Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1881

de hoogste ponten om Pargs in een kring wgd uoeg om de stad voor bombardement te beveiligen bezetten en den aanvaller nopen in eene dikw ls opeue ondoorsnedene vlakte stelling te nemen dit is het idee dat bg den aonl dernieawe versterking heeft voorgezeten De oude fanten blgven echter nog behoaden evenals de omwalling van Pargs BINNENLAND OOUPA 96 Juli 1881 26 Juli 1881 aohreven wjj hivtwven en deie datum roept voor omen geeat eea grootaohe daad van vaderlandaliefde Op den dag van heden wendt ieder waar vaderlander den blik een wijle naar het verleden eo vertoeft met igne gedaehten bg een feit dal voor ons land van de boogate beteekeoia ia geweeat Heden toeh is het 3 aeawen geleden dat door de Gemachtigden der verschillende Provinoien de oote werd onderteekend waarby Philips II als heer deier landen werd afgezworen Sen daad van moed die volkomen gemotiveerd was door de wgie waarop Philips gehandeld had Bg de aanvaarding der Begeering had hg de bestaande privilegiën beiworen eo ie later niet gehandhaafd Dit konden dit machten onu voorvaderen niet dalden Zg toonden ten laatste te begrgpeu dat de onderdanen niet ign geschapen ten behoeve van den Vorst maar veeleer de Vorst ten behoeve cgner onderdanen en maakten een einde aan Philips beersohappij Het feit dat 26 Jali 1681 te s Oravenbage plaats had ia dan ook ten volle waard herdacht te worden éa om lich telf én om het beginsel waaraan daardoor de ugepraal werd verschaft het beginsel der vrgheid der volken Ben openbare algemeene feestviering heeft er ditmaal in ons land geen plaats maar ook zonder feestviering lul er heden in menig HolUndsoh hart een danlbede opstggen ten Hemel voor het beait der vrgheid waarvan de aftwering van Philips de grondslag was en tevens een smeekbede dat ons dil voorrecht voortdurend moge vertekerd ig n I Verschillende huiaen dezer gemeente zijn heden versierd met de nationale kleuren ter eere van het ftit dat heden wordt herdacht Hedenavond ten 8 ure hondt de vereeniging Onuijt ea AtthrlaHd in baar lokaal op de Peperstraat eene openbare vergadering waar als spreker zal optreden de heer J P Schaberg die het feit der afawering van Philips II zal herdenken In de beden gehouden vergadering van den gemeenteraad werden de geloofsbrieven van de zes nieuw benoemde raadsleden goedgekeurd en was o a aan de orda het adres van den heer C A Schouten en 30 andere kaashandelaars die verzochten bepaling van een vast uur voor het begin der kaasmarkten Naar men lich herinnert had de Kamer van Koophandel den Baad geadviseerd dat verzoek niet toe te staan met het oog op het belang der kaasboeren n den bloei der kaasmarkt B en W gaven hg hun heden ingekomen Rapport den Baad in overweging het verzoek der kaashandelaars niet toe te staan De heer Straver stelde voor een proef te nemen gedurende een half of een geheel jaar om te zien in hoeverre de verlangde maatregel aan de verwachting voldeed Daar dit voorstel niet ondersteund werd kou het niet in behandeling komen De hh Muller en van Stroaten bestreden het verzoek na omtrent de zaak iuformatiën te hebben ingewonnen De heer Muller leide o a het te moeten betreuren indien op den dag van heden waarop de herkrg ging onzer vrgheid herdacht werd de Baad een besluit nam dat juist de vrgheid van handel zou beperken Het voorstel van B en W om nfmijitnd te beschikken op het adres der kaashandelaren werd aangenomen met 13 tegen 1 stem die van den heer Straver Afwezig waren de hh Kist Lugten Kranenburg en Hemsing In deze zitting werd nog op voorstel van B en W vemorfen met algemeene stemmen het vroeger medegedeeld voorstel der Commissie van Toezicht over de Stads muziekschool tot wgziging van het pianoonderwijs op de school in verband met verhooging der jaarwedden van de ondeiwgzers De vroeger ingekomen verzoeken van 8 Lafcber tl J de Vries Bobbë betr den aankoop van grond werden heden toegestaan Benoemd werden aan het Pro gymnasiura tot leeraar in de wiskunde dr I S O Oleuns leeraar aan de Bjjks Hoogere Burgerschool te Qoes tot leeraar in de NederUndsobe taal en letterkunde d heer L A Hissink leeraar aan het Gymnasium te Soetinobam tot leeraar in de Aardrgktkunde de heer A P Cremer te Voorschoten De twee eerstgenoemde werden benoemd met alg stemmen Laatstgenoemde met 7 at tegen 6 st op den heer O C Jager te Hoorn Onder de heden ingekomen stukken verdient vermelding ean voorstel van B en W tot verbetering VOO den schietbaan alhier Over een en ander in ons volgei d nr nader Bg het eerst gehouden examen als Sectie Opzichter bg de Maalsobappg tot Sxpl van Slaatsspoorwegen is onder anderen geslaagd de heer Jb Mulder Jz van Gouda De heer J G Langerak alhier behoort onder hen die met goed gevolg deel namen aan het surnnmerairsexamen dat op 14 en 21 Juli jl aan het Centraal bnreau der maatschappij tot exploitatie van St atsapoorwegen ta Utrecht is gehouden Gisteren mor en ten balf aoht ure brak brand uit bg P den Hertog koperslager in de Kuipersteeg alhier die zich too uitbreidde dat het ge heele huis als l ware in de asch is gelegd De brandspuiten waren spoedig aanwezig evenals ook de autoriteilen J de Burgemeester de Majoor kommandant der Sointterg ent ene Het huia en de inboedel waren geassureerd terwijl de brand ia aangekomen naar men tegt door het oavollen vin een pot lak dat met vuur in aanraking kwam Spuit no 1 g af het eerst water lien jongen vi n 13 jarigen leeftgd was genood zaakt het bovenr lam uit te springen waarbij hg tgn blesseerde In het gasthuis werd handen ernstig hem de noodige liulp verleend Zaterdagmiddag doch werd spoed g viel en knaapje in de Haven gered Staten Gen raal Eskste Kame Zitting van 25 Juli Iq de zitting an giaterea is aangenomen met 31 tegen 3 stemmen het oiediet van 3 millioen voor de verbetering van den Botterdamsohen waterweg alsmede het ontwerp betreffende Indische ore lieteD na herhaalde verklaring van den naoislar vun koloniën dat de publicerinL der Atjeh atukken op dit oogenblik niet wenachemk is Hedfn is de Amsteitüimsobe kanaalwet aan de orde De Synode vanj de jfed Herv kerk roosat in hare Zaterdag gehouden zitting bg de behandeling van de voordrachten dier synodale commissie tot gunstige beschikking over aanvragen om ondersteuning uil het fonds voor noodlijdende kerken en personen kennis nemen vsn het treurige feit dat het bedrag der collecte opnieuw Was verminderd Daardoor was decommissie verplicht geweest de noodzakelijke ondersteijningen voor te drogen tot lager bedrag dan anders geschied zou zgii De voorstellen omtrent het verleenen of weigeren van subsidiën werden voor bet meerendeel onveranderd aangenamen Het centraal bestuur vnn het Algemeen Ncderl Werkliedenverbond heeft uitvoering gevende aan eender besluiten geuotaien in de jongste algemeene vergadering van dat verbond op 6 en 6 Jugi te Haarlem gehouden tot den Minister van justitie het bescheiden doch dringend verzoek gericht dat het hem moge behagen spoedig en althans nog in dit zlltingjaar het wetsontwerp tot uitbreiding der bepalingen op den kinderarbeid door Z M den Koning bijde opening der Staten Qeneraal den volke beloofd bij de Tweede Kamer in te dienen inzonderheiddat in een verbeterde en uitgebreider wet het toezicht op de uitvoering van igkswege worde uitgeoefend Door de commissie voor het Kerklieden peniioenfmdi tgn dezer dagen de ontwerp statuten met toelichting en de tarieven atzonderlg k uitgegeven en worden op ruime schaal aan werkgevers toegezonden met verzoek het administratiefonds door hunne bijdragen te steunen Om de verspreiding te bevorderen is de prijs zeer laag gesteld Exemplaren zijn bij Gebr Belinfante Paveljoensgracht 17 a Hage verkrg gbaar gesteld a 6 cent per ex bg 2S ex a 4 en 100 ex a 3 cent per stuk Tot het geven van inlichtingen en bet ontvangen van bijdragen zijn de leden der oommissie steeds bereid Zij bestaat uit de heeren mr H B Greven te Leiden J C van Marken Jr te Delft B H Heldt te Amsterdam en Henri Boers te Dtrecht Van de commissie tot oprichting van bet monsment van Leidens Ontzet is Vrgdag middag in den gemeenteraad te Leiden ingekomen een missive waarbij wordt kennis gegeven dat de vervaardiging van dit gedenkteeken thans zoover is gevorderd dat het binnen twee maanden geheel gereed zal lijn en dit gesohenk der burgerg alsdan zal kunnen worden aangeboden De oommissie vertoekl daarom den Baad een plaats te willen aanwijzen waar het monument kan worden opgericht Tevena geeft lij hare ingenomenheid te kennen met bet votum der Tweede Kamer lot teruggave der Bulne aan de gemeente Onder de zaken welke Vrgdag door den gemeenteraad te Leiden in behandeling werden genomen behoorde ook het verzoek van een aldaar aan de lagere scholen geplaatste onderwijzer die een verlof had aangevraagd van 1 Sept 1881 1 Nov 1882 ten einde zich Ie kunnen wijden aan de bettudeering van de natuurhistorische welensohappen met hel doel in den uatomer van 1882 examen voor het middelbaar onderwijs af Ie leggen onder verplichting gedurende dien tijd iemand aan te wg zeo oor wien de beirtkking loode worden vervuld Nietl nstoande het hoofd der school tegen den persoon die voor eene eventueeie waarneming is oaugewoen geen beswaar bad is het verzoek van den adressant met 10 tegen S stemmen van de hand geweten IjMlstleden Dinadag heeft Ie Gotha de tie lijkverbranding plaats gehad Mejuffrouw A Hegblom en de heer A Van dsa Heuvel die twee jaren de Tooneelschool te Amsteidsai betooht hebben en daarbij P ontvingen van i Botterdamsche Afdeeling van het Tometherhondt i door de Vereeniging Het Nederlandtci Tooneel geëngageerd voor de Botterdamsche afdeeling en zullen in dezen winter te Bolterdam optreden Ook de heer Burlage en zgne vrouw geboren Verwoerd znllen aan den Botterdamsohen schouwburg werkzaam tga alsmede mej Christina van £ lyicen die met veel lof onlange van de Tooneelschool oatslagen werd Naar de iV IFintch Cl verneemt heeft dt officier bij de arr rechtbauk te Winschoten de heer mr H D van Ketwich Verschuur aan den gemeenteraad te Veendam bericht dat er reen termen bestonden een gerechlelgke vervolging in te stellen tegen den beer A Winkler Prins aldaar ter zake van hel bekende gesohrgf in de f Fttnd Ct over de verkiezingen Per stoomtram van den Haag naar Sohsveningen zijn van 8 tot 15 Juli vervoerd niet minder aas 49 601 passagiert De memprie vaa aotwooofd dar regaering mtren het wetsontwerp tol aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede is verschenen Allereerst houdt zü de oppartuniteit vau he wetsontwerp vol ook uit een financieel oogpunt Met ingenomenheid cnniuterende dal er geen verschil blgkt te bestaan omtrent de noodzakelijkheid der voorgestelde verbetering van de watergemeenschap vaa Amsterdam met den Bijn zet de regeering nader de gronden uiteen tot rechtvaardiging van de thans gekozen kanaalverbinding Volkomen stemt de ministor in dat de kosten vau dezen kanaalaanleg door den staat behooren te worden gedragen Ëen aanbad van Amsterdam wat nog nief is gesohied om eene bijdrage van 3 14 millioen te vérleenen onder voorwaarde dat deze zou moeten strekken voor het graven van een ander kanaal zou voor de regeering volstrekt onaannemelijk zgn De minisier stelt er prgs op ten stelligste eiken twgfel weg te nemen dat door dergelijke aanbieding eenigs invloed op de keuze der kanaalverbi ding zou mogen worden uitgeoefend Op de herhaaldelijk en uitvoerig uiteengezette gronden overtuigd dat de voorgestelde kanaalverbinding aan de behoeften van den tranaitohandel en den Bijnhandel der toekomst op da bette en zekerste wijze zal voldoen dal elk ander kanaalproject in meer ooslelgke richting aan gewichtige zoowel Bconomitohe als teohnische bedenkingen onderhevig is en groot bezwaar voor de Ie doorsnijden landstreken zal opleveren kan hij de hier betrokken gewichtige belangen niet voor eenige millioenen in de waagschaal stellen Waar het geldt het van rijkswege voorzien in een landsbelang mag de beslissing niet afhangen van het loven en bieden eener gemeente of van meerdere gemeenten onderling Het landsbelang heeft lijne eisebeo die moeten alleen den doorslag geven Nader betoogt de minister het voordeel van het korte tijdsverloop voor de uitvoering van dit kanaal zet hg de juistheid der geraamde cijfers van de kosten uiteen ontkent hij dal de binnenlandsche scheepvaart door de verbetering van de Keulsohe vaart niet zou worden gebaat en atelt hij ook in de onderdeelen de vooideelen van het tegenwoordige ontwerp in het lioht De heeren Kievits Grein en Butgert van Botenbnrg hebbes zich gehaast om nog in een uitvoerig schrijven aan de Eerate Kamer de beweringen te weerleggen door den minialer van waterstaat in ziJn memorie van antwoord gebetigd tegen bun adres waarin wordt aangewezen dat de waterweg over Gouda die toch ten spoedigste moet verbeterd worden nog minder gebrekkig aan de eisohen der Bijnvaart voldoet dan bet regeeriugsplan De Hoagiche kamer van koophandel heeft bij den minister van justitie aangedrongen om iu het belang van den handel terug te keereu tot het stelsel der rechtbanken van kuophandel dat vddr 1 Oct 1888 alhier geldende wes Zij grondt hare meening op de overweging dat bet belang van den handel vooral vordert goed goedkoop en spoedig recht De beide laatste vereischteu ontbreken in Nederland ten eenemale Behalve ia zaken van minder belang bij het kantongerecht aangebracht moet men ook in handelszaken de toevlucht nemen tot een procureur De tegenpartij kan mede een procureur stellen Ieder der partgen kan pleidooi vragen wederzijdsohe oonclusien wisselen met inachtneming der termijnen bij de wet voorgeschreven de gedaagde kan van den vreemdeling eischer zijnde zekerheid vorderen waarop vooraf en afzonderlijk moet worden uitspraak gedaan Met een en ander verloopeu in den regel maanden eer dat er telfs in eersten aanleg eeue uitspraak kau volgen Verklaart tioh de schuldenaar failiet viSdrdat een tegen tegen hem verkregen vonnis kan worden geëxecuteerd dan kan de eiachende krediteur niet bij preferentie de kotten op hem verhalei en is hij voor die kotten ilechts concurrent Een en ander mankt het hoogst raadzaam weder reehtbauken vsn koophandel in te stellen geiyk die in Frankrijk en België beslaan Partgen kunnen aldaar in persoon verschijnen tonder inachtneming van termijnen worden de taken terstond behandeld eitch n tegenspraak geschieden in dezelfde terechtzitting in den regel volgt de uitspraak acht dugen na de verschijning van beide partgen in rechten De kotten zijn doarbg betrekkelijk zeer gering Gelijk tulks alhier tot October 1338 bestond kan eene kamer van de arrondissementsreohtliauk ala rechtbank van koophandel fungeeren met inachtneming der eenvoudige vormen van irooedure voor die rechtbanken geldig Bg die rechtbanken vervallen de vertoekeu tot zekerheidstelling welke ingevolge art 163 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van vreemdelingen kunnen worden gevorderd en de verzoeken om gratis te procedeeren De laatste zijn in vele gevallen een groote grief Hat valt toch gemakkelijk met eea bewgs van ottvermogeu voortten tnik eene vergunning te verkrijgen De mwr gegoede gedaagde moet beginnen met het maken van kotten door procureurstelliug en door de behartiging zijner zaak aan een advocaat op de dragen Zelfs bij een voor hem gunatigen uilslag kan hij deze kollen uiet op den onvermogenden eischer verhalen De kamer geeft daarom het bovenstaande in overweging in de hoop dal de Miniater zal mogen goedvinden op de door hem meest oirbaar geaohie vgze in dezen toetland de gewensehte verandering te brengen Een armoedig kamertje van een woning in de rueVal des Boses te Brussel is Donderdag het tooneel geweest van een vreeselgke ramp Twee kinderen zijn daar midden op den dag levend verbrand Het treurig geval heeft zich aldus toegedragen De bewoner had tot verdrijving van wantgedierte alle meubelen met naphta bestreken doch daarbij geten dat de koolkachel helder brandde Het gevolg bleef dan ook niet uit de gevaarlijke vloeistof vatte ecutklapa vlam en in een oogwenk was de geheels omgeving in een vurigeo poel veranderd waaruit zich de ouders gevolgd door hun elfjarig dochtertje slechts met moeite kenden redden Aan de redding van de twee overige arme kleinen een jongentje van negen jaren en een meisje van tien maanden in de wieg viel niet meer te denken Het waa een vreeselijk schouwspel de ongelukkigen radelooa over de straat te zien heen en weer loepen tot zij eindelijk neervielen en naar bet gasthuis werden overgebracht De verkoolde Igkjes werden nadat de brand spoedig gebluscht wat in een onbeschrijfelijke toestand teruggevonden Waarschijnlijk zal men de ouders in het leven kunnen behouden het met hen gevluchte meisje it eehter vooral aan de beenen zoo deerlgk gebrand dat haar toestand vrij hopeloos is Uuitenlandsch Overzicht De Frantche Kamer behandelde gisteren de schoolwet zooals tg uit den Senaat is teruggekeerd hel rapport der commissie luidt tooals men weel ongunstig voor de veranderingen Men gelooft dat op het laatst dezer week de Kamers zullen worden gesloten en noemt 21 Augustus als verkiezingsdag De opbrengst van de indirecte belastingen en inkomtten in Frankrijk overtrof voor de eertte helft van Juli de raming met 12 044 000 frt voor de periode 1 Jan 15 Juli met 115 millioen frt De Londensche bladen melden dat de politie te Liverpool aan boord van twee uit New ïork aangekomen ttoombooten twaalf met dynamiet geladen heliche machines welke in vaten met cement verstopt waren in beslag genomen heeft Zij waren van uurwerken rooriien welke les uur liepen Uit Pretoria meldt men dd 23 Juli Moeilijkbeden zg n ontstaan tusschtn de leden der koninklgke commissie en de hoofden der Boeren wegens ds weigering van eersigenoemdeu om titling Ie hebben met Bnysket die door de regeering der Boeren is benoemd tot lid der commissie voor de fiaancieele aangelegenheden De hoofden der Boeren hebben voldoening gevraagd en weigeren aan de beraadslagingen der oommiatarissen deel te nemen Deze laauten honden thans bijzondere vergaderingen Naar mes verzekert tullen nog andere wgtigingen dan de reeds voorgestelde in de ontwerp overeenkomit gebracht worden De vertraging in de regeling van het vraagstnk wekt overal groote ontevredeobeid Sir Evelyn Wood heeft aan de deputatie der ingezelenen die de partij Engeland houden te kennen gegeven dat bgzondere bepalingen zullen worden getroffen krachtens welj f bet met aan de Boeren tal vergund zijn om wetten voor de iuboorlingen Ie maken zonder toestemming van een Engelscheu resident Het rechtsgeding tegen de moordenaars van kapitein Elliott is afgeloopeu De jury uil acht Hollanders eu een Engelicbman bestaande heeft de gevangenen uiet schuldig verklaard AlexandeK III zal zich naar men meldt binnen kort te Moskau laten kronen De toestand van President Qarfield ia weder ieta gunstiger dan de laatste dagen Do Effecteiil eiLrs XLVI Amalerdan 26 Juli 1881 De omiet waa in d afgeloopeu week gering en de stemming verdeeld Busten en Spanjaarden vast Oostenrijkers Hongaren Turken daarentegen lager ook Am Sporen weér flaiHrer gestemd door de Newïorksohe beurs Binnenlandscue wiAanxii StaaU ondee bielden zich flink integralen waren tonder variatie doch de overige soorten circa beter Premielffingen De i eide J mtt toorten de Bott en Gem crediet allen s sger Sfooricegleeninge De CeiMraalaaiideelen gingen l naar boven ten gevolge van meerdere vraag Boxtel V ezel i a aand Holl Sp 2 pCt lager Tr mwajileeni fe Gooiich 2 i Bolt Vi r doch Ned 1 ttanwer Indktlrieele Kaarden Aand Hacdelmg tijd beier Javabank Arasl bank Kol bouk allen circa 1 pCt hooger Afr Hv Gremeenteer en Hv Amal daarentegen circa 1 pCt Ugcr KuBOPEESCHE WAABDEN StaaltfeHduM Bussen waren in rijtende stemming ook de Ooslerl CerI Adm Hdmb monteerden 1 pCt 5pCl Uong goudl lager 6pCt do s hooger metallieken Vi doch do 4pCt goudL verbeterde t Spanjaarden slo en nagenoeg onveranderd en Turken gingen Vi aohteruit Premieleeninffen In sommige van dete soorten was nogal ambitie Weenerloteu monteerden f Oostenr 56 6 Buss 66 2 pCt Turken t aower Spoortoegieeningen Ook Butt Sporen verkeerden in willige stemming met uitzondering van aand Gr Buss mij die ongeveer 1 pCt daalden Baltische Z W 1 pCt beter Ook aand ïheiss Sp monteerden 1 pCt Warschau Weenen verloor weer 1 pCl de couceasie van de Dombrowa Iwangorowlgn naar men zegt aan de Z W maatschappij maatschappij wel op verlies te staan komen doch de richting van de lijn is te goed om nu reeds tol realisatie dezer soort te iwsluiteu Amebikaansche waabden Siaat f mdten De 4 9pCt leeoing 76 monteerde Vt Oeoonsolideerde Louisiana a waren ten gevolge van Amerik vraag 3 pCt hooger ook Brazilianen IV4 en beter Venezuela s vast De overige soorten lager Columbiauen 6pCl Peru 1V 6pCt do l Spoortoegieeningen De Cleveland M Vernon obl stegen circa 3pGt op het herioht der verkoop in Augustus Voorts sloten hooger Pittiburg fort Wayne 7 pCt Pad Elisab III Bed buds eu Winona St Peter IVi Overigens de meeste soorten lager doch hoogstens 2pCt InduUrieele toaarden Maxwells waren zeer geanimeerd de aand monteerden 3 de Inoome bnds l s Pbolonqatjebente Sa pOt T P S Ook heden waa bü geriugen omzet de stemming vost Onxe Slaattibndaea eu Sporaa oAversndsrd Boxtel iets gunstiger Gooitohe tram 4 pCl lager Nederl I pCl beter Van Indttirieele waarden waa Afr Hv 1 pOt kger doch stegen aand Handelmy conlani o tijd Europeesche Staalsfondsen williger Oostenr 4 i Spanje s Bussen eu Turken zonder variatie Bussische Sporen iets miiider doch dito Premieleenittgen flink Warschau Weenen monteerden 71 Vf Peru hooger geconi Louisiana s i l l Amerik Sp meerendeals s 1 P l lager Pensylv sh 1 hooger Maxwell s bleven gezocht enstegen 2 i 2 pCL I Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 25 JULI HUIS Lemdulsteeg M 165 975 k J en W de Jong Wi HUIS Bobaartteeg M 96 375 k A van der Heij 3 HUIZEN Jan Collingtleeg H 104 106 en 108 ƒ 600 k L Schenk HUIS aan t Water van den Groeneweg L IIS 446 k N L en G C van Blokland Idem alijaar L 113 ƒ 476 k A van der HeiJ Idem Oeuzeustraat L 46 800 k C J Beebeen Idem Boompjes aan de Wsohlerstraat P 267 1425 k J en W de Jong Wz En fenig Land en Water in t Weegje te Waddinxveaa ƒ 831 k J van der linden Ie Wxddinxveen FOSTElK I JEl r LUST van BBIËVËN geadresseerd aan onbekeuden gedurende de 2e helft der maand Juni 1881 uit Gouda verzonden eu door tusscbeokomst van het Poatkantoor aldaar terug te bekomen J Bruin Tuchs en G Kumpa Amsterdam H Kremer Barendrecht Mevr A E Terpttra de Gruyter Bols Driebergen Engels s Gravenhage P Hooggendijk Noordwgk W van Buuren Polsbroek de Jong Botierdam uit MOEKCAPBLLE H V d Vlist Bolterdam WADDINXVEEN L V d Hoeven aGravenbage ZEVENHUIZEN C V d Zon Heerewaard v BBIEFKAABTEN T de Moor Kralingen De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS I lil I Laatste Berichten Parijs 26 Juli De Kamer heeft het wetsontwerp op hel verplicht onderwijs aangenomen met verwerping der door den Senaat aangebrachte wijtigiagen Londen 25 Juli in het Lagerhuis heeft Harcourt verklaard dat de berichten in de bladen betreffende de ontdekking van helsohe machines aan boord van stoomsohepea te Liverpool in hoofdzaak juist zgn eu dat er reeds sinds meer dan drie weken iuformatiën omtrent die schepen waren ontvangen Hij geloofde dat de zaak in verband slond met eea aanslag der Fenians Parijs 26 Juli De heer Barlhelemy Saint Hllaire heeft iu den Senaat in antwoord op eene vraag van De Broglie de noodzakelijkheid vac het Fransoh protectoraat over Tunis aangetoond ouder opmerking maar wg verlangen geen verovering ge£u annexatie dat wg versohillendr punten bezetten geschiedt alleen ter handhaving der orde Voorts sprak hij de berichten tegen aangaande plannen van Frankrgk ten opzichte van Tripoli eu voegde er bij dat Engeland daaromtrent duor de verklaringen van Frankrgk was gerustgesteld De heer de Broglie gaf zijne bevrediging er over te kennen dat bij dete opheldering had kunnen uitlokken Na de discussie zijn de begrootiugeu voor Buiteulaudsehe Zaken Financien Eeredienst en Justitie aangenomen Burgerlijke Stand 6EBOBEN1 24 Juli Johianu Wllhelmui ouden 1 Hoebeek en A S Vcrtchat Johaiinei FmneiseuB ouders I V de Combel en J P de Mol iS Aodrin ondwt i Rrugsheer en O ZgdemSDS Petroaelli ondin A Smicut □ M J vu figtt 0V£1U EDEN 28 Juli a vro den Broek 70 h J Priaa 3 n a C de Jong 11 n ADVERTENTIEN Heden overleed onze lievding in wiens bezit wy ons gisteren verheugden P X HAKDUZBB M A F HARDUZERGouda 24 Juli 1881 Wesseu Vohirekt enige kmniegtmng V p