Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1881

e handgebaar doek irie vraagt de oorretpondent egt ona dat die akelige rerolrer niet geladen iaf Eu dan de onaangename gedaohle dat loo iele te midden an onie kalme rreediame bcTolking uoodig geacht wordt I Het Haagaehe Boaoh die leldiaam Utaaie gelegenheid foor lomerarondfeesteo wai Dinadag wederom door het gemeentebeatuur der reaidentic uit erkoreo all middelpunt ran de arondtiering op den nationalen feeatdag Dniienden en dniiendeu uit alle oorden dea vaderlands saamgealroomd genoten daar het bg gnnitig weder en dit waa het Dioadag bg oitnemendheid ateeds praohtige aehouwapel ran een algemeene Terliohtiog Het atedelgk beatunr had ditmaal bgiondere aorg aan de illuminatie besteed Een aierlgke eerepoort met het gekroonde uaamogfer der Koningin en de jaartallen 18S8 en 1881 aan het einde ran de laan bg de Boaohbrug boeide hel oog reeda vau die plek af terwgl niet rer ran óiir doch ter zgde zoadat niet ab wal eena rroeger het verkeer er door werd gestremd in een keurig rerliohte muiiektent de mntiek weerklonk De aoeieteitatent waa ala naar gewoonte loowel bg den hoofdingang ala rondom het gebouw aohittereud verlioht met eerebogen en guirlandes terwgl bet bengaalaoh vuur nu en dan daar ontatoken een phantastiaeh aohgnael over de geheele omgeving wierp De vgvers vormden echter het glanapuut Eren r r de brug die ie aeheidt aehittarde een koloasale halre ton die door de weerkaatsing in het heldere water het beeld vertoonde van een volle atralende ion in het midden waarvan de koninklgke E blonk De parterre rerlichting ran de groene oerera met dniiendeu lampiona te midden ran het orerhangend gebladerte roldeed bq beide rgrera ook bg nitalek Doch het fraaiat waa leker de tweede rgrer D r ala in een feeënaprookje rerrfes in de rerte over de voHe breedte van het water betooverend een Inataiot fonkelend langa alle Ignen van gevel en kuepeldak een praohtig middeosluk met fraaie vleugels bgionder goed ontworpen en uitgevoerd De Farqaehe bladen maken melding vau hel model van een ballon dat de heer Xiaaaudier voor de eleo trioiteitatentoouatelling te Farija bestemde en dat op der werkelgice grootte vervaardigd is Het bevat eau eleetriche machine van Siemens die een schroef ia beweging brengt welke aan den balloneen anelheid van S meters per aeconde geeft De ballon dien de heer Tiasandier naar dit model wil vervaardigen tal 35 meten breed eQu en 300 kilogram kunnen dragen behalve de machine die den ballen een snelheid van 10 mgleu et uur geven moet SI Sl ffiI8 II Hoewel de kermia officieel reeds Maandag begon kenmerkten tich de twee eerste dagen dezer week nog door betrekkelgke kalmte De meeste en voornaamste tenten hadden bare voorstellingen nog niet geopend en ofauhoon er op de Markt reeds vrg wat drukte en beweging was zoo waa het tooh nog niet het ware Giaterenavond daarentegen waa het kermia in den vollen lin dei woorda De Markt baadde in een zee van licht dank zg de praohtige gas iliuminaties der vele tenten kramen en draaimolens en den ganachen avond door bewoog zich aen groole aaua feeatvierenden langs de verschillende konten gevaarten Gelukkig voor de ondernemers dat het paUiek zich niet bepaalde tot het loopen laaft de geboaweu maar met roiale hand eulreé op entree betaalde om ook een kgkje te nemen m de sierlgk ingerichte kermis loge a sooals de bekende rrogranma aitdrnkking luidtdlM j Behalve hetgeen reeds in ons vorig nrf wn O genoemd is er nog veel bezienswaard igs op te merken Allereerst noemen wij nu IFety tfroot afot thtatre Een kermis tonder honden en apenapel ia bgna niet denkbaar en het Igdt geen twgfel of het genoemde tal veel publiek trekken want de heer Werjr heeft ook in deze gemeente een gunaiige reputatie Wg herinneren ons vroegere vooratellingen van zgn geaelachap en die muntten iteeda uit door alleraardigate toeren Ook dit jaar is zulka het geval Zgne viervoetige artiiten zgn uitstekend gedrciaeerd en wil men kinderen éenen genoeglijken tvond bereiden dat men hen naar Werjr s theatre geleide men kan venekerd zgn dat g zich daar goed nUea amoseeren Verder wqzen wg op het I eatn iet noaveauiA van den heer C Spriet die ons aankondigt irden Tranavaalaohen oorlog medegebracht te hebben Bat is inderdaad iets waard I Ook kier ter stede ia onlangs veel belangstelling getoond in het lot onier broeden in de l usvaal en bet kan dan ook niet andan rf wg moeten ons aangetrokken geroelen door een theatre dat ona dien oorlog belooft te laian zien Batck gaf gisteren zgn eente voorstelling en reeds dadelgk bleek dat wg geen oogelgk hadden door hem in ons vorig nr een druk bezoek te voorspellen Het is waar niet alle plaataen waren bezet maar voor een eenten avond viel er niet te kkgén De heer Basch toonde nog de oude te z n en de aardige wjjze waarop hg de verschillende toereu verrichtte lokte telkens een luid applaus uit Bg een der goochel stukjes had hg de beleefdheid tal van kleine sonreuin aau te bieden aan de aanwezigen in den vorm van waaiers en portretten die met erkentelgkheid in ontvangst werden genomen Niemand zal voorzeker venuimen het theatre van Basoh te betoel u hetwelk zeer ruim en netjes is ingericht Onder de teuten die zich al aanstonds in een dmk bezoek mogen rerheugen behoort de BiigneUhaam van Koppen Na een kermis wandeling is het niet onaardig zich daar eenige oogenblikken neer te vleien om deu iuweudigen mensoh te goed te doen die in kermis dagen vooral niet mag worden veronachtzaamd Nu daarvoor bettaat geen vrees I De talrgke wafel en poffertjeskramen noodigen de kermisgangers telkens op venohllleude gedeelten van de Markt uit binnen te treden waarbg zeker de kraam van onzen stadgenoot P G Pinkse bg velen de voorkeur zal hebbeu en de heerlijke f geuren die U reeda uit de verte tegemoet komen stellen U aanstonds gerust dat ook dit kermiselement ruimschoots vertegenwoordigd is De Kattensingel verleent ook dit jaar wéér een plaats aan de speelgoed en galanterie kramen In weerwil van de voonpelling der kramen die hel vorige jaar bg den Baad deter gemeente een adres indienden dat velen hunner voortaan van de Ooudsche kermis zouden wegbigven zgn er verscheidene gekomen eu is de keuze groot genoeg om de kinderen een aardig kermis cadeau te scheuken Zoo zgn wg van de Markt tot deu Singel gekomen en dua in de nabgheid van Ons Genoegen en Tivoli In eerstgenoemde Sociëteit trad hedenmiddag voor het eent het gezelschap op van het RoUerdanuehê FtettgehoH De eente indruk dien men daarvan kreeg was niet ongunstig en als gewoonlijk zal zeker dag aan dag een groote schare daarheen stroomen om van de uitvoeringen daarvan te profiteereo Ook in Tivoli hebben voontellingen plaats door een gezelschap artisten dat zeker wel publiek zal trekkeu Een uitlokkend programma en een zeer kleine entree zullen het hunne doen om de zaal van Tivoli dezer dagen vol te doen zjjn Baltenlandscb Overzicht De Frauache verkietingen worden zooals te begrgpen is nog druk besproken in de Frnosohe Maden Het orgaan van Gambelta heeft ook eindelgk gesproken l e verkiezingen zegt de lUpuHiqm fra foise moeten tot resultaat hebben de vorming van een regeeringsmeerderheid hetzg ib den ziu der gematigde linkerzijde hetzg in dien der repnblikeiusche unie Het blad verwacht dat hel land dat sedert tien jaren zoowel aan de kamers als aan de regeering voornit is blijk zal geven dat bet deu vooruitgang verkiest boren het atatua fno Het blad bericht verder dat zich onder leiding van Gambelta een comité de publioité et de propagande éleotorales heeft gevormd raït andere woorden Gambelta neemt daardoor de leiding der verkiezingen op zich De ez diotator zal ook te Nautea het woord voeren Perrj zal een bezoek brengen aan ign kieten in de Vogelen dan naar Nancy gaan om prgten uit te deelen en vervolgena narr Havre om een vaandel lit te reiken aan het gy nuaitiekbond Aan redevoeringen tal men dua in Auguatua ijjn bekomst hebben Het Engelsohe Hoogerhnta heeft Dinsdag de beraadslaging over de lersche land bill wgtiging der bepalingen op het grondbezit voortgezet en haar bg tweede lezing zonder stemming aangenomen In de laatste dagen is weder hel gerucht in omloop gebracht dat de Tnrkscbe regeering eene vertraging zou brengen in de verdere overdracht van het aan Griekenland toegewezen grondgebied Dit gerucht schgnt echter van grond ootbloAl te igo Althans de Preiu van Weenen verneemt van eene goedouderricble zgde dat tol duaver in de diplomatieke kringen van Weenen niets van dien aard is bekend geworden en ook nit Athene wordt gemeld dat de bezetting van het tweede der toegewezen districten op het bg verdrag bepaalde tgdatip zal geschiedec In de Griekscbe hoofdstad wgkt ook meer eu meer de vrees welke daar nog ia sommige kringen bestond dat men te eeniger tgd op gewapend verzet zon ituitén Door den ingenieur Daniloff is en plan gemaakt en aan de BnssiseV regeering ter goedkeuring aangeboden om de Zw met de Caspisohe Zee in verbinding te brengen een werk volgens Plinius neds door Niootorus in ISAB door den Tutksohen sultan Selim en later ook door Peter den Groote beproefd Hnnne en ook latere ontwerpen stuiten echter steeds af op hel bezwaar dat geen voldoende hoeveelheid water aanwezig ia in de vlakte waardoor het rerbindingskanaat zou moeten worden gegrareu Het plan ran Danttoff moet dit bezwaar overwonneu en in het algemeen door zjjne doelmatigheid en gemakkelgke uitvoerbaarheid oreral bgral rerworven hebben zoadat mea op de veiwezeulgking er van veel hoop heeft Hg wil het water door een 860 KH lang kanaal uil de rivier den Terek in de vlakte voeren dat kanaal dan Int de rivier Mauitsoh doortrekken eu daar een groot bekken aanleggen Van dit punt zal dan het kanaal uitgaan dat de verbinding lussoben de beide zeeèn moet uitmaken westelijk naar de zee van Atoff met gebruikmaking van de Maoilaeh ooseelgk naar de Wolga in den omtrek au Astrakan P OXjITIE GEVONDEN eu aan bet Bureau van Politie gedeponeerd een paar ledereu KINDER SCHOENTJES een zgden DASJE een DUIMSTOK vijf SLEUTELS aan een ring een MINTBIUET en een Zwart wollen DOEK Sctiuttersraad te ïouda Bg vonnissen van i Aug zgn veroordeeld Pb H 1 L J E en Q H wegens plicbtverznim herhaalde afwezigheid bg de exercitie ieder in een boete Ha f 3 en de kosten MABETSEBICHTBN Gouda i Augustus 1881 Wegens de kermiadrukte is het moeielgk na is gaan welke zaken afgedaan werden Men kan echter aannemen dat tarwe rogge en gent op ongeveer vorige prgten werden verhandeld Haver scheen nog al gewild De aanvoer van nieuw Koolzaad was nog onbeduidend De veemarkt gewonen aanvoer prgzen hoog hoewel handel traag varkens voor Londen geschikt van 23 a 26 et per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht vette schapen en lammeren vlag Aangevoerd 86 partijen kaas eente kwaliteit van 31 4 36 tweede van ƒ i 80 Goeboler I 0 i f 1 80 Weiboter 1 30 4 1 40 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars te Kwal 29 60 i 33 2e Kwal van ƒ 26 i ƒ 29 Handel willig 17 AUGUSTUS a s KAASMARKT i i I MBgaawMS PA TE3iTa EIIT KEXMSGEi lXG BÜRGEMEÏSTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentplichtige ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienstjaar 1881 82 in gereedheid en op de Seentarie dezer Gemeente voor hen rerkrggbaar ign wanneer tg tich daartoe penoonlijk aanmelden ran MAANDAG den 8n Augustus 1881 tot en met ZATERDAG den 20u daaraanvolgende des voormiddagi vau 10 tot des namiddags I ure deZopdag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien lyddoorde belanghebbenden niet afgehaalde PATENT EN door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen legen betaling van tie eente worden uita gereikt Zg die des gevraagd wordende hun PA TENT of een afachrift van hetéelve niet kunnen vertoouen vervallen in eene boete van tijftie fnlie GOUDA den 2 Augustus 1881 Burgemeeiter en Wethouden voornoemd BEMY 1 b De Secretaris BROUWER E S K N I S O E V 1 N O De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door de n Heer Prorincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 28 Juli 1881 isexecuto r rerklaard het primitief Kohvir No 2 voor de bebisliug op het penoneel dlens 1881 82 Dal voormeld Kohier ter invordering is gestild in handen van den Heer Ontvanger dal ieder daarop voorkomende verplicht is tgneu aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames bsbooren te worden ingediend Gouda den l Augustus 1881 De Bnrgemeeiter roonioemd REMÏ 1 b Bargarlüke Stand GïBOBBN 29 Juli FnnoiD ooaer S Broekhoijien ea M Swineoburg 30 JoIubm Hendrics ooden G Brouwer aK Hogeodoorn Arie ouders A C Doornik en B Oeaiioom Kl e oaderi J Noorltnder ea F ao Leeowea Jl Heor Jeen Phillipi ooder A Peeetor en H Beilnibsia Heleoe Joluoiia ooderi S A Broo en W Veraeü 1 Aug Johiuna Cstberine oudere W van Vliet £ J rsnder POol Helena WiHelmina Maria oodor jCfiórniB en T nn Willigen Bartkolomeoi Jobennea oiereC B fanderBee nJ C Janknegt 2 Jan ouden p BiMten W i van Putten OVERLBDENj 89 Juli B van Galen 6 10 m 30 W F Blok 6 m W Worit 16 d A Burger knurr ló I Ijifeber 24 j 1 Aug M do Jong H w 2 W Noorlander 8 j J Toon Ij GEHUWD Aug H Blok en C H Bok A de Oruil en A C Fortiio D au Leeuwen en A Happol t J Broer en E de Joeg L Boot en C W Verwoert N de Jong en O Blom A T Mnlder eu i A L Kaar I L A an Poelje ea C M A Gabrg ADVEBTENTIËN De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland Brengeit ter kennis van de onbekende beliuighebbenden dat de behandeling 1 van het voorstel van het Gemeentebestuur van HtMStreeht tot aanvulling van den legger der Wegen en Voetpaden dier Gemeente voor zooveel betreft het daarop brengen van de wegen genaamd OToote Saven en Kleine Haven 2 van het verzoek van het Bestuur van den polder de Drooggemaakte Putten om vernietiging van het besluit van het Bestuur van den Achterofschenpolder tot verlaging van het maalpeil van dien polder met 10 cM Kal plaats hebben in de OPENBABE VEBGADBRING van hnn C ol egie welke zal gehouden worden op Woentdag den 24 Auguglti aaiutaande dei middag e 12 ure in het Gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier terwijl de daartoe betrekkelgke stukken tot den 17 Augustus iederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ore aao genoemd gebouw ter inzage zullen liggen s Gravenhage den 26 Jnh 1881 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter P TAVÉNBAAT Grifier HANDLICHTIUG Op den liteu AUGUSTUS 1881 is door deu Kantonrechter in het kanton Gouda aan WIJ NAND va n der LJECQ wonende tei2e umjle handUcMlnff verleend tot het uitoefenen van het bedrijf Metselaar en het drgven van handel in Bouwmaterialen De GrifBer bg het Kantongerecht te Gouda GREEBE GEVftAAGD tegen 15 September a s of eerder hy 2 Dames een BURGERMEISJE P G boven de 18 jaren om huiswerk te verrichten en een burgerpot te koken Salaris 100 gulden per jaar Adres onder No 603 aan bet Bureftu dezer Courant Er biedt zich aan eene fatsoenlgke DIEIVSTBODE R C welke van goede getuigen is voonden en eemige jaren in dezelfde dienst is geweest Adres onder No 604 aan het Bureau dezer Courant Depdtsloodfabriek de Vereenigimg te Zeiden UITSLAG SCHEIKUNDIG ONDERZOEK Wjj laten bier de uitslag volgen van het onderzoek waaraan wg ons brood hebben onderworpen en yteliei Stads apotheek door de daartoe bevoegde Qeieondheids conimisaie Die uitslag luidt aldw Bet door om onderzochte tanaenbroodvoldeed aan de eitchen met betreleUng het watergehalte en atchgehalte zoomede andere voor de gezondheid tehadelijke ttoffen waren afwezig zoodat wij het gerust met den naafn oo goed brood kunnen beltempelen Gouda 3 Aug 1881 r R CANNEGIETER J H BECKING De commissie gebruikt den term Tarwebrood voor ons beat brood dat inderdaad gebuild Tarwebrood is Het ongebnilde wordt hier gewoonlgk enkel tarwebrood genoemd Na zulk een verklaring zon een aanbeveling door ons onnoodig zgn ware het niet dat wg de ingezetenen van Gouda er nogmaals op wilden wgzen dat hijdeiiiebovenattentwijfei verheven qualiteit het brood steeds ruim het gewicht houdt en bovendien zooveel goedkooper is ais wat hier tot nu toe werd verkocht Depól RAAM Iwek Meaaenmakerateeg 0 429 Gouda Prijscourant der Brooden Ie QUALITEIT Beate brood wegendA 1 S Ned pond 19 et Vj ï ö f 2 QUALITEIT Gewoon brood wegende 1 Ned P IT i et lVrP 14 In deBierhaUe DE POSTHOORN ZEUGSTBAAT Jffo 85 zgn Twaalf Soorten diverse BINNEN en BDITENLANDSCHE per glas tot lage prgzen te verkrggen DIT DK BlerbrouwerU eo AziJninaker I DE gekroonde valk onderscheidt zich door aangenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige an Tse van den Hoogleeraar Dr J W GDNSING te Amsterdam die op aanvrage verkrijgbaar is wordt door tal van geneeakuttdigen aanbevolen A T Tl in concurrentie met Bngelsche fabiiéXUÜ katen tegen veel lageren prgs PRINS ESSE en BBUINM BIEREN van onderscheidene qualiteiten BORDEAUX AZIJN KRUIDENAZIJN DBAGONAZIJNsn WUNAZUN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Bottelaars zjjn op aanvrage te bekomen VAN VOLLEIXHOVEN COa Amsterdam STESEUJE mmt VA Op ZONDAG 7 AUGUSTUS zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 uar weder voor den verminderden prijs va n 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelgk zgn Db commissie Op de Kermis alhier XH A FLAIR E s DUBBELE PLEIZiER TRAMWAY alwaar zullen loopen gedurende de Kermi dagen tot vermaak van het geëerde publiek in eene welingerichte Tent 620m TmWA7S 3 rechts en 3 links gedreven door 4 Paarden Verdeeld in eerste en tweede klasse Entree 1ste klasse wagens met vrgen rit 15 Ct 2de 10 a Voor de niet rgdende zgn op de eerste plaats aparte Zitplaatsen De tweede klasse is van de eerste afgesloten Kinderen beneden 10 jaar betalen op beide plaatsen 5 cent Ieder rit buiten kaart 5 ct als de plaats het toelaat Kaarten gaan voor De tent is voorzien van een flink Buffet en goede Muziek zgnde een Militair Corcert Orgel alleen bet geld waard om te zienl Bepöt der Stoombierbronwerij te ROTTE lDAM gevestigd ZengsTraat No 85 O OXJÜ A beveelt zich aan tot het LEVEREN van al zgne BIEBEN zoowel gebotteld als op ftist waarvan Prgscouranten steeds gratis verkrggbaar zgn Doctor We BROES VAN HEEKËREN te ROTTERDAM SPECIALITEIT voor ZëNUWZIEKTEN VEIU AH1IN60 RPUMATISHEN ENZ IS VERHUISD NAAB DB Seheepmakerahaven No 34 bg de Bierhuven Spreekuur van 1 3 P van UTHECÏÏT Beurlschipper van OUDA op DORDRECHT op de Bogpen No 0 116 GENERAAL BIERAGEHT levert franco aan huis puik prima Boschbier 6 p vat v 801 Maastrichts B 6 dubbel Gerste BÜei 5 25 K I