Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1881

De beneficiaire Erfgenamen van WÜNTJB VAN LEEUWEN W eduwe van FRANS PORTÜUN in leven Winkelierster gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden roepen by dejse ter voldoening aan Artikel 1082 van het Bargerlgk Wetboek op de bekende en onbekende Schuldeischers in hare nalatenschap om op DONDERDAG den In SEPTEMBER 1881 des voormiddags ten 9 are te verschijnen ten kantore van den Notaris W J FOUT ÜUNDROOGLEBVER te Oouda ten einde aan hen dadelijk REKENING ïn VERANTWOORDING van hun beheer af te leggen en hanne Schuldvorderingen te voldoen voor zoover het bedrag der Nalatenschap toereikend zal zgn Zullende tien werkdagen te voren dagelgks van des voormiddags 9 tot des midd s 12 ure inzage der gemelde Rekening en van de bescheiden daartoe betrekkelijk ten voornoemden kantore kunnen worden genomen TWEEDE MEID Tegen 1 September of eerder WORDTGEVRAAGD een TWBXSDB MhlD tevens geschikt met Kinderen om te gaan Inlichtingen te bekomen by den BoekhandelaarJ W KN IPSCHEER Jr alhier TERSTOND GEVRAAGD EENE DIENSTBODE of NOODHULP Adres KBU18MEEB Oosthaven mWEfiOOSEQEMEIl 80 cent per liter SWITZER Heeren Kleeding Na azijnMARKT 54 Fijn Lustre Jï cquets ƒ 8 Lustre Vestons ƒ 2 50 i Mieuwe l BESSEi GEi EVER I aOTEMASl C l Op de Kermis alhier XU A FLAIR E s DUBBELE PLEIZIËK TRAMWAY alwaar zullen loopen gedurende de Kermis dagen tot vermaak van het geëerde publiek in eene welingerichte Tent 6Som mM7S 3 rechts en 3 links gedreven door 4 Paarden Verdeeld in eerste en tweede klasse Entree 1ste klasse wagens met vrgen rit 15 Ct 2de 10 Voor de niet rgdende zgn op de eerste plaats aparte Zitplaatsen De tweede klasse is van de eerste afgesloten Kinderen beneden 10 jaar betalen op beide plaatsen 5 cent Ieder rit buiten kaart 5 ct als de plaats het toelaat Kaarten gaan vooh De tent is voorzien van een flink Buffet en goede Muziek zjjnde een Militair Corcert Orgel allee n het geld waard o m te zien 8MOVVFLAKE PETROLEUM Volgens geheel nieuw systeem geraffineerd Dezelve munt uit in licht is bgua renkeloos slaat uiet door en behoudt veel zuiverder pit Prija 16 centen per LITEB A VAN VEEN opend Dit is gesokUderd door outen lee whilder Mesdag en ia ge eili d ia de Zeealraal Het gebouw it hoogM enroodig HCft panorauia lelf in één oord praoktig Men il gaplaatat t SakaveniugM op het doio tus eken de rilla van Prina Frederik eu bet Hotel Bauch Daar ligt de lee voor ons door Mesdag s pensee met de grootste waarkeid en sohounheid weergcgeveu Heerlijk i de diepe kleur heerlijk het spel vau lonuelicht en aohadu over de gde vlakte heerlijk het ver het ooaftieabaar verschiet Dat is de Noordzee in den lomer by loaneeohijn en bedekte lucht met de toombooten die naar Engeland varen in de verte en de pinken die kuiswaarla keeren van de visohvangat meer van aaiu Haar is het alraud nog niet fraaier dan de zee f Wy durven het niet büliasen De golven rollen krallen sieh breken tegen de op t straad gebaalde vaartuigen De halve vloot ligt voor anker hier lijn de vissoheit bezig de vaugat aan wal te dragen omringd door de kooplieden eu vischvrouwen die elkander de versche baringen betwisten daar wordt bet vaartuig weder gereed gemaukt voor eeu nieuwe reii wat meer naar voren Uden eenige mannen de netten van een kar om ie op de duinen te droogen KeoblB ziel gij de badkoelajes aebter de banken de badgasten aan den zoom van hel water een eaoadron huzaren in een halve battery die huiswaarts keeren £ en levendi een boeiend tooucel door een vrieudelyken zonneschijn vervroolykt Sen tooneel gelijk het Scheveningsoh strand dagelijks misschien aanbiedt maar zoo als slechts eeu kunstenaar van Mesdags r ing het ziet en bet minder begaafden kan laten zien Aan de andere zyde heeft men het gezicht op de duinen hel dorp de bosokryke streek waarin den Haag verschalen ligt het Westland en de vruchtbare beemden van Znid Holland Wij zuUeo ons bepalen tot dit weinige doch geven onze stndgenooleu den raad zelt eens spoedig naar a Huge te gaan om dit meesterstuk van dan beer Mesdag Ie bewonderen Niemand voorzeker zal lioh een gang daarheen beklagen I m L m L 1 i I J 1 UuUealandscli Overzicht Het JourmU OfficM raaaki hef besluit openbaar waarbij verkiezingen op 21 Augustus eu de berstemoiiagen wanneer zy ooodig zijn op 4 September gaaleld warden Behalve La J aix hel orgaan der regeering zyn alle bUdea bet eens in bel afkeuren van den vroegen dalnin die naar sjj beweren de kiezers zal dwingen de leden der kamer Ie herkiezen daar mcB hun uiet genoeg tijd heeft gelaten om zich voldoende op de hoogte Ie stellen Se BtfiMque frttujaiu wyst er tereofat op dat in drie weken nog veel gedaan kan warden doch het feit dat kat tijdstip der verkiezingen zal amenvallen met de byeenkomst der Algemeeue Baden en at aog ergtr i net den oogsltyd zal zeker ten gevolge kenben dat vele kiezers kunne staatkundige pUehtea niet zullen kunnen vervullen Xe Parijt ia het berickt ontvangen dat Djerba ten Oosten van het regealschap Tunis in deu noeiU VOD 27 op ivXi zander tegenstand door de ïran he troepen is bezet Het Fransche eskader loi ziek oaar Zarais ten zuiduoslen van Qjerba begeven wegens de vyaudige houding der bevolking Wal Tripoli betreft zijn de berichten nog steeds van tegenstrgdigen aard Verscheidene bladen o a bet iimtfui iet Débatt blijven de oprechtheid van de venekeringen der Porie Wantrouwen Over het alaremeen eekier is de toestand meer geruststellenden Frankrijk is uiel de eenige mogendheid welke bijde Porte verloogen heeft ingediend Engeland heeft tioli bij Fraakryk aangesloten om den Sultan betgevoarlyke ander bel oog Ie brengen van de opruiing der Arabitoke bevolking door de marabouts en ulema s zoo niet met medeweten dan toch met stilzwijgentle loestemoiiug van Turkije Dii blijkt uit eene briefwisoeliug tnssehen Parijs eu Londen gewisseld en aan het Parleffleut medegedeeld De Britsobe regeerivg had aan het Franaoke kabinet vriendschappelijk Ie verstaan gegeven dat het zich ten opzichte van eea mogelijk beMherroheertekap van Frankryk of aea uitbreiding van den Frassoken invloed in Tripoli niet even onversckillig zou toonen als dil ten aanziea van Tunis het geval was geweest omdat Tripoli eea oabetwiaibaar deel van het Turksche ryk aitmoakte ea na aan Bgypte grensde In antwoordhierop verklaarde de heer Barthëlemy Saint HiUire dat ky ia alle opzichten de ziens wjjte van Engeland dealde maar de Fransohe regeering er toe zou kunnen gebraebt worden om verdrdigende maatregelen aan de Tunecnbe grens te nemen wanneer de houding derstomnin vaa Tripoli haar daartoe noodzaakte Dienvolgena ondersteunde Engeland te verloogen van Frankrijk te Konatantinopel ta beval den BuitaB 4e grootste Toonicktigheid aan i Mn Met is op deze gedacktenwisseliug dat de keer Bartkélejijr Saint HiUire dezer dagen in de Fransohe Senaat doelde Op het eiland Cyprus beginnen zlok de eerste vertehymelea te vertoouen van eene volksbeweging ten gunste van de inlijving by Oriekenlaud Wenschen in dien geest zyn deier dagen geuit op verscheidene pliatsea van bet eiland vooruamelyk te Laraaea Lefkaro Niteosia en Limassol en daaraan zul de vorm worden gegeveu van een verioeksohrift aan den heer Gladstone Dat het verzoek der Cyprioten niet in aaniaerkiug zal geaomen worden is intosschen zoo goed als zeker De Eugelsob Turksoke overeenkomst stelt het eiland Cypres wel onder het besobermbeerschap van Engeland maar kent het de bevoegdheid niel loe om over dil gebied naar welgevallen te beschikken Alleenlijk zou het zeer wel mogelijk lijn dat Engeland wat vroeger of later aan de Cyprioten administratieve autonomie verleende en in dit opzicht kun gelyke rechten gaf als aan de onderdanen in de Britoohe koloniën Do inlandsobe bevolking klaagt er z er over dat zij sedert de instelling van bet Britsoh beheer van alle deelneming aan de regeeriugszaken is uitgesloten en men meent dat de Eugclache regeoring de bevolking zou kunnen tevreden stellen door haar het recht van eigen bestuur te gunnen Overigens zal mea zich herilme ren dat de beer Gladstone eene maand geleden bij de beraadslaging over de Eogelsch Turksohe overeenkomst iu hel Lagerhuis verklaarde dat Engeland niets liever wenseht dan hel beschermheerschap waarvan de voordeelen niet tegen de verplichtingen opwegen tol zyne engste grcuzan te beperken Do NeK ïori Herold meldt in zyn no van Ï8 Juli dat de bekende nihilist Hartmaan uit Europa Ie New York is aangekomen Hy verklaart Amerika Ie bezoeken als afgevaardigde van het uitvoerend comité der Bussisobe revolutionuaire partij ooar Busland te zullen terugkeereu zoodra de omtlandigheden bet veroorloven Uil fineuos Ayres wordt onder dagteekening van 29 Juli gemeld Volgens hier uit Lima ontvangen berichten zetten de Chileensche troepen de vervolging der overblijfselen van Pierola s leger voort De heer Domingo Sanla Maria is tot president der republiek Chili benoemd De Efectenbeurs XLvn Amaltrdam 1 Augustus 1881 De algemeeue toestand waa vry gelijk aan die in de vorige week en dit zal nog wel eenige weken aanhouden indien geene buitengewone omstandigheden de rustige rust vab deu efleotenhoek komen verstoren Het geraas der jeugdige trommelaars waarover eenige jaren geledeu iets oulslond wut men ia de effeotettwereld een crisis lou noemen zal die rnst wel in schijn verstoren doch inderdaad haar merkwaardigste uiting zijn Het beuraspel der volwassenen en het trommelspel der kleinen bedrieg ik my of zou er van deze tegeuslelling iets te maken zijn f Zoo ja iu mijn brief zou bet niet op zijn plaats z u en door uwe scherpziende redactie zeker worden gesofarapt Er was dus wéér weinig handel en de stemming waa verdeeld doch voor vele soorten flink BiNKïNlANDSCHr WAIEDMI Stoalf imdtn Ten bewijze van de gunstige stemming waarin de 2 verkeerden diene dal zij een oogeublik op 68 stonden dit kau nalnurlyk niet lang duren toch sloten zij en paar fractien booger Drieën en vieren ieta lager Premieleeningta pro memorie Spmriteglemitgen In t algemeen waren deze soorten zeer stil Er valt verbetering te noteeren voor Ned Westfaalsohe spw i 3 3 obl Bynsp i 1 aand en gest obl Ie Hyp Boxtel Wezel a Va Flauwer sloten 4Vi Va W Boital Wezel lV i centraal en Bijnspaand Vi TrttmiiH lemiagvn De Oooische tram bleef aao t slingeren thans gingen de aand weer eens 6 achteruit hdiulrieeU vaarden De Afr Hv ziet bare aandeeleu steeds dalen de reden moet wellicht uitsluitend gezocht worden iu de buitensporige opdrijving in de eerste weken na het bekend worden van het dividend Verontrustende beriohien die de daling londeg wtttigen zyn my niet ter oore gekomen Met verlies bedraagt circa 9 o Bijna algemeen waren overigens deze waarden flauwer gestemd Stoomv Neilerl ruim S Java 1 Ipd Handelsbk eu Bolt Hv Verbetering is te uotecren vMir aand Handelmy i A 4 obl stoomv NederI i l i EusoriiscHK WAUDIN 8UuUtfo dten Hongaren liepen iets terug met uitzondering vaa de 6 t goudl Oostenrijkers bleven zich flink houden Meimetalliekeu l erett beter Italianen i verloren do Lamaisan 2 f Bussen verkeerden in zeer flinke stemming Oude en Ooaterl Vi 80 j beter Alleen 5 a 77 minder Spanje bleef gezocht 1 pCt bnitenl oiroa 1 pCt hooger da binnenl Portngeezeu en Sgypteuaren verkeerden iu vaste stemming doch voor 6 pCl Turken valt made een verheffing van te vermelden PrtmMeemuft In oaasluiting aan de fondsen waren ook de Buss loieii gunstiger 64 66 zelfs 2 pCt ook Turken iels booger Daarentegen verloren Madrid en Weeneu Spoonee lminft Ook de Bustiaohe iporen waren in gunstige stemming aand Gr my i beier Warschan Weenen die door uw zetter in bet P 8 rag mijn vorige 7S s MAn dm iu plaats van noherden sloten weer 1 pCt lager Ak lUKAANSCHl WAASUIN SUuUtfimdie De 2a serie der vereen Am fondsen verloor 3 pCt voorla verloren 8 pCt Florida 1 Brazilië Mexieo If I b Venezuela l a booger SfooneegUeminfe Iu bel begin der week keenckte in deze soorten een groote malaiae ten gevolge van berichten uil New York Later lienlelden ty zich zoadat voor de meeste aourleu Zaterd ig een avaus van i Vt constateeren is Uitrondering maakten Cairo eu Missoari Kaiisos obl die iets verloren IvDusTUiEUi waABDM In Maxwell s wat kat nog steeds druk De aandeeleu stegen elfa let 41 zy moesten echter apoedig dit hooge standpaat verlaten en sloten 32 g dus nog eu avaus van 2 pCt Ook de bands waren gezocht eu uuteerden 377 slotkoera Ook Colorado s waren in willige stemming PiOLONOlTiE UNTi In de eerste dagea wat i 31 1 goed geld te bekomen doch Vrydag eu Zaterdag moest men 4 geven T P S Onze Staatsfoudsen ea Sporen varieerden einig Van de indwstrieele oadernemiogen vsll voor Afr Hv een rijzing van 6 pCl te noteeren voor Sioomv Nederl van 2 i ook da overige soorten williger Handelmy tyd lager Bussen hielden ziob zeer goed en ooteerdea t hooger De overige Earop Staalsfondsen waren iets flauwer gestemd Spanje en Turken s l Buss Sporen waren mede hooger oude aandeeleu en Z W wonnen i Va Warschau Weeaenook 1 pCt hooger De meeste Amerik Sp i Peru Vt Vt Maxwell s l i iMter I N O E Z ON D B N Geliefde Gemeente van Oouda I Alvorens U te verlaten is bet m j eene dringends behoefte des harten een laatste woord lot V Ie spreken Den 9u Mei 1833 kwam ik als 27 jarig jonggehuwd man ouder U wonen na door deu eerwaarden Kerkeraad der Hervormde gemeente van Gouda den Iu Maart 1833 tol godadienai ouderwyzer eu krankeii bezoeker benoemd te zyn Thana achryven we 2 Aug 1881 en ala ik 75 jarige grysaard gereed V die my too dierbaar geworden zyt te verlaten Buim 48 jarea aUoo heb ik te midden van U gewoond en ben ik ouder U werkzaam geweest zooveel iu my was nut stichtende met de talenten die God mij gegeveu heeft om zyu Koniiigryk in V te veuigea of op te bouwen eu uit te breiden Als ik dat lange tydperk met al ket lief ea leed ray wedervaren nog eens ia inyne heriuueriog terugroep dan trilt myn hart van aandoening myne tong zou weigeren U een laatst vaarwel toe Ie roepen maar myne utitrthtdinii doet mij zeggen 1 wat is Gods liefde en goedheid toch groot Opgevoed en gedeeltelijk onderwezen door mjju geliefden vader die te Zwolle ook Catecbiseermeealer was verder opgeleid door den algemeen geuohten en zeer kundigen mi J Ter Pelkwijk en vo da uda voorbereid voor bet examen als godsdieuat onderwyzer door den WelËerw Zeer Gel Heer It 1 Bomeny predikant Ik Zwolle waa ik wel voor dien tyd wet de noodige keonia toegeruat loeu ik ia Uw middeu veracheen maar de noodige menaobeukennis en levenawyaheid ontbrak mij nog Weldra kreeg ik echter gelegenheid om die ook voor myne wtrkkring op te doen Iu t zelfde jaar 1833 waarin ik hier kwam brak de met rechl zoo zeer gevreeade cholera ten tweede male uil Lnier werd de itod geteiaterd door typkua en oudersckeidene malen door pokken epidemieu Vooral iu dergelyke tyden leert men elkander kennen maar ook lief krggeu Zy die door my in die treurige omstandigheden bezocht werden en het geluk bnddea van de kraukbeid Ie herstellen zij trokken my bijzonder aan en tusachen hen en my is eeu on vei breek bare band van genegenheid en vriendschap gelegd In het begin van myne komst hier Ier plaatse telde de gemeente aog een zeer groot aantal oude liaden onder den minderen stand die noch lezen noch j schryven konden Tooh klopte bna hort warm voor eene eeuTondigkGodtvereering ea aa ket rerUngeo in kun gemoed om lidmaat van Ckristus gemeente 1 te worden Hoeveel genot heb iic gesmaakt en hoezeer ben ik aan dat groote aantal oudjes van 60 70 jo Bomtgds 80 jaren verbonden geworden aoa wier verlangen ik met veel moeite tyd en inapanniug heb kunnen voldoen Begrypt gg het geliefd Goudal waarom ik met een bloedend hart van U ga Maar zoo vraagt ge misschien waarom niettol den jongsten snik in ons midden gebleven God heeft hel anders beschikt De ziekte in het voorjaar die my tot bel bïtluit heeft gebracht myne betrekking neer te leggen en peuaioen aan te vragen diezelfde ziekte heeft my doen begrypen dat ik op myn onjieu dog met zoo verwijderd van myne kinderen kan leven Ook zy heb jen hunne plichten te vervullen en bekleeden eeoe betrekking die zg niet elk oogenblik kunnen verlaten l l dua beter dat ik my lu hunne woonplaats veatig eu vandaar dat ik komende van Overysel tot Overysel wederkeer en in Kampen mgn einde bleimoedig hoop te geracet te zien Al leef ik ecliler niet meer in uw midden en al kau ik OW steegjes en poortje niet meer bezoeken om uwe kranken en stervenden iu den gebede voor te gaan geloof niet dot ik ü vergeten zal Geve God mg genoegzame krachten dan hoop ik L nog eens weder te zien Is Gods wil echter anders en mag ifc U met bet lichameiyk oog uiet meer aanschouwen doais het mgii barlewenscb dat we elkander mogen wederzien daar waar ge onderwya mijiu voorbede mij troost niel meer behoeft en waur vau geene kraukheden meer sprake zal wezen Aauzienlyken en geringen I Met den dank in myn hart voor het goede dat ik onder U heb genoten eu mei de b le op de lippen dal het U eu de Uwen steeds in alle opziehten wel moge gaan roep ik ü een harlelgk vaarwel toe Gods koniugryk kome meer en meer in en onder UI Uwe liefhebbende J H SMIT Afloop van Openbare Verkoopingen vaa Onroereudo Qoederen VEILING 1 Augnatu W G van Geelea 610 600 600 680 S80 ƒ 600 1 i idem idem idem idem idem idem idem Hols Huis Huis Huis Huia Huu Huia Huis Korte Akkeren ƒ 765 k k T de Jong Moordrecht ƒ 600 k J van Krimpen ADVERTENTIËN Heden overleed tot droefheid van mjj en mgne Kinderen myn geliefde Echtgenoot BARTflOLOMEüS vai GALEN in den ouderdom van bgua 67 jaar De Wed B van GALBN TAH DEK ElCUN Gou4a 20 Juli 1881 Oe ondergeteekenden betuigen bg deze hun harteiyken dank voor de vele bewgzen van deelneming en belangstelling dezer dagen ondervonden F X HABDIJZBR M A F HABDIJZERG mda Augnatug 1881 Wkssbij Depêt der Stoombierbrouwerij te ROTTERDAM gevestigd Zfugstraat No 85 beveelt zich aan tot het LEVERBN van alzijne BIEREN zoowel gebotteld als op fust waarvan Prgscooranteu steeds gratis rerkrggbaar zgn Doctor W BROES VAN HEEKEBEN te ROTTERDAM SPECIALITEIT voor ZENUWZIfiETEN V£RLAHMIN6EN RH£UMATISH£N ENZ IS VERHUISD NAAR DE Scheepmakerahaven No 34 bg de Bierhaven Spreekuur van 1 3 Openbare Vérkoöpiiig NIEUWERKERK a d IJSSEL ter herberge van G Pcuikaan op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1881 des roonniddags ten Elf ore van VUF WOONHUEm onder één dak genummerd A 36 tot en m0t A 40 met daarby behoorende KELDER KEUKEN STAL HOOIBERG en OPEN GROND te Nieuwerkerk aid IJtul in de Dorpstraat kad Sectie A Nos 1710 1712 1713 1714 1715 en 2217 groot 5 A 09 Cent Gelgktgdig zullen aldaar op dienzelfden dag s morgens tien ure vóór het huis A No 37 om contant geld worden VËRKOOfiT de BOERENDE QOEDEBEN behoo rende tol de nalatensch van ADRIAN US BLONK jBreeder omschieven bg billettea en inforSah n te bekomen bg Notaris MONTIJN te Gouda Openbare Verkoopingf De Notaris H J P HEKMAN te Baa irecht zal op DONDEBDAO den IS AUGUSTUS 1881 hg opbod en op VONDEBDAG den 23 AUGUSTUS 1881 hg afêlttg beide dagen dei voormiddags ten 11 ure in het Koffiehuis de Dom vak Utekcht bewoond door den Heer W BBBBBVBLD aaa den Tiende weg te Gourfa veümieüverkoopen Eene goed onderhouden bodwianswouni met SCHUUR 4 roeden HOOIBERG TOIN en ERF benevens diverse perceelen extra best Wei en ïïooilaad te zamen groot 8 Hectaren 27 Aren 64 Centiaren alles staande en gelegen in de nabgheid Vfuj bet dorp Boskoop iu den polder Beneveld nabg het Goudsche rgpad onder de Gemeente Alphen aan den Rijn Alles breeder bg biljetten omschreven terwgl nadere inlichtingen te bekomen zgn bg den bewoner den Heer ARIE KOOIJ bg genoemden Notaris te Haattreeht en ten Kantore van den Heer G G MURRAY Flnweelen Singel b d Kamemelksloot te Gouda Toorloopig Bericht Cfroot Apen Théatre en Circus Hiermede heb ik de eer het geachte en kunstminnend Publiek te berichten dat ik met mgn KunstenaarsGezelschap de Kermis te Gouda kom bezoeken om in mgne welingerichte houten Schonwburgtent op de groote Markt een cyclus van Zes Voorstellingen te geven ia de Booger e Gymnastiek Acrobatiek Koorddansen en Pantomimes door een gezelschap Dames en Heeren Artisten en eene collectie van 35 gedresseerde Apen Honden en Pony s Ik gaf mg gedurende mgne afwezigheid van hier de grootst mogelgke moeite om in alle richtingen nieuws oit te vinden en mgne collectie Apen en Honden te verrgken en te dresseeren naar de nieuwste methode Ik hoop mg daarom wel te mogen vleien dat ik dezelfde deelneming mag ondervinden welke mg vroeger is ten deel gevallen In deze verwachting toekent zich met de meeste hoogachting A WEBT Directew EERSTE GROOTE VOORSTELLING Woensdags Augustus In deBierhaUe DE POSTHOORN ZEUGSTBAAX No 85 f zgn Twaalf Soorten diverse BINNEN en BÜITENLANDSCHB per glas tot lage prgzen te verkrggen