Goudsche Courant, zondag 31 juli 1881

1881 Woensdag 3 Aupstns jj q oQAS GOUDSCHE COURANT Nieüws CD Adverlentielilad voor ümh m Omstreken Trmmoaoariiqe a algemMs Ztokto in dlt land Toorkomwide Evenal een 4ief die oaa dw nachts Unrandt Tilt te cms op bet oDTerwacbta aan ZIJ die er aan lijden gevoelefi plju In de borst en lenden lelfö somttjda la den rug Ze QDderTliKton wa soort van vwreltaix en een ganelsdheld lot alapea Des moi ens roor al lie men een onaangena men smaak In d mond ie tanden xijn met een slijmachtlge lelAtandlgbeld bezet = Z a eetlust ontbreekt De zieke teroeltalK het ware een xware ë drukking op de maag en som i vijlen een geToel ran zwakte en een niet aan te Tullèn leegte In hQt binnenste van de maag Deoogco slja dof en de buitenste deeten er van worden koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men eeaj hoest die bij den aanvang droog Is maar na eenlge maan deu vwgexeld gaat met opcevlng Tan groenachUgs aulmen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid n te vergeefs traclit blJ te slapen hetgeen zlja toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hlJ zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wannoer hij eensklaps opstaal ondervindt hlj een soort van duizeling hij geraakt rerstopt geconsti peerdl sUn huid Is droog en bij oogenhlïkken warm het blued wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt ueu geelachtige tint De urine wordt behalve nog datze aanslaat leldzaam en donker van kleur Dikwijls Ls de zieke genoodzaakt het voedsel dat hlJ gebruikt over to geven die braklngen laten In deu mond dan eens l cu bitteren dan eens een soetachtlgen smaak achter ou seer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gelicht van den zieke verzwakt hIJ heeft altijd sterren voor de oogen en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze kenteekenen doen zlcli beurtelings voor Men beweert dat een derde der beTolklng under dezen of genen vorm daaraan lijdende ls Oeneeaheeren hebben zich dikwijls omtrent denaard dezer ziekte bedrogen Eenigen hebben die als een leverzlekte beliandelt anderen weder als slechte spijsTerteerlng soiiunigeo ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots wortel extract of geneeskrachtige Siroop van Uoeder Selget in elk geval volkomen geneest De slechte spijs verteering ls en zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onrerwUlde zorg wordt aangebracht De Selgel Slroop is een afdoend middel zelfs lo de moelelljkste gevaUen A J Whitk Eigenaar te iMNiM Breda van v GoORBntaH Generaal Depdtvoor Nederland ook verkrijgbaar blJ alle Apothekers In Holland Java en Kolonieu PrlJs van de Siroop fl 7li Tsn de PUiearo 78 Te Gouda THQC ApotL J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRUMENTEELE ZUIVERAAR ▼ sn Hnizen Slaapkamers en Meablenient Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie HOÜTVEILING te ROTTERDAM yan ca 180 000 stuks Varen en Grenen Pe terabnrger Croonstadtsche Zweedsche Riga Me melsche W jbarger en Amerikaansche Delen en Platen Eene lading Coperwgksche en Petersburger Varen Wyborger Grenen geschaafde en geploegde I elen en ca 4000 stuks Vuren Baddinga 2 X6y Wieuwe Aanvoer Eene lading Kolders Juffers Bene lading nieuwe Narva Sparren Eene lading Eiken Ribben Verder Amerikaansche Grenen Delen en Platen Juffers 8teigerhout en enz Liggende op de Werf ilotterdamsch WelTarenc en in de Nieuwe Loods in de Elizabetbstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam op WOENbDAG 3 AUG 1881 des middags ten 12 nre in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN OOENRAAD LACH ig wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn Het Hout 18 5 d en vóór den verkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkeljk tu verroer te vniter en per a Sepot der Stoombierbrouwerij te ROTTERDAM gevestigd Zeugstraat o 85 O OUID A beveelt zich aan tot het LEVEREN van al zgne BIEREN zoowel gebotteld als op fust waarvan Pr scourantan steeds gratis verkr gbaar zgn Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze myne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt Ten spoedigste Gevraagd een bekwaam Scliilderskneclit bij L BINNENDIJK alhier Worden Gevraagd Twee fatsoenlijke Kostgangers in een klein gezin Adres N 602 Bnreaq dezer Courant OAGMEISJE wordt gevraagd zoo spoedig mogelgk liefst niet beneden de 16 jareo Adres Bureau dezer Courant L DE JOl G Lange Tiendeweg D 36 alhier heeft ONTVANGEN eene groote Partfl EMRSFEELQQEDESEN die tot zeer goedkoope prgsen verkocht worden De ondergeteekende heefl de eer te berichten dat h DONDERDAG 3 AUGDSTOS a 8 Goudjl met z ne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer P X HARDIJZER Sociëteit Vredebestc op de Mabkt i HaOK OpTICIItN mmast us zuiver hard van zoetwater 18 STEEDS VOORRADIG te MAASSLUIS en AMSTERDAM en wordt verpakt in balen van af SO Kilo s of los TOT IEDERE HOEVEELHEID tegen lage prijzen geleverd IJSCOMPAGXIE MAASSLUIS AMSTMBDAU Haven HandtUkade Voorloopig Bericht De Ingezetenen Aan de stad Gouda kunnen verzekerd zijn dat Prof H P MULLENS met zijne SOMITAMBÏÏLE van dit jaar weder op de Kermis komt standplaats nader bekend te maken Feofissob H P MULLENS Gez van den BERG OOVWE C 6 ONTVANGEN GLACÉ HANDSCHOENEN BILLIJKE PRUZEN P van UTHECHT Beurtschipper van GOUDA op DORDRECHT op de Bogen No 0 116 GENERAAL BIEBAGBIT levert franco aan huis puik prima Boschbier 6 p vat v 80 L Maastrichts B 6 dubbel Gerste Bier 5 25 MmÖÖMM 80 cent per liter SWITZEB Mejufvrouw PEBTBRS Wfldstraat vraagt om dadelgk in dienst te treden een flinke PIEl STBODE SMOWFLAKE PETROLEUM Volgens geheel nieuw systeem geraffineerd Dezelve munt uit in licht is bgna renketoos slaat niet door en behoudt veel zuiverder pii Prijs 16 centen per LITBR A VAK VEEN Met OCTOBER of eerder te HUUB EMN JtUIM PAKHUIS ook in te lichten voor KAAS aan het water gelegen Franco brieven onder No 001 aan het Bureau van dit blad Tntvanci en BETAALKANTOOR L Droo fleever Forluijii Rotterdam Bente d Deposito s Opvraagbaar na drie dagen i Vo één maand 3 twee V drie 3 zes é I twaalf t 4 1 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mb J FOBTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda BINNENL AND GOUDA 2 Auguatui 1881 Van de opetibare eu Tele particuliere gebouareu wappert de Vaderlandache driekleur bü gelegenheid rau den Terjaardag an H M onee Koningin Zaterdagavond toen die her in garültoen ligijjeade militairen zioh in de bad en cweniinriohtlug rerfrischten waa een hunner byna het slachtoffer geworden ran eigen onroortichtigheid Niettegenstaande het verbod aan allen die niet zwemmen konden om zich in het diepe bassin te begeven had een der soldaten zich toch daarin gewaagd met het gevolg dat hij apoedig zonk Ëen met het toezicht belaste ouderofSoier sprong dadelqk gekleed te water doch werd door den beangsten soldaat onmiddeiyk zoo stevig omvat dat bg zich bq geene mogelgkbeid verroeren kon Zij waren zeker beiden naar de diepte gegaan zoo niet de zwemmeester J M Qroenendaal was toegeschoten met een alok die door den sergeant werd gegrepen waarop beiden naar het ondiepe bassin werden getrokken Het is een nieuwe les vour hen die niet voldoende kannen zwemmen zich niet in bet diepe busiu der iwemscbgi te wagen Hedenmorgen is een knaapje van ongeveer 10 jarigen leeftijd op de Zeveiistraal in het water gevalleD l e assistent zwemmeester Kenrings was in de usbljheid sprong er by en mocht het geluk hebbeu bet kind te réddett Genoemde Benringi mocht reeds meermalen het genoegen snukea personen van een bQna zekeren dood te ledden De Staalwourant van 1 dezer bevat de aaukondiging dat door de heeren O Friuce en C C H Prinoe loodwitfabrikanten handelende onder de firma G Prince en Zonen alhier ter griffie van de Ueohtbank te Botterd im is gedeponeerd hel Klaverblad In ons vorig nr Irerd er een soort petroleum gcannonoeerd door den heer A van Veen waarop de aandacht der Ooudsehe ingezetenen mag worden gevealigd Deie petroleum munt uit iu helderheid is in lichtvermogen merkelijk sterker dan de gewone en geeft veel minder uitslag in de lampen Tevens is zq bijna reukeloos terwijl de pit zuiverder bigft Het komt ons voor dat al deze goede hoedanigheden dele petroleum aanbevelenswaardig maken Dat eji nitstekend brand is lederen avond bg deu heer van Veen te zien De Goudsobe huisvrouwen zullen zeker gaarne eens de proef nemen met deze petroleum Zaterdagmiddag zag de eesjongen L Mimpen door de Boelenkade met een broodwageu rijdeude het kind vau D Hogendoorn oud 2 jaren in de sloot allen Hy aarzelde niet om zich dadelgk te water te begeven en het kiud te redden H j vervolgde daaaop kalm zgn weg om met de broodwagen de kalanten zijns meesters hun brood te bezorgen Gisteren had de aanbesteding plaats van een stoorawerktuig en een gebouw voor genoemd werktuig in den polder Willens De uitslag was aldus lusohrgvers Machine Joseph Heinrichs Hodinont Vervier ƒ 9700 H Bollinck x Curighem ƒ 8700 La Societé anonyme les Metiers du Brabant Brussel 7700 Walker Strock en van Delden Botterdara ƒ 7660 Cosgn Co Gouda ƒ 7000 E H Begeman Helmond ƒ 6500 Bakker Co Kidderkerk ƒ 6360 Sopp Co Enschedé ƒ 6833 38 de laatste voorloopig aannemer Inschrijvers Gebouwen enz 8 van Soest Mijdrecht 12999 1 W de Jong Gouda 11934 J van Booy s Hage 11200 L O Lngeudgk Gonda 10909 K V d Torre Oversohie 10900 D Amesz r ui Gouda 10880 C 1 C Hoofseadgk Gottda 1 ip66 B an Wingerdfi Ooada ƒ 1066 i C p Leeuwen Waddiuxveen 10249 K HoUaiHler Utrecht 9995 N J oning Oouda ƒ 9550 J J auDeth Z afliBieMain 9464 40 0 Romeyn Nootdorp ƒ 8Ï0O L van Blokland Gouda 8100 C P W Deaeing Gouda ƒ 8088 de laatste aaaoaner Bij de verpachtingen der tienden van hel Kroondomein op Vrgdsg jl te Swg Ambaoht gehouden brachten die onder Berg Aiabucht 98 op tegen 108 iu 1880 ilie ouder Lekkerkerk S 4 tegen ƒ 724 In 1880 De tienden van deu Arabachtsheer brachten op ƒ 228 tegen 292 iu 1880 en het rietgewas van genoemden heer ƒ 220 tegen ƒ 38ö iu 1880 Als een staaltje hoe het te Soheveuingen met de vissobersmatroazen gaat moge dienen dat er iu de vorige week 2 schuiten zijn aaugckomeo der UH A Hoogenraad en A D Niet van welke schuiten ecu gedeelte der equipage is reggeloopeu met achterlating van schulden Die snitiiten hebben tot heden aan deu wal gestaan om iM ae matrozen te torkeu tot groot nadeel zoo van resdera als ven de overige bemanning die in dien tijd niet kan vissohen en dus tonder verdiensten bIgft In een te s Hage gebonden vergadering is de afdeeling Zekerheidsstelling SSfeii Hulp geconstitueerd Tot directeur werd na iMuGeveliiig door den voorzitter met algemeeue stemmen benoemd mr B van Hasselt oud direotear van bet postkantoor aldaar Tot oommissarisseu uit da Ictlbebbers werden met algemeene stemmeu gekozen ar i A Jolles eu mr J J Van Genus resp è eii van den Hoogen Baad der Nederlanden en van het gerechtshof aldaar beroemde Egyptoloog prof Georg Ebers uit Leipzig vertoeft ta Soheveuingen en is gelogeerd in het Hotel Garni Tgdeua het kampeeren van het 7de regiment in nterie bg Milligen 12 Aug 6 Sept zal hel 4de regiment den garuizornsdienst waarnemen in de plaatsen waar eerstgenoemd regiment in bezetting ligt De volgende detachementen van het 4de regiment vertrekken hiertoe den 11 Aug naar de aangewezen standplaatsen Ie compaguie Ie lutaljon kapitein B Hilvers van Delft naar Helder Ie compagnie 3e bataljon kapitein J J Logger van Leiden naar Amsterdam en de Ie compagnie 5e bataljon kapitein J Boels van Gonda naar Naarden I Een geuoegelgke kermis I is de wensch van den dag en wg kuuuen ons kermis ovcrsioht niet beter openen dan met onze stadgeuooten toe te wenschen dat zij veel genoegen mogen smaken op de dagen die aanstaan r zgn Het is waar onder genoegen verstaat niet ieder hetzelfde en niet weinigen zgn er die bg het woord kermis hun voorhoofd fronsen eu zeggen ware zg weggebleven die slechts een aanleiding is tot geld verteren en onmatigheid maar de groote menigte heet nog altijd de kermis welkom en viert als van ouds het kermis feest met een vroolgk gelaat en een bigmoedig hart En het moet toegestemd worden er valt voor menigeen ultgd nog wel iets te genieten en men moet b v el een zeer zwartgallig pessimist zgn öm zich niet opgedekt te gevoelen wanneer men dagelgiszoovele kleinen markl waarts ziet gaan Die schitterende oogjes en trippelende voetjes zeggen het u hoeveel de kinderet genieten waniii er zg naiir deu mBlleinoleu of het honden deneu apenwel gaan en over hi algiraeeahierscht er een vroolijkheid die onwillekenrig het harte verruimd en deu onbedorven menaoh goeddoet Hier ziet meu flinke boeren zoons met glundere deerns aan hun arm daar jolige jongelui nauw der kinderschoenen ontwassen zioh als echte lions aanstellende ginds huisvaders iu feestgewaad gevolgd door hun talrgk geiio verder werklieden in ruste burger jufvrouwen enz enz en op aller gelaat is een vroolgke stemmingte lezen die dikwijls in gewone daeen daaron itemiat wordt Hls Derhalve een geuoegelijke kermis I Wat er al zoo op de kermis te zien is P Tol veler verboog geen poardeuspel en geen schouwburg Het is waar op Carré hadden slechts weinigen gerekend want deze vereert slechts zelden onze stad met zgne tegenwoordigheid maar Blanas CU Dassie worden hier zelden gemist Dat er gee komedie is is eveneens voor velen een telenrstelling Meestal komt een der besie gezelschappen onze kermis versieren en hel zien van een mnk kennis stuk behoort tot de grootste genietingen Het is dan ook jammer dat wg het ditmaal zander sohoirwburg zullen moeten doen Toch is er velerlei gelegenheid tot uitgaan Wg noemen in de eerste plaats het Cajliottn tkeatre van E Basch Wjg behoeven bij onze stadgeuooten Basch niet te introduceeren Hij is een onde bekende en vele herinneren zich nog met genoegen menig avondje daar vroeger doorgebracht Zg znllen dan ook niet nalaten hem opnieuw te bezoeken daar zg weten dat hg de kuns verstaat oud en jong te amuaeeren met zijn goooheltoereii zijn geest versohij uingen tgn agioscopiscbe wereldtaUeanx enz Voorts noemen wij het theatre van den heer Alber Waar onder anderen ie otennntering op NoeaZemila te zien ia die ostegeuzegiyk voor velen aMtrekkingskracht zal bigken te hebben De programma s iloor Prof Alber verspreid zondai itteand des morgens doen verlangen dat het al avomi was Wat al heerlijkheden zijn daar te zien en tol geruststelling voor den rohten keraiia houdw zQ p meld dat wait daw om do uidereu anwd ieta mam vertoont zoahit sommigen de gelegeaheid om abon nements ka rten te koopen niet ongebruikt voorbf znllen laten gaan Beeds voordat de tramway waarvoor door bet fkstnur deier stad coucessie is verleend rqitt kunnen wg dezer dagen bier een dergelgk vervoermiddel zien nl iu de tent van den hwr Xhaflaire Deze stelt ons in de welkome gelegenheid voor een kleinigheid zgn teut rond te tranaien Wie die der gelgk heerlijk genot zon wgte van da hand Wg stellen ons voor dat avond op avond tal van kermisgangers naar deu tram zuUen gaan om daar een genoegen te smakeu dat leker nog prettiger is dal het genot van een maiiemolra Zg die voor de variatie eens iets anders willen zien bevelen wg het museum aan vaa den heer Daniel vau Kopenhagen dat vele voorwerpen bevat der bezichtiging overwaard In dat zelfde geite ia er nog een museum van den heer Cousael dat zeker ook door velen bezocht zal wordeu Voor heden eindigen wg met de herinnering dat onze stadgenoot I C Sibbes ook ditmaal op da kermis is met zgn gunstig bekende poffertjes en wafelkraam Men ga b j hem van de vermoeienissen uitrusten en men kan verzekerd zgn van eeue goede bediening De hofleverancier P Zilver is er trouwens ook met zgn wafelkraam Ook deze is bü de Gondsohe ingezetenen gunstig bekend en behoeft geene aanbeveling Beeds was het bovenstaande gelchreven toen ons de tijding gewerd er komt toch een schouwburg op de kermis Daar onder de officieels opgave der ker niisamusementen geen schouwburg voorkwam en op het hoofd terrein de Harkt wij er geen zagen evenmin als op deu Singel konden wij naar wg dachten gerustelgk coustatteren dat de kermis diljaar schouwburgloos zon zijn Intusaohen daarin ia verandering gekomen Op het Veerstal znllen de Vereenigde Amsterdamsche toonelislen voorstellingen geven Morgen Woensdag heeft de eerste vooratelliug plaats Opgevoerd wordt Moeiereegen of e parel I Saeoye gevolgd door gRlorit en Raoye Mèu I S voor verdere bgzouoerheden de hier achter voarkomer e advertentie PANOR Ötfi MARITIME sGBAVENHAGE Gistiren is het tweede panorama te s Hage fe