Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1881

proefde het maar viel naast den hoepel Terstond werd hij er inel reel ijver uitgchaold door den man van deu hoepel eu die redder liet nietna zich voor de premie aan te berelen Men zegt dal deie redder hetzelfde heeft beproefd met een vierjarig meisje I Bil De cursus roor het onderwijs in handenarbeid ingericht door het hoofd bestuur der Aty tol Nut mm t Alg is Maandag te Arasterdam onder li iding ran den heer Stom hoofdonderwijzer in t burgerweeshuis aldaar geopend Van de 60 onderwijzers die ztch tot deelneming hebbeu aangemeld waren 36 aanwezig waaronder twee damei De heer H Bonman ontving hen met eene toespraak waarin hg hen her innerde dat by dezen cursus in korten tgd veel geleerd moet worden Veel en grgndige oefening is in vier weken niet op te doen raaar wat te verwerven is dat is inzicht in de bettekenis van hel onderwijs lot oefening van de hand die toch geene opleiding tot het hand verk mag zgn erkenning en waardeering van het opvoedend beginsel dat in het aanleeren en uitoefenen van nuttige handwerken ook in den huiselijken kring is gelegen dat is kennis vooral van eene doelmatige methode teneinde dat onderwijs aan kinderen te kunnen geven lot omwikkeling ook van hunne lichamelijke kracht Aanvnnkelgk moet het onderwgs in handwerken nog stqan buiten de school langzamerhand nis bet deugdelijk wordt bevonden zal l zich nauwer bij het lager onderwgs aaniluilen eindelijk waarschgiilgk eene vaste plaats ia de school verwerven Dien lijd voor te bereiden is de laak van hen die thans aan dezen cursus deelnemen Al werkende zal men leeren dat en hoe het werken kan zijn een kraciit voor de gezonde ontwikkeling van lichaam en geest De deelnemers werden door den heer Stom verdeeld in veraohillende groepen telkens onder de leiding vaii een hunner als voorganger Maandag ochtend te 8 uren zal men met de werkzaamheden beginnen Naar wij vernemen zal op 26 en 27 Augustus a s ter gelegenheid van den internationalen cric ketwedstrijd tusschen Engeland en Holland in den Haag bij voldoende dcelntming ook een velooipèdewedstnjd gehouden worden onder leiding voor Engeland van den heer Hetherington te Londen en voor ons land van den heer Jacl Koopman te Rotterdam Wat de middeleu betreft tot dekking ran dete uilgare lerklaarde de Mui r Fin ad interim dat hel orer 1880 geraamde tekort ran 6 railloen thiins reeds ia reranderd in een orerschol nn ƒ 2 700 000 loodat er kaq eMarad geen bezwur bestaat Hot irttaOWwsrp wö t aangeaMnen met 30 tegen 8 stemmen Daarna is de beraadslaging aangevaugen orer het wetsontwerp belrekkelük het iaaaal ta jTuttriam naar ie Memede De heer Borain achtte uitgaren als deze in de bestaande finantieelen omstandigheden niet gewettigd teniy de beoogde werken jn ran dringende noodzakelykheid ea van algemeen nut De noodzakelijkheid zou betwist zijn na den aanleg ran het Noordieekanaal is die behoefte soa groot niet roor Amsterdam maar in elk geval wanneer Amsterdam zelf legt dat hel geprojecteerd kanaal niet roldoet aan t jn rerlangen dan moet Amsterdam worden geloofd Spr wees hierbg op de bewegicg die zich in Amsterdam te dezer zake heeft geopenbaard De heer deu Tei betwistte volstrekt niet de wensohel heid ea het aanberelenswaordige van de verbetering ran de Keulsohe Vaart maar de groolevraag is of zij voor Amsterdam toldoenie is en datis niet het geval Om dit te beloogen bracht spr de rersohilleude redenen bijeen die in de stukken ten nadeelc van de Keulsohe Vaart zgu bgeengebracht en de gronden van verdediging rao de Oostelgke rerbioding De heeren Viruly Blijdenslein Insinger en de Sitter bestreden ook het ontwerp omdat ile handelsbelangen ran Amsterdam waarmede de groothandel ran Oost en West zamenhangt niet gebaat wordt door dit ontwerp dit dus geen doel kan treffen en het nog veel Huurder is dan geraamd is De heer van Naaraen verdedigde bet ontwerp wanneer het algemeen belang hier werkelijk zooals Amsterdam b iweert op den voorgrond moet staan dan behoort ook dit rgkswerk aan het belang van het algemeen te beantwoorden en niel enkel aan het Amsterdamsch belang In de ziltiug van gisteren lyn de disoussiéu over het kanaal Amsterdam Merwede voortgezet Tegen vrareu de hh van Akerlaken Carsten van Tienhoven Pieck van Swiuderen en Cremers Voor motiveerden hunne slem de hh Fransen van de Puite Storck Hnydekooper en Merkéa De heer van Stirum wachtte inlichtingen af Heden was de Minister aan het woord De Algeraeene Synode der Ncderl Herr kerk heeft in hare ztttiug van Dinsdag aan Z M den Koning een telegram gezonden van den volgenden inhoud De Algemeene Synode ran de Nederlandsohe Herrormde kerk thans te 8 Gravenhage vergaderd wenscht hulde Ie brengen aan de nagedachtenis van Uwer Majesteits grooten voorzaal die Dinsdag voor 300 jaren met onze kloeke vadareu de heiligale reohtei des volks heeft gered De Synode verblijdt zich üat zij dit doen raag Ie zamen met XJ xe Majesteit in wier handen die rechten veilig zijn eu wier roem het is dat zij den baud tusschen Oranje en Nederland onverbrekelijk wil handhaven God zegene Nederland ook in Ür Ms Huis Op dit telegram ontving de Synode een telegram ran den dienstdoendeu adjudant des Koniugs waarin aan de Synode namens Z M dank werd betuigd lU de Dinsdag gehouden zitting van den gemeenteraad te a Gravenbage werd medegedeeld dat gedurende d speelseizoenen ran 1882 1885 de bespeling van den Hollaodschen schouwburg weder is opgedragen aan de rereeuiging Het Neclerlandsch TooHeel In de Dinsdag gehondeu oorr zitting ran het Hof te Leeuwarden is het arrest uitgesproken in de zaak ran B Agema roorheen koelsier wonende Ie Oranjewoud riet Hof achtte na het hernieuwd onderzoek de schuld ran bekl aau het hem bij dagraarding ten laste gelegde zoo al wettig echter niet volkomen overtuigend bewezen rernieligcle mitsdien het ronnis der rechtbank te Leeuwarden en sprak Agema rrij Dezer dagen wer4 te Amsterdam een loodgielersknceht vermist men zocht hem overal vruchteloos soodat de patroon eiudelgk begon te gelooveu dalhg aan de zwier wa De vrouw van den inan bleef echter hare nasporingen voortzetten bezocht reraohillendc plaatsen waar haar echtgenoot op karrewei was gegaan en ontdekte eindelijk gisterenochtend zjjn lyk in de snijding tusschen twee huizenaan de Liudegraoht bg de Lgnbaansgraeht Deongelakkige was daar rermoedelijk drie dagen guleTden tnstoben gevallen iJ itd Te Amsterdam lijn mfuschenredders van beroep Men verhaalt althans weder een geval daarvan Op een der grachten spoorde een man een knaapje aan een hoepel uit het water U li l 8 Uet ventje bé Uit Weslstellingwer meldt men De landbouwer Kuipers te Steggerda heeft het plan om onder medewerking van verscheidene Friesche boeren en anderen in den Staat Jowa Verecnigde Staten een kolonie te vormen van Nederlandsohe emigranten Met dat doel zgn door zyn zoon H Kuipers die zich thans in Jowa bevindt 25 190 akkers land voorioopig besproken zoodat de eigenaren die niet aan anderen kunnen verkoopen Bedoelde akkers behooren aan de heeren Hoopers eu Richardson eu liggen in de onmiddelij ce nabijheid van het stadje Doon aan het spoor en aan lene rivier de Boch Rivier een zijtak van de Missisippi De grondsoorten bevinden zich reeds in Amsterdam en zidlen ter onderzoek naar de landbouwschool ie Wageningen worden gezonden De prijs is nog geen 8 dollar 20 gld per akker Buïteiilaudscli Overzicht Dinsdag kwam in de Prnnsche Kamer het hoofd der Gambettisohe radicalen CIèmenoeau op tegen de verkiezingen op 21 Augustus eu sprak van kiesmanoeuvres de Regeering vroeg de eenvoudige orde van den dag die aangenomen nerd met telle meerderheid echter van slechts 15 stemmen De 21 Augustus werd door de Regeering gesteld onder voorbehoud dat de Kamers Zaterdag a s kunnen ïi orden gesloten Dat velen den verkiezingslermijn wat vroeg vinden ook onder de niet radiaalen laat zich hooren De Minster Ferry vondt niet noodig dat men zich lang beraadde onder het Keizerrijk was dat wat anders nu stond de voorbereiding voor de verkiezing altgd open Aan het plan om na de inneming van Sfax ook Gabes te bezetten en daardoor deu tegenstand der Arabieren in dit deel van het regentschap Tunis te breken is door de Fransche regeering gevolg gegeven Blijkens eene dépêche kwam d gepantserde Franscfae vloot op 21 dezer des ochtends voor die plaats san en werd onmiddellijk tot de landing der troepen overgegaan De Arabieren schenen op die komst niet voorbereid te zgn zg trokken lerng naar twee dorpen in de nabgheid en trachtten daar weerstand te bieden maar vruchteloos Beide dorpen werden stormenderhand genomen en te Gabes werd eene sterke bezetting gelegd Het verlies der Franschen bepaalt zich tot zeven gekwetsten dat der Arabieren wordt niet opgegeven Volgens telegrammen uit Tunis heeft de generaal Logerot de bevelhebber der Fransche troepen in hel Regentschap ernstige maatregelen moeten nemen tot beveiliging vau den spoorweg tegen de opsiaudelingen die in de nobgheid van Kef Ben Beohir Kairoiail en Medjez el Bab zgn bgeengeschoold Te Sfax zgn eenige gezinnen die bij de nadering det Fransche troepen die stad waren ontvlucht aldoar ternggekeeenl en hebben rerkUard zich aao het gezag der Fraaschen Ie onderwerpen Overigens is uit Algerië en Tunis hsden niets belongrgks te melden of het moest zijn dat de Tn neeeche opstandelingen een nieuwen strooptocht hebben ondernomen ditmaal op de goederen van dea eersten minisier Mustapha ben bmeil Het is allüd gevaarlgk zegt Le Tempe en vooral in een Arabisoh 1 land om te lang een staat ran zaken te lalen roorlduren I waarbg de strooptochten het lierelings denkbeeld ran een asnzienlt k deel der bevolking worden die gewoonte eenmaal aangenomen kan sleehta met de grootste moeite weder worden nitgeroeid en hel ii ongelukkig niet op de troepen ran den Bey dat men daarvoor moet rekenen De desertie onder deze troepen houdt aan en wg gelooven dal de regeeriog ook hier met bgtgds gehandeld heeft Wonneer men dei dag na de afkondiging van ons beschermheerschap eene schifting oAder de soldalen had gemaakt mneer men de geesldrgvers de ontevredenen en onbnikbaren hoiswoarts gezonden eu van de rest eene scott van gendarmerie gevormd had met het soldjj ei het voedsel onzer Algergnsohe scherpsohutlers zondeo deze wellicht thans onze beste hulptroepen vormen Tot dusver schgnt onze regeeriiig er bovenal op uil te zgn geweest om zoowel aan de ïunesiers ab aan de gehtele wereld ie verkondigen dut niets of zoo goed als niets in het Hegentiehap zou veranderd worden terwgl volgen heu die hel land goed kenoeg het eenige middel om ons beschermheerschap door de inboorlingen te doen aannemen juist hierin beslaat om bij hen de overtuiging te vestigen dat de toekomst in geen enkel opzioht op het verledene tal gelgktn De laatste berichten omtrent President Qarfield zgn weder minder gunstig Het schgnt dat een nieuwe operatie noodiakelgk is Vergadering van den Oemeenteraad DINSDAG 26 JULI 1881 Voorzitter de heer van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn voort de heeren Prince Noothoven van Goor Oudijk van Iterson Muller de Rotte Straver Samaom Potl Drost van Striilav Fortugn Droogleevcr en Bemy Afwezig zgu de heeren Kiel Lugten Kranenburg en Hemsing Na opening der rergaderiug deelt da Vooniit I mede dat de hh Kist en Hemaing hebben kennis gegeven door amblsbezighedeii verhinderd le zgn deze rergaderiug b j te wonen waarop de notnlen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd Daarop deelt de Voorzitter mede de eer te hebben namens B en W de rekening dezer gemeente over het afgeloopen jaar den Baad aan le bieden Deze rekening wordt gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de heeren Fortugu Droogleevcr rnn Straateu en Muller Ingekomen igu 1 Een Rapport der Baada Commisaie belast met het nazien der rekeningen van de geaubaidieerde in stellingen ran weldadigheid De Commissie stelt voor de rekeningen der gesubsidieerde instellingeu van weldadigheid goed le keuren uitgezonderd die van het Israëlitisch Armbestuur en het Beslelinghui omdat daarop niet alle ontvangsten en alle uitgaven voorkomen welke rekeningen zy voorstellen terug le zenden met renoek die te wijzigen De Commissie merkl voorrt in haar rapport op dat bij de meeste rekeningen niel bij die van het Gasthuis quitantien zgn overgelegd die in strijd met de wel op ongezegeld papier zijn gesteld Zy steil voor die opmerking aan de Besturen mede te deelen Het rapport wordt Ier visie gelegd en besloten de rekeningen aan het Israel Armbestuur n aan bh Regenten van het Besledelinghui terug le zenden en de opmerking betr de naleving der legelwetaan de resp besturen mede le deelen 2 Kun voordrochl van B en W ter benoeming ran een hulponderwijzer aan de e r te borgersehocd roor jongen alhier Doarop komt voor de heer P van Trolsenbaiv te Utrecht Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 3 Een voorstel van B en W tot verbeteringvan de schietbaan B en W stellen voor ter gemoetkoming aan de klaahlen over de onveiligheid loowtl op de wegen naby het teirein als op den IJsel da schietbaan te verbeteren en wel over le gaan lot wyziging der bedekkingen der traversen en tot verhooging en verlenging van den kogelranger De kosten voor ge noemde wijziging kunnen worden bestreden uit den post voor het onderhond der schietbaan en die voor bedoelde verhooging en verlenging worden geraamd op 2500 te verkrijgen door overschrijving van den post roor onvoorziene uitgaven Ter visie De Voorzitter deelt daarop mede dat de geloofsbrieven von de nieuw benoemde raadsleden zyn ingekomen die hü voorstelt te stellen in handen eeiier Commissie tot leden waarvan nadat de vergoderiug zich met dat voorstel had rereenigd wonleu benoemd de heeren Fortuijn Droogleever Straver en Muller De v rgadering wotdt daarop gednrende eenige oogenblikken geschorst Na heropening brengt do Coramisaie bg monde van den heer Fortugn Droogleever rapport uit en deelt med dat de stukken in orde waren bevonden waarom zij tot toelating der nieuw benoemde raadsleden adviseert Daarop wordt oohtereenvolgen besloten tol toelating der heeren J A Bemy J M Noothoven van Goor D C Sarasora mr P P P Kist mr W Hem r doorn terwgl de rier aanwezige heeren tgde hmine geloofsbrieven in behandeling waren gedurende eenige oogenblikken de zoal verlieten De Voorzitter deelt nog mede dat den laatskn December de termijn expireert der oonoessie der pacht op het Beeuwijkache Verlaat waarna Spr roorstelt Z M deu Koning verlenging te rragen van die concessie roet welk voorstel de vergadsnng zich vereenigt De Toorzitler herinnert voorts dat de heer W J Mali leeraar aan de Burgeravondschuol slecht igdelgk benoemd is waarna bij voorstelt die Igilelijke aanstelling le verlengeu lot 1 September van het volgende jaar met welk voorstel da vergadering zich vereenigt Daarop oidt onder hoofdelijke atemming besloten overeenkomstig het voorstel van B en W lot een gunstige beschikking op de adressen van 1 H Faay en J Bonueur belrekkelgk de uitgifte van gerioleerden grond 1 S Lafeber betr den aankoop van boDwterreiii aan de Crabethalraat 3 J de Vries Robbé betr den aankoop van een stukje grond aan de Vest Aan de orde was daaropi Het adres von A Koptyn betr den aankoop von een stak grond aan de ürabelhslroat ten behoeve van den stoomtramweg tusschen Gouda en Bodegraven B en W stellen roor op dit adres eenegunslige beaehikking te nemen onder voorwaarde dut de teekeningen der op bedoelden grond te alelleii gebouwen voorof worden goedgekcLrd door B en W De beer Oudijk zegt er niet legen te zijn om het verioek van den heer Kaptijn toe te staan maar bij vraagt of bet niet wcnsclielgk zon zijn le bepalen dat de noodige voorzorgen moeaten worden genomen door adreatant om te voorkomen dat de bestrating schade leed door locomo ieven enz Wat de goedkeuring der teekeningen door B en W eaBgoal apr vindt dal vrg onuoodig daar die looh ntds ingevolge de Bouw verordening door B en W zullen mueten worden goedgekeurd De Voorzitter beautwoordl deze opmerkingen en legt dal die bepaling tol onderhoud der bestraling nn niet behoeft gemaakt le worden door adre aut later nog vergunning zal moeten vragen tot bet leggen van rails in de Crabetbstroat en dat dan de noodige voorzorgen kunnen worden genomen Ook wat aangaat de opmerking betr de Bouw verordening deelt tpr niet bet gevoelen van den heer Oudijk Die verordening loSb bepaalt niets omtrent de sierlijkheid vau de gevels der huizen eu het is juist de bedoeling van het voorstel van B en W om te voorkomen dat de gebouwen op deu than door den heer Kaptgn gevraagden grond de Cra betbslraat lullon ontsieren De heer Noothoven von Goor drukt zijn spijl uit dat die remises voor den stoomtramweg zullen komen in de bebouwde kom der gemeente Waarom die niet liever gebracht builen die bebouwde kom b V op den Bioemendaalschen weg f Het zal toch wellicht voor de bewoners der huizen in de Crabetbstroat verre van aangenaam zijn die remises iu hunne nabijheid le hebben en ofschoon de grond in da OiabetwtrMt tot neg toe voor een kleinen prijs werd afgestaan zou spt als de Raad besloot dezen grond aan den heer Kaptijn voor remises af te slaan er voor zijn een hoogeren prijs le vragen dan die woVdi geboden De Voorzitter merkt op dat de ondervinding heeft geleerd dal die grond niet erg iu trek i en spr zou het niel wenschelyk achten te wachten om te zien of men er ook woonhuizen wilde bouwen door dit wellieht ceer long zou kunnen duren Bovendien lou deze afstand van grond het bouwen van woonhuizen knnneu bevorderen b v ten behoeve der beambten van den stoomtram De heer Straver zegt eerst in de meening te hebben de heer C C Jager te Hoorn 6 stemmen op zich vereenigde Aan de orde was de benoeming van een stadsvroedvrouw Op voorstel van den heer de Botte wordt echter niet overgegaan tot deze benoeming daar Spr het wenschelijk acht nog in de gelegenheid te worden gesteld nadere informatitn te nemen aangaande de sollicitanten De Voorzitter deelt daarop de vergadering mede aan den Commissaris de Koning vergunning te hebben gevraagd de tad voor eenigen tijd te verloten Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten INGEZONDEN Moondogavond tusschen 9 en 10 uur ging een meisje von ongeveer 14 jaar uit de Boelekode naar deu Fluweelen Singel om daar eenige boodschappen te doen Ter hoogte van de woning von den Heer Emeijs werd zg door eenige jongens van 11 18 jaar aangegrepen die haar zou mishandelden dat op haar hulpgeschrei eenige menecben kwamen toeloopeu die haar uit de honden dier straatjongens redden Zeer ontsteld werd hel meisje door hen in huis genomen en nu ontdekte men dat boor japon erg gehavend was eu ziJ kenteekeuen droeg von gruwelijke mishandeling Jammer dat zij door de duisternis niemond dier deugnieten kou herkennen die zich don ook in een oogwenk uit de voeten maakten Dat dergelijke tooneelen door Gouda s ijverige politie belet konden worden is de wensch von deu belonghebbenda P 3 verkeerd dot de grond bedoeld werd vlok achter Jonkheid die spr ook meer geschikt zou ochten ten dienste van deu stoomtram De Voorzitter merkt op dat de grond door den heer Straver bedoeld niet aaf de gemeente behoort doch aan de Ned Kijnspoorwegmaotschappij De heer van Straateu is het eens met hetgeen de heer van Goor zeide Hij acht pok die remises vau den Stoomtram niel pleizierig voor de bewoners der Crabelhitroat en brengt iu herinnering hel oude plan tot velvoardigiug van een nieuwe brug aldaar Nadat nog eienige disonsaiên hierover waren gevoerd wordt ten slotte met algeraeene stemmen aangenomen een voorstel van den heer Strover om in deze zaak thans geene beslissing te nemen maar haar tot een latere vergadering aan te honden terwijl B en W tevens werden uitgenoodigd bg den heer Kaptgn onderzoek te doen of hij bereid zou zijn een brug le doen maken van den Stationsweg naar den door hem verlangden grond in de Crabcthstraat Daarop waa aan de orde het vroeger ingekomen veorstel van de Commiseie von Toezicht op de Sladsmuziekschool tol wijziging van het piano onderwijs op de school in verband met verhooging der jaarwedden der onderwijzers B en W lellen vuor hierop afwijzend te beschikken op grond dal de Muziekschool ooals zg thans is ingericht op voldoende wijze in de behoefte voorziet en beantwoordt aan hare bestemming om aan kinderen der ingezetenen voor matigen prijs eenige muziekale kennis te verschaffen eu voorts emddt de voorgestelde verhooging von bezoldiging voor de onderwgzers zou ziju ten nodeele der gemeeutekos B en W merkeu voorts nog op dat de oprichting eener loloklasae als door de Commissie bedoeld wordt ook voor de onderwgzers nadeelige gevolgen ion kunnen hebben daar d privaat lesaen daaQtoor waarschijnlijk zouden verminderen GEVONDEN eu uau het Bureau von Politie gedeponeerd een glazen flacon met zilver en een Kindertoschje Laat ste Berichten FariJB 27 Juli De Senaat beeft heden de verdere begroeiing van uitgaven aangenomen en zal waarschijnlijk margen de wet op de middelen goedkeuren Er zal oUdan niets lu den weg ign om Zaterdag de Kamers te sloiteu en de verkieiiiigea op 21 Augustus te doen plaats hebben De vergadering vereenigt zich met algemeene stemmen met dit voorstel Daarop was aan de orde bel adres van den heer 0 A Schouten en andere kaashandelaars betr de bepaling von een vost uur voor bet begin der koa markten B eu W stdlea voor hierop atwijzend te beschikken op grond dat het hmi niet is gebleken dat de weusch van odressanien door bij den kaushandel betrokken personen in het algemeen wordt gedeeld B en W meenen voorts dat het tijdstip waarop partijen haie transactiéii willen sluiten geheel aan hen moet zgn overgelaten KËi i I8GËVIi lG De heer Straver regt niet voldoende te kunnen beoördeelen of de maotreeel die adressanten verlangen aanbevelingswaardig is doch kaashandelaren van elders hebben Spr medegedeeld dat zij hoopten MfUCHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE dal de zaak zou blgven zooals die nu was daar 0F HINDER KUNNEN VEROORZAKEN by verandering in den geeil van adressanten kaas BURGEMEESTER en WETHOUDEHS der Ge meeute Goudo Gelet op artl 6 en 7 der wet van den 2a Ju 1875 StaalMad no 95 Brengen ter algeraeene kennis dal op de Secretarie ter visie is gelegd le een verzoek met bijlagen van W Uoogendijk Wi om vergunning lot hel oprichten eener MargarineBolerfabriek in het perceel gelegen oou hel Jaagpad kadaster sectie A No 2099 2e een verzoek met by lageu van C Via om vergunning tot het oprichten eener broodbakkerij inhel perceel gelegen aan de Nieuwe Haven wgkN No 169 kadaster sectie B No U74 3e een verzoek met bijlagen von F Belonje oid rergnnnittg toi het oprichten eener smederij injbperceel gelegen aan de Spieringstaat wijk F Wc 60 kadaster sectie C No 1474 4e een verzoek mei bijlagen vou 8 de Jong omvergunning tot het oprichten eener slachterij inhet perceel gelegen iu deu Boieudoal wijk U jNo 11 kadaster sectie C No 2474 6e een verzoek met bijlagen van P Rond Pz omvergunning tot het bewaren van buskruiden vuurnerk in het perceel gelegen aan de Zengsiraatwijk G No 91 kadaster sectie C No 1466 Dat op Woensdag den 10 Auzuslus 1881 desnamiddags ten 1 ure op het Boadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunnintjei in te brengen m dal gedurende drie da eu vóórdien dag op de Secretarie der Gemeente van ki ter rake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 27 Juli 1881 Burgemeester eu Wethouders voornoemd I VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER boeren van verre zouden kunnen komen op de Gondicbe markl wol nitt in het voordeel der kooshandelaars zou tijn Spr kon echter de zaak niet genoegzaam beoonleelen doch il voorstellen om bg wijze von proef voor een half of voor een geheel jaar den verlangden maatregel in te voeren Sommige zijn er yóór zegt spr onderen er tegen welnu laat ons de proef er van nemen in hoeverre de maatregel bevalt De Voorzitter vraagt of het voorstel van den beer Straver wordt ondlMlennd Daar dit niet bet geval is kan het niet W behandeling komen De heer Mnller bestrijdt het verzoek der koashandelaren Vrijheid zegt spr wos de leus oneer voorvaderen vrgheid in deu handel kan nooit anders don nuttig zgu eu zonden wg dan nu den kaashondel aan banden leggen Spreker is er vast van overtuigd dol alle boereu tegen den voorgestelden moatregel lijo en pr tou bet teer betreuren als op den dog van heden waarop wij de herkrijging onzer vrijheid herdenken de Raad een besluit nam waarop de vrijheid van handel beperkt werd De heer van Slraaten is het volkomea eens met den heer Muller Ook hij is er legen de boeren iu hunne vrijheid te belemmeren en al de personen met wie spr er over gesproken heeft waaronder b V kaaskoopers uit Oudewoter waren eveneens legen de regeling door den heer Schouten o s voorgesteld Hel voorst 1 van B en W om afvijzend le beschikken op het verzoek der kaashandelaren wordt iu stemming gebracht en aangenomen met 12 tegen 1 stem die van deu heer Slraver Daarop worden benoemd oou het Progymnosiuin lot MABKTBEBICBTE Ooada 28 Juli 1881 Granen in kalme doch voste stemming Voorol puike tarwe kon goede prgien opbrengen Zeeuw Leeroat in de wilkunde de heer Dr I S G Gleun leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschoolte Goes met 13 steramen Leeraar in de Nederlaqdsche taal en letterkunde de heer L A Hissink leeraar aan het Gymnasium le Doetinchem met 13 stemmen Leeraar in de Aardryksknnde de heer A F Cremer te Toorsoboten met 7 stemmen terwijl i f