Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1881

Cag liostro theater TAN E EASCH SROOTEUAEET OOTIDA Heden VRIJDAG des aronds ten 8 ore Extra Groote Brillante yOOESTELLIlTG Zondag 7 Aagostos N 264Ö 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Advertentieblad voor Gouda eo Ouistrekeu met geheel nienw pi chaniek Physiek en door £ ia in TooTer Merdranliek daargesteld USCH I Tweede GastToorstelIing der wereldberoemde 1 I Amerikaansche Waterkoningin Miss LUELIITE in harewonderbare experimenten onder water THKATRE DES NODVEiliiriS onder Directie Tan den Heer standplaats Markt over deZalo VRIJDAG ten 2 nnr Buitehgewone Kindervoorstelling met niWeeling Tan S ieelgoederen PRUZEN DER PLAATSEN Stalles en Iste Hang 50 ets 2de RangSOct 3de Rang 15 ets iMorgen Zaterdag savonds 8 uur Vierde Groote 700ESTELLIÏÏG Optreden Tan Miss LUBLIN H de Waterkoningin Zie Terder groote en kleine billetten HËDEl GEOPËi D HET GROOT MOSEÜM VAN DEN HEER Th CONSAEL STAANDE op de Markt tegenover Arti Legi Dit kostbare Maseam bevat 3500 stnks zichtbaar voor Dames en Heeren Beneden de 18 jaar wordt men niet toegelaten Zie verder de Biljetten De toegangsprgs is aan het Bureel aangeplakt DB DIRECTIE PIERRE GIJBÊLS k Leiden bericht aan de Ingezetenen van Gouda dat hg met zgn Elegante Byonterie Galanterie en Parfameriekraam is geplaatst op den Kattensüigel over den Heer von STERNBACH en dat hn DONDERDAG 4 AUGUSTUS is geëtaleerd met al wat nieuw is als FIL de GRAIN BLOEDKORAAL Emita e Brillant in Goad en Zilver gezet GRANAAT IVOOR JURA GIT en duizend andere zaken Voorts eene elegante Sorteering Portemonnaies Sigarenkokers ALBUMS Meerschuim Barnsteen en andere SIGARENPUPEN WAAIERS KOORDEN EAU DE COLOGNE van de Eerste Huizen Echte Fransche en Dnitsehe ODEURS ZEEP van de HoflcTeranciers van HH MM de Koning en Koningin der Nederlanden Sanders Co te Leiden en doizend andere zaken te Teel om te omschrgvMi Kom Zie en overtiiig ü Geen bluf maar waarheid uit het MAQAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM VerioTMbtor bfl G OVEREIJNDBR Ja Markt l 6 mda SPAARBANK te GOUDA Zaterdags 6 en Maandags 8 Aug e k zal hel Bestuur greene avondzitting houden doch daarvoor in plaats Maandags 8 dezer s middags vao 12 1 ure grelegpenheid gpeven tot inbreng en te rugfvraagf van gfelden I amens Commissarissen der Spaarbank alhier KIST Voorzitter BblJTËR Secretaris Groot Apentheatre en Circus Standplaats met de Harmonie firoote Markt NIET OVER DE ZALH DONDERDAG bn VRIJDAG Groote en Bnitengewoone Voorstelling in de Hoogere Gymnastiek en Acrobatiek Koorddansen en Pantomimes door een Dames en Heeren personeel Ie Rang en een groote collectie gedreseerde A n Houden en Ponny s gedresseerd zonder weerga Bg Tonnis van de Arrondisaements Bc bank te Rotterdam dd 27 JUNIlSSl ishettnischea LUCIA ADRIANA VÜGTS en CORNELIS MEENERBREUKEB beiden wonende t Botterdam bestaande hnwelgk verkil Ontbonden door Echtscheiding Mr TAH BEE8E MA Prot VRIJDAG namiddag ten 5 ure Exfa KINDER en FAMILIE Voorstelling Pryzen der Plaatsan Ie Rang ƒ 0 99 2e Rang ƒ 0 75 3e Rang ƒ 0 50 4e Bang 0 30 Kinderen Ie Rang ƒ 0 60 2e Rang ƒ 40 Plaatsen dagelgks te bespreken van af s morgens 10 ore DE DIRECTIE In d Arasterdamgche Conrant van 1 Juli 11 leest men de Tolfen4e recensie Wg maken onze Lezers speciaal de Dames opmerkzaam op het nienw cevondeii Reukwater nuiZESD BLOEMElfQEVR weder eene elrvoUe en nirt miiZ reeds een verdiend succes hebbende poging van de Nederlandsche Ngverheid om ook in dit vak op eigen bodem te produceeren wat anders in den vreemde uit Pargs enDnitsch I land ons wordt toegevoerd De eer der vinding en bereiding komt toe aan omSen St d 1 genoot den heer J C B0LD OT die reeds door zgnfabricaat van Ban de Cologne enz een gevestigden naam heeft wat ook reeds in het Buitenland is erkend door de toekenninit vanziljeren en gouden Medailles op Tentoonstellingen te Pargs en Melbourne Het is echt Nederlandsch fabricaat uit Nederlandsche grondstof inzonderheid hier gekweekte bloemen en daaronder zulke wier geurendbeginsel zóó fijn is dat het tot dusverre onnitscheidbaar I werd geacht enz enz DUIZËAID BLOËlHËIVGËdR VAN J C BOLDOOT fJ 3aCLBteX d SL3JM I Dit BSUKWATPER jfetrokken nit Haarlemsche Hyacinthen Seringen Mei doorns enz is het eerste en eenige dat nitslnitend in Nederland gefabriceerd bu worden doordien voornoemde Bloemen speciaal hier te lande met zorg geteeld en gekweekt wordenfte men alleen den frisschen geur daaruit verkrggt door ze onmiddellgk na het plakken I te macereeren Alom verkrijgrbaar k f I 2Ö per flacon Men wordt hiermede gewaarschuwd tegen namaaksels die verkocht worden als waren die I producten nit mgne Fabnek afkomstig ten einde verbruikers tegen het onwetend koopen I dier namaaksels te behoeden en dus voor teleurstelling te vrgwaren diene het volgende AI m ne Flacons z n voorzien van het rolj ende opsclirift DUIZEI D BLOElHEI GEUIt jr o boxjIdoot AMSTERDAM Hoogfste prijs Melbourne Dit etiquet is wet elijk Cgen namaak besehermd door het I depot ter Griffie ter Arrondissementsrechtbank te Amsterdam dd 22 Juli 11 Men lette dus op den naam van 3 C 330X IDOOT BINNENLAND OOUDA 6 AujcuMu 1881 Bg Kou kealoit ia bepaald dat de ryks hoogere burgenoboot met driejarigen ounm te Gosda met iogaug Tan 1 Sept 1881 tot eeue met vütjarigen oursui ui orden uitgebreid eu cqn met ingang ran dien datum tot leeraar aan die tobool benoemd dr J 8 Glenui teGh ea L H Hiieink Jr Ie Doetinohem en A F Cremer Ie VooreolioteD De heat O W Broui Middel te Rotterdam ia benoemd tot leeraar aan de Bglu Hoogere Burgeracbool te Mappel diatereu lyu door di politi alhier gearresteerd i joggelieden die geld uit de inkilladen ontvreemdea De heer aa de Oarda heeft lioh tot het Qeneeatebfliluar Ie Houtloort gewend met het vertoek te riUen medewerken tot het aanleggen van een atooffliramweg van Botterdaa langa de meeate atationa au bet Kynapoor via Mootfoort naar Utrecht In otii orig Dommer meldden wy dat het wegene de kermisdtukie moeieiyk ua te gaan wa welke zaken afgedaan werden Thaut bericht men oui uit Zevenhuiieo dat wy het bij bel rechte eind kebbeu ala w achrijren dat de harer nog at geyiltl acheen Daar de booioogit op rcle plaataeu is tégeogetralleu moet dit reeioeder wel getocht xgu Dit bleek dan ook uit de party te veld tt ode haver die verleden week alhier rerliooht werd tie ons uommer uu Zaterdag 1 1 Dr aanvoer van nieuw koolzaad kon nog niet groot zijn daar mee thans nog druk bezig ia met het donchen van dit product B j ons wordt het verhandeld van 12 tot HM per U L De prqteii blijven atygeode Het doracheu van karweizaad is afgeloopen In dit product wordt iu de laatste jaren niet zoo veel gehandeld als een jaar vier of rgf geleden De raarkiprgs ouoleert gedurig ook lager Kreeg men vroeger 25 tot ƒ 27 thana wordt het karweizaad tot Ha SO Kg afgezet Qisterei middag heeft te Amsterdam bet 16e feest van den ei Nat Zaugarsboud een aanvang genomen Oialerenmiddag vereenigde zich een groote schare op de marinewerf te Amsterdam ter herdenking van de lauweren door onze zrevloot bg Doggersbauk behaald Op de tribune die onder de groote leap was oBgesUgeir isg men behalve de feestcomuiitsie ook den Minister van Marine en tal vnn leeoffieieien en andet belangstellenden Ook de dimes waren in oaueieDlgken getale aavwezfg De plechtigheid begon met den herdoop vau het Ie kl schroefstoomsohip yKorlenaar in Doggersbank Op het oogeublik dat de naam door de viceadmiraals Fabius en De Vries aan de kiel werd vastgehecht werd boven den naam de vlag g heacben vau de Piet Hein een der schepen die den slag bg Poggersbank meemaakten De vlag die voor dit doei werd afgestaan is in het bezit van de familie Van Braam Onderluasoheo werden ook van andere schepen de vlaggen gehesohen en werden aaluutsoholen geIos In een welsprekende rede wees nu prof Jorissen op de beteekenis van den herdoop van Kortenaar iu Doggersbauk Die naam Doggersbank zoo ongeveer sprak hg herinnert oua aan oed plichtsbetraohting en verliouwen iu het vaderland te midden der tweedracht en moedeloosheid in de laatste dagen onzer Bepubliek Willem V kon met recht schrijven Ik vertrouw nog op de heldhaftigheid Van mgn laudgenooten en dat als de vijand ons met egale of niet te superieure macht aanvalt wij hem lullen weerstaan Dat geloofde zoo ♦ vervolgde de redenaar ook Zoutman dat geloofden i jn onderbrvelhebber en zgn manschappen u toeii zg Aiu vgand ontmoetten toonden zg dat ee onde heldhaftigheid nog in hen voortleefde d Ofschoo vete zeeoffiewreu toen voor het eerst een zeegevecht bijwooadp en vele manschappen zelfs voor het eerst een teereis maakten hietcleii tij allen met mauneumo pal De vijand gaf na een herigen strijd vin l uren den moed op en deinsde af Bij den terugtocht naar het vaderland werd de Holland een pt oi der zee £ en Zvreedsoh vaartuig vischte de vlag van de Holland op en bracht die naar BngelaoiL Die vlag werd daar als zegeteeken getoond Spreker weea voorts to de bet ekeaU van dat feit Niet een overwiomg maar bet bewga dat onze mariue fc midden ier algemeeqt mdedeloosbeid en zwakte bet eélwiwen in het vaderland niet verloren had en nog net den ouden heldhaftigen geest was bezield itu de groote faeteekenis van den stag bij DoRgewbank de beteekenis ook van deze feestviering eo leriunering De maunen van Doggersbank waren de eenigen na 1674 die niet door een £ ngelsche vloot geslagen waren En dat feit te midden van die omstandigheden gaf nog een waardige berionellDg aan de laatste dagen der eertijds zoo roemrgke Bepubliek Spr eindigde met een toeapraak tot de marine die steeds eeuwenlang bet Vaderland en het Vorstenhuis heeft verdedigd en daarmede de beginselen waarvoor htt Vaderland ni h Hilit van Oraige teed gettredra Iwibben Zitvir laleg zijn niet meer te veroveren zeide pr die raren niet nrer maar voor veel grootere et hlg vender ichatten kan zij nu haar krachten inspinnen haar stieVen hiar krachtsinspanning doen wiiuen iu ptichtbeaef kalm vertrouwen opofferende liefde voor Vaderland en Vorst Spr eindigde met jen Leve de Marine iHet pobliek juichte dele rede éa vooral het sist tuide toe De muziek liet bet Wien Neertandsohbtoed honr n terwgl prof Jorissen algemeen met zijn rede werd geluk gewenehl Het centraal bestuur Tan t Groene Kruis de beereu H H ö van Bverdingen te Zoelmond H D S Hoaselman te Zoeten en P O Sohalg U Leerdam wit aan het Tranaroalsche volk een bewijs van hulde brengen Het heeft daarvoor een adres ontworpen aan het Transvoatsche volk en daarbij een plan gevoegd welke tot opschrift beeft Hulde van bet Nederlandsche volk aan de slamgenooten in de Transvaal In het midden slaat de Nederlandsche Maagd de Transvaatsche Maagd op het zeestrand bekronend met een lauwerkrans Boven deze symbolische voorstetliuK zijn de portretten van S J P Krüger M W Prelorius en F Joubert onder haar de portretten van professor Harting O J Th Beelaerta van Blokland en F Ijiou Cachet aangebracht Aan wecrszgden worden op banderollen de namen vermeld van de plaatsen waar de Trausvalers gestreden hebbeo het adres aan Bngelands Koningin Nederlands Roode Kruis het comitë te Formerend en t algemeen Traosvaatoomité Ouder an tussoben twee voorstetliugen van den landbouw in Zuid Afrika staat het zegel van t Groene Kruis De portretten zijn goed en de plaat doet den teekena r den heer Kühn en diens tithografigche drukkerij alle eer aan Het centraal bestuur noodigt alle NederlaudeVs hun handteekeningeii te plaatsen onder dit adres Al deze bandteekeningen zullen met een prachtl ewerking van de plaat en t adres worden inrebonden om in de archieven van de Transvaatsche Bepubliek bewaard te strekken tot eei blijvend aandenken van de sympathie van t Nederlandsche volk voor zgn stagtrerwanten in de Transvaal Bovenvermeld adres i ü ook bg onzen uitgever ter teekening liggen Men schrijft uit Nijmegeu van 4 Adgostus Gisteren nacht ontstond er tussohen een korporaal en een burger in een befaamd huis alhier twist waaruit al spoedig een algemeene aanvat van de zijde der aanwezige militairen voortvloeide bun aantal groeide weldra tot ongeveer 200 man aan die al het meubilair beslaande in kostbare spiegels schitdergen etoelen buffetten glazen karaffen enz stuk sloegen De raat werd door hen opgebroken en met de keien fmiea alle ramen en luiken verbrijzeld f In ééa woord alles werd verwoest wat maar onder bon bereik kwam De bewoonslen ontvluchtten inmiddels het buis en bereikten met u rijtuig het politiebureau waar zg hulp inriepen en zich onder beaoberming stelden Een tiental agenten die daarna naar de ptaats vau wanorde oprnkten vermochten ofschoon liet uitgetrokken sabel er op inbouwende niets tegen de bonen woesie opgewonden soldaten die met getrokken aab s en bajonetten tegen de poliliemaeht inliepen Toen er hnip aan de hoofdwacht gevraagd werd kon die niet verkregen worden omdat de waehtbebbeuden beschonken waren zoadat de wacht dan ook afgelost is moeten Worden De hoofdwacht bestaat nota bene voor een garnizoen als Ngmegen uit 4 man en een sergeant Zoowel de politie als de railitaine autoriteit s ttlen een streng onderzoek in Men schrgft uit Mjeh aau iet Fadetltnd het volgende De aanval op Penajoeng dien wij hier bijua alten als een buitengewoon iets beschouwd hebben ik schreef o reeds vroeger dat de kogels not in deu kratou en iu de toko van de heeren De Lang Co vlogen is door het bestuur van Atjeh uts eeikseer gewoon rerscbijnsel opgevat Hij is slechu op het U daagsch rapport gebracht Wetticnt wUde hel bestuur niet bg af$auit rlgk telegram de zaak vaHaelden om de kalmte die men zoo goed bezig is zichzelf aan te praten niet t storen De orders om het patronilt ren Ie doen ophouden voljien elkaar op Beeds drie circulaires zgn mei dat doel uiigevaardiid De laatste gold Biloel alwaar de controleur naar het heette zoo bekend is met zgn afdeeliug dat in geen geval een nlilitair meer noodig zou zijn Twee dagen later brachten de Atjrboezeu huu antwoord op dit vredelievend setirg ven beslaande in een aanvat op de Chineezeu waarbij vericheidenen werden verwond Het geweervuur der maraudeurs roevers enz werd ztlh te Lamliaroe gehoord De controleur reed tcr and per dos i dos naar deu kratou om orders de ontvangst door majoor Frager daar was uiet heel vriendclg k daar de migoor meende dal de coutroleur beier had gedaan rechlstreeka te hulp te snellen dan naar deu kratou te koineu om orders te vrageu De kolonel zond den tinderen ochtend vroeg een patrouille ml die den vgand nog ouimoetle en de gestolen sappies lerughaalda JLeii Iwwgs dat de vijand zich vrg veilig wanende zeer zorgeloos ia Maar ook een bewgs dunkt mg dat de order tot intrekking van het palrouiiieeren wat ontijdig kwam Den fraaie illustratie van de rustige i al waaria de vgand nu wg hem de zegeningen van een zuiver civiel gouvernement verschaft hebben verkeert is de lieschietiug van Anak Galoeng Vooraf was het bericht uitgestrooid van een aauval op Pakan Badak De militaire bezetting liet zich versobalken de wachten weiden geretireerd eo de vijand kreeg gelegenheid om den ChineeaobCn passer te verbranden Men telde hoor ik 26 doodeu eu gewoudcn en een waarde van 200t 0 werd meegevoerd waarvan nog niets is teruggeroud ofsohson de vgand ditmaal zonder een controleur werd nagezet Een paar andere staaltjes van de veiligheid onder de naar polilie agenten snakkende berotking Kanpong Biki een ons bevriende kninpong werd verbrand hetzelfde tot deelde de iMnting Djerars Even boven Penajoeng werd te 10 uren s ochtends op de Atjeb ririer een rijstprauw van Chineezeu geplunderd eu de opvarenden vermoord Ook haddei wg oog eenige aanvallen boven en bij het nieuiie hospitaal te verduraii waarbg zelfs de kogelt tot lehoou enkele bezettingen Zijn ingetrokken zijn er andere nieuwe bggekome h of versteykt Te Penajoeng werden eerst 12 man nU 40 gelegerd Een bezetting vab 12 man werd noodi fgeoordeeld voor de koetiekampong boven hMuieuMkbspilaal 60 man moesten tgdelijk naar Blloel De angit onder de Chineezeu is ftoof Ver 1 t hospitaal terecht kwamen Cmeh t v