Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1881

VrQdig 1 Juli N 2641 r p s Het depot der Orig ineele lui Nm l DER GOUDSCHE COURAIÏT Nienws d Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien shtgee maatschappij bevindt zich te GOUDA HOOGSTRAAT 122 23 Ondergeteekeude betoigt zijnen dank voor de belasgstelling hem bewezen bg z ne herbenoeming tot Lid van den Eaad J M NOOTHOVEN van GOOR Gouda 25 Jnli 1881 De ondergeteekende betoigt zgnen dank voor de bewgzen van belangatelling ontvangen bg zijne herbenoeming als Lid van den Gemeenteraad W HEMSING Al wie iets te vorderen heeft van of verschlildigd is aan JATS de YRIUS in leven Boawmau en Vleeaohhouwer te Moordrecht en aldaar den 18 Julj 11 overleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vó6r of op den 5 Augustus e k ten Kantore van den Notaris A KLUIT te MoardrecM Agenten gevraagd voor den VERKOOP van BONS tegen hooge provisie en billijke voorwaarden Franco brieven met ingesloten postzegel voor antwoord aan den Heer J v d BEE6 Da te Franeier Ondergeteekende Makelaar Agent te Gent in België ZOEKT GOEDE HUIZEÏÏ UT EAAS hetzij als Makelaar hetz als vaste Vertegenwoordiger van één prima huis Slechts eerste Hu en komen in aanmerking Aanbevelend P C KIEVITS Opeabare Vrijwiiiige Verkoopiog te GOUDA Op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1881 des morgens ten 11 ure in het koffiehais de HABMONIB aldaar De Notaris Mr I MOLENAAR gevestigd te Waddtnxveen zal ten verzoeke van de Erfgenamen van wjlen den heer JOHANNES BEUMER op boveugemelden dag plaats en uur publiek veilen en verkoopen Acht nieuw gebouwde HUIZE oietERVENenGROiXD Staande en gelegen in de Korte Akkeren binnen de Gemeente Gouda ti verspreide billetten in t breede omschreven Betaling en aanvaarding op 1 September 1881 Nadere information te verkrög n ten kantore van genoemden notaris flOOO ontvangt diegene idie na het gebruik van KRJEGER S LIKDOORN TINCTUUR nog Likdoorns heeft Deze tinctuur neemt binnen drie dagen volstrekt zonder pyn iederen likdoorn met zyn wortel geheel weg Qnizeuden zgn reeds genezen daar dit HET EEKIG x lDDEL is dat doelmatig werkt De prgs van 1 fleschje benevens penseel en gebruiksaanwgzing is 1 tegen remboers of voorafgaande inzending van het bedrag per postwissel Alleen echt verkr gbaqlu bg KRISGMB Kerkstraat No 62 te Amsterdam ITog nooit gekocMÜ w mmm tlecht van enkel HAAK ongeveer een halve Meter lengte en 6 Centimeter breed verzend ik franco door het geheele land tegen ontvangst vaneen postwissel groot ƒ 2 50 en een puntje Haar voor staaltje J EENEDICTUS Coiffeur TURFMARKT 18 t HAGJS mmi HAUMES bij P HORNES Gouwe C 71 Te HUUR voor een MEEB o DAME een gemeubileerde BOVEirVOOEKAMEIl met SLAAPPLAATS gelegen op een netten en VTooiyken stand in deze stad Adres letter A H bg den Boekhandelaar H C EDAUW Je te Gouda TE H UUR voor menschen zonder Kinderen een kleine nette Woning met Plaatsje op een der beste standen te Gouda en tegen billgke voorwaarden Te bevragen met franco brieven onder letter A san het bureau van de Gouwenaar Bierbrouwerij en AzijnmaberU DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrggbaar is wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriJtLLuii katen tegen veel lageren prgs FBINSE88E en BBUIJÜE BIEBEN van onderscheidene qualiteiten BOBDE A VX AZIJTf KBUIDENAZJJH DBAQONAZIJNen WMNAZIJN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Bottelaars zyn op aanvrage te bekomen VAN VOLLE HOVE Co Amsterdam Snelpersdruk van A BRINKMAN ie Gouda Openbare Verkoopiog De Notaris H J F HBIJMAN te Raattreekt zal op DONDEBDAG den 18 AUGUSTUS 1881 böopftodenopJÖOjr DEBDAG den 5 AUGUSTUS l i bg afslag beide dagen dea voormiddag ien 11 ure in het KofBehnis dk Doh van UTEBan bewoond door den Heer W ERBBRVELD aaii den Tiendeweg te dout a veilen en ver kftopfil Eene goed onderhouden f BODWlANSWORim met SCHUUR 4 roeden HOOIBERG tüiïJ en ERF benevens diverse perceelen extra Mii Wei en Hooiland te zamen groot 8 Hectaren 27 Aren 64 Centiaren alles staande en gelegen in de nabgheid van het dorp Boskoop in den polder Bg nteM nabg het Goudsche rgpad onder de Gemeente Alphen aan den Rijn Alles breeder bg biljetten omschreven terwjjl nadere inlichtingen te bekomen zgn bg des bewoner den Heer ARIE KOOIJ bg genoeaf den Notaris te Haattreeht en tbn Kantore van den Heer G G MURRAY Flnweelen Singel b d Karnemelksloot te Gouda t S g 1 uit het MAGAZIJN van £ BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEBBUNDBR J Markt 148 Gouda ADVERTE TIE1 m alle Binnen en BuitenlandaChe CoU rapten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda If0f Eén afschrift is voldoende WÊÊ Prof Pergfrer d Alion HAAB EZTBACT Hoeveel middelen igu er ten allen tyde uletiuagewend om het haar te behonüeo te daea unwaaacn ea te doen verfraaien het haar hetwelk een belangrijk tleraad ran den menioh ailmaakt en door jong en oud op hoogen prya geateld wordt Slaafde men aomtgds door het eene middel min door een ander meer beter volmaakter en geschikter middel werd zeker nooit uitgeTonden dan Prof Pergrer d AlionHaar Eztract Uit een onopgemerkte plant werd door een bekwamen plantenkenner dir heilrijke middel bereid Uit deze plant namelijk wordt dit extract rerraardigd dat tydig gebruik het uitrallen van hel haar eegeagaat en men voor rroegt jilige gryiheid niel bevreest behoeft te zgn loodat het met regt een haarreralerkend haaroutwikkelend middel mag genoemd worden Hetzelve ia i 40 cti per flacon verkrübaar bij Beuzemaker Co Leiden A Beta Nieuwkoop A Prioi ZerenhniuD T A Ci vanDeth aauda J H Keller Zn W Wagenst L A Schouteai Schinter Ooitmoleoatr Botterdam 1881 MMi BINNENLAND OOüDA 8 Juli 1881 De Burgemeeater dezer gemeente Mr A A van Bergen IJteudooru zal blijkena mededeeling ann den gemeenteraad gedurende eeuigen tijd de gemeente vcrUlen Zijoe fanctien zullen tijdena zyne afwezigheid worden waargenomen door den dudilen wethouder den heer J A Bemy Hel ontwerp betreffende het Kaüiai vak AmstükdaH naak dk MeiwXdi ii heden door dn Berate Kamer der Staten Oeneraal aamoenohsn met 21 tegen 17 atemmen Op de kermia alhier znllen de volgende ermake ykh ten voorkomen ë BaA Caglioatro thrjttre A Hulleoi thefttre Wery hcfhden en apenlheilre Hdifkeni Pauurama Spriet Mechauiek Koppen Beignetakraam C Hart Koorddanaert Daniel Mnaeura Kooij Drielisgzuatera Conaul Mneeu D Sohaef laer Tramway en Louwen Velocipede lu de Sociëteit Ons Genoegen zullen van Donderdag i lot en met Zondag 7 Augualua Matiitée i en irA t warden Ktgeven door het Botlerdamsobe FébtSgebouwgetelacfaap ouder directie au den heer Albert de Leur Donderdag U Aug Kinderkermia Ala een ataaltje van buitengewonen apoed in het mededetlen van nieuwatgdiugen door een courant kan worden gewezeu op het feit dat het Dagblad nm SDMaOêité m VfTrMMrili e fn t$A nr van heden 28 Jtali den uilalag bericht der verkiezing voor den gemeenteraad Ie Oouda op 19 Jnli II 1 1 l e vetgadcriog der vereeniging Oranje en Nederland op Dinsdag jl ter herdenking van het feit der aftnering van Fbilipa II werd door een groote schare belangstellenden bggewoono De heer J P Schaberg hield eene rede waiiriu de toestand van ons laud in de 16 eeuw werd geschetst en de gronden waarop de afzwering berualte werden uiteengezet waarna len slotte de hoorders werden opgewekt tot erkentriykheif en wsardeering voor de voortechteu die Ihuia ona deel zijn De schsakcorreapondeutie met Alkmaar zal wegens afwezigheid der leidere van de partg aldaar meerendeels leeraren welke vacaniic hebben eerst in September worden voortgezet Het schijnt dat bel woler tegenwoordig een bgzondere aantrekkingskracht heeft voor de kinderen Wederom viel een paar jongens in het water een op de Qouwe en een in de Peperstraat Beiden werden gered lu de Dinadag gehouden vergadering van het Dep Moordrecht en tiouderak der Maatschappij tot Nut van t Algemeen werd de rekening van de Spaarbank over 1880 goedgekeurd in ontvang op ƒ 28696 81 in uitgaaf op 2726U 27 batig saldo U36 54 Uit de balans van 31 Dec 1880 bleek dat nuu 207 deelhebbera verschuldigd was ƒ 42084 73 terwgl de bezittingen der bank een aarde vertegenwoordigen van ƒ 47142 91 zoodat het reservefouda bedraagt 6068 18 Tot leden van het bestuur van het Departement werden benoemd het aftredend lid O B Lalleman en ter vervanging van L Kxalto die niet herkiesbaar was J A P van der Meer van Kuffeler Tot afgevaanligden uoar de algemeene vergadering werden benoemd G B Lalleman en 1 Dirkzwager tel hunne plaatsvervangers J A F van der Meer an KuSeUr en A Kluit Door den Baad der gemeente Moordrecht is op verzoek eenrol ontslag verleend aan C J Coruehs ala onderwijxer aan de openbare school Bij de Dinadag te Ouderkerk a d IJsel gehouden zoogeuaamde najaars grasverpachting van de eigendommen vAu deu polder Kromme 6eer en Zgde juw djn hooge prijzen bedongen De veraehiliende per dwlen brachten op 1135 tgnde 93 Aeer dan tea vorigeu jnre Uit Ottdewaler schrijft men AA 27 Juli Id zijne hedenavond gehouden vergadering benoemde de Baad dezer gemaante tot ledeu van het Plaatselijk Toezicht op het onderwijs alhier de heeren P A Molenaar G J W de Jongh C A van BUricom J H Putmau en M J J Nielzen De heeren A J P Horman eu J Faling Hzn ooncessionarisaen van de atoomiram van Woerden naar Utrecht hebbeu de dMbetrrffende alukkea aan den Minister van WatersUat Handel eu Ngverheid opgezonden en levens concessie aangevraagd voor een stoomtram vau Woerden naar Leiden Met d pleiziertninen werden gisteren vau Amaterdam naar Arnhem 930 en van den Haag en Botterdam uaar Amsterdam 1248 reizigers vervoerd Naar men uit goede brou verneemt zijn de heeren Kaptijn en Genlis er eifidelgk in geslaagd het kapitaal te vinden voor de spoorweglijn Harlingen Salzbergen Slechts eene teer geringe medewerking van deu Staat de betrokken provinciën en gemeenten zal voldoende zgn om het tot stand komen dezer zoo hoogst belangrijke lijn te verzekeren In de Dinsdag gehosden zitting der Algemeene Synode werd lyet bgna eeaparige stemmeu de heer B A Overman pred Ie Uriukenszaud benoemd lot vaateo secretaris van ds Alsemeene Synode M t hem sloudeu op bet drietal de heereu dr H J E van Hoorn te Hoorn eu dr J K Koob Ie a Hertogen bosch Gedurende de maand Juni 1881 ia in de poalspaarbanken iugebracht 93019 33Vi terugbetaald 11 563 64 AUoo meer ingelegd dan terugbetaald 81 456 79 Aan het einde van Mei was teu name der verschillende inleggers ingeschreven 224 674 10 zoodat de soui der mgebrachte gelden lol einde Juni bedraagt ƒ 306 029 89V Naar men aan de H R Cf mededeelt moeten bij de inspectie die de generaal Qneysen dezer dagen over het 4e regement infanierie gehouden heeft niet minder dan vgf kapiteins verzacht hebben voor een hoogeren rang niet iy aanmerking Ie komen Hel gerechtshof t s Hage heeft gisteren veroordeeld A B laatal ontvanger der registratie en bewaarder der hypotheken Ie Goes wegens veriluisIcring van gelden en valschheid tot 5 jaren tuchthuissiraf en 13 boeten J K pakhuiskuecht Ie Botterdam ter zake van moedwilligen manslag met aanneming van venaohlende omstandigheden tot 2 jaren celstraf De Hoofdcommissaris van politie te s Grarenhage waarschuwt het publiek op uieuw om op zijn hoede te zgn by bet aanknoopen van onderhandelingen over den verkoop van kleedingstukken uniformen oud porcelein enz met en het verleenen van crediet aan Louis Grenade of Garnade koopman oud 29 jaren wonende te s Gravenhage Gedempte Gracht 201 Door dezen ambtenaar worden uit verschillende oorden des lands weder klachten ontvangen over door dezen man gepleegde feiten niet volkomen onder het bereik der strafwet vallende Wg noodigen tevens op ons gedaan verzoek de bladen in andere plaatsen verschijnende in t publiek belang uit deze waarschuwing in haar kolommenover te nemen DagH Do Werkmantiode schrjjft uaar aanleiding van de dronkemaostooneeleu der werklieden waarvan Amaterdaih op Zondag en Maandag getuige pleegt te z jn het volgende Wg in stede die feiten te kunnen tegenspreken moeten erkennen dat zjj waarlijk geen overdreven staaltjes ijn van hetgeen men des Maandags en veelal ook des Dinsdags in Amsterdam kan zien gebeuren Dat is treurig en kan niemand meer verdrieten dan ous en zoovelen met om die gaarne zouden zien dat die werklieden een anderen we bewandeMen Waal behalve dal zg ziohielf ea hun familie schande aandoen en hun huisgezio ah zg dat hebben tot nadeel strekken en verwaarloozen ontsieren zij hun slaud en henadeelen op biel geringe wijze hun mede werklieden Zij zijn een steen des aausloots de parasielen der werklieden waarop men vau gene zijde zoo gaarne wgst en waarnaar men gewoou is t algemeen Ie beooideelen Tegen dergelijke beoordeeling moeten we echter wsarsohuweu want op de massa zgn dezulken gelukkig nog uitzooderingeu en ofschoo nu de verernigiagen er geen last van hebbeu dat zulke onverlaten zich aanmelden raden wg hun toch aan Ie zorgen dat ze niet hier of daar door de mazen sluipen want zij bederven eveuals een slinkende rlieg een pot zalf deu goeden uaam eencr gebeele omgeving wsarik ze verkeereu Staten aenemal ëbksti Kamek zittingtn van 26 en 27 Jnli In de eerste plaats werd in de zitting vaa Dinadag opnieuw behandeld hel wetsontwerp tot hel verleenen van tubeidie aa de poldert HoofiemaiU en Oyen De heer v Limburg Stirum bleef ondanks de door den Minister gegeveu inlicbiingeu vqlbarden bg ijju vroegere bezwaren legen deze subsidien waarvan de aanneming in zich zon slnileu de erkenning dat de Drummelsche eu Heerewaardensche overlaleu slecht gewerkt hebben en dat nu wilde spr volatrekt aiel toegeven Werd om de door den Minister vernelSk ftdenes tobsidic gegeven im de poMctbastuMi het zou aiecbis leiden tot zorgeloosheid iu het onderhoud van de dgkeu De doorbraak Tas het jaar 1880 is volstrekt niet aan de overlateu te wgten De vooruame oorzaak der doorbraken mo t gefocht worden in den slechten toestand der Moaadijken Noordbrabant heeft geen lost van de o erlaten het tegendeel zou eerder kunnen volgehouden worden Spr had Bedelijden met de geteisterde streken maar bg hem gaat de wet boven al De heer de Siiier sloot zich bg die bezwaren aan Indien de polders meenden niet verplicht te tgn geweest tot aitvoeriog van de hier bedoelde werken dan hadden zj die kunnen nalaten op grond van de wet van 1853 en waren zjj daartoe wel verplioht dan hebben zij ook geen aanspraak op schadelooaslelliug Wauneer iemand in deze verplicht is tot vergoeding dan is het de provincie Noordbrabant die last tot uitvoering vau de werken heeft gegeven De heer Borsius die iu December tegeu deze aanvraag heeft gestemd zal er nu zgoe stem aan geven niet omdat hij erkent dat er rechtsgrond voor subsidie beatoat maar omdat hij de billgkheid van de tegemoetkoming erkent Een absirael beginsel kan hier niet worden toegepast Daarbij spr niet langer weeratand bieden aan den berhaaldeu aandrang vau de Tweede Kamer Het belang dus van eeu goede buurtchap met de ovengde brengt mede om niet al te sterk op zijn stuk Ie bigven staan gelgk wg wederkeerig toegevendheid van de Tweede Kamer verwachlten in eenige punten van het Wetboek van Strafrecht De heer v Akerlaken de zaak geheel qp beschouwende betoogde dat er mj schadeloosstelling eu dat de polderb hebbeu aan een last hun van wege opgedragen Bn al ware hun die last ii dan hadden zjj nog op grond dat zij in l oTgemeen belang gehandeld hebben schadevergoeding kansen eischen De heer Cremers vereenigde zich geheel met dit betoog De heer v Naamen v Eemnes bestreed het beloog van den heer v Akerlaken dal het algemeen belang hier in die mate betrokken zou zijn dat reeds daardoor de bijdrage ware gerechtvaardigd De Min van Waterstaat zette nu nog eeua uitvoerig de gronden van reohl en billijkheid aiieen welke voor het toestaan van deze subsidie pleiten subsidien die niets praejudioeeren op de al of Biet dichting der overlaten f t immiSiêXMs ii siii aiim