Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1881

Wotnisiliig 40 Algistn 1881 N 2646 GOUDSCHE COURANT Meows en Advertentieblad v or iooda en Omstreken tomgesclüedentoté anurd e namiddag van den da d nttgave Het Fonds tal den naam dn gen van Reünie beurs VM oud kweekelingeu gestioU op S Augustus 1881 Uit de renten van dat Foade wordt betaald a het kosigetd ad 100 voor een flinken verdienstelijken maar onbemiddelden weekelittg wiens lust het ia opgsleid Ie worden t stunrmw of gez voerder b de uitgaven door die kwetxeliog volgens art 11 van de bepalingen te maken e tgu bnitengeirOne wiiiterkleidiog d het i kgeld volgens bepaling door comimitarissen raat te aleileu Wanneer in het vervilg van tgd de iiikonuten ran dit Fonds het moehteu toelaten zal daaruit een tweede kiteekeling kosteloos op de Kweeksehool kunnen worden geplaatst of tal aan de meerdere inkomsten door oommissariasen eca bestenmiag gegevea kuuueu worden sis zg het oiaesl bevorderlijk aohteo voor den bloei der Nederlaodsohe scheepvaart De aauUetling geschiedde bf nwude van den heer D van Ketwieh die de oonoode dnderteekead had met de heeren rice admiraal Fabius A H Kuipers J C Bieringa J iiH Hemen J Noordhoek Heg en J J Ueger JDaanoe hadden tieh te 2 uren io de Kweeksehao vereenigd de committarissen van het Nederlandsohe Fonds tot aanmoediging van a lands leedienst en een groot aantal oudkweekelingeu De president oommiaaaris mr H S van Lennep opende de bgeenfcomst met een toespraak waarin hg bet feil iu herinnering bracht dat herdnolit werd de teeslag die den grondslag had doen lefn eu voor de stichting van bet boveigenoemde Fonda en na de ontvangst van het geschenk betuigde apr daarvoor in hartelgke woorden dank Het fonda ontving ook nog een ander geacheuk nl deu eeredegen die indertijd door de Siaten van Holland aan deu vice admiraal van Kinsbergen werd vereerd aangeboden door den beer J H van Stralen te s Hage Het Fonds was reeds in bei betit van den door Zoutman gedragen degen Met een inasltgd iu nArtis werd deurfeeatelgkheid bealoieu E BASCÏÏ GROOTE MARKT OOTIDA Heden ZONDAG des avonds ten 8 ure Extra Groote Brillante VOOESTELLING met geb el nieaw programma in Toover Me chiwi PhjrBtek en Hvdianliek daargesteld door E BASCH Voorlaatste Gastroorstelling der wereldbe l roemde Amerikaansche Waterkoningin Miss LUELIITE lin hare wonderbare experimenten onder water De ovatie die Zaterdag avond te s Hage aan den schilder H W Mesdag werd gebracht bad een schitterend snoees Den honderdtal kunstbroeders begaven zioh omstreeks 10 uur s avonds jnet het KïütiêE korps der dd schutlerg agn t hoofd naar de woning vau deu beer Meidag tn de Zeestraat Namens beu voerde de beer Bosboom het woord ie den beer Mesdag ten slotte een donr alle deelnemers aan de serenade geteekend document overhandigde dat keurig door den heer Uingman gekalligrafeerd de woorden bevatte De ondergeteekenden weaschen den heer H W Mesdag eepe openbare hulde te brengen voor het welslagen van de groote onderneming der panoramaachildering en het buitengewoon talent waardoor de sohoone uitkomst is verkregen De heer van Calster president van de directie van het Panorama die opzettelgk uil Brussel wat overgekomen om hel feest bg te wouw voegde daaraan een driekleurigen bloemenkrans toe als bigk van hommage et reoonnaisoance au nom de la sociétó De deeluemen aan ie serenade brachten daarna nog een gezellig uurtje in de woning van den heer Mesdag door Biykeos telegram van den gonvemaw van Celebes en later gevolgde berichten van den Eoofdambtenaar en ra den militairen komnaudaat van dat g nver MorgeR Maaodai savondsS uur droole Afscheids VOOESTELLIITG Optreden van Miaa LUBLIN M Ae Water koningin 6 Jiiriet groote en kleine billetten InieltCTlaUe MPÖSraOÖ W ZEUOaTBAAT No 83 z D Twaal£ S 5f n diverse BINNEN en SÖPEIIIMNDSCHE per glaa IM Ug prgzen te Te gg n w 2UI7EBE SOMÜZ EN ANME WK Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder vordt aanbevolen de gerenomeerde BOROEAUXWUN van ƒ 37 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bü proefflessoben kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en franke toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd gelegen aan den STATIONSWEG ia de onmiddalBke nabpeid van de Diergaarde en van het CENXRAAL STATION Het DOEK groot 1700 Vierkante Metera geschilderd door de Heeren MAX VOLKHART en T VON ECKENBRECHER stelt voor de SLAG BM IVIEUWPOORT IV in het jaar 1600 Het PANÓBÏAMA is van af 12 AUGUSTUS DAGELIJKS GEOPEND van s morgens 9 ure tot Zonsondergang Entree f O 90 TOEGANGSKAARTEN alsmede SCHETS VAN HET PANORAMA met BESCHRIJVING zijn ook verkrijgbaar aan de Kantoren der Nederl Maatsch tot Algemeens Dienstverrigting en aan de Kiosken Cagliostro theater Ojjenbare Aanbesteding BÜRGEMEBSTEB en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 17 AU6ÜSTDS 1881 des namiddags fan 1 nre in het Raadhais aldaar bg inschrgving AAN TB BESTEDEN Het bouwen van eene BEWAARSCHOOL aan de Nieuwe Haven aldaar Het bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zallen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags Tan 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerweri ter inzage liggen Het Bestek is ad 1 00 en de Algemeene Voorwaarden ad 1 25 te verkrggen ter plaatselgke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect Üe Inschrgvings bi ettett zallen op zegel geschreven door des Inschr ver en zgne Borgen geteekend en behoorlgk gesloten den 16 AUGUSTUS 1881 vóór des namiddags 5 nre op gezegde Secretarie moeten zgn iagelererd Dr Chantomelanus OOGEMWATER versterkt bsratelt en behoudt bet gecioht van allen wier oogeB door ingespanoen beeigheden beginoan te verivakken Prijs per flacon met gebmikiaanirijiing 60 cent Vejkrijgbaar in de onderataande depots Beolemaker k Co Leiden k Bota Nieuwkoop A Prins Zevenhuizen T A G TanDeth Gb ids J U Keller Zn W Wagenslj L A Schoutens Sohluler Oostmolenstr Botterdam j Snelpersdmk v i A Bb nkman te Gouda UlriJlM SJaw kwalt De zlekle begint met eon 1 z wortl veSi dringt ZIJ door hot geteeleï chaara tast de nieren Sn lever het kllerbod en hetaï heele kllerenstelscl terwilSt lijder ondragelijk kwS te de dood hem nlt zijn nuï ver 08t De ziekte w rdt SS wijta voor andere kwalen ui gezien maar wanneer in zichzelf de volgendf r doet zal men spoe llg er m kunnen oordeclen Heb Ik a heielen plJu of moellljiheidS de ademhaling Heb Ik een iiZ voel vau malheid van llld K tijd met slaperigheid 1 Hebbi de üogen een gele kleur S Ik s morgens rondom de Undeo U en het tandvleesch een dikte il kleverige slijm gepaanl mS J een oaaangeuamen smaak f Ii de tong beslagen 1 Heb Ik oMn in de zijdon of In den rugTHeS tung ai ofliTTever gl wtdTrK SS i L fjr f rtgl eld of duizeligheid wS Ik eensklaps uit horizontale ligging opsUI zilnT ftclieldlngen uit de nieren vulltleu boog gStieSf een neerslag als men ze heeft lateu staauVSl m voedsel na het eten spoedig te gl teu gepa rdSTMi M1 P Heb IkX k PPlOïenl Al deie verschijnselen zX Uch wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de ÏS rige ziekte nadert kwellen zy Uco lyder beurlellngf aS het een geval van langdurig gelijken aard Is komt een drops a potende hoest na eenlgen tljdgeiiard mal oiweven BIJ verderverloop krijg de huldS vÏÏlbrSi achllge Unt terwijl kui handen en v j een ku kleverige uitwaseming komt lerwljl lever en iUbm steeds meer beginnen te lijden volgt eriliéiS Wikt ténewiS pijn en de gewone behandeling uiijjh len eaMmaia onvoldoende tegen de e laatste kweUlBft Het ia ta v o bet hoogate t elaDg de ziekte spoedig en op geichiktft wlJie te behandelen In haren eersten graad waaneer een klein medicament genezing zal terweegbrengeo Ed zelf wanneer er eene vaste werking la moet bJM wuv middel worden volgehouden tot leder apoor der ileku veidweuen de eetlust teruggekomen la au de vert rlngsorganen tot een gezonden toestand KlJn göbrtchi Deze ziekte heet leverzlekte Het zekerste en meeal afdoende middel er legen Is Selgel a Oeneealtraektlia Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Am rlka en te koop bij A J White 21 Farringdon Röad Los don E C Deze Siroop tast de ziekte in den gnnM aan en verdrijft haar met wortel en tak uit bal Ucha Breda van de Ooorbergh generaal depot voorHcdnuiil ook verkrijgbaar blJ aU thekers la BoUand Ara ea Koloniën Prtjsvan da Siroop ri van dea Pmmr O n Te Gouda Sfl £ ApotL X e JONG Ai l Mr TIMMERMAN lIVSTRDNENTEËLi ZOIVERAAR van Hnizen Slaapkanlers en Meublement Kuipenteeg K 227 Met 3 jaar Garantie WORDT GEVRAAGD om terstoTd dienst te treden EEN BUBQEfi SIENSTBOIIB liefst v n bniten Adres met franco brieven onder No 604 aan het Borean van dit blad Tegen 1 September wordt TÈÜüüFifr VRAAGD een mmmm im mei 8LAAPKAMBB Opgaven van hunrprgs worden ingewachj aan het Bareaa dezerCoarant onder No 605 Depot van THEE UIT HM MaSAZUK VAS M Ravenswaay Zonen GOHINCHEM Deze THEEËN worden aigeh verd in verzegelde pbl es van vijf twee en een half en een Ned oni met vermelding tan Nommer eniPrgs voorzien van nevengtaand Merk volgene de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende j BREEBAART LZ Botennarkt te Qoudu De uitgave dezer Oonrattt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie mauiden is 1 25 franco per post 1 50 De iniending van advertentifin BINNENLAND QOUDA 9 Auguilua 1831 Naar w vernemen aal de oudste wethouder deur gemeente de heer l A fiemjr binnen kort i jne betrekking nedarleggea m tiob met der woon elders Hengelo veatigen Dit bericht tal teker door iele Ooudsiihe iugearteeeu raet leedwezen worden reruomeu daar de heer Beay lioh jegens onse gemeente leer crdieuatelfk maakte Oedurende zeer vele jaren waa hg lid van deu gemeenteraad en sedert 1871 na bet overlgdeu ran Mr I L A de Grave wethouder dezer stad Wg behoeven niet in beriunering te brengen met hoeveel gver hg die betrekkingen waanism Dikwijls geroepen om den Burgemeester te vervangen kweet kjf neb soowel in de caadsiaal ah waamenead roorzilter als elders zeer gued van die taak en tgn vertrek zal teer teker een eigenaardige leegte reioorzaken De heer Bemy mag genoemd worden een oud Qouwenaar die hart beeft voor de gemeente üie geheel en al t huis is in Qondsche aangelegenheden en die steeds deed wat hg kon om het belang van Oouda f oortdoreud te bevorderen Z jue vele vrienden tullen hem dan ook noode zien heengaan en al eerbiedigen tij zgn besluit om zijne laatste levensdagen iu de onmiddelgke nabgbeid igner kindereu door te brengen zij betreuren dit ten hoogate Dooh genoeg nog enkele maanden bigft hg in ODS midden doch reeda na wilden wg een woord van leedwezen uilen over het besluit van deu heer Beny en eeu woord ran erkentel kbeid voor hetgeen hg steeds voor Oouda deed Hel Stedelijk Museum van Oudheden is tegen den verminderden entrée prijs Zondag 31 Juli en Zondag 7 Angustos bezocht door 107 personen De tind eumens der Hoogere Burgerscholen iu ZuidHolland begonnen 11 Juli en eindigden 6 Auguatos Daaraan namen 64 oandidatrn deel waarvan S3 slaagden Onder laatstgenoenideu komt voor G N Binnendijk oud leerling der Hoogere Burgerschool alhier Naar wij vernamen ia door eenige heeren aan deu beer J H Muller architect te a Hage opgedragen de noodige opraetingen te doen en outwerpeA te maken voor een stoom trnmi eg vau Harmeien over Monlfoort Usselsleiii Ondewater cu Schoonhoven naar Gouda Bedankt oor het beroep naar Ooltgeuaplast door ds F F Van der Steeu pred te Slouderak Het geschenk dat Vrgdag bij gelegenheid van ilen honderdslen verjaardag van deu slag bg Doggersbunk door 357 oud Uerliugen van de Kweekschool voor de Seevaart W Amsterdam aan die inrichting is aangeboden vertegenwoordigt een waarde van 4000 In den giftbrief verklaren de gevers itat zg van hun jeugd af geleerd hebben den t aiftg ia eere Ie houden omdat daaruit is voortgevlo id het Vaderlandsoh Fonds ter aanmoediging van s i aude Zeedienst dat vier jaren later de Kweekaohoo voor de Zeevaart iu het leven riep waaraan iij ioh gelukkig achten hau opvoedii gauoteu te hebbes ADVBBTENTIÊN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afkonderlgke NMunen VIJF CSNTEN nemcot hebbeo io de laatite dagen vli de v rige mattid te Taktlar eenige ongeregeldheden plaats gehad tan gevolge vau het vermoorden van Soreang Topedjawa dooi een aantal van ongeveer ÏO g wapeaden Da vermoedeiyke doder n aaavoerder der bende Oaroembang geheelen weigerde gehoor te geren aan de oproeping van deu waarnemeudep courolenr van Takalar en wilt zich met tgu medepliehtigen uit de voeten te maken De onniddelijke komti ter plaatse van fMi gonvernenr vergMeld van ten kroonprim van Voa en den militairen komanndant roet een detachement van i officieren en 48 bi onetten en de daarop genomen krocbliga inaalr geteu hadden tengevolge dat Garoembnng ich aan htt bestuur overleverde eu i igner vernaedelijke i fdepliohtigen gevangen genomen werdea Het Ier laka iBgntel e ondenoek bracht aan het licht dat ftanembaug werkelgk de dader sn de i gevangenen tjjne medeplichtigen waren en dat de aanleiding tot deu moord gelegen was iu zacht naar wraak over eene afwgkiog van de voorschriften van het gewoonterecht waardoor Garoembaug en familie tioh beleedigd achten de goede gezindheid en de hoewel ongevraagde tussohenkomst van de voral van Goa en versdhillende rwenten eu taofdeo droegen er toe bg dat de rust K Takela op nlt Mei jl weder geheel hersteld was De drie gevangenen ign te Makassar in hechtenis gesteld Het door den gemeenteraad den 27 Juli II S Uooruaar vastgesteld kohier van den hoofdelgkiu omslag over dit jaar bedraagt 799 89 met 4 contribuanlen De afdeeling van M NederUniiek Toniel die den Uotterdamscheu Schouwburg tal bespelen ia Idas samengesteld Alg administratie W Stumpff directeur gémat J U Bössing Secretaris van den Kaad van Beheer Adninislrstie van Botterdam H L Berckenhoff administrateur J A Burlage Secretaris vaa de administratie A J Ie Gras hoofdregisseur 3 Cahen 2e regisseur en toaneelmeeiter G K Q van Aaken halffleester J U Schreuder hoofd Sjieleud pH R KiSEijc6l Seersmau8 A Borlage Vérwoert QfHVbssen v Velzen G M Schepers Jeacue de Groot D Hoedt C van Bgkeu Alberdina Heg blom M dirispgu van Westlrhoven Poolman Uugsers H De la Mar KIe A M Vink Vérwoert H Luers C van Velzen Heereu D J A Haspels J K Haspels A J Le Graa Hosier Faasscu Ch de U Mar H Spoormaua A L Muttisrs H Poolman S Sohrama le H F Vink G J Keerwolf A L v d Lngt Melsert H E Huijgens Victor Paassen ï o Duvou costumier P 8 E Agtrrson souffleur H Boas requisiteur en in iment De laudverhuizing neemt op onrnstbarende wSze toe in Duitschland Gedurende de eerste zes maanden van het vorige jaar hadden in een rond getal genomen 75 000 landverhifizera bvu vaderland verlaten Dit cijfer wekte de algemeene verbazing op Uierbg moet nog in aanmerking worden genomen dat de klasse der landverhuizers zich verre verhief boren die van vroeger jaren iu de eerste plaais behoorden zg lol een meer ontwikkelde klasse dau gewoonlijk n waa en groot aantal iu zi k re mate gegoeil