des mid ags li juur op het terrein bjj voornoemd Koffiehuis door den heer J PAUL Architect te feeenAuuen bjj wien tevens nadere inlichtinSM zjjrt te bekomen Het Bestuur van den Polder Wiltmt De Voorztiter J Dz KRÜIJT De Secretarie F HERMAN bb GROOT J de JONG Az Mr TIMMEB tfAN lllfSTRÜMENTEELE ZIIIVERMR van Huizen Slaapkamers en Menbleraent Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Door den BoekhandiBl TX BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mmii mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbfl is toegevoegd een afzonderlflk levensbeneht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetii DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Jj Centen Snelpersdruk van A BBiNiHATteGoudaT H e bebben FnukrUk eo OaitsclilMA deh de lessen vau den oorlog vu 1870 1871 ten nutte genuakt ra Frsnkr ks vestingatelsel Het gemis van den Elzas en Lotharingen is voor Prankrök een zeer groot verlies met alleen verliest het daarin twee schoone provinciën maar ook nog den Rgn en de Moezel met de kapitale vestingen Straatsburg en Metz behalve nog eenige kleinere d w z eene nitmnnteqde operatiebasis bü eenen aanvallenden oorlpg tegen Doitschland en tegeljjk eene sterke strat scue stelling in de nabjjbeid zgner meest bedreigde grens Tereebt heeft Dnitschland dan ook den gevaarleken tand gebroken uit den mond die het reeds zoo dikwijls gebeten heeft en was vóór 1870 Frankrgk in t voordeel wat df ligging der Fransch Duitsche grenzen betreft thans is het blaadje omgedraaid en is Germanje hier in t voordeel te meer daar het zich gehaast heeft de eens verkregen uitvalspoort dochtig te versterken zoo heeft het van Metz en Straatsburg twee groote versehanste legwplaatsen gemaakt Zooals de zaken na staan heeft Frankrijk by eenen revancheoorlog weinig kaus langs deze richting in Dnitschland door te dringen Trouwens dit voelen db Franschen zdren zoo zeide Thiers iemadd die schoon geen militair gnde altgd een bont woord over militaire zaken mede sprak en te recht want hg zorgde intyds op de hoogte te xgn Tia de te behaiideleii eiiMr er ien reeds in 1871 in de Nationale vergadering La voie de Berlin ett celle deSambreet Meuee il n y en a pat T autre wat van dit laatete is zullen we misschien in een later artikel nagaan genoeg zg het voor t oogenblik te weten üat Frankryk in 1 71 zgn nitvalspoort tegen Dnitschland verloren he Doch wat nog erger is door den afstand van Elzaa Lotharingen heeft het ook in defensieve kracht tegenover Dnitsohland verloren immers niet alleen dat Frankryks noord oostel ke grens 20 G M westwaarts is verplaatst maar na het verlieg der Ryn barrière bestaat er tusschen Pargs en Elzas Lotharingen geen enkele hinderpaal van strat sche beteekenis meer Wel mocht Frankrgk er dus op bedacht zyn het gemis van Ryn en Moezel in militairen zin genomen te vergoeden na eerst de meest noodige hervormingen in de levende strijdkrachten aangebracht te hebben besloot het dan ook tot verbetering van bestaande en aanleg van nieuwe versterkingen wel wetende dat deze mits goed aangelegd een krachtigen stenn vooral by eenen verdedigenden oorlog geven wat ook koffiehnis geleerden omtrent de nutteloosheid van sterkten verkonden Duidel k bewezen de leden der Nat vergadering bjj de disiiuBsie over het vestingstelsel dat zj ten minste hieiin ein einzi Volk von Brüdem wilden wezen het vestmgplan der legercommissie werd den 17 Juli 1871 in de Nat vergadering met algemeene liemvien aangenomen terwgl zg zelfs meergeld hiervoor toestonden dan de Regeering gevraagd had ditzelfde verschijnsel dat eenen Nederlandschen ministor van oorlog waarschgnlgk wel zal doen watertanden heeft zich meer voorgedaan o a by de oorlogsbegrooting voor 1876 zoo werd voor den post genie 3 millioen francs meer toe g estaan i n de Regeering vraagde Onafankeiyk hiervan waren na een tweedaagsch debat den 17eii Maart 1874 de gelden bewilligd voor de nieuwe versterking van Parys Vóór de stemming richtte de generaal de Chabaud la Tour rapporteur der le er commissie uit de Nat vergadering tot zgue medele den de volgende woorden Il ett Hen entendu que vout prenez l engagement d honneur vii it vit j du pay de cón nutr eet treuKuuequandÜKsuroni été entreprii de manieree let aeketerethvenire aiitmt me noui Ie poutttm notre patrie inexpugnabü Toch werd 4ê wet met algemeene stemmen aangenomen Lii tzinnige Franschen boor ik onze zuinige kamerleden roepen voortvarende vaderlandslievende Franschen zeggen wg zg beseften dat het plicht wae dadelgk de handen aui den ploeg te laan en dat ze niet gaholpMi waien mei het afitemmen der wet het benoemen van commissiën en nog eens commiseiën bg wier werk doorgtans slechts de papierleverancier baat vindt Deze mede aangenomen verbintenis maakt hei echter voor den buitenlnder laïtig de détails der hedendaagsche versterking van Frankryks Oost grenzen te weten te komen Beginnen we met het meest imposante werk n l De nienwe versterking van Pargs Het is hier de plaats niet om uitvoerig het belang aan te teonen dat Frankrgk heeft bg de versteriking zgner hoofdstad Alleen zg hier opgemerkt dat Pargs reeda onder Philippns Augustus versterkt was Lodewgk XfV die verwaand genoeg was om te tneenen dat men vóór Pargs geen vgand meer te dochten had slechtte de muren en wallen dier stad al beweerde niemand minder dan Vanban dat in dat geval de onafhadlfelgkheid van Frankrgk niet absoluut gewaarboigd wae af de 4aats dier wallen verrezen de prachtige oude bouleoardt die zich op den rechter Seine oever in eenen halven cirkel van at de Bastille tet aan de Madeleine op den linkeroever evenzoo van af de port d Ansterlitz tot aan de pont des Invalides uitstrekken Van 1670 tot 1841 bevond Pargs zich dus zonder versterkingen want de muur dien Galonne in 1786 om de stad liet aanleggen en die aanleiding gaf tot de bekende wooraspeling Ie mur tnurant Parii rend Parii murmurant kon als zoodanig niet gelden trouwens dat wa ook het doel van dien munr niet Toen in 1792 de Pmisen en Oostenrgkers met 140 000 man Pargs naderden werden er in allergl versterkingen aangelegd op de omringde hoogten eveneens was Napoleon s eerste werk in 1815 Parys te doen versterken eerst in 1841 verkreeg Pargs weder eene dnnrzame versterking Tronwens ook feiten spreken voor de noodzakelgkheid eener verster king van Parus driemaal in deze eeuw in 1814 in 1815 en m 1871 was Frankryks weerstand met den val van Parys gebn en en dat Pargs in 1871 hoewel Versterkt na ruim vier maanden de Duitechers opgehouden te hebben gevallen is bewgst niets tegen het idéé eener versterking van Frankrgks hoofdstad immers deugde die versterking van 1841 in 1870 niet noch als ensemble noch in hare détails en toch niette f enstaande die gebrekkige versterking had rankrgk den strgd nog langer kunnen volhouden ja had de oorlog eene geheel andere wending kunnen nemen indien 1 Men Mac Mahon in plaats van hem den onzinnigen tochtnaarSédan te doen ondernemen naar Pargs had doen treken zooall Trochu dat wilde ten einde met zgn leger de hoofdstad te verdedigen en 2 Frankrgk eene in vredestgd werkelgk niet alleen op het papier georganiseerde leger reserve had geheid die Pargs had kunnen ontzetten tzg rechtstreeks tzg door de la communic tiel n der Duitschers aan te vaÜen Par B is in 1841 tot eei verachanrte legerplaatsgemaakt d w z beh re door eene stadsomwalling werd het nog omnigd door een kring vao poruitgeschoven gedeiacheerde forten deze forten hebben o a ten doel hec bombar N 2640 tÉé dement der stod te beletten en eene insluiting te bemoeielgken of onmogelgk te maken Die om Pargs hebben echter in 1870 noch het eene noch het andere doel kunnen bereiken omdat zg daartoe te ongcnstig bgen Tot begrip hiervan een kort overzicht der topographie van Pargs Als men na Brussel doorkruist te hebben Pargs bezoekt ontdekt men al dadelgk een groot verschil in de ligging van den bodem waarop beide steden gebouwd zgn Terwgl men toch in eerstgenoemde stad aanhoudend moet klimmen of dalen wg herinneren slechts aan de Montagne de la Cour de Rue de la Madeleine den Boulevard dn Jardin Botanique enz is Pargs ten minste het gedeelte waar de vreemdeling het grootste gedeelte van zgn tgd doorbrengt het gedeelte tusschen de Bue RivQli en de Champs Elysées eenerzgds de groote boulevards anderszgds verder de straten onmiddelgk aan den Unker Seine oever gelegen vrg vlak Zoodra men zich echter uit dit centrum begeeftmoet men klimmen dit merkt men zeer goed bg het bezoeken van de bnttee Monmartre reeds de boulevard van dien naam klimt eenigszins de buttes Chanmont Père La Chaise en het Pantheon geleidalgker is de klimming in t westen der stad maar toch merkt men b v aan den voet van het Palais dn Trocadéro of van den Are de Triomphe de l Etoile staande en in de richting van de I onvre en de Notre Dame ziende dat men zich op hoogeren grondslag bevindt dan in tcentmm der stad Al die nooge punten zgn in 1841 binnen de stadsomwalling ingesloten sehoon sommige dier wgken met name in het Noorden toenmaals geen administratief deel van Pargs nitmaakten Daarmede was echter alles nog niet gedaan immers de buttes Montmartire tn Chavnont Pére la Chaise en de Mont St G óneviève enz zyn slechts de nitloopers van hoogere plateaux die Pargs meeital nog in vertchülende étage omringen Men zag in 1841 wel in dat liet men die hoogere punten om Pargs onversterkt het met de hoofdstad niettegenstaande hare omwalling bg een beleg al heel spoedig gedaan zoude zgn daar het geschut dier omwalling een bombai dement der stad van af die domineerende punten niet zoude kunnen beletten Werkelgk werden dan enkele dier pnnten versterkt doch men ging hierin niet radicaal genoeg te werk ten minste niet ten Noorden en ten Zuiden der stad De meeste der daar aangelegde forten konden van af naburige hoogten op korte afstanden IIOOO 3000 Meter domineereod en concentrisch beschoten worden het fort Ivrj b v lag 60 M lager dan een daarvóór li eiM de henvel Natuurlgk haastten zich de Duitschers in September 1870 deze hoogten te bezetten en te versterken waardoor ze het niet alleen de forten en de stad lastig konden maken zoodra hunne zware artillene vóór Pargs was aangekomen maar het ook den verdediger uiterst moeieiyk maakten den gzeren gordd die hen omkneld hield te verbreken ImmMè van f die hoogten konden groote troepenbewegingen binnen de versterkingen nagegaan worden terwgl by den aanval de Franschen van uit de vlakte de domineerende stellingen der Duitschers moesten aanvallen welke stelUngen bovendien in de tallooze heggen mnren S areeu villa s enz krachtige steunpunten vonen Dit is een der redenen waarom geen enkele der uitvallen uit Pargs eenig blgvend succes heeft gehad en daar Pargs aldus moest blgven teren op een dagelgks krimpenden voorraad moest het zich natuurlgk op t laatst overgeven Door de nieuw aangelegde versterking heeft men getracht den toestand om te keeren zelf