Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1881

Mbeideu Tan hen i o weer naar Penang teruggekeerd Tronweni er ia wel enige reden roor betorgdheid De Tijand beaohouwt het aftreden ran generaal T d Heiden andera das de Bcgeeiiilg en acht ioh thane Uqkbaar minder in genar bq cijn rooftochten en aanvallen dan vroeger De gonvtrneur Tan on gewest liet dau ook naar ik rernaeai den toestand niet too roaikleutig meer in Zoo omring roor een paar dagen een controleur den laat om met het oog op de tgd oinstandigheden tyn poat niet te verlaten De goarerneur moet zioh lelb uitgelaten hebben dat terwql hy vroeger met generaal Van der Heydeo o er verscheiden punten niet eenatemmig had gedacht bjj tkaut iuiiei dat geo v d H a iutichteB over den toestand juia t waren Uet is dan ook aan de civiele ambtenaren niet geraden lieh in ongnustigeu liu over het vroeger bestnuraBekid uit te laten wat by eokeleu in den aanvang der v d Hoevem aera het geval was Tot toover onte briefacbryver Uit alles bljjkt dat wy niet ten onrechte toen wy de beatunrsreranderiug in A eh bespraken op groote voorzichtigheid aandrongen Voor de Begeering overga om troepen van Atjeh terug Ie trekken bedenke ty lich wel Uet is wel gelegd dat de uitvoering van het duurder civiel geiag een vermindering van troepen ten gevolge lou hebben ala de politie agenten in arde touden zyn qiaar wy gelooven dat het beter is dat de Bégeering wat ineouseqnenl ty en niet te veel op de inlaudsohe politieagenten rekene dan dat zij iiit al te groote tucht naar een volkomen vredestoeatand de herleving van den oorlog doe ontslaan Op de lentooutteUing van hulpmiddelen voor den boekhandel te Amsterdam die 17 Augustus voor het publiek toegankelyk tal tyn hebben de heeren van Gelder Zonen o s ingeronden een relletje papier van IS duiiend meter lengte De nieuwe prefect van politie te Parys schijnt de stad eens te willen luiveren van al die heeren welke de straten a avonds onveilig maken Oeregeld gaan s nachts de agenten op dryQacht uil en telden kolheu zy met ledige handen thuie Maandag werd er weder een twintigtal aangehouden dia er huu bijzonder werk van maakten de penonen die a avonds op de banken der boulevards in alaap waren geraakt te plunderen De bende was C 0 goed ingericht dat de leden geruiraen tyd hadden gewerkt tonder dal de politie een van hen had kunnen aanhouden Ala een eigenaardig bewija welk begrip sommige kiezers hebben van de wyte waarop zy hnn bargerpUeht moeten vervullen deelt men aan de Hoog Ct mede dït Dinsdag een kiezer overgehaald om zyn tem utt te brengeit zich een briefje laat geven dat invult en in tyn zak iteekt Slllzwygend wordt hem geweten op de stembus hy tegt daar daohl ik niet aan trekt tyn beura en werpt een dubbeltje in de bue Eeu Oostensijksche afihiMer heeft het kleinste schilderij ter wereld ervaardigd dat alecbla zeven ttreep in nfct vierkant is en waarop meu nochthaua mei het bloole oog een graaperk tiet met bloemen ver sierd een vyver Keiterin vEUsabetb te paard gevolgd door haar hatewiudhond tea populieren een park een kaaleel een oude dorpakerk akkera heuvela en boaschen aan den horitou een beigkelen en daarboven nog een achooueu zomerhemel Men denkt er aan de minialuur achilderij naaat een der reutel werkeu van Mnkart ten toon te Hellen De Jwut Ct uoemt het verzoek van het Alg Ned werkliedeuiverbond tot het doen bewerken en uitgeven van een analytiach veralag der handelingen van de Tweede Kamer der Oeuettel ongegrond Met bevreemding heeft het blad deier dagen gelezen dat mr VV H de Beaufort een pna lliBgen der Belgiaohe Kamer had bygewoond ten einde eea onder loek in te tellen naar inik een veralag dal van het verhandelde Ie Brusael in de Kamer gegeven wordt want dnn la dat onderzoek injbateld 2 maanden nadat de parlementaire commiaaie waartoe de heer de Beaufort behoorde rapport ten gunste van tulk een analytisch veralag had uitgebraoht Daar de Kamer waarschynlyk aanstonda na haar terugkeer geroepen tal worden over dete taak te beslissen tracht de tW Ct het ongegronde van heirvertoek van het Alg Ned werkliedenverbond om zulk een analytisch veralag aan te toOnen Uet blad beweert namelyk dat de werkelykheid niet beveatigi dat de werkman hongert naar de Kamerdebatten De dry vers der werklieden grypen eenvoudig alle middelen aan om zich op een hooger ataudpnnt te plaatsen dan waarop ie vtrkelyk alaau In Nederland zyn müscblen geen tien werklieden die een tittel of jota kunnen begrijpen van een redevoering onier afgevaardigden t ty deie in al haar lengte en langdradigheid voor ben ligt uitgetpreij t ty men de moeite neemt ze in zoo bekuopteii vorm ala mogelgk is over te brengen Eu lelfs builen den erkenden stand ia dé helangatelUug in de handelingen der St Gen niet giool genoeg om de uitgave van tulk een veralag te rechtvaardigen Op de uitgave in extenso zyn alechts 857 Nederlanden geabonneerd Hiertoe behooren ook zQ die door hun maMaohappelyke betrekking tot die leklunr genoodiaakt zyn htt getal lezera ex animo ia dan ook onbeduidend Hel Amst blad ontraadt dan ook de uitgave Voor het half dozyu werklieden die werkelyk belang at ellen in de Kamer deballeo en die dete elders kunnen leten een aftooderlyk veralag te maken aoht het blad een geldverapilling en een dwaaaheid Op den Ërie apoarweg in Noord Amerika tyn tyd wyiera ingevoerd voor de goederentreinen Dete liepen niet geregeld en op sommige gedeelten met een greater snelheid dan veroorloofd was De tydwyzrra worden in een dèr wagens geplaatst ongeveer 1 25 M boven den grond en wyien aan de anelheid van den irein en aan welk alalion geatopt ia terwyl tevena wordt aangewezen hoe lang de trein stil heeft gestaan Eeuige opgeaohoteu knapen van het opleidingaachip te Amsterdam hebbeu gezamenlijk een poging gedaan om een voormaligeu instructeur die thans fungeert als politiedienaar en hen in eerstgenoemde functie Ü i genegerd had gelyk ty beweerden een pak laag te geven toeii zy op Koningin ne verjaardag vroulyk paaaagiereude den man op de BCatleuburgerbrug tegenkwamen De agent schyut hen toen een aanmerking Ie hebben gemaakt die zij uiet wilden verdragen en een vechtparty was daarvan het gevolg De politiedienaar beweert dat de jongens hem in het water hebten willen gooien wal de matrocajea ontkennen Intuaaohen zyn de knapen gestreng gestraft en is een hunner lelfa gearrefiteerd llBiliilS III De groolale merlfwaardigheid van de ganache kermis is ongetwyfeld de Amérikamitche Walerho mgin die dezen winter bij Carré Ie Amsterdam zooveel opgang maakte en Ihans by Basch alhier Ie zien ia Geen wonder J ook dat dieni theatre gialerenavond stampvc was Nadat de gewone goooheltoeren waren verricht en de agiosoopische wereldtableaux waren vertoond betrad Miu Lurline het tooneel om aanstonda Ie water te gaan en voor de oógen van het verbaaad publiek onder water allerlei kunatslukjes Ie verrichten Zy at droflk eu schreef onder water en toonde ons hoe zy byna drie minuten lang het uit kon houden zonder boven te komeu Het publiek toonde door luid applandlaaemenl zyn bijval Miaa Lurline verleent aan de vooratellingen van Basch een bijzondere aantrekkelijkheid eu wy gelooven dat zelfs velen die er anders niel aan touden denken een kermis tenl binnen Ie gaan thans Basch eens tullen bezoeken om de WaterkmingtH te tien Gelyk te denken was trekt de sociëteit Ons Genoegen od k ditmaal veel menachen en hel moet gezegd dat de uilvoeringen van het gezelschap datdaar thans optreed lof verdient Met genoegenwoont men de voorstellingen by terwyl Ous Genoegen in de acboone zomerdagen die thans onadeel zyn ook dit voor heeft dal wy bet verblyfin de zaal eena kunnen verwiaaelen met een vertoeven in den nelten tuin waar hel tegenwoordigrecht aangenaam is De vooratellingen van het tooueelgetelaohap dat op het Veeratal lyu tent heeft opgeslagen vallen minder in den amaak van ona publiek en wij kunnen het de Goudsobe ingezetenen die inderdaid op loo neelgebied aan iets goeda gewoon tyu uiet euvel duiden dal ty geen behagen acheppen in de vooratellingen deter artiaten die uit een oogpu i van kunat weinig beleekenen Sn zoo tyn wy nu eena rond geweest met onze lezers het voornaamate wat de kermia te zien gaf aanatippende Onderwyl ia het Zaterdag geworden Nog een paar drukke avonden ataan voor de deur heden en morgenavond die nog gevolgd worden door een kalme la kermia en j uit ia de piet Welnu weinigen tullen het zich beklagen ala het weer zoo ver ia De kermis moge voor velen een bqzondere aantrekkelykheid hebben de prachtige lemeravonden zyn toch eigenlgk beter geschikt om in de kalme natuur te worden doorgebraohl dan in anik heete kermiatenlen En nu touden wij kunnen eindigen ware het niel dat een anti revolutionair weekblad ót HoUanier genaamd ons naar aanleiding van ona kermia overticht een vraag doet Uet blad vraagt naar aanleiding van een uitdrukking in dat svenioht dat er op de kermia een vroolykheid heeraoht die het harte verruimd en den onbedorven menach goeddoet of het mogelyk ii dal de kermisvreugde te Gouda niet verliep in dié bekende beestachtlgheden waaraan tich menig bedorven menaoh ergert P Wy antwoorden dal ook hier op de kermis veel voorkomt wat deu idfnkenden menaoh ergert ca walgt maar tevens ook veel onschuldig genot wordt gesmaakt dat alleen hém ergeren kaa wiens onaangenaam humeur hem allea door een donkeren bril doet bekyken Het ia in dete zaak zooala in relt andere de achreeuwers en lawaai raakera loopea het meest ia het oog dosh de alille kermis honden worden minder opgemerkt Tegeiy ver tointig per soneu die sohretuirend en gillend de airaten floepen zyn er misachieo wel tweehonderd die tioii onschuldig amuseeren met bet bezoek van kramen en tenten met te zitten in beignetakraam of koffiehuis en onder detulkeu keeraeht eene vroolykheid die inderdaad goeddoet en opwekt terwijl ook oodtr de kiuderaohare eeu pr4t te zien ia die ook deo volwaaaene althana hem die nog niet geheel ee al van iwartgallige ideeën vervuld ia eveneeu prettig atemt Zóó bedoelden wy het tooale voor ieder goed letcr naar wy meenden al terstond duidelyk wu Buiteulands li Overzicht De Pranachen blyven troepen naar Tunis tendeo waar het nog altijd verre van rustig is Ook het Praiische ooiisullaat te Sfax werd geplunderd Hat hoofd der opstandelingen aldaar wilde naar Tripoli vluchten jiaar werd aiiu de grena door de troepen teruggedreven Men tegt dat de opstandelingen te Uammamet den toon vau Kakia Engelach eonanlaii agent hebben vermoord De heer Gladatone heeft Woeoadag in hel Lage huia medegedeeld dat de overeenkomat met de Boeren nog niet geteekend maar ter onderleekenitig aao hunne hoofden toegeiouden is Na de ouderteckeaiD moet zij nog doof den Tolkaraad bekraohligd worden wat echter stellig zon geachieden De tab oinmiaeie voor de achadelooastelliug tal bestaan nil den BrilBohen resident en twee rechters nil bat oppergereohlshof van de Transvaal of loo deie weigeren uit twee andere peraonen wier tienoemloft door de commiaaie moet goedgekeurd worden De resident tal te Pretoria wonen of op eene andere plaats welke het beat getohikt schyut voor de w rktaamheden die op hem maten Voot de veiligMd van den Brilaohen resident in de Transvaal tuUa geen byioudere voorzorgsmaatregelen genomen vo den i by tal gelykstaan met lederen anderen buiteolandsobeu resident of getant De Belgiaohe Kamer heeft het wetontwerp betreffende de oredieteh vooropenbare werkenaangenoioen Byna waa hel oredlel voor de norranalachoul acholen niet toegealaan by de atemming verklaarden tié 41 leden er voor en evenveel er tegen Reeds jnichtru de clericalen toen het gelukkig bleek dat het ateni bureel tich had vergiet en dat 42 leden vgor 1 et credit hadden geatemd De Kamer ia daarna aiteengegaan Heden heeft de verkiezing Ie Aergen plaats ter vervanging van Defuiaaseanx Daar Hard geen tegenoandidaat heeft ia aan tyn verkieiing niil te twyfelen Eeu circulaire door de Begieriug van Koniugibergen uitgevaardigd aan de evangeliaohe achoolinspeoteurs beeft nogal opiien verwekt Met het oa t op het afnemend kerkbezoel beeft de overheid de heerefi nl aangeschreven om toch vooral Ie lorgeu dal de ouderivyzera trouw Ier kerk gaan tol loutering van hun chriatelykert geelt en tevena toezicht te houden op de ou ale leerlingen aie geregeld ile kerken moeten bezoeken Naar de Wealf Merkur weet mede te dei lcii beslaat by deu Minister van Onderwys Van üoislcr het plan een wetsontwerp in Ie dienen waarby strafbepalingen worden ingevoerd tegen ongereohivuardlir l sohoolrertuim De leidende gedachte van dit ontwerp zou zyn uiet het schoolverzuim ala wanhedryf of overtreding te atraffen i maar de oudera of voogden van aoho olgaande kinderen door de eenvou li aleea meeat afdoende middelen de beura en de vrybeid te dwingen lol vervulliug dea op beu ruaiende verplichtingen Er touweleen adminialratief buogei beroep doch geen gereohtelyk appel in gernl run veroordeeling warden toegelaten Volgena berichten uil Berh zauden de aociaal demooralen zyn tenpggekomeu van bun bealuityombet voorgenomen internaticnale sooiallsten oongn s op hel gebied van het kahjA Ztarioh te honden telfi wanneer het bondsgerecflnof hun beroep op de uilaproak van den kantonnalen raad gegrond onacht verklaren touden zy toch elders byeenkomen Dit beiluil moei een gevolg tyn van de verloogen der demooraliiolie leden van den kantotm en raad die wel legen het verbod tot bet boudefl i bet Congrea by het bondigereohtahof in beroep tyu gekomen alt in atryd et de grondwet maar toch eruatige ruitverstoringen vreeien wanneer tegen den wensoh van de groote meerderheid der Zurioker bevolking blykbaar uit hst door 35 000 burgera geteekende verzoekachrifi hel congres in het kantoa Znrfah mocht gehouden warden Volgens offioieele opgaaf 4i het bedrag der openbare achnld van de Vereenigde Staten gedurende de afgeloopen maand venpinderd met 10 millioen doll Indien men voor het oogeoUik de klinkende apeeie i n a rjjkasohatkist buiten berekening taat dan is het totaal der openbare schuld 1880 millioen doll hel bedrag der S i percents is 178 millioen dollars INQEZONDEN Gouda 4 Aaguitn 1381 Uy heer de Stdacteur I Gun me een plaatsje in uw geacht blad Het medegedeelde in de OoudKkt Courant van Woensdag jl omtrent t ongeval van Zaterdagavond in de bad en tweminrichting heeft my genoopt het volgende onder uwe aandacht Ie breug ea Dnidelyker dan ooit kwamen hierin de pogingen aan t liobt die door den steller van t bewuste stuk werden aangewend om tonder het zwaard te trekken tot de verheeriyking van zyn eigen persoon te geraken Het feit was geea publicatie waard Op een ieder rost de verplichting zyn medemensch met al de hem leu dieusie slaande kraehteo van een dood te redden Voiü tont Maar wanneer men hel publiek van t voorgevallene in kenoia wilde atelleu had meu zioh vooraf van de volle waarheid hiervan moeten overtuigen eu niet de gwiat van de nieta bewuate lezen en lezeresaeu traohtte te verwerven door de waarheid te kort te dom Uit hetgeen hier io het kort wordt aangegeven zal voldoende blyken waaraan dit geechryf zyn ontstaau te danken beeft De bewuste zoon van Mera die door toedoen van den atelier als een onkundige op t gebied van de edele twemkuust werd uitgebazuind is een goed iwemmer maar de plotseling opgekomen kramp waartegen een Boyion zelfs niet bestand is noodtaakte hem den rol van den dreukeliug te spelen Dat de ondergeteekende met dien bewuaten soldaat als het ware den stryd op leven en dood in t vreemde element aaiifiug waa verre beneden de waarheid Di drenkeling toch waa too atil als een lammere De veronderatelling dat beiden leker uuar de diepte toudeu tyn gegaan wat dut een louter verzinael een gevolg van de levendige vetbeeldingakraebt en van t war kvontarea hakend karaller dea achryvera Dit neemt niet weg dat de ondergeteekende tyu dank betuigt aan den Heer Qroeuendaal voor dient verleenden byaland Zeer zeker lou hem op d n duur die ware last niet baat beTallin tyn Na my intuaachen in uwe guoat Ie hebben aanbevolen blyf ik met alle achting UËd dw Dienaar AB $DT Sergeant De Redactie etner eaurmt it luUutirlyi ty ketgehture va oHfduUen em niil eteeie te meooniig om door eigen oogen te tien en moet derhalve afyaan op informatitn Foor htt bedoelde getal wendde wy oai tot denewemmeeiter mlke ont heeft medegedeeld at ijin om n nn Dintdag onte leeeri mededeelden Heeft dete lichielf ee te eehoone rol late tpelen het ipijt ont voor de Jnittheid van om bericht Bij heeft om trouwent heden opniemv verteherd dat ena hericht geheel e al juitt at Dl Bidactii Geboorteen Sterftestatistlek der remeenfe fiOIJDi Juni 1881 QiBOXKN 33 Jongeua en 27 Meiajei totaal 60 OVEBLEDEN beneden 1 jaar 13 M 12 V totaal 25 van 1 6 7 3 10 5 14 2 2 14 20 1 20 60 1 4 5 60 06 n 1 3 65 80 if St 6 boven 80 1 1 2 87 M 26 V totaal 68 LiVEMLooa AAHGEQEVEN 1 M 2 V totaal 3 Bttr erlijke Stand aouda 4 GEBOREN I 3 haf Dirkje oudart D de Vriaa en C B de Joog 4 Fieter Adriaan oadtri J van Rgawijk aa A Boelkona 5 Franeiacut inthoniui oodera J T Inbol en E Sinter Gerarda ondera M Eaatelein en W do Braüa OTERLEDENi 8 Aug i U Hnyvenaar wad F Vcrbart 64 j 5 II van dar Waydeo 17 j ONDBRTROÜWD t Aag H Wfcaer 84 j ea C W KurMboan 27 J W P Fotet 28 j ea l Broere 20 j B vu Urien te A rabUI JM m M N Kok 28 j 6 Zaverboom ü j ea D ao Galen ü j Burgeriyke Stand vau ouderataande gemeenten van 38 Juli tot 3 Aug 1881 Moordrecht GEHUWD A Verbnrg 28j onG de Bok S j Qoaderak GEBOREN Jaonigje ondera Glia Jong ea G Anker OEHDWD I Weitbroek en T Brandx A van VKet n A VeriNMin Stolwljk eiBOBEN Ario onderi Noorlander n A v d Haal Sliubetk oiilcra T Dekker en 8 Oudenra Haastreobt GEBOREN Arie oaim A Sehoalen ea L dtnrBoom Theodorni oudes Q Oorecbot en J Poelwgk OVERLEDEN C A v der Stcegt 8 at ONDERTROOWt C Kolrobraader ÏT j en I Rsnyn 25 i Idem van Vllst over de maand Juli 1881 GEBOREN Jan en Gerritja oadera I J Roneija en G de Hoop OVERLEDEN A Otkani lij L Broere 7j BeeuvJJk GEBOREN Tennii oodara 1 ét Borit en P Sehoaten Maria Marebje ca Jaantje Maria oaden K 6 Blonk en W Kspteyn Neellje ooden A van Dan en A Oasteriijk Ajtatba Maria oodert J van Zoaat en J van Leeuwen OVERLEDEN W 1 Verkley 1 ai M Koeler 82 j ONDERTROUWD P Vermealeo en H van E GEHUWD G Gnldemond en M G tan Ree K de Vriaa ea G Sebeer Ijraddlnzvoen OVERLEDEN T Rebont wed i Katknan 85 j GERUWD M de Man en P van der Star D aa der Star n N Heijna G van D k en A Veriamlaa Zevenboizen GESOREN Maartje ondars A van den Haak en Jacobs driaaa oodara K Markna en J Kryganan Catbarina ondera A Proijaea n M Scbmidt OVERLEDEN G Bot 4 o P Hartaian 4 ADVERTËNTIËN 1821 1881 op den 8 Aognato hopen onze geliefde Coders B avdondera Grooi ondera en Overgrootonden W REüHL eu E TAN ROON hanne ZXlSTfO JABIOH ECaTVEMEBNlOINO te herdenken UU aller naam W C REÜHL Eenige en algemeene ktnvitgtmng 40 JABIQE TAN GERRITBERNARDÜS LALLEMAN en MARIA PREDMIIKA VROEG Moordrlcht 7 g 1881 Hanne dankbare Kinderen en Be huwdkinderen Getrouwd I L A VAH POELJE en C M A ÖABEUJ die tevens hnnnen hartelgken dank betttifen Toor de Tele bewgzen Ta belangstelling dezer dagen onderTOuden Gouda 3 Augostus 1881 V Voorspoedig beTallen Tan een Zooil A S DB VRIJER TAN DER Staal Rotterdam 4 Aug 1881 Openbare Verkoopingpen TE GOUDA Op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1881 des Toormiddags ten elf ure in het EoffijhuisaHBT OUDE Boskoop aan de Markt van een W1l KFXHUIS PAEHDIS en ERF aan de Nienwe Haven te Gouda Wflk N N 80 Te aanraarden 1 September 1881 En een perceel z nde Boitend ksland met de Zellingen aan den Hoogen Sdüelandschen Zeedgk te Gouda groot 1 Hectare 52 Aren 50 centiaieo Te aanvaarden 1 December 1881 En op DINGSDAQ 23 AUGUSTUS 1881 de morgens ten 9 wre aanhethierboTengenoemde Hois aan de Nieuwe Haven Tan eenen waarbg gewerkt GOUD en ZILVER en des namiddags ten 2 ure aan bet Lokari Wp K H 255 aan de Peperstraat te Gotida van Gouden en Zilveren Werken Beiden daags te voren des namiddags van 2 tot 6 nren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Sepot der Stoombierbrouverij te ROTTERDAM gevestigd Zeugstraat M 85 QtOTflDJiL beveelt zich aan tot het LEVEREN vao al ziJne BIEREN zoowel gebotteld als op fust waarvan Prgscouranten steeds gratis verkrggbaar zgn Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOÖM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Naciiiflale Stoonizniverin Door deze mgne behandeling worde alle onreinheden weggenomen onTersohilIigof die door besmetting of andere ziekten zgnrerooTzaakt l oor den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is nitgegeTen en alom te bekomen BE S0ÜD8GBE MM of de beschrflTing der beroemde Mehüderde ïerkglazen van de Groote of St JMMkeik te Ter Goude benevens de geschiedenia der St Janskerk der Glazen der Oartonteekening eliz waarbfl is toegevoegd een afi onderlnk levensbericht der beroemde GUisschilderf e Gebroeders Dirk en Wouter Grabetli OOOR CHRISTUAS KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Konsten enz Kunstschildw Architect en Dntecteur dèr Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 89 q nten t n Aw ft t B wm t fmf m mmm i mm