Goudsche Courant, zondag 31 juli 1881

gaioaenk lÜNttapelle 100 by voor welk bedrag de benoemde de armenprakigk aldaar zal waarnemen XJit Zafenhniain tchl men OW dd 29 Juli By eene openbani varkoopiug vaa te veld ttaaauda graangewaasea werika booge prijieu besteed Verkyobt fardeni eea it BeeBsohe haver groot 1 Heet eu 12 A voor ƒ 140 een partg DuiTauboonen groot circa 2 H voor ƒ 410 eeu party Friesche haver groot 1 Hectare 24 A voor ƒ 177 en ae artq Zeeuwaohe tarwe groot 1 Heet 15 A voor ƒ 2£t aUea gerekaod builen de onkosten £ eu perceel Ëugelscbe tarwe groot 1 Heol 12 A werd voor ƒ 160 uiet gegund Ter gelegenheid van de beriuneriag aac de plechtige aftweriug vau Philips II gaf de redergkerskamer nBorger te Oudewater II Douderdag in hel lokaal van de Heeren van Aelst eeue volksvoorstelling Opgevoerd werd De wees van Brussel groot oorspronkriyk hialoriaoh drama uit de drie laatate dagen van Alba a schrikbewind iu vgf bedrgven door A Ruisch Eeu talrgk publiek woonde deze iu allen deele nitniliend geslaagde voorstelling bq Sen ikrsoon die Douderdag bg een bakker te Cappelle a d IJael een bakje aiet ongeveer vgf galden uit een lade van de toonbank had gestolen is door den veldwachter aldaar te Rotterdam opgespoord Een garuizoensorder te t Hage gegeveu bepaaltdat ieder ratlitair die ap straat of in een burgerhaia onnoodig zgu sabel trekt zal worden gestraftmet het niet dragen van zgu wapen en al de gevolgen daaraan verbanden U D Dit Krimpen a d I k sohrgft men dd 2Ï Juli De alhier op 27 Juli gebonden feestviering van den 300jarigeB gedenkdag vao de afzwering van de regeering van Philips II bestond uit een optoohl voorstellende de historische figuren uit dieu tgd in kostuam gevolgd door ecu wagen waarop de afgevaardigden der provinciën met den algemeeueu secretaris en de Hollandscfae maagd allen in kostuuoi beaeveos eenige wagjeus voorstellende de versohilléade ambachten dezer gemetute Daarna volgdeu volkatpelen een volksooncert en eenig vuurwerk Donderdag 28 JuK werd een feest aan de schoolkinderen gegeven Men had hiertoe lateu overkomen dea beer Okhu zen die met zgu goocbeltoerea op eeue aangename wijze da kinderen bezighield die daarna werden getrakteerd Wy vernamen met groot genoegen meldt het D t t Gr dat bet t K U prina Prcderik der Nederlanden behaagd l ft bet eere voorzilleracbap te aanvaarden vau de boofdoommitaie tot voorbereiding vau het feest hetwelk te Amsterdam op S Aug a a zal gevierd worden ter herinnering aao de dapperheid en volharding waarmede onze brave marine honderd jaren geleden de eer van Oraiqe ta van de Nederïandache driekleur beeft gehandhaafd in de zeetlag bij Doggerabauk op deu Sdeo Aug 1781 Ben verslaggever van het BmdeliUad meldt omtrent de dezerijdagen geopende ngverheids tenlooostelliug te Leeuwarden dat zy enkele afdeelingeo uitgezonderd niet door rgkdom en verscheidenheid der ioieadingen uitmunt De provincie beeft zich met hare uitgebreide takken van ngverheid ulei naar bebooren iu bare hoofdplaats doeu gelden Ook het aantal kctoekirs is tot dusverre nog al schraal geweest Alt redepen van een en ander beweert hy in de aente plaats dat er te veel tentoonstellingen gebonden worden Daarenboven hebben de Friesche boereu eenige oiivoordeelige jaren achter den rug Tol 1879 toen alles voor de wind ging hebben ze hun geld uiet iscbter het linnen oaar op den dgk gebracht in deu vorm van mqoi paard en rglnig ent Wal ze toen te roekeloos waren zgu ty uu te zuinig Het jaar 1878 bracht nameiyk zeer lage boterprgteu De pachten moesten verlaagd worden zooaa de landeryen ongeveer 3t pCl in waarde daalden De toestand is dua eenigermate gedrukt ea het drieklaaaenatelael op dé botermarkt achgut weinig geaehikt om daarin verbetering aan te brengen Bepulde de boer vrower zelf zgu prgs thans levert bg de Voter aao ede verecniging die haar keart ea baar tegen aente tweede of derde soort v de hand zet De Friesche boer behoorde slechta één soort de bette aan de markt te brengen Aau de beniding moet dna onder voorlichting dar wetenschap maei torg worden b staed Ook de veeteelt Waait niet aseer gelgk vroeger Op dat terrein ia de Ftnaüfi g voor Jut RuudxxeêUmioek echter reedt teu guede werkzaam Bjj de Nederl rr jmetselarèn Ixataat het flan om de afiwering van Philips II feeslelyk te herdenken Of Woaudag S Augustas t H ar Ba logeTtrgaderiug a iaar cal get lgd ronlui kor een banket te ZaudvooiL Aan de afdasliu sbeslarta en Oorrespondenteu vau UullapaUor s Boud t u door het hoordbestuur per circulaire de ouderiirerpeu medegedeeld die op de 7de algemeeue vergaderiug op Poudeidag 26 Au uatus a s te AmatenUin zullen behandeld ofdan Door de afdaeUag liOeuen a d Vecht ordt voorgesteld de tuBscheukomst van den Minisier vau biiinenlandsche taken in te roepen om besturen der gemeenten waar Rgks outvangera der diieole belaatiugen baiten hunne residentie tol bet innen dier belastingen tiliiug moeteu houden te verplichten aau deie ambtenaren daarvoor mo mogelqk eeu lokaal niet in eeue herberg ter beschikking te stellen alleen tegen vergoeding der kosten van vuur en schoonhouden Behalve nog verschillende andere zaken zal ook de draukwet eu hare uitvoering een punt van gedachteuwiaaeliug uitmaken tégelyk met deze oirculaire ia verzonden een exemplaar dier wet Boor den Minister vau oorlog is bepaald dal aau de opper hoofd en verdere officieren die In de maanden Augustus en September a s ia een i edeelte van Gelderland en Over sel aan de vMnuwocuvres Op uitgebreid sokaal zulln deeluem de naverlaelde toelage per dag zal worden tu ukeitd Aau den divisie kommandaul IZ aas den kommandaut eeuer brigade ƒ 5 50 aau den chef vau dea staf der diviaie deu offio van gc ndheid ehef vau deo geueeak dienst eu den oofdoffic toegevoegd aau den divisiekomm ƒ 4 i J n verdere hoofdotlioiereu fi aan WA ritmeester f7 a4een luiteniinl 1 5 O lu de noenadag gehoudeu 7de zitting vau de Algemeeue Synode der Ned Herv Kerk hield bel londa voor de noodl dende kerken eu persoueu de vergadering opnieuw bezig Daarna kwam het fonda voor de sohraalale predikantstraktementen aan de orde Ër was oog geen denken aan om die alle t y f 1000 te brengen Hen verzoek om een inzameling voor Over tSiahildt te houden ook baiten de proviuois Groningen werd toegestaan De bijttnidere qver volharding en opofferingen door de inwoners van die gemeente betoond iu verband met de behoefte die des ondanks bleef bestaaii ad u deze beslissing eenparig nemen De slaat der algemeene kas bedroeg iu ontvungat 75 319 87V iu uitgaaf ƒ 75 222 62 Het fonds voor de bybelvertaliug van het Nieuwe Testament gaf weinig slof tot opmerkiugeu Het schijnt te wciuig bekend dat deze nieuwe en inderdaad voorlreifelijke vertaling van Vet Nieuwe Testament door hel Bijbelgenootaohap legen 0 7S ea in liuueu band tegen ƒ 0 80 is verkrijgbaar gattaid Te Zutpheu verbluft sedert deu 1 Ideu dezer maand bet gezin van zekeren li man vrouw eu eeuige kindereu ondo den blooten hamel Xeagevolge van een rechterlijk vonnis uit hunne woning gezet heeft het tegenwoordig een rerbigfplaals in eea droge slool buiten de Nieawstadspootl waaruit het nu door de aanhoudende regeua verdreven is zonder Ie weten waarheen De Unie Eeu school met deu Bybel heefk een blaadje verspreid waarin onder het opschrift wiusteu verliesrekeuing de winaten eu de verliezen worden opgesomd die de Unie voor ds anlirevolationairen in de uitvoering der schoolwet heeft waargeoomen Het is een aigauaardige winst eu verliesrekeuin naar meu denken kan Doob vooral eigenaardig is de verliesrekeniiig om de posten waarover bet meest getrei rd wordt Het zyu die betreffende bet aantal onderwijzers iu verhouding tot dat der kinderen en d voorschriften betreffende de afmetingen der scholen waardoor tegen overbevolking der schalen wordt gewaakt Die twee bepalingen der schoolwet worden op de verlictrekeniug der Unie met zeer zwarte kool aangestreken De Unie schyut dus slecht onderwgs bgv van 1 ondarwgzer aan 80 kinderen en een overbevolkte school waarin de kinderen door de bedorvea luaht bun geaondheid eu kracht verliezeu niet als verlietposiea te beaoboBweo Es toch zoudeu die posten teer ten nadeeie vaa de kiodtreu komen al boekte de Unie ze niet De commissie van officieren door bet Frausehe gouvernement uilgenoodigd lot bet bg wonen der giroote ojg aarsmaiiocuvics is door deu Minister van Oorlog aangew Hn au bestaat nil den ganeraalmqoor 1 M fin der Star chef van den generalen ttat den kolonel A J W vaa der Sohrieck komm vaa het 3e reg iaf eu dan lu luit H K A de Neve vau hel O I leger Iu het Paleis voor TolkaTlijjt te Anitac aai ia meo reeds druk bezig met het iu orde breugen v d tentaousielluiK va hul ddelao voor den boekhawle Met het opstellen der belangrijke iuzeudil en is raeda eea aauvaug gemaakt Tut beoordeelaars zijn b ioemd da hb P Gh Smit A Caramdii C L vau Ketteren H A M Boelama D Noothoven vao Goor J H Huber Marlinus Nijhoff G P Westerman eu Martin Kalff Ue beer A C £ ruseman iiwelijki enofnd kou de opdnekt wegens eeu buftenUndtche reis niet aan vaarden De beoordeeliux zal plauts hebbeu op 15 Aug De teutoonstelliog wordt den volgendeu dag des middag te halfdrie geopend en vau 17 31 i itg voor het pabKek toegankelijk gesteld e oalalogua belooft een waar ineealeratak la worden Twaalf drukkers tas binden as de vooniaaaate papierhaudclaars Werken samen om een uittlekend geheel te leveren Het Bhl verneemt dat de directie vao ii Paleis voor Vulkavlijl te Amsterdam aan eeu conaorlium verkocht beeft de gedeelten van deu Paleisluiu gelegen langs hel Oosleinde het Wesleinde eu de Singelgraobt ter bebouwing De tuin zal daardoor evenals die van bet Palais Royal te Pwgs aau alle ag den berichni worden en bijua bü elke weersgesteldheid een aangenaam oponthoud bieden Op hst Oosteiude en het Wesleinde znlleu door die vecaaderiog aau de onbebouwde zijde huizen verrijzeu eu die siraleu worden langs de Singetgroohl or kestagde door eeu kade verbonden De aohterhuiteB van de geheels reeks van peroeeleu dua de tuinzgde van hei Paleis worden ingericht alt de galerg en van hel Palait Boyal loodat de gebeele luia omgeven wordt door eeu ooloumule In een glasfabriek te Stadskanaal kregen twee jongens van H eu IS jaren twist met alkander waa by de eeu dan ander B t eau gloeiende ütereu vjÊI waaraan gesmolten glaa ia den mg stak V Murop werd koud water op de wonde gegooid waardoor het gloeieude glas in bet vleescfa vaa deu Igder iu stukkeu sprong De zaak is bü de justitie aangegeven In deo nacht van Woensdag op Douderdag omstreeks 2 ure is in de Langestraat by de Brouwersgracht te Amsterdam in het uieuwgrbuawd uog onbewoond perceel No 10 brtiid uilgcbriikcu die binneu eeu uur tijds door een sloom en twee handapuiten gebluacht werd nadat de boveuvcrdiepiugen iolnaachen waieu nitgebraud De politie andera nog al vlug met bet afzetten vau terrein dikwijls tol in het dwaze en beapotlelgke toe beeft de onvergefelijke nalatigheid begaan de straat vMr dea bouwvalligeu gevel voor het publiek vrij lateu met JKt jamnerlijk gevolg dal Douderdsgochleud halbcbt het boveuaiuk naar beuedenviel eu de steenmasaa een bejaard aua en twee jongens verpletterde De man waa onmiddeliyk dood een der knapen zou tijdens krt vervoer naar het Gasthuis overleden zuu terwiyt oolc hel derde slachtoffer er waaraohijntijk evenmin het leven zal afbreugen eu naar men erzekart de eflhtgenoote Vaa deu man bij bet veraemaa va het ougelak bet vau aehrik besiieif I Even voorbij Oupette derailleerde Donderdagmorgen de leader van deu sneltrein welke teu 8 16 nnr uit Rotterdam was vertrokken Bg oudertoek bleek dat de banden der wielen baiteuwnarts waren weggeslagen en de rails een aind weegs hadden lotgewerkt Wèl k vam er balp uit Gouda maar om dan tender op de tails te brengau lerwgl de raizigen vooral de kaotbaudelaart die te Gouda ler markt moetteo aipachleude blikken wierpen op een voorbyvliegeudeu trein waardoor zg verwacht hadden opgenomen te zallen wordau Twee volle ureu verliepen alvoreua er weer beweging iu den trein kwam en de reis kon worden voorigezet u hoewel het tgdverlies betreurende is onze berichtgever toch verheugd er met deu schrik afgekoknen Ie lyn TyJ Staten Genemal Eism Kawi Zitting van 28 Juli Iu deze zitting werd de beraadslaging ever bet wetsontwerp tot aanleg van het Kanaal van Amsterdam naar de Merwede voortgetet De Miuiiiter vau Walenlaat hield eeu uitvoerige rede ter beautwoarding fau da vcrtcbilleade ipreken Dertt zette de Minister voorop de algemeen erfceude noodzakelijkheid tot verbetering vaa de water gemeenschap met deu Ryu eu ten tweede de weoschelgkbeid om nu eiudeiyk met ipoed te handelen De strgd Wgeu het plan der Regeering nu kan juist uiet anden dan tot vertraging leiden Das dted de Miuister in t breeds uilkomen Trouwens de getebiedeuis van het Gcldeische Talleiksuaal welke de Minis ter osder uitzette bewgst v 4 ifn end dal daaraan uiet Ie denkeu is gelgk t ook niet in beacherraing word genome Trouwaa b venchil lu afstand it TQ r het Vervoer van de Sgn opwuatts waar t op suukoin luttel van beleekenis eu de groote brrwsreii eu gevaren werden alircmeeu eilieud Zjifl er meer andere pWlnen Tm eerste l plauDirka is door het rapport van deu iugenieor Roze veroordeeld Ten tweede het kanaal Wijk bg Duurstede Tifl waarvaa de Miuisler mol leedwezen beeft moeten a en Wegaus de ernstige betwarra Ten derde de vernauwing van den Nederrijn en het Pun ncrdenachekanaal Doch dit ia mei l oog Of it iraterverdeeling eu op den ijsgaug zeer gevaarlgk lerwgl het resultaat zeer onzeker is Blijft dus alecbia over de Keulsche vaart Dal il opiieaiaakt uaar de groiidslajeu van bet rapport van 1878 He onderzoek la zeer volledig geweest Het kauaal kan epoedin verbeterd word n Ën nu wil men Aiaaterdam niet een weldaad opdringen want hel geldt hier niet een plastselgk maar eeu algemeen belang £ u laiineer nu liet bejte niet kan worden verkregen zonder scbade voor andere belangen lerwgl de voordeeleu sterk overdreven warden dan magen wg ons toch niet lateu weerhuuden hel landsbelang boven allea te stellen Of luen wil iu eruat de varbiuding over Gouda Neen zg werd met veroutwaardif ing aleeds verworpen en moet nu alechts dieneu al loeieg om hier een oiiguutlige beslissing uit te lokken Wat tal ecifter kei gevolg i üroote verwarring want het pli n tot verbetering van de verbinding lusscheu Rotterdam eu Amsterdam is bg den Minister gereed eu moet op zich zelf dlijveu ataau lu de tweede plaats uieuwe groote onaakerheid voor de Rguvaart sratit de ïfiuialer loa zich bi eea ouKUustig votum autlrekkrn en eeu nieuwe phase van onderzoek met ttet twyfelachiigen uiileg zou geopend worden Kepiieken volgden door verschillende sprekers waarbg de heer aa Liatiarf Stirtm bleef aaadringea op nader onderzoek van zgu deu vorigeo dag aaubelolea planuf De beraadslagiug tcsloleu zgiiile kwam hel ontwerp lu steramiig Gr waren 38 leden tegenwoordig De heer Beetenbroek wat afwezig eu hel werd aamfemme met 21 tegen 17 stemmen Ue Kamer is op reces gescheiden te s Gravenhag e Op uitnoodigiug van het Beslnnr der Haagaebe PauoramaMaatachappy wooudeu wg heden middag ten twee ui I4 opening bij vau bet Panorama van tGrarenhage bedeu alleen voor genoodigdeu norgen om 12 uur voor het publiek voorstellende De iloff van de Pyramiden 1798 geschilderd door kolonel Charlea Langloit Nadat de geinvitcerdeu zich iu het gebouw Betnidenhoal vereeaigd baddeit elk gebeaw den vervaardiger den Architect U Westra bepaald tol eer ventrekl sprak de beer Louis Wolff een kort reie ait lot verwelkoming der aanweligeo waarna hg een woord wgdde aan deu in 1870 Ie Parijt ovarledeu sefailder eu aan zyn stak rDe slag van de pyramiden waarop hg het panorama voor geopend verklaarde Daarop werd bet panorama bezichtigd Da oeichouwer wordt geacht zich te bevindeu op bet lerrta van bet Zulddglitt gelegen kult van een viertal dorpen aan den liuker oever van den Ngl te midden van het Turksch kamp Het is 6 uur i avonds de zou verlicht bet terrein waar bet frsnsche leger bet Tnrksefae lot den aftocht dwingt £ enjhing golvende linie omzoomd door 40 stuks geschut vormt het gerelraucheerd kamp des vijauda dat links steunt op eea kanaal De Mainelakken zyn te Bechiyt verttrooid de grond bedekt latende met bunne Joodeu de Fransohe iufauterie herneemt hare aanvallende beweging De opperbevdbebber Bonaparte vergweld van zQn staf eu generaalt waaronder Berthier en Murai bevindt lioh te midden der diviaie Dugua van waar hg alles bestuurt eu de aauval kolounes van de divisie Bon steunt Seu afzoaderlgke kolouue van die divisie valt de vijandelgke versterkiugen aan oo maakt er lioh meester van Het carré wordt geformeerd de Mamelukkrn dringen er op iu bun aanval is verwoed en zij vallen iu grooteu geule onder de Fransohe bajouelten De wanorde is groot zy wordt nog itiwgerd door aaa buskruid oatplaffiug Aeehls ziat men hel carré vau generaal Bon ea Wder nooidvaaiM dat wa geaeraal Viai O Monuea van dezen laatateu vallen de voorhoede van dl Mamelttkkeu akn omsingelen haar scheiden haar na het kamp éti dr ft baar naar den Ngl Op ke jelfde oogenblik zijn de laatste kolouiics vu Keoeraal Bon aau de andere zgde bel vgandelgk bmp biuoeugedrongeu zg maken zich van de ar tillerie neatter ea werpen allea omver wat haar in deu weg staal Een b S gevfobt is i vollen glltg mao ziet gevondra vlaebleliagen eaz enz De tgd ontbreekt ons het gebeele panornna te schetsen alleen nog dit dat men in het Oosten den berg Mokaiani ziet aan deu voet waarvan zich de tMd Ctiko afieekent en in bet tuiden het eiland Sohda De indruk dieu men van het Panorama krygt is eeu hoogst gaastige De schilder heefl met een boilengewooB latent de rgkdoiumen der kleedetdrachten en de plantengroei in de warme streken van bel Ouaten weergegeven Behalve bel Panorama werd ook nog een liwrama te zien gegeven voontellende een maill a een atraat van Cairo Wg eindigen met de bewoners van daze ea omliggende gemeenten op ie wekken wanneer zg den Haag bezoeken bet Panorama met een bezoek te vereeren Wij iwgfeleo niet of zg znlleu evenals wg daar geuo volle oogeublikken doorbrengen GEVONDEN ii aan hel Bureau van Politie ge j depoueerd Een blikslagrrsschaar en eeu ring met vier lleutrit n ee gWii baiidtcboeu iu de waeblkamer van hel Postkantoor gevonden De BUH0E MEB8ÏER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Proriuciateu Jnspeolear der Directe BehmiKltta ent te Roitcrlam op den 20 Juli 1881 it exeeatoir varkbtarrf r Het kohier Nu 4 van het Paieulrecht dienst 1881 82 Dal voormeld kohier ler invordering ia gesteld in handeu vua drn Heer Onivadger dal ieder daarop voorkomende verplicht is tgnpu aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen ea dat bedeu ingaat de termgu van DBIË MAAXDEN Manen welke de redamas bebooren te worden ingediend Gouda den 2 Juli 18SI De Bargemeesler voornoemd Vjl N BEBQEN UZENDO OR KENNISOBVINQ BUR0EMBB8TEK eu WETHOUDERS van Gouda brengen ter keunis vau de Inxtzeteneu dat de HEKENINQ van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over bet diens aar 1880 voor den igd van veertien dagen op de Secretarie ter lezing van eeu ieder is uédergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens tCu tien tot dea namiddags tan een are terwgl bovendien tegen balaliag van koilai abehrifi dier Rekening kan worden verkregeu GOUDA deu 28 Juli 1881 BargemecMer en Wetboadert voornoemd VAN BERGEN ÜZENDOORN De Seeretarit BROUWER Burgsrlijke Stand OEBOBBNf 27 Jnli Fredrik oaJen C vSa ter Vlial es G ds Joag Jokau Jacok ooderi J J Hearich en J vsa dea fierf 26 iohanna CoTDclit oaderi J vis den Broek es C viD Gelder SU Basliaoo Adnanai onderi K Vosk en P van d r Wocniel OVKRLBUENi irJuli W Qsia iel ONDBKTROU tv D 29 Jali F L vaa der Water 22 j n O MD Huareii ISjj H Zsatvosrl 20 j eo A Hap iel It j A de Weger M J es H C Mslkefl la Mmrdreehl 29 J F HormiD 44J ea K M C H Verusl 26 j J de Joan 60 j sa P M na der Spelt U j OÏHUtVO 29 Jali H E vaa der Moer as T Eogelbngl ADVERTENTIÊN Getroawd JH E TAN om ROBE en T ENGBLBRBGT die ook oameut wederzgdsche betrekkingen harteiyk dank zeggen voor de zeer vele bewgsen van vriendaou en belangstelling dezer dagen ondervonden Gouda 29 JuU 1881 Heden overleed tot droefheid van mg en mgne Kinderen mgn geliefde Echtgenoot BARTHOLOMEUS tav GAfiEN in den ouderdom vim bgn 67 jaar De Wed B taS GALEN TAN DIK KtmiS Gouda 20 Jnli 1881 Zfl die nog iets te vorderen hebben van de OOMmSSIB ta n TOEZICHT over de StadaMnziekschool betreffende de gOwud en feesttdering wonka Terzocbt hierran oggaaf te doen ten huize van den Heer D HOOGENBOOM Cz bö wien teven de rekening en verantwoording ter visie lal le en op WOENSDAG 3 AUGUSTUS van 9 4 ure De christelijke Jongeüngs Vereeiiigiiig wenscht 3 AUGUSTUS a t des avonds 8 ure eene OPENBARE VERGADERING te honden in de Evang Lothersche Kerk alhier waareen opwekkend woord zal gesproken worden door den Hoog Welgeboren Heer Baron van DOORN VAN WESTCAPELLE te t Gravenhage H T BESTUUR TOEGANG VRLT Limonades en J BREEBAART Lz MARKT GOUDA fTstroeve voorheen Wei L C SCHOUTEN Markt A 69 Bericht de ontvanget eèner ruime keus Speelgoed Galanteriën en Byouteriën Openbare Vrijwillige Verbooplog te GOUDA Op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1881 des morgeiis ten 11 ore in het koffiehais de HABMONIS aldaar De Notaris Mr I MOLENAAR gevestigd te Waddtnxveen zal ten verzoeke van de Krfgenamen van wglen dem heer JOHANNES BËUMER op bovengemelden dag plaats en unr pabliek veilen en verkoopen Actit oiettw geiwiiwde HUIZENmetERVEINenGliOi D Staande en gelegen in de Korte Akkeren binnen de Gemeente Gouda Bg verspreide billetten in t breede omschreven Betaling en aanvaarding op 1 September 1881 Nadere informatien te verkregen ten kantore van genoemden notaris ÏMSiTRMKTi MEIWIJ I bil SLOTEMARER O § SOEDEOOFE MÏÏZQZ No 1 863 is voorhanden in den BINNBNen BülTENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUWE SUPPLEMENT Ö1TALÜGÜS SEN ï§n gratis verkrflgbaar