Goudsche Courant, zondag 31 juli 1881

TTooxloopigr Bericli tSET a I500T Theatre Tal leauz Vivants en 3i£etamorpliose ONDER DIRECTIE VAN ë S @ 1 standplaats Markt bij de Hoogstraat Verwittigt het pabliek dat hfl is gearriveerd met geheel iets nieuw De voorstellingen zullen bestaan in vgf afdeelingen waarvan bgzondet zullen uitmunten Dc Overwlnlcrlng te i ova Zcmbla De EERSTE rOOnSTELLING zal plaats hebben op DINSDAG 2 AUGUSTUS m 1 nn Zondag 51 Juli 1881 Voor eerste maal in deze stad STANDPLAATS Groote MA It KT legfenover den Heer Goorissen HEJO C3 K OOTDSI VOLKSMUSEUM Hel schoonste fraaiste en leerzaamste bevattende 3500 Kunst en ITatuunroorwerpen ÜF roon heebeu en dames zichtbaab WÊ VeigeHJka geopend van s morgens 30 uur tot s avond laat De Directie F A DANIEL van Ko aiMptt Cag liostro theater TAN E BASCH GROOTS UAÏIKT QOUDA Oedurende de Kermis eiken avond ten 8 ure Groote Voorstelling Tooverfl Mecbaoiek Physiek en Hydrauliek daargeateld door E BASCH o a TheFaHyr met aanwending van den luagDetischen slaap Proteog de Metamorpbosenkast Agioscopiscbe WereldTableani door het grootste apparaat der wereld Tempus quo rosae florent het feest der rozenkoningin te Salenci p den dag van den heiligen Medardus Oroote Feëri met nit den afgrond opstggende Waternympbep springende Reazeufonteinen Electnsche en Drammoodsche Lichteffscten Kostames en Decoratiën geheel nieuw Bureel geopend van 10 tot 6 mren tot het bespreken dér plaAtsen a 10 Cents Opraing te 7 uren aanvang te 8 uren einde te 11 luen Prgz der plaatsen Eerste Rafag 1 49 Tweede Rang 1 Derde Ranff 0 75 Vierde Rang 0 40 Kinderen beneden 12 jaren betalen op den Eersten en Tweeden Rang half geld E Basch Op de Kermis alhier X H A F L A I R Cs DUBBilE PLEI2 ER TRAMWAY a4waar zallen loopeo gedurende de Kermis dagen tot vermaak van het geëerde pabliek in eene welingerichte Tent 620UEB mUWA7S 3 rechts en 3 links g e d r e V e n door 4 Paarden Verdeeld in eerste en tweede klasse Entree 1ste klasse wagens met vryen rit 15 Ct det 10 Voor de niet rgdeade zgn op de eerste plaats aparte Zitplaatsen De tweede klasse is van de eerste afgesloten Kinderen beneden 10 jaar betalen op beide plaatsen 5 cent Ieder rit bqiten kaart 5 ct Is de plaats het toelaat Kaarten gaan voor De tent is voorzien van een flink BnfTet en goede Moziek z nde een Militair Corcert Orgel alleen het geld waard om te zien HET GROOT MUSEUM VAN DEN HEER Tb CONSAEL STAANDE op de Markt tegenover Arti Legi Dit kostbare Maseam bevat 3500 stuks zichtbaar voor Dames en Heeren Beneden de ISjaarwordt men niet toegelaten Zie verder de Biljetten De toegugiprga is aan het Bureel aangeplakt DE DIRECTIE BUITENGEWONE KlKDEIlVOOaSTELLING in de achterzaal van het Lokaal TIVOLI op ZONDAG 31 JULI door A D Bamberg met medewerking van zjine OocbtMs bestaande in Goochelen en Tonrs d adresse MSVMEM i GElfX SMlperadrt T n A Bbinkman te Gouds I C SIBBES rraa CI 0 a d a maakt aan zgne Stadgenooten bekend dat hg dit jaar is geplaatst met xgn Zindelgke Weliugerichte POFFERTJES en WAFELKRAAM de twtede van af d Tiendeweg hg hoopt even als vorige jiuren met een talrgk bezoek vereerd te mogen worden daar hg alles zal aaDwosden om zgn Stadgenooten goed en lekker te bedienen hg is zeer troed bekend lekkere Poffertjes en Wafels te leveren alles met beste boter gebakken bediening met zilver Bestellingen worden spoedig bezorgd Verder beveelt hg zich vriendelgk bg zgne Stadgenooten P ZILVER iL m HOFLEVERANCIER standplaats op de Markt tegenover den heer HOUTMAN Bericht aaa tpn achte beganstigers van Gouda d t bg dit jaar met zgn tot het ontvangen van fetsoenlgk publiek ingerichte is aangekomen Even als vorige jaren hoopt hg ook nn met het leveren van BESTE WAFELEN door Gonda s ingezetenen te worden begunstigd IndeBierhaUeJE POSTHOOHN ZEUGSTRAAT No 86 zgn Twaalf Soorten diverse BINNEN en BÜITKNLANPSCHE per glas tot lage prgzen te verkrggen Ondergeteekcnde beeft de eer zgne geaehli Stadgenooten en Begunstigers te bericnin M hg dit jaar geplaatst is met zgne KRAAM Mt Qalanteriën en Einderspee op de MARKT tegenover deSbcieteit VREDKBEST en beveelt zich minzaam in iedengint aan A VAN MAAREN Voorheen B J van REE L VAN WAmOÏÏ Koejt en Banketbakker Lange Tiendeweg D 63 alhier bevaelt zich bg voortduring aan en bericht tó hg gedurende de Kermis g aatat i met KRAAM voor tegen de Waag op d MaWj alwaar mede oprechte Cfoudsclie Spriti en allerhanden Soorten van KOEK enz to bekomen zgn De ondergeteekcnde maakt bekend dat q met haar Oliebollen Kraam dit jaar weder gearriveerd ia en geplaatst wvens het Stadhuis en beveelt zich beleefdelji in ieders gunst aan W SCHIPPERS van Oad BegarUnd Bestellingen worden ten spoedigste aan haii bezorgd Ontvangen Ecjjte SCSIEDAUUERJENEm Merk Night Cap lillee n neikrggbaar bg M PKETKRS Jz Wtldstraat Bulteulandsch Overziclit De Friunhe Senaat kwsm Woeoklag gereed met de begrooling ea beeft Dooderdsg de wet op de uiiddelcD bekscdeld toodat werkelyk kedeu de zitting tMl kuuDen orden gealottiieo daurcnee tcieut foldaau un deu renieh der Begeeniig om de verkieiiugen op SI Aag te doi ii pluit helüben Uechta eu iDki u ineD uog altyd outoredeu over dien termijn en men kau moeilijk de Begeering vrgpleiteil dal ly met dete vetniuiug de opportnniilea een handje vil helpen de oonaervatiefen en radieilen tooh cyn uiet gereed roor den verkietingstlag de upportonialeii wel Gambetta was natunrlgk tgdig ingeliohl en aomnigen hoaden hem voor den uitvinder van de verrauing Dat de Regeering met lalk een geringe meerderheid zegerierde lo dece aaaettie pleit voor de eerlijkheid van de Kamer die meerderheid bedroeg looait men weet ileohti 16 ttemmeu hiervan loudeu eigenlek nog moeten vorden afgetrokken 5 Hiuiiler en 7 onderitaaia ucretariHeu terusairenioad ia de Begeering dus aau een nederlaag otlaM M VsD de liiikengde siemden tegen de BegscriBg 44 Qambettiateii tegen 60 voor 34 uiterste linkeriqde en 1 gewone liukersyde 73 leden byna allen Bepubtikeiueu stemden niet mee De ferdfaohts uilbart ing in Afghanistan is eindelijk gekomen Ayoob Khan dreigde den JSmir reeds lang m t een aan al pogingen tot verzoening hielpen niet Wknt de Emir stelde tot eerste voorwaarde dat A jraobs trotpen Afghanistan zouden verlaten Hocwsl wuu wJile dat AjTooIm leger swakker wu dan ditf vna dra Bmir ii het eerste Irefeo tnesoben beiden ten voordeele van Ayoob afgeloupen het la waar de troepen van den Ëiuir deserteerden De Eugelache Begeering blijft neutraal eu zal den overviuiiaar als £ mir erkennen De heer Bortlelt beeft In bet Ëngelsohc Lagerhuis aangekondigd dat hg aan de Regeeriug tal vragen elke maatregelen zij deukt te nemen om de moordenaars van kapitein Klliott en andere Britsohe oudcrdan ii in de Transvanl Ier verantwoording te roepen U diende vervolgens een verzoeksohrift van luvale Transvaler in die vernietiging ran bet jongste vredesverdrag vragen of zoo hel daarvoor te laat ia verzoeken dat voor de besoherming der Biitache onderdanen die in de Transvaal moeten blyvpo degelijke waarborgen ordi n gegeven Zg verlangen dat ban ruime schadevergoeding orde verleend voor de verlieten gedurende deu oorlog geleden Dinsdag jl hebbeu in Denemarken de erkieting o voor de Tweede Kamer plaats gehad Uen weet dal op 6 deier dit staatslichaau voor de tweede maal edert het b gin van Hei onthouden erd Uil een telegnphiaoh bericht bigkt dat de reoblenijde regeeringapartyv tea zetels verloren heeft Dit is een Ie barder slag voor bel kabinel ËsIrup omdat be ditmaal op de nederlag der oppositie soheeu gerekend te hebben De kiezers hebben dus de ootbindingspolitiek van het kabiuel afgekeurd en daar hel thans minder dan ooit eene legemoetkoning van den kant der oppoeilif te WaolMea heeft bigft aau bel kabinet weinig anders over dan af Ie treden Bene nieuwe dépêche uil Kopenhagen van gisteren meldt intusschen dat de nieuwe Tweede Kamer tegeu 9 Augustus aaualaande ia bqeeugeroepen De Porie ventaal nog allgd meesierlgk de kunst om onaangename onderwerpen op de lange baau Ie schuiven Men eet dat de zoogenaamde coi értott i guatre belast met de regeling der qnaestie betreffende de aansluiting van deu spoorweg SalouikiMilrovil7a aan hel Servische net nog tot geen uitkomst kon geraken omdat de ïurksobe Commissarissen steeds tonder inetruclieu aren De Oosten njkaobHongaarache ambasaadenr bg de Parte baron Calice heeft dezer dagen eene nieuwe poging gedaan om de Porie tol nakoming harer verplichlingea en tot hel zenden van de vereischte inatruetiéu aan Sdbem pacha Ie Weenen over Ie halen De minister Assym pacha antwoordde aanvankelgk dal de Sultan nog geen besluit bad genomen en later op verder aandrang van den ambassadeur dal de bijzondere overeenkomsten tossohen Oostenrgk Hougurge Servië en Bnigarge in de spoor egquaeslie voor Turkge niet verbindend waren De taak is dus geen stap verder gekomen Thans kamn weder gunMige berichten van Qarfield De geneeah eeren hopen op een spoedig herstel j IEïsLSLg soIfcLe Bezuidenhout bij het Bosch f 1 üï i ZONDAG 31 JULI 1881 S MIDDAGS TË 12 URE geschilderd door Kolonel LANGLOIS een straat waarin mai kt wordt gehouden te Caïi o Egypte gezien uit het huis van een Patriciër ENTREE 99 CENTS Geopend alle dagen van s morgens 9 uur tot zonsondergang itt The Singer Hanuracturing Co CaTootste ITaaimachinen PaBriek der Wereld behaalde in 1880 weder evenals in alle vroegere jaren den Hoogstan Omzet 538 609 Naaimachines of 107 442 meer dan in het vorige jaar De gezochtbetd der Origineale Singer Machines wordt bet best bewezen door dezen weergaloozen omzet Er werd verkocht door Mach The Singer Manfg Co 1870 249 852 iThe Singer Man Co 1876 262 316 The Singer Manfg Co 1877 282 812 The Singer Manfg Co 1878 356 432 1 The Singer Manfg Co 1879 431 167 The Singer Manfg Co 1880 538 609 Deze getallen bewezen dat de omzet dar Singer Manufactnring Co zich binnen S jaren verdubbeld en een half MiUioen Machines per jaar of 10 dnizend per week overschreden heeft Eene zoo groote aanhoudend toenemende navraag is zeker de beste waarborg voor de voortreffel kheid van een fabrikaat Om het ook den minder gegoeden mogelyk te maken zich eene der doelmatigste voor zgn onderhoad dienstige Machines aan te schaffen worden de Origineele Singer Machines xonder prijsverhooging bg kleine aanbetaling tegen wekelgksche afbetaling van 1 Gulden verkrggbaar gesteld Alll n P ht B Machine op den arm bovenstaand Fabrieksmerk als ook de AUCCII CtlHi ypii Pinna THE SINGER MANUFACTURING Co draagt Eenig Depot voor Gfouda en omstrekei Hoogstraat 122 23