Goudsche Courant, zondag 31 juli 1881

I Zundag 1 Jjil TToorloo ig Beric3n t STANDPLAATS Groote MARKT tegenover den Heep Goorissen HET a R OOTEI VOLKSMUSEUM Het schoonste fraaiste en leerzaamste bevattende 3500 Kunst en ITatuunroorwerpen VOOR HUMRJEN UN DAMUS ZICHTBAAR Dagelijks geopend van s morgens 10 uur tot s avonds laat De Directie F A DANIEL van Kopenhagen N 2642 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor fiouda eo OmstrebeD Het depot der Orig ineele DER SnTGEE MAATSCHAPPIJ bevindt zich te GOUDA HOOGSTRAAT 122 1 23 ache in de beate soort 10 90 tot 11 30 mindere ƒ lO ÏO a lO pO afwijkende soort weinig getoond en flauw Bogge lager Van het nieuwe gewas mockt een enkel partijtje gerst van middelmatige kwaliteit tegen geheimen prijs rerhandeld wezen Gerst OTerigens kalm ia beide sooiten afwisselend naar gewicht en kleur ƒ 4 80 tot ƒ 5 60 Haver a t Het nieuwe ktolzaad werd heden Toor het eent getoond de kwaliteit is droog doch de kleur orer het algemeen rotsachtig men bedong prijzen van 62 tot 66 p Maïs flauw oveiigeus was de nurkt onbeteekenend De reemarkt met gewonen aanroer den handel traag hoewel de prijzen hoog blijren rarkena geschikt Toor Londen ran 2S a 26 et per half kilo magere rarkens en biggen met reel aanroer den handel r lug rette schapen en lammeren tot hooge pryien vlug reikooht mageie schapen traag Aangeroerd 179 partijen kaas eerste kwaliteit ran SI i 35 tweede ran ƒ 26 i ƒ 80 NoordHoUandsche ran ƒ 28 a 32 Handel ring Goeboter 1 68 4 ƒ 1 60 Weiboter 1 30 s 1 40 Kaas noteering ran de Ver r Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 29 50 a ƒ S3 2e Kwal ran 26 a ƒ 29 Handel gewoon BarserlUke Stand Ooada GEBOREN 27 Juli Jwiibos ouden A Bamua ni A ran dcD IJuet Florii oadcri J Vergoed en J J Meewezeo OVERLBBENi 85 Juli A H Prini j 86 A Brem 84 j C J de Raster 5 m Burgtrlyke Stand ran onderstaande gcmeenteu van 21 tot 26 Juli 1881 Moordrecht GEBOREN HcDdrik ouden K an dar Wayde ao H Hogerrorat OYBBLEDEN M Barggraaf n Oonderaki GEBOREN Jacomgatje oadera C Terloaw aa M SchooMd Uiiia UaiM oodera O 1 H de Vriea en G Coma Ggabert ondera A UerioBii en M Beonders 0V8BI KDËN i Terlonw 9 d StolwJjIiL GEBOREN Leandart oodera W Honkoop en J da Brnin Maarten Jan oodera A de Jong en C ran Druoen WiHemlna Joziua oudere A Nieawland an K nu Stein OVEELEOENi h Honkoop 24 d T Scheer 65 j Haastreobt GEBOREN Garardoi obannaa oodari C Straver en M Overea OVSBIiBOEN J M da Jang 4 m F C Hak 4 m Beeuwljk GEBOREN Catharine oodera J van Rem en A tan Vliet Fiaternella Johanna oudere J L Verbeg en W fiallewinaa GERUHD W Bnta en J an Wgk H Vernaaien G Varnealen Waddinxveen GEBOREN Frana oodera W van Egk an M Kok OVERLEDEN K den Dunne 3 m J SIraver Sm G J tan Sprang Sm A van liVanwen 11 m J A Moraal wed J Groaneveld 06 j ONDERTROUWD G an Dgk en A Vermeulen J vaa da Wal en H Belt Zeveobuisen GEBOREN Coraelia oodera A Krggaman en M F Blgdorp adverte ntiënI De ondergeteekenden betuigen hunnen dank voor de vele bewezen van belangstelling bg de geboorte hunner Dochter ondervonden J POST VAN DïR BÜEG W C POST VAN DKR BUBG MtUCK Al wie iets te verderen heeft van of verschuldigd is aan JAN de VRIES in leven Bouwman en Vleeschhoawer te Moordrecht en aldaar den 18 Jnli 11 overleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 5 Angnsins e k ten Kantore van den Notaris A KLUIT te Moordrecht TB HOUR voor een klein Gezin een vrjen opgang hebbend BOVEIVHUIS Hnnrpi s 1 50 Adres aan het Bnreaa deter Courant STESELIJE Emï VAN Op ZONDAG 31 JULI en 7 AUGUSTUS zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 unr weder voor den verminderden pHJs aan 10 Cents de persoon voor een ieder toegankel k zyn De commissie Depot der Stoombierbpouwerij te ROTTERDAM gevestigd Zwgstraat o 85 C3 OU3D A beveelt zich aan tot het LEVEREN van al zyne BIEREN zoowel gebotteld als op fust waarvan Prgscouranten steeds gratis verkrflgbaar z n Verzekering tegen BRAI DSCHADË De ondergeteekende Agent der rantic Compagnie opgericht in den Jare 1771 te Amsterdam blyfl zich aanbevelen tot het Verzekeren van GEBOUWEN en GOEDEREN tegen vaste premiën P K MAAS Jr Peperstraat K 89 Te Gouda TE KOOP of TB HUUR gevraagd EËIV HUIS bevattende minstens vgf KAMERS met een TUIN Adres met prgsopgave en bescfargving franco onder letters X IJ Z bg den Boekhandelaar JAN D BROUWER Singel 260 Ameterdam Frambozen Limonade op K0GELFLE8CHEN bU S LOTEMAliERACfl IndeEierliaUe DEPOSTEO0 ZEUaSTRAAT No 8S zgn Twaalf Soorten diverse BINNSN BUITENLANDSCHE per glas tot lage prgzen te verkrggMi LEVERT eerste kwaliteit TUUF i f3 75 per Duitend tweede kwaliteit TUÏIF if 3 2S per Duimend Franco GOUDA aan huis flOOO ontvangt diegene die na het gebmik tw KRIEGER S likdoorn tinctuur nog Likdoorns heeft Deze tinctnur neemt binnen drie dagen volstrekt zonder pgn iederen likdoorn met igs wortel geheel weg Duizenden zgn reeds genezen daar dit HET ËEKIG MIDDEL is dat doelmatig werkt De prfls van 1 fleschje benevens pensid en gebruiksaanwflzing is 1 tegen remboew of voorafgaande inzending van het bedrag p r postwissel Alleen echt verkrggbaar bg KRIEOER Kerkstraat No 62 te Amsteidsm Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda RO deze tCouraiit behoort een Byrocfsel Woorden en Daden Woorden zgn goedkoop Dit blokt telkens en telkens rechts en links bg den mftigeH ingezetene en bg den eenvondigen bnrger in de schitterende woning van den rgke en ïn de mingegnede achteroonrt Woorden ontvuigt gg in dea grootsten overvloed zonder er om te vragen Men werpt ze B in de schoot gooit er u meê om de oown vervolgt er u meê waar gg gaat of s taat Aan woorden nooit gebrek Doch als het op daden aankomt wacht inen vaak te vergeefs Vol vertrouwen n geedea moed denkt gg eindelgk op grond van inoDdeKbge beloften eens een schoone een goede daad te zien uitvoeren te vergeefs teleur Stelling volgt op teleurstelling en zoo men al iets krgst w t vtwr een daad door moet gaan is het de moeite bgna niet waard er over te spreken Het is treurig maar bet m ioo Men is jong men heeft nog het volate vMl tmnwen in de menscbbeid oten gelooft nog aas lelfopoflering en toewgdiagaan anderen DMB verlüert nog in de nawve meening dat ieder mensch slechts één mond heeft waarmee hg spreekt en verwacht dat een eenmaal gespioWta ja ja blgven zal wat ook gebeOre Sn wat bigkt alras Dat taia zich d rlgk vergiit heeft Men komt pwdig lot de droeve emHng dat e n belofte werd gageven niet omdat de belover werkelgk plan bad haar na te komen maar alleen om van a af te komen om zgn naam van miniaam nenaoh op te hoaden om n goed jeOHM htm te al w i iiu eB of om ieta deigelgka In het psrticDliwe en pnUirin la veB worden heel wat woorden gesproken die weritelgkgewb kKnkea die ons Mrgen zonden doen bonwen op den spreker die ons vol geestdrift doen mtroepen wat een flink beminnelgk karaktervol mensch Doch als later blykt wat niet zelden het geval is dat die schoone woorden qiet door daden gevolgd worden dat die flinke spreker zich als net op handelen aankomt onttrekt dat die goed gekozen woorden slechts nit het hoofd kwamen en niet uit het hart niet nit het gemoed van den redenaar dan is het alsof onze geestdrift plotseling bevriest en in plaats van bovenstaanden nitroep ontvalt ons een andere van dezen inbond wat een valsch laf huichelachtig man Schoone woorden genoeg In rasMge openbww vergadering hoort men telkens met luide stem verklaren In het algemeen belang mgne heeien dring ik er op Mb dit of dat te doen Achter de schermen ziende blgkt echter helaas te dikwgls dat zeer goed met den vinger is aan te wijzen wiens belang de spreker op het oog had hetwelk met het algemeen belang vaak weinig of niets gemeen heeft Hoe ouder wg worden hoe droever ervaring ons d el wordt hoe meerwg tot de overtuiging komen dat zeggen en doen inderdaad twee woorden zgn die niet bg elkander schgnen te behooren Hier zien wg een predikant die den eersten dag van iedere week een groote schare tot zich treilt tot welke hg woorden van liefde en vrede spreekt welke h opwekt tot oprechtheid en deogd die hn aanspoort tot bra heid in handel en wandel Intnsschen hoe handelt hg zëlf Schoone woorden heeft hg zoowel op als bulten den preekstofl maar sinds zgn verschgnen in d gemeente kwam er tweedracht en twist waar vroeger een geest van liefile heerscbte hatelgkhedeu waren aap de orde van den dag en vele gemeeute l 4M leefden nadien met elkander op een voet van oorlog Ginds zien wg M volksvertegenwoordiger die inderdaad een goed figuur slaat Hg is een redenaar hij oitnMMkdheid Naar woorden behoeft hg nooit te Mken hg heeft ze steeds ter tgner beschikking en weet altgd juist die te kiezen die het beM Voldoen en de hoorders het schoonst in de o n klinken Hoort hoe gemoedel hg er op aandringt zgn voorstel aan te aiiaka hoe nwtig hg wgst op het belang rap M land bm dringend hg zgne medeleden op Ms hart ddÉt slechts dat in het oog te hoadea Ten slott blgkt eehter vaak dat sgn voorstel meer beoogde bet belang der vriendjes die op hunne beurt erkentelnk gi Boeg sullen igo ook hem een handje t beipeli en lj dt het land twjft direct seude bg t is meer gelnk dlÉi imieid Elders en w dmiwaartoe venier Wg hebben slechts een Hik te slaan in de wereld niet in die der verbeewng doehiadiederwerkel kheid om de ovenngin te verkrggea dat oorden en daden die bg elkandtt behooren inderdaad dikwgls aeer verre van elkander afstaan Het baat niet of wg het ons al trachten te ontveinzen het tt aoo en bet is goed ook deze waarheid flink en moedig onder de oogen te zien Wg zeggen het is goed en wel om twee redenen vooreerst idnt wg de gunstige nitzonderinsen die er Goddank ook zgn des te meer nmtSeetm n op MtigM pi s staüea cb voorie opdat wg leif er voortdurend met meer ernst naar streven ome woorden en daden met elkander in overeenstemming te brengen Wanneer wg goM uit de oogen zien bemerken wg onder de groote hoop hier en daar enkele edele schpOne gestalten die ons aantrekken door hun waarbeidszin hnn oprechtheid hun flinke rondborstigheid Laat ons dezulken onze achting toonen onze waardeering schenken opdat de wereld bet zie dat er toeh nog onderscheid bestaat tosaeben menschen en mensehen En laat ons vooral duchten zelf een goed voorbeeld te geven aan de jongeren onder ons laten wg op zgn tgd een goed woord doen hooren doch laat dat steeds vergezeld gaan of gevolgd worden door een schoone daad In het openbare en private leven alzoo getoond door moord en daad dat wg niet alleen oog hebben voor geld verdienen en zaken doen niet alleen hart hebbeu voor onze eigen belangen maar dat wg er ook iets voor over hebben om bet schoone ea edele te bevorderen in de wereld Een eerst stap daartoe is strikte oprechtheid die nooit afwgkt ter rechter of ter linkerzijde maar steeds rechtuit flink op het doe afgaat De dubbelzinnige en onoprechte moge er met slinksche streken beter denken te komen w verkiezen den koninkIgken weg die ook dit voor heeft dat wg met opgeheven hoofd en met behoud van onze waardigheid en ons karakter kunnen voortgaan Derhalve nimmer anders gesproken dan gehandeld Nimnier onze kracht gezochi in keur van schoone phrasen maar ons bepaald tot een eenvoudig krachtig bg tgds gesproken woord en daaraan toegevoegd een flinke daad zonder welke het eerete al zeer weinig beteekent Werd dit meer en meer in practjjk gebracht het zon er voorzeker in de maatschappg niet miltder om worden BINNENLAND QOÜB V 30 Juli 1881 Bij kon beslsit is bfelioemil lot Burgemeester B Berg Ambacht de heer P J Smit teoretaris dier gencente Morgen Zondag sal dei namiddag an 12 t tot 2 anr eeoe aitvoering plaati bebben van bet Ustiekcorpi der dü Sobultery alkier in het Plaattoen aabg bet Oalgenreld Wij herinnenn osie ttadgenAoten dal ket ICoMam an OnJbeden morgen weder au 4 6 ure voorden ermiuderdeu prya an 10 oenti toegankelijk ia De Gemeenteraad an Berg Ambacht beeft in jne tittiug an Dioadag 6 Juli jl aau den beer A Kaptiju te Woerden eonctwie rerleend oorden aanleg en exploitatie aa een itoomtramweg an Gouda orer Stolwjjk Beif Ambacht naar Schoonho eB Oote opmerking betr d logkaid an bet Uaagtehe DfbUd ia het mededeeieu der Qondacbe nud irerkieuiig doet het HêlU il NitmeMad het volgende teggen Wie lich herinnert dat ut OmfUmi an oorümI ia dak de lagbaid eracr iMhette io aau eihaud slaat met den ouderdom au kaar blad die tal ia l aaugehaalde feil ioa eel bandera niet kuaaan inden wanneer hü altbaaa weet dat het DfiUd reedt den leeftijd au 215 jaren bereikte en dus oud genoeg is om recht Ie hebbeu op eeaige toeg 4ijkheid waaaaer bei wat acbleraaa komt Blijkens ehteataand rersls ia beden het Paaaraou aa Oraveohage geoptad Tat toclicktiag ran de ele Goadtohe ingetelenea die den Haag nogal eena taapeken herianeren wij dat er twee panorama s i n Het eenc geseh lderd door kolonel Langloit it reedt morgen oor het publiek geopend het twacalr geiobilderd door Hndsg wordt Maandag oor ket pnbliek toegankeigk gesteld Toen dezer dagea ia de Serate iCamer de heer Virnijr het wetaontwerp betr het kanaal au Amticrdam naar de Merwede bestreed wees bet HmdeUUai er met bigkbaar genoegen op dat zich ook eenstem uit Botterdam daartegen erhief nl in de meening erkeerende dat de beer Tiruly te Botterdam woonde Het Dagblad tikte hel HandeUUtd daarroor op de ingert ea braobi het Amsterdamscbe bUd onder het oog dat de heer Virnly niet te Botterdaeii maar te Qouda woonde wal het BmdeMUul heden herbaalt Onze stodgenooten weten dat beide bladen ri h ergissen daar de beer Virul reedt gedurende eeuige jaren niet meer iii dese gemeente maar ts Leiden woont Dete ergisaing is echter te begrijpen doch wat minder te billiJkeB it ia dal de Bedaetenr der StaalKQurmt deter dagen bij ijn kort mvmé der kameniltin ook bet lid der Eerste Kamer T P Virnly met dat der Tweede Kanier W A Viruly Verbrugge erwarde Men mocht oorxeker erwaohteo dat men bij de Slaalsoonrant beter op de hoogte waa In de sitting der BoUerdaHische Arr Bechtbank an Vrijdag margen werd eroordeeld P K werkman te Nieuwerkerk a d IJael bekl an geweldpl legen bed beambte in functie tot 5 dagen ge eent C M P kleermaker te Ooudt bekl van misbraik au vertrouwen werd vrijgesproken Donderdag middag ia er brand ontstaan ia de woning van de wed A Kouwenhoven te Zoetermcer met het ge olg dat bet woonhuis rerbrand wat oór dat de spuit op de plaats kwam Door den gemeenteraad sU Zeveohuisen is tot tweeden geneesheer benoemd de beer Furn arts te sG enh ge Tan de 700 die hem au gemeentewege jaarlijks verstfekt wordj drtogt d