Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1881

VrUdag 12 Augustus 18öl N 2647 GOUDSCHE COÜRAMT Nieuws en Advertentieblad joor fionda eo Omstrekeo gelegen aan den STATIONSWE0 in de onmiddelijke nabflheid Bn de Diergaarde en tahetCXiyTBAAL STATIOJ Het DOEK groot 1700 vierkante Meters geschilderd door de peeren MAX VOLZHART en T VON SCZENBRECEER stelt voor de SLAG BIJ WIEÜWPOORT in het jaar 1600 Het PANORAMA is van af 12 AUGUSTUS DAGELIJKS GEOPEND van s morgens 9 ure tot Zonsondergang Entree f 0 09 TOEGANGSKAARTBN alsmede SCHETS VAN HET PANORAMA met BESCHRIJVING zijn ook verkrijgbaar aan de Kantoren der Nederl Maatsch tot Algemeene Dienstverrigiing en aran de Kiosken foodaea a Sporea wareu CeuIraal s V i l g N Z Holl train 2 pCt lager Afr Hr reer ï i kooger Ëuropeesche Staatsfondien OTer t algemreii ferm Spanje booger Ruas Sporen iets flauwer Mexiciinea flink Peru en Colombia flauwer Van de Am Sp sloten Cairo St Louis en Mich V Nash Oreg 1 pCt lager Maxwell s 1 a 2 Colorado s lager Prolottgatie rente S pCt Burgerlijke Stand OSBORBN a Aug Johsnga Pbilippms oudwi I Kortenoever eo A vao den Berg Oeertroida Catbartoe ondera N Boot H O C Rofhair OVBKLEDEN i Aig E Blok 1 j 4 ra g T r Snel 1 v 9 H an der Palm wed P Uby 80 ADVERTENTIflN Hedra beviel m ne geliefde Echtgenoote van een Meisje J KOBTBNOEVBB Jk Gouda 6 Aagasina 1881 Mejuffrouw BRAKEL Bleekerssingel VRAAGT tegen 1 NOVEMBER eene DIE STBODE GEVRAAGD tegen half September a st of eeider bg 2 Dames SEN immm r s boren de 20 jaren om faoiswerk te remchten een bnrgerpot knmiende koken en gedurende een jaar in éi dienst geweest zgnde Saiaris 100 Gnldén per jaar Adres onder No 606 aan het Bureau dezer Coorant Depot der Stoombierbrouwerij t te ROTTERDAM gevestigd Zeugstraat Ko 85 bereelt zich aan tot het LEVKREN Van al zgne BIEREN 4 oowel gebotteld als op fust waarvan Pryscouranten steeds gratis rei rggbaar zgn 1 Wegens gebrek aan plaatsruimte beeft de SMMliOLi zich niet op de Kermis kunnen presenteeren maar houdt zich aanbevolen tegeh DONDERDAG a s in de Sociëteit ONS GENOEGEN evenals het vorige jaar Prof MULLENS Kijks Hoogere Burgerschool met vij arigen Cursus te a OtJ3D A Oe laatste Inschrijving voor het Schooljaar 1881 1882 heeft plaats op ZATERDAG 3 September e k des namiddags van 1 2 aren in het Schoolgebouw voor Jongens en Meiqes Het toeteUings examen en ie her examens worden MAANDAG 5 September om 9 uur s morgens aangevangen Dit jaar is nog geen 5e kktsse aanwezig De Ondergeteekende blgft intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur P W JOLIDS In deBierlialle DE POSTHOORN ZMUG8TBAAT Ufo 85 sgn Twaalf Soorten diverse BINNEN en BDITENLANDSCHE per glas tot lage prgzen te verkrggen S @ Jg nit het MAGAZUN van B BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrögbaar bfl G OVEREUNDER Ja Markt 148 Gouda Absbaubbins of Anti Rhumatische Watten Zeker en onfeilbaar middel tegen alle Rhnmatische aandoeningen door koude ontstaan kramp aangezicbtspgn kiespgn verstyvingin de leden enz als ook huidziekte van eiken aard Zy nemen dadelgk alle scherpe deelen oit Vleesch en Bloed weg zonder eenig orgaan stoornis toe te brengen Prys 30 cent per pakje Verkrügbaar by den Hoofddepöthouder A BREETVELT Az Ie Delft en verder bij T A 6 van Oeth He de Wed Bosniui Gouda W F i den Ugl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boakoop O Hoogendqk Cappelle C B Verheul Ondewater A Bos Berkel I var Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen B E C Sohlattman Bodegraven K Ooaterling Haastrecht S V d KraaU Bleiaw jk W I O Wilhelmus Woerdeu SLIJM en MAAGPILLEV SCHREUDER S PILLEN zyn MAAGVEBSTEREBNO zacht LAXEREND byzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTBERING 32 Ct per doos verkrygbaar te GOUDA alleen by X SCHENK Ha utreeUK 0 niet n Ze9m iiite A Prins SMvfH H Zqderlaan en de bekende depSta Meii wachte zich voor namaaksels 11 S V £ lk dooaje ia gewikkeld in een billet met de BMUBteekenllig van den vervaardiger J J Schreuder ApotUker Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE QOUDSOBE ME of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of Si Janskerk te Ter Goude benevens de gesdiiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen eBZ waarbg is toegevoegd een afeonderlyk leveo bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van BaeldendeXvMtMi enz Kunstschilder Architect en Directeur du Academie van Boowkuniiate Utneht Prys 80 Centen Zeker middel TXGEN ALLE Rhumallsclie Aandoeningen door koude OBtnutn Kramp Aangezigtspgn Kies Ëyn Verstgving indeledenInidziekte enz verkrygbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiai Zn Bodegravm P Vbesixx Boikoop J GODDKADK F Harmeien W G Koaviiss Bazertwoude JGaarkeuken Montfoort 3 A Jaoobi No Men D W Bom Oudevoatgr 3 LMn Airo Schoonhoven ei WoiFïfcZ Waarder Bouthoobu Woerden Gebr Pwinaito Woubrugge A DU WiLDï Zegwaard A Hkkkje Men selieve attent te te zyn dat de Waldwel artikelen van een bruine AANDOtNIN EN kleur zyn als zynde bereid uit de veeel n der Den i i naalden Aanvraag om Dépöt by M J 0 HAM te Utretk Snelpersdmk van A Bbihkman te Gouda liaiaM BINNENLAND j QOUDA U Augustus 1S81 Het nolarieal exliillen eerste gedeelte is hedenmet ganstig gevolg te s Hage afgelegd door denheer 1 Koe man alhier Wy vernemen met genoegen dal de verloting ten behoeve der b jtondere kas van het Boopi K KDIS alhier die voor eenige weke in ons blad aangekondigd werd b j de Qoudsche iugeietenen veel sympathie ooderviodt Al aanstoods werden vele loten verkocht terwyl ook reeds een aantal nette soms lelfs keurige prezen ten geschenke werden gegeven Intusaoben hoadi het Bestuur lioh voor verdere snderatenning teer aanbevolen Loten lijn i 50 cent verkrygbaar en verdere prijiaa tullen ook hoogst welkom syn Wy kopen dat de Ooudsche dames nIt wier banden raak tulke smaakvolle handwerkjes te roorsohljn komen tioh geroepen luUeu gevoelen ook voor deu laterjj eens iets te maken Vernamen wjj voorts dat een paar eigenareasen van galaoteriemagai JneD te deier stede reeds de beleefdheid hadden iela Aooua uit hun voorraad aan te bieden dit voprfaaeld ld hopen wy door meerderen worden gevolgd II too ui een vemmeling artielti ie l xt war4en b e n gebracht waaruit men gaarne iets aal illen trekken loodat het loteu debiel daardodf Bog zal loeuemen De taak ay ouie atadgeuooten dringend aanbevolen I Het Bestuur vuu iii afd Guuda van het Boooe Esvia tot hetwelk meu tioh weudeji kan besliaat uil mevr A A Heinsing geb Troost mrj C SSlltcr mej G W de Jong mevr I van Leer sk Visser me C Tlntilh mcJ l H Sillier en Im U Haverkamp Begemann Heden morgei omstreeks 9 uur is opdeWachterstraat een paard met ajees op den bol gegaan Den boom over de Roode brug liep het stuk en by de Vest gooide het een atilalaaud rytaig om en werd even daarna tonder verdere ongelukken te hebben verooriaakt gegrepen Op M Aug a a tal de heer Lallcman hoofd der achool te Moordrecht lyu veertigjarig gedachteniafeeit vieren ala hoofdouderwyier eerst te Stad aan t Haringvliet vervolgens te Moordrecht Zeker lal hel dien yverigen onderwyter op dien dog uiet saa tairyke bewyzen van belangstelling ontbreken Mil toch heeft met den hein gegeven tyd gewoekerd Sedert jaren met de hoofdredactie van het schooll lad ie ffeUer lielast heeft hy niet slechts gcxorgd dat dit blad de eoncurrentie met toorele andere bladen kon volhouden maar het is telfs vooruit gegaan loodat het t eenige schoolblad is dat twee malen s weeks versohynt De Eeonomiit de T itpieftl de Vieuwe bydrage ontvingen niet lelden belangryke stukken op onderwy gebied van tyn hand Lalleman is ee n der manoen die steeds geyverd hebbeu tegen kinderarbeid en seboolvenuim Beeds was lly in overleg getreden met de beeren Lindo en Bosscha om maatregelen te beramen tot beitryding van bet schoolverzuim toen hat sohoolverbond werd opgericht dat hem ouder tyu bestuurders opnam Het Nederlaudsch onderwyiengenootsohsp erkende lyn verdiensten door hem het eerelidmaatschap aan te bieden de Maatscbappy tot Nut van t Algemeen lelde hem onder hare ijverigste secretarissen en reeds meer dan 80 malen beeft Lalleman het dept Moordrecht op de algemeene vergadering vertegenwoordigd Wat hy als onderwyter is kan de gemeente Moordrecht getuigen daarvan kunnen ook loovelen getiigenia geven die door hem tot onderwyter tyn opgeleid of die les ven hem hebben mogen ontvangen als ooderwyter aan de normaal inrichting te Qouda Zoo iemand dan kan G B lialteman op een welbesteed leven terugiien Uit Krimpen a d U el meldt men om dd it Augustus Gisterenavond omsireeks tien uur had hier een groot ongeluk plaats De beurtsehipper van Oui ewater op RoltertSm werd aangevaren dopr de stoomboot 8lêd Haartm en tonk byna oni ddelyk De schipper en iQJp knecht ly n gered i Door wyleu mej H 1 lialkwyk wed C van der Laan oulanga te BeMcyk overleden is aan de H C kerk Ie hexmAof f 1000 vernaakt en aan de B C diakdlrie aldaar 600 beide sommen vry van reohleo Te Beeuwijk is men bwonneu met de werktaamheden voor de stoomtram van Qouda naarBodegraveu Tot leeraar ia de aardrfikaknnde en het sobooalohryven aan hel gyionaaiuin n de Hoogere Borgerschool te Nymegeu is bi aoemd de heer C C Jager te Hooru op een jaarwedde van 2000 Op den weg tassohen teveshniien eo Bleiswijkhad Zondagmiddag een cr4lig ongeluk plaats Eentweetal landbouwers maakMa met hun echigenooten in een speelwagen een r loertje toen de opmerkzaamheid van den voeritMP getrokken werd doorde omstandigheid dat het VHiwen balster bij niital te makke paarden g sf to nlijk onder het hoofdstel aangebracht uiet op jn plaats lat Hij gafdaarop de leidaela aan tyH aeveuman over es stapteuit het tytoig om dit iMnt iu orde te brengen doch nauwelijks had k hM boofdatel afgei omenof het paard werd wild schudde den boer die hem by den nsua luid gagcepea ab een veer van ticbaf eu lette er de heeacD ia De makker in het rijtuig wal gedareade doi korten rsleUtrtjd luiscben man en paard er a prongeaMlM hulp tckoinea toodat aa Mi vnaWes Wpelooa ia den wagenachter bleven Het aitwerkael fan den schrik waaop beiden teer verschillend De ééie bleef roerloosvan angst half bewusteloos lillen en bekwam niethet minste letsel de auden daarentegen die eenklein kind op den schoot hield eo bovendien in belangwekkeiideli toestand verkeerde wierp de kleine in let graa aar het gelukkig ongedeerd liggenbleef ea sprong daarop door den schrik als hetw ire verbysterd zelve uil hel rytuig Hel lotvan de ongelukkige moeder was verschrikkelijk Door hel wiel aan de kleedereu vastgegrepen werdty terwyl bet paard steeds in woeste vaart bleefdoorhollen over een aaozienlykeo afstand Uugi deu weg voorlgesleurd Toen het dan ook einde jk gelukte hel paard tot ataan te brengen leefde ly wel is waar nog doch had zoovele en zoo verschrikkelyke wouden en kneuiiogen bekomen dat men aan haarbehoud wanhoopt De overige personen badden geenvan alleu letsel bekomen £ D De lyn Leiden Woerden ia uiet gelilkkig met haar ataiionigeboawen Vertakte dat te Alphen al vodr of dadelyk nadat bet voltooid wai zoodat het afgebroken en eeu nieuw gebouwd moest worden thans ligt dat te Bodegrareo aan de beurt het laboreert aan deielfde vallende ziekte Op de spoorweglyn Leiden Woerden JKn in demaand Juli 1604B reitigers vervoerd waaivan deopbrengst was 8184 37 i Met inbegrip vanhet goederenvervoer ent bedroeg de opbrengst 10212 35 Iu hét tijdperk van 10 Juli tot 6 Aagustus jl tyn bij het ministerie van binnenl taken geeue anibtsberiobteii omtrent het voorkomen van longtiekte onder het rundvee ingekomen Op de jongste veemarkt Ie Leiden t jn door den Bgks veeoptiohier aangehouden negen schapen lydende aan dierenachurfl om vervolgens ua onteigend Ie tyn te worden afgemaakt Tegen den eigenaar te Zoelerwoude woonachtig is proces verhaal opgemaakt 2ondag werd het nieuwe kerkgebouw der Remonstraiilsob Gereformeerde gemeente te Schoonhoven plechtig ingewijd door ds A P O Jorisseu van Botterdaro £ ene teer tairyke sohare vulde het keurig nette gebouw Ds Joriaaen aprak op tnffeude wijte naar aanleiding van Genesis 38 vs 17c Een koor ouder leiding van den heer L Akkerhuys JEi wisselde onder begeleiding van het welluidend orgel de feeataingen der gemeente af o a met het Avt Ferm vaa Motarl De kosten van het orgel ziju bestreden door een loterij welke door dames is tot stand gebraeht Naar het ü D verneemt tullen op den laatslea dezer maand den eersten verjaardag van prinses Wilbelmina allr spoorwegmaatschappijen sameawerken tol het doen loopen an goedkoope volkstreinen uil alle oorden dea ryks naar Apeldoorn met oog op de openatelling vao bet park vao Het Im op dien dag eu da daar van wege Z M te geveu uitvoering der koninklyke kapel vaa het regiment grenadiers en jagers Hel Hoofdbestuur der Ned Maataobappy voor tniobouw en plantkunde heeft vastgesteld een reglement voor de toekenning van certificaten aan nieuwe plaoieu heesters boomeu vruchten en bol of koolgewassen De winner van eene of meer uitzaadof opatdere wijze verkregen nieuwe planten beesten hoornen vruchten n bol of knolgewssaen of hy die eeu deter taken voor bel eerst in Nederiand direct heeft ingevoerd kan tot bet bekomen van een oertifioaal ticb wenden tol den algemeeueu secretaris der Nederlandsche maatscbappy voor tuinbouw en plantkuude ingevolge besluit der algemeene vergadering van 14 September 1880 Hy is verpliebt bü de aanvraag Ie voegen a opgaaf in het algemeen vao den aard eu de soort van hetgen er beoordeeling wordt voorgealdd au too mogeln urn de wgie Wa de oieawigheid verkregen ia J i eene tooi Jb rrkeurig mogelyka orasebrijviag vaa het Ie beo Meeieo artikel e opgaaf vaa tyd en plaats waarop beoordeeliog wordt geweusoht i opgaaf vén den naam die men aan de nieuwigheid wensohl te geven Door den voonitter wordt voor elke beoordeeling eene oommiasie van drie leden benoemd uu eene door hel hoofdbealnur op te maken Ijjat van deskundigen voor elk der hieronder staande categorieën a Warmoeterij b Boomkweekerjj e Bloemisterij i Bollenkweekerij De Commissie kan bel te beoordeelen artikel een certificaat Ie of 2e klaase toekennen naar gelang het werkelijke sohooubeid eo toekomatiga handelawaarda beiil Leeat men dal er eene boerderij is afgebrand gewoonlijk slaat ar dan by dat er zoo en too veel stuks vee in de vlammen zyu omgekomen Dikwijls is dit verlies een gevolg vsu de moeielykhedeo ora de beesten door den schrik van het vuur onhandelbaar geworden het brandend gebouw ledoen ontruimen wanneer daarvoor nog gelegenheid bestaat Deze halsstarrigheid der beesten kan men overwinnen door te Ie blinddoeken ze laten zich dan gewillig leiden Zmwv a Niettegenstaande alle maalregdMiï genomen als waarborg voor eerlyke behandeling en goede hoedanigheid gaal bet dit jaar tol nog toe mei den uitvoer van nieuwe aardappelen uit het Westland naar Engeland teer slecht en uitzicht op beterschap is er nog niet De eenige oorzaak hiervan is tegt Semptrvirent dat er geen vraag bestaat In de joogslverloopen jaren toen er bü de uittending van dit artikel uit het Westland tooveal bedrog gepleegd werd schynt meu in Engeland meer en meer aardappeleO uit andeie streken getrokken te hebben waardoor de Engelsche markten thans ruimschools voortien tiji e het Westland gemist kan worden Voor het tfeinige dat nog van daar wordt vertonden wordt weinig geld bedongen Ie weinig dan dat de leelders er hunne gemaakte kosten mede kunnen dekken Er behoeft dus niet gelegd Ie warden in welke stemming meu iu het Westlai ovar het algemeen verkeert